De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Verzoek om handhaving van de Vrijwillige Milieurecherche aan College B&W van Wijchen

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen, Aldenhof 38- 03, 6537 BC Nijmegen
Tel/fax: 024-3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
M. Helsen, De Koppele 66, 5632 LB Eindhoven
Tel/fax: 040-2429899; E-mail: MHelsen@cs.com
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm


Nijmegen, 19 augustus 2002

AANTEKENEN

Tevens per fax: 024- 6492208 verstuurd op 18-08-2002

Het College van Burgemeester en Wethouders
van Wijchen
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

VERZOEK OM HANDHAVING ART. 8: 14 WET MILIEUBEHEER

TEVENS VERZOEK OM INFORMATIE ART. 3 en 6 WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR
Cryogas/Lastraga


L.s.,

Namens dhr. J. van Elst, wonende Celsiusstraat 5 te Wijchen, verzoek ik u hierbij om handhavend op te treden tegen het bedrijf Cryogas/Lastraga, gevestigd aan het adres Einsteinstraat 4, 6 en 8 te Wijchen. Voor de machtiging zie bijlage 1. Dit bedrijf heeft een nieuwe fabriekshal geopend en inmiddels in gebruik gesteld, zonder dat deze uitbreiding door u vergund is. Dit is illegaal. In dit geval dient er altijd een revisie (herziening) van de bestaande milieuvergunning voor het hele bedrijf plaats te vinden.

Uw medewerker dhr. M. Lemmen heeft telefonisch aan ondergetekende medegedeeld dat de illegale situatie zou zijn ontdekt tijdens een controle op het bedrijf in juni 2002. Dit is rijkelijk laat, want u hebt voor de nieuwe fabriekshal al wel een bouwvergunning afgegeven. Volgens dhr. Lemmen zouden - in afwachting van de verstrekking van een revisievergunning- de werkzaamheden van Cryogas/Lastraga gedoogd worden.

Gedogen mag echter alleen schriftelijk plaatsvinden. (gezamenlijk beleidskader ministers van VROM en van Verkeer en Waterstaat d.d. 10-10-1991, Tweede Kamer 1991-1992, 22 343 nr. 2). Dit gedoogbeleid is ook onderschreven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) . Zie: "De Wet milieubeheer in bedrijf", derde herziene druk, 1996, pag. 160. Er is op dit moment géén schriftelijke gedoogvergunning.

Daarnaast kan gedogen alleen plaatsvinden (ook volgens uw medewerker M. Lemmen) als er door het gedogen geen milieuhygiënisch onaanvaardbare situaties ontstaan. De nieuw gebouwde fabriekshal ontbreekt echter op het aanvalsplan van de brandweer in Wijchen (zie bijlage 2).

Ook staat in het aanvalsplan, dat Cryogas geen brandbeveiligingssysteem heeft. Dit betekent :

 • Dat er bij het ontstaan van brand geen warmte/rookafvoer plaatsvindt;
 • Dat er bij brand geen sprinklerinstallaties actief worden;
 • Dat bij brand geen automatische melding plaatsvindt bij de brandweer.

De kans dat de brandweer op tijd aanwezig is bij een brand bij Cryogas is daarmee te verwaarlozen. Dit veroorzaakt voor de familie van Elst, die pal naast het nieuwe fabriekspand woont, een levensgevaarlijke situatie. Temeer daar volgens het aanvalsplan in het hele gebouw gasflessen kunnen staan. Dus niet alleen in de officieel aangewezen opslagruimte in de (half)open lucht. Tevens wordt door de illegale opslag van grond, het plaatsen van een hekwerk, en de illegaal in bedrijf genomen fabriekshal, bij brand het aantal vluchtwegen voor de familie van Elst onaanvaardbaar ingeperkt.

Uit mondelinge informatie van de brandweer blijkt vervolgens, dat het aanvalsplan voorziet in benadering van de achterkant van het bedrijfspand (de gasopslag) via het pad tussen Cryogas en autosloopbedrijf Bosko. Dit pad is echter ontoegankelijk. Het onkruid staat er 2 meter hoog. Doordat zowel een geldige milieuvergunning als een schriftelijke gedoogvergunning ontbreken, kan het bedrijf feitelijk een onbeperkt aantal gasflessen opslaan, zonder dat hiertegen handhavend kan worden opgetreden. Dit is op grond van de handhaving van de openbare orde buitengewoon ongewenst.

Ik verzoek u:

 • alle activiteiten van Cryogas/Lastraga onmiddellijk te doen beeïndigen;
 • een nieuwe (revisie)milieuvergunningsprocedure op te starten, en daarbij de verplichting aan het bedrijf op te leggen om een brandbeveiligingssysteem aan te brengen;
 • mij binnen 4 weken, dus uiterlijk 16 september 2002, uw beslissing op mijn schriftelijk verzoek mede te delen;
 • dit verzoek om handhaving tevens als aanvullend stuk te beschouwen in de bezwaarprocedure, die ondergetekende namens de familie van Elst voert, in verband met uw afwijzing van het verzoek om de illegale opslag van grond bij Cryogas onmiddellijk te (doen) beeïndigen;
 • Op grond van Art. 3 en 6 van de Wet openbaarheid van bestuur mij binnen 2 weken, dus uiterlijk 2 september 2002, een afschrift te sturen van de vergunning op grond van de Wet milieubeheer, die het laatst door u is afgegeven.

Mocht u op 16 september 2002 mijn verzoek niet hebben ingewilligd, dan zal ik namens dhr. J. van Elst bij u een bezwaarschrift indienen, en tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

In afwachting van uw reactie tekent,

Namens de Vrijwillige Milieurecherche,
Drs. A.W.G. van Bergen

Bijlage 1: Machtiging J. van Elst, 1 pagina
Bijlage 2: Aanvalsplan brandweer Wijchen van 22-05-2001, 2 pagina's.

i.a.a.: milieu-inspectie VROM; politie Wijchen; Mr. S. Goedvriend (advocaat dhr. J. van Elst); diverse media

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland