De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Gelderse VVD-gedeputeerde Aaldrink doet ook heel goede dingen oor het milieu !!

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

Wij onthullen en bestrijden milieucriminaliteit. Regelmatig verzenden wij persberichten, doen we aangiften en voeren we procedures. Dit om het milieu en onze gezondheid bij te staan omdat zij voortdurend het onderspit delven tegen economische belangen, corruptie en collusie.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen, Aldenhof 38- 03, 6537 BC Nijmegen
Tel/fax: 024-3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
M. Helsen, De Koppele 66, 5632 LB Eindhoven
Tel/fax: 040-2429899; E-mail: MHelsen@cs.com

Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 3 juni 2002

  Persbericht

Gelderse VVD-gedeputeerde Aaldrink doet ook heel goede dingen oor het milieu !!

Eenzijdige negatieve kritiek van milieu- en bewonersgroepen

De gezamenljke provincies stoppen met steun te verlenen aan de plannen van het Rijk (de Ministeries van VROM en EZ) om in de kolencentrales afval bij te stoken. Dat betekent onder andere dat er definitief een einde komt aan de plannen om toch weer afvalhout (en ook andere vormen van "biomassa") bij te gaan stoken in de Electrabel- centrale in Nijmegen. Een compliment aan de gezamenlijke provincies ( en ook de provincie Gelderland dus) is op zijn plaats. Wel willen wij het besluit van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Gelderland nog even formeel bevestigd hebben. Daarom bijgaande brief.

De Gelderse gedeputeerde Aalderink van milieu kreeg vorige week nog felle kritiek van milieu- en bewonersorganisaties. Dit omdat deze provincie terugkwam op toezeggingen, om zich in en "publiek gerecht" te verantwoorden voor haar falende milieubeleid.

De Vrijwillige Milieurecherche vindt dat daarmee ten onrechte een beeld wordt geschetst alsof de heer Aalderink niet bereid zou zijn om maatregelen te nemen ten gunste van het milieu. Gedeputeerde Aalderink verdient nu een hele grote pluim. Dit besluit geeft aan dat de VVD het milieu soms wel degelijk goed gezind is.

Namens de Vrijwillige Milieurecherche Toine van Bergen

Bijlage: brief d.d. 01-06-2002 van de Vrijwillige Milieurecherche aan Provinciale Staten van Gelderland  VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

  Wij onthullen en bestrijden milieucriminaliteit. Regelmatig verzenden wij persberichten, doen we aangiften en voeren we procedures. Dit om het milieu en onze gezondheid bij te staan omdat zij voortdurend het onderspit delven tegen economische belangen, corruptie en collusie.

  De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


  Drs. A.W.G. van Bergen, Aldenhof 38- 03, 6537 BC Nijmegen
  Tel/fax: 024-3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
  M. Helsen, De Koppele 66, 5632 LB Eindhoven
  Tel/fax: 040-2429899; E-mail: MHelsen@cs.com

  Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

  Nijmegen, 1 juni 2002 _ _

  Per fax : 026- 3599480_ _

  Provinciale Staten van Gelderland
  Postbus 9090
  6800 GX Nijmegen

  Betreft : Electrabel- kolencentrale Nijmegen

  Afwijzing door IPO van het bijstoken van biomassa


  Geacht college,

  Met grote instemming vernamen wij dat de gezamenlijke provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), niet langer mee wensen te doen aan het bijstoken van "biomassa" in kolencentrales. Dit omdat hierdoor de uitstoot van gevaarlijke stoffen aanzienlijk toeneemt. Wij verwijzen naar bijgaand artikel uit het Financieel Dagblad van 24 mei 2002. (Bijlage).

  Op dit moment is bij uw college van Gedeputeerde Staten een aanvraag in behandeling om - op basis van het door het IPO afgewezen milieuconvenant tussen rijksoverheid en stroomproducenten - grote hoeveelheden "biomassa" (waaronder zwaar vervuild afvalhout) bij te stoken in de Nijmeegse Electrabel- kolencentrale. Wij verzoeken u om uw College van GS ertoe te bewegen om- op basis van de stellingname van het IPO- alle medewerking op te zeggen aan de plannen van Electrabel voor het bijstoken van "biomassa".

  In verband daarmee verzoeken wij u tevens om deze brief op de agenda te plaatsen van uw statencommissie Klachten en verzoekschriften, en ons over deze zaak te horen.

  In afwachting van uw reactie tekent, met vriendelijke groet,

  Namens de Vrijwillige Milieurecherche,

  Toine van Bergen

  
  
  
  
  
  Bijlage: "Provincies in verzet tegen milieuconvenant", artikel uit het Financieel Dagblad van 24 mei 2002.

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland