Vragen aan Minister-president Kok door R.M. Brockhus
Parlementaire vragen . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Vragen aan het Nederlandse Parlement

Vragen aan: Minister-president Kok

Door R.M. Brockhus
 • Is het de minister-president bekend dat de gemiddelde levensverwachting van burgers is de binnensteden ca. tien jaar lager ligt dan elders in Nederland, en heeft dat verschijnsel iets te maken met de bezuinigingen? Ook van dit 'paarse' kabinet?

 • U stelde dat het een bevrijdend gevoel geeft, wanneer door een PvdA-bewindspersoon - in casu uzelf - historische waarden van het socialisme over boord gezet worden, die gestoeld zijn op gevoelens van solidariteit. Is daaruit de gevolgtrekking te trekken dat u zich inmiddels vereenzelvigt met de neo-liberale visie van de VVD, met de nadruk op de marktwerking voor arbeid en ook voor de solidariteit? Kan dit laatste überhaupt?

 • Hebt u als minister-president van alle Nederlanders niet de plicht om ook alle Nederlanders het grondwettelijk recht op leven te garanderen door hen - los van alle ideologie - de minimale levensvoorwaarden te bieden; afgezien van het feit of mensen van hun eigen arbeid, danwel van de inkomensoverdracht leven? Dit laatste met name vanwege de automatisering!

 • Is met de privatisering van de gezondheidszorg de toegankelijkheid niet ernstig bedreigd? Indien ja, kan en mag de regering een dergelijk verschijnsel gewoon accepteren, of zelfs stimuleren vanuit een ideologie van marktwerking, en de slachtoffers daarvan eenvoudigweg negeren?

 • Waarom zijn alle inleveroperaties allemaal gericht op de mensen met de kleine beurs? Terwijl juist de beleggers, vermogenden en ondernemers zelfs extra verwend worden met aftrekposten, fiscale vrijstellingen, subsidies, loonmatigingen, loonsuppleties (Melkert) en zelfs loonsverlagingen.

 • Heeft Nederland geen structureel spaaroverschot? En is juist dat spaaroverschot niet de hoofdoorzaak van de werkloosheid? Exporteert ons land niet jaarlijks tientallen miljarden aan kapitaal? Heeft Nederland dan geen zodanig sterke concurrentiepositie op de wereldmarkt, dat een handelsoverschot structureel aanwezig is? Brengt dat niet het gevaar met zich mee dat ons land daarmee internationaal een economisch onevenwichtige situatie veroorzaakt?

 • Welke argumenten zijn nog aan te voeren om verder te bezuinigen bij al deze overschotten? Uw minister van economische Zaken bepleit zelfs een verlaging van het minimumloon; en dat met socialisten in de regering!

 • Socialisme, wat is dat eigenlijk? In de dertiger jaren en daarna was er bij onze oosterburen ook een vorm van socialisme. We weten inmiddels waartoe dat geleid heeft. Waar stevent het socialisme in Nederland op af? Op een Amerikaans neofeodalisme, of nog erger?


Graag antwoorden op al deze vragen. Het liefst via Internet.  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5244141