• Euro Hof over EPON
 • Ecol. Kennis Centrum
 •  

  Een onthullende en verbijsterende notitie van de Dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland  Notitie n.a.v. enkele telefoontjes over EPON-houtstook op 13-11-1992 Conceptbrief voor VROM om uitspraak over wettelijk regime etc. uit te lokken.

  Van: Dorthy Ariaens Voor: Michael Lunter, Ton ter Grote, Hans van Dam, Cor Coenrady.

  Graag jullie opmerkingen n.a.v. notitie en conceptbrief.

  Let op: EPON wil de aanvraag snel (huidige wetgeving) indienen. Dus standpunt WLV of AW (afvalstoffenwet) is direct van belang!

  Zonneveld (EPON) verwijst naar een rapport van VROM, publicatiereeks Afvalstoffen, nr. 1992/19 waarin voor dit geval interessante passages zouden staan over de verwerking van 'resthout' en 'oud hout'. Vooral het laatste zou opening bieden het door EPON te verstoken materiaal niet als afval te beschouwen. (Opmerking: Hebben wij dit rapport, zo neen bestellen bij VROM en er ons voordeel mee doen?)

  Mw. Dumas (VROM. directie Lucht) kan niet veel zeggen over de vraag of plan EPON de inrichting tot afvalstoffenverwerker zou maken. Directie Afvalstoffen zou van mening zijn, dat dit een interpretatievraag voor het bevoegde gezag is, en daarover geen uitspraken willen doen.......

  Mw. Astrid Scholvink (VROM, directie Afvalstoffen): VROM denkt in dit verband aan een absoluut maximumpercentage van 10 voor bijstook met afvalhout, wil de Afvalstoffenwet (AW) niet van toepassing worden. Aan de andere kant wijst ze erop dat de Raad van State steeds sneller aanneemt dat bij (zeer) geringe afvalverwerking de inrichting AW-plichtig wordt, zodat ook bij een lager bijstookpercentage van afval de Raad van State (achteraf) de vergunning zou kunnen vernietigen omdat het een Afvalstoffenwet- vergunning had moeten zijn......

  Voor de 'exporterende' provincie (Zuidholland, het spul komt van BFI- Delft,TvB) is het van belang of het materiaal als afval beschouwd wordt: in dat geval moet de doelmatigheidseis gesteld worden en de 'exporterende provincie' daarmee geen problemen hebben. Dit is ter beoordeling aan het daar bevoegde gezag (afvalexport of niet). (Opmerking: moeten we dit nagaan- na ruggespraak met Zonneveld- in dit geval? Wij kunnen ook zeggen: laat EPON dit voor eigen rekening nemen, wordt er geïmporteerd, dan nemen wij aan dat dat elders accoord is bevonden).

  Voor ons is dus van belang: merken wij de brandstof aan als afval of niet?

  Zo ja: 1. Dan is er een MER (Milieu Effect Rapportage) nodig, tenzij wij vinden dat het niet een inrichting is 'voor het verbranden van afvalstoffen'. Hierin schuilt het gevaar dat wij kunnen vinden dat houtstook niet de bepalende activiteit van de inrichting is, maar de Raad van State trekt steeds sneller de conclusie dat als je iets met afval doet, de inrichting daarvoor (mede) bestemd is en de regels voor AW- inrichtingen van toepassing zijn. In dit geval dus de MER- plicht. 2. Dan moeten we toetsen op doelmatigheid van deze afvalverwerking.

  Zo neen: dan blijft de doelmatigheidstoets uit en is er geen MER-plicht. MER- plicht zou er zijn als van een willekeurige brandstof op kolen wordt omgeschakeld, maar niet andersom zoals in dit geval. En er is MER-plicht als sprake is van 25.000 ton of meer afvalverbranding.

  Slotopmerking: (En nu komt het, geachte lezers, het staat er echt, TvB)

  Wij moeten dus van meet af aan stellen, dat we de houtstook niet beschouwen als het stoken vanafval, en dus de doelmatigheidstoets achterwege laten (hoewel we die intern wel kunnen doen). Het is riskant voor het onderwerp doelmatigheid uit te gaan van de brandstof als afvalstof, want dan kunnen we ook hangen aan de MER- plicht. Bij een eventueel beroep na vergunningverlening is het risico groot dat de Raad van State zegt dat we, aangezien het om afval gaat, een MER hadden moeten verlangen. Dit kunnen we alleen bestrijden door categorisch te ontkennen dat het om afval gaat en dus ook niet over afval te spreken.

  Volgens mij blijft het nuttig VROM aan een stellingname, die wij hen in de mond leggen, over dit punt te binden. Daarvoor een concept van een brief bijgevoegd, kan deze ongeveer zo uitgaan, nadat de milieugevolgen (lucht,as) bekeken zijn op grond van de inmiddels geleverde rapporten?

  Ik denk dat het uit milieu-oogpunt verdedigbaar is dat wij proberen het project als WLV- plichtig zonder MER en zonder doelmatigheidstoets te vergunnen, uitgaande van de stelling dat de emissies gunstiger zullen zijn en de as niet slechter. Want:

  - blijft het 100% kolenstook, dan blijven de emissies even 'slecht' als nu (hiervoor wordt geen enkel bewijs genoemd, TvB)

  - moet legalisering via de Afvalstoffenwet, dan doet EPON het niet (wie is hier de baas, de provincie Gelderland of EPON?, TvB)

  - moet legalisering na opstelling MER t.b.v. vergunningverlening, dan doet EPON het niet (procedure duurt dan te lang)......(zelfde opmerking als hierboven, TvB)


  Terug naar nieuwsbericht; terug naar Indexpagina VMR

  Nieuwsbericht


  VMR-homepage . . . . . SDN homepage


  Disclaimer