De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Open brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland over Electrabel- kolencentrale Nijmegen

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

Wij onthullen en bestrijden milieucriminaliteit. Regelmatig verzenden wij persberichten, doen we aangiften en voeren we procedures. Dit om het milieu en onze gezondheid bij te staan omdat zij voortdurend het onderspit delven tegen economische belangen, corruptie en collusie.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen, in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.

Secretariaat: Toine van Bergen,
Aldenhof 38-03 6537 BC Nijmegen
Tel/fax: 024-3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 7 juli 2002

Per fax : 026- 3599480

  Open brief

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Betreft : Electrabel- kolencentrale Nijmegen

Bedenkingen: i.v.m. tweede ontwerpbeschikking


Geacht college,

Bij deze maken wij gebruik van de wettelijke mogelijkheid om tot en met 12 juli 2002 bedenkingen in te dienen tegen bovengenoemde ontwerpbeschikking.

 1. Met grote instemming vernamen wij dat de gezamenlijke provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), niet langer mee wensen te doen aan het bijstoken van "biomassa" in kolencentrales. Dit omdat hierdoor de uitstoot van gevaarlijke stoffen aanzienlijk toeneemt. Wij verwijzen naar bijgaand artikel uit het Financieel Dagblad van 24 mei 2002. (Bijlage). Op basis van de stellingname van het IPO dient u alle medewerking op te zeggen aan de plannen van Electrabel voor het bijstoken van "biomassa".

 2. Op pag. 4 van uw ontwerpbeschikking (regel 6) stelt u: "Ten tijde van vaststelling van de vergunning wordt aan het dan vigerend beleid getoetst". Deze op zich juiste stelling is volledig in strijd met het feit dat u de ontwerpvergunning feitelijk toetst aan (nog) niet bestaand beleid: het besluit verbranding afvalstoffen (BVA). Dit is niet toegestaan.

 3. Het MER is verouderd en niet meer van toepassing, nu de variant "terugstoken van abislib" niet meer aan de orde is.

 4. Er dient wettelijk gezien ook een nieuwe Wvo- vergunning te komen. Dat Rijkswaterstaat vindt dat dit niet nodig is doet niet ter zake. Ook Rijkswaterstaat mag de wet niet terzijde schuiven. Het recente verleden heeft juist aangetoond dat er een direct verband is tussen het regelmatig overschrijden van lozingsnormen voor zware metalen en het bijstoken van "biomassa" .

 5. Uit het BECO- rapport (1997) is gebleken dat u feitelijk ook gewolmaniseerd hout bijstookt. Dat kan ook niet anders, want uit onderzoek van de Stichting advisering bestuursrechtspraak is gebleken dat wel en niet gewolmaniseerd hout feitelijk niet te (onder)scheiden zijn. Dit bijstoken van gewolmaniseerd hout is in strijd met Europese regelgeving. Gewolmaniseerd hout is gevaarlijk afval en valt ook niet onder het begrip "biomassa". Er is- in tegenstelling tot de vorige vergunning van EPON- zelfs geen enkele controlemogelijkheid meer die voorkomt dat gewolmaniseerd hout op grote schaal bijgestookt zal gaan worden. Immers, de voorheen bestaande systematiek van toetsing van afvalhout aan acceptatievoorwaarden laat u vallen.

 6. De inrichting valt onder het Besluit risico's zware ongevallen, maar dit Besluit wordt momenteel niet nageleefd. Het was tot voor kort zelfs onbekend bij de leiding van Electrabel Nijmegen. Zie uw brief MW2002.19064 van 03-05-2002 aan Electrabel. Door de aanzienlijke toename van opslag van houtchips met kankerverwekkende stoffen (arseen, chroom VI) neemt het brandgevaar en gevaar van stofexplosies aanzienlijk toe.

 7. U laat onder druk van Electrabel (zij wilden niet!!!) de systematiek van toetsing van emisssies aan "jaarvrachten" vallen. Dat is wetteljk niet toegestaan en in strijd met de NeR (Nederlandse emissie Richtlijnen). U lost dit "probleem"vervolgens weer op door ook de NeR (vooruitlopend op nog niet bestaande Europese wetgeving) niet langer van toepassing te verklaren! Hetzelfde geldt voor de in de NeR vermelde maximaal toelaatbare risico's.

 8. Uw hierboven vermelde meegaandheid met wensen van Electrabel is des te merkwaardiger, daar u zelf aangeeft (pag. 10) dat Electrabel een slecht milieubeleid voert. Het bedrijf beschikt niet over een goedgekeurd BedrijfsMilieuPlan en dito milieujaarverslagen.

 9. Deze meegaandheid staat niet op zichzelf. Sinds 1992, toen met de eerste vergunningaanvraag voor de houtstook werd begonnen, is er steeds sprake geweest van een van ambtelijke zijde regelmatig getoonde grote meegaandheid met eisen van Electrabel. Dit heeft geleid tot tal van wetsovertredingen (illegaal stoken abislib; overschrijden lozingsnormen; niet uitvoeren besluit risico's zware ongevallen; accepteren en opstoken te zwaar vervuild afvalhout). Het verdient aanbeveling om een diepgaand onderzoek in te stellen naar ambtelijke en politieke belangenverstrengeling tussen Electrabel en GS en PS van Gelderland.

 10. U negeert een circulaire van het Ministerie van VROM m.b.t. het kolenconvenant en gaat in tegen adviezen van de Milieuinspectie van VROM.

 11. U staat periodieke - in plaats van continue metingen van emissies toe. Daarmee maakt u het mogelijk dat incidenteel zeer hoge emissies van kankerverwekkende stoffen (door bijstoken van gewolmaniseerd hout) niet worden opgemerkt.

 12. De geluidshinder op en rond het terrein zal aanzienlijk toenemen, o.a. door de explosieve toename van het vrachtverkeer i.v.m. de aanvoer van houtafval en biomassa. Dit betekent ook een aanzienlijke toename van de uitstoot van PAK's en de kans op verkeersongelukken. U geeft hiermee opnieuw aan dat u de eerder gedane beloften om het leefmilieu in Nijmegen- West en Weurt te verbeteren aan uw laars lapt.

In afwachting van uw reactie tekent,

Namens de Vrijwillige Milieurecherche,

Toine van Bergen


Bijlage: "Provincies in verzet tegen milieuconvenant", artikel uit het Financieel Dagblad van 24 mei 2002.

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland