De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Forse toename van kankerverwekkende emissies naar de lucht in Nijmegen-West en Weurt

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

Wij onthullen en bestrijden milieucriminaliteit. Regelmatig verzenden wij persberichten, doen we aangiften en voeren we procedures. Dit om het milieu en onze gezondheid bij te staan omdat zij voortdurend het onderspit delven tegen economische belangen, corruptie en collusie.

Provinciale Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem


Onze referentie:

Uw referentie:      c:\Prov\Commissie.le3

Betreft:                 Forse toename van kankerverwekkende emissies naar de lucht in Nijmegen-West en Weurt

Nijmegen, 25 februari 2002

Geachte leden van provinciale staten,

Onlangs is helaas opnieuw de verhoogde kankerincidentie in Nijmegen-West en Weurt middels onafhankelijk onderzoek bevestigd.

In dit verband hebben we regelmatig in de afgelopen tijd van politici en ambtenaren de geruststellende verzekering mogen horen dat de belasting met kankerverwekkende stoffen van het gebied Nijmegen-West en Weurt in de afgelopen jaren fors zou zijn afgenomen.

Omdat deze beweringen niet met cijfers zijn onderbouwd hebben we op basis van in ons en uw archief aanwezige gegevens een globale check uitgevoerd of deze stelling wel juist is. Het tegendeel blijkt het geval te zijn.

Ondanks alle beloftes is de belasting van het gebied Nijmegen-West en Weurt (en daarmee ook de rest van Nijmegen en Beuningen) met kankerverwekkende stoffen in de afgelopen 5 jaren juist substantieel toegenomen.

Omdat EPON/Electrabel een 'grote speler' is op dit gebied hebben we ter illustratie de in uw archieven aanwezige gegevens over dit bedrijf eens op een rijtje gezet.

Tabel 1: Emissies naar de lucht van EPON/Electrabel in kg/jaar.

Metaal

1995[1]

1996 [2]

1997/1998

1999 [3]

2000[4]

Chroom

14

14

-

59

23

Arseen

7

7

-

-

31

Nikkel

17

17

-

44

51

Totaal 3 metalen

38

38

-

> 103

105

Alle drie metalen staan in de NeR genoemd als kankerwekkend. Chroom en nikkel zijn kankerverwekkend zonder veilige drempelwaarde, hetgeen betekent dat heel lage blootstellingen (via de lucht) al kanker kunnen induceren. Arseen staat te boek als een carcinogeen met drempelwaarde waarvoor een minimale blootstelling vereist is.

Opmerkelijk is dat bovenstaande getallen niet zijn opgenomen in de landelijke emissieregistratie.

Hieruit concluderen we dat de emissie van kankerverwekkende stoffen door EPON/Electrabel in de afgelopen 6 jaren met een factor 3 is toegenomen [5].

Zoals u wellicht weet is er in dezelfde afgelopen 6 jaar een min of meer continue stroom geweest van Raad van State procedures met betrekking tot EPON, tot aan het Europese Hof toe.

EPON heeft in 1994 en in 1997[6] van de provincie aanvullende vergunningen gekregen om 60.000 ton/jaar schoon afvalhout te verstoken. Echter, al gauw ontstond bij de locale milieubeweging de indruk dat EPON ook op grote schaal vervuild hout verbrandde dat niet aan de, door EPON zelf opgestelde, acceptatie-eisen voldeed.

Daar kwam bij dat in 2000 bleek dat EPON nooit vergunning heeft gevraagd noch gekregen om tevens afvalwaterzuiveringsslib van haar eigen waterzuivering te 'verwerken'. Dit slib heeft een zodanige samenstelling dat het gevaarlijk afval is. Desalniettemin bleek dat er per jaar 500 ton [7] van dit gevaarlijke slib in de ovens van EPON werd 'weggewerkt' met onder andere als gevolg aanzienlijk hogere emissies van metalen[8] en fluor naar de lucht

Wat de Nijmeegse milieugroepen toen nog niet wisten, of niet konden bewijzen, was dat de provincie een oogje dicht kneep waar het ging om het verbranden van zogenaamde gewolmaniseeerd hout. Dit hout bevat extreem hoge gehalten koper, chroom en arseen.

Pas in 2001 is het BECO rapport van 1997 boven water gekomen. Dit rapport was in 1996/1997 opgesteld in opdracht van de gemeenten Beuningen, Nijmegen en de provincie Gelderland. Enkele citaten uit het rapport:

  Onder het hoofdstuk: emissie carcinogene stoffen:

  'Illegale activiteiten: vermenging van slecht vliegas met kolen en stort van rookgasreinigingsresidueslib [9] over de gehele kolenberg zijn geconstateerd (handhavingsformulier 35-i).

  'Aanwezigheid van zware metalen in het bijgestookte bouw- en sloophout. Met name in gewolmaniseerd hout zijn er hoge gehalten aan chroom, koper en arseen'.

  Pagina 23 van het BECO rapport van juni 1997, bijlage 7, EPON Centrale

Aangezien alle drie bovengenoemde overheden sinds 1997 over het BECO rapport en de jaarlijkse emissiegegevens beschikten mag worden geconcludeerd dat deze overheden hun ogen stijf dichtgeknepen om niet te hoeven zien dat de emissie van bovengenoemde kankerwekkende stoffen door EPON/Electrabel

in 5 jaar tijd verdrievoudigde.

Bovendien hebben deze overheden niets ondernomen om een eind te maken aan bovengenoemde illegale praktijken van het bedrijf. Integendeel: er is een stroom van Raad van State procedures voor nodig geweest om de provincie als bevoegd te dwingen om een eind te maken aan het illegaal wegwerken van 500 ton/jaar ABI slib (gevaarlijk afval) in de kolenas, waarbij een deel van de verontreinigingen de lucht in werd geblazen. Door 'verdunning' van dit gevaarlijk afval in de bodemas en in het vliegas en 'dank zij' de emissies naar de lucht raakte EPON op een goedkope manier illegaal af van 500 ton/jaar gevaarlijk afval.

Hetzelfde geldt voor het illegaal verstoken van gewolmaniseerd en anderszins verontreinigd hout.

Als gevolg van uitspraken van de Raad van State en van het Europese Hof is de in 1994/1997 door de provincie vergunde houtstook helemaal stilgelegd. Integendeel, de provincie heeft al het mogelijke in het werk gesteld om zo ruim mogelijke vergunningen te verstrekken en, wat het erger maakt, doet dit nu nog steeds.

Zoals u weet loopt er sinds eind 2000[10] een vergunningprocedure voor een uitbreidingsvergunning voor de centrale. Volgens de in de zomervakantieperiode van 2001 ter visie gelegde ontwerpbeschikking zou Electrabel vanaf 2001 de volgende emissies naar de buitenlucht niet mogen overschrijden.

Emissie in 1996

In ontwerpbeschikking maximaal door de provincie toegestane emissies vanaf 2001

Chroom

14

800

Arseen

7

1.000

Nikkel

17

1.800

Totaal 3 metalen

38

3.600

 

  In de nieuwe ontwerpbeschikking wordt voor de komende 10 jaar dus bijna 100 keer zoveel emissie van kankerverwekkende metalen vergund dan plaats vond in 1995/1996 [11] .

We hebben dit natuurlijk ook als zodanig ter sprake gebracht tijdens de hoorzitting en ook zo in onze bedenkingen verwoord. Hierop werd geantwoord dat 'het niet waarschijnlijk is dat deze emissies allemaal tegelijk op zullen treden'.

Het zal duidelijk zijn dat het beginsel van de minimalisatieverplichting en ALARA (dat in woord door het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt aangehangen) hier met voeten wordt getreden, zo niet vermorzeld wordt.

Op grond van het bovenstaande concluderen we dat de provincie Gelderland en de gemeenten Beuningen en Nijmegen in nauwe samenwerking hebben toegelaten dat de emissies van kankerverwekkende stoffen door EPON/Electrabel met een factor drie toenam ondanks de grote zorgen over de verhoogde kankerincidentie onder de bevolking, de milieubeweging en een aantal kritische wetenschappers.

De in de ontwerpbeschikking opgenomen concept normen laten een bijna 100-voudige toegestane emissietoename zien van de bovengenoemde 3 kankerverwekkende stoffen.

Overigens wijzen wij erop dat de emissies van kankerverwekkende stoffen van een aantal andere bedrijven in de regio ook substantieel is toegenomen.

  Wij zijn nog bezig om een onderzoek hiernaar af te ronden. Echter, zoals het er nu uitziet, is de blootstelling van de bevolking in Nijmegen-West en Weurt aan kankerverwekkende stoffen in de afgelopen 5 jaar substantieel toegenomen in plaats van afgenomen ondanks alle toezeggingen in de afgelopen jaren dat er alles aan zou worden gedaan om deze te laten afnemen.

Dit toont ons inziens duidelijk aan dat het beleid van de drie overheden op dit gebied volkomen gefaald heeft. Het toont ook aan dat het bestuur gefaald heeft op een wijze die verder gaat dan alleen onbehoorlijk bestuur.

Verder laat het zien dat de indruk die politici en ambtenaren geven dat de situatie er in Nijmegen-West en Weurt op vooruit zou zijn gegaan qua belasting met kankerverwekkende stoffen onjuist is. Integendeel: de belasting van de bevolking van Nijmegen-West en Weurt met kankerverwekkende stoffen is juist toegenomen. De provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen en Beuningen lijken geen grip te hebben op de situatie [12].

Wij verzoeken u om:

 1. De kankerverwekkende emissies van Electrabel zo spoedig mogelijk te beperken conform de wettelijke minimalisatieverplichting voor kankerverwekkende stoffen en het ALARA beginsel onverkort toe te passen op de overige emissies.
 2. In de nieuwe ontwerpbeschikking van Electrabel in ieder geval minder emissie van kankerverwekkende stoffen door het bedrijf toe te laten dan de werkelijk gerealiseerde emissie in 1995 (zie tabel 1).
 3. De emissies van kankerverwekkende stoffen van andere bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie vallen zo spoedig mogelijk te minimaliseren conform uw wettelijke verplichting als bevoegd gezag.
 4. Een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de wijze van vergunningverlening en handhaving bij EPON/Electrabel in de afgelopen 15 jaar en met name daarbij te focussen op de verantwoordelijkheid van de politiek en de ambtelijke leiding.

Tot slot verzoeken wij om inspraaktijd bij de behandeling van deze klacht en om ontvangst van deze brief te bevestigen. Wij wijzen u erop dat bij het Openbaar Ministerie aangifte is gedaan van de (door het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland gedurende vele jaren gedoogde) illegale handelingen van EPON/Electrabel.


  Hoogachtend,

  Drs. Ing. Johan G. Vollenbroek


Deze klacht wordt ingediend namens de hieronder genoemde groepen en personen:

 • Wijkvereniging Ons Waterkwartier, werkgroep Gezondheid & Milieu, heer A. Zuuring
 • Vereniging Dorpsbelang Hees, heer Loek Janssen
 • Vrijwillige Milieurecherche, heer Toine van Bergen
 • Aantal verontruste inwoners van Nijmegen en Weurt.

Kopie: Milieupolitie, gemeente Nijmegen, gemeente Beuningen, VROM-Inspectie regio Oost


[1] Het milieu in Weurt en Nijmegen-West, Bijdrage van de lokale industrie, Deelrapport 1. Opgesteld in opdracht van en goedgekeurd door de gemeentes Beuningen, Nijmegen en de provincie Gelderland.

[2] Idem.

[3] Milieuoverheidsjaarverslag 1999 N.V. EPON Locatie Gelderland.

[4] Milieuoverheidsjaarverslag 2000 N.V. EPON Locatie Gelderland.

[5] Het bedrijf overschrijdt hiermee overigens niet de vergunningeisen voor wat betreft emissies naar de lucht om de eenvoudige reden dat er in de vigerende vergunning op dit moment nog steeds geen maximale emissie-eis is opgenomen voor emissies van kankerverwekkende stoffen naar de lucht: 'the sky is the limit'. De vergunning van 1977 is nog steeds de basis van de vigerende vergunning.

[6] De vergunning stamt nog van 1977 en is daarna nog vele malen geamendeerd. De huidige vergunning bestaat daardoor uit een lappendeken van documenten waar nauwelijks uit te komen is.

[7] Bron: MER EPON van december 2000.

[8] Waaronder naast de bovengenoemde kankerverwekkende metalen chroom, arseen en nikkel ook kwik dat als neurotoxisch te boek staat. De vorig jaar gepubliceerde ontwerpbeschikking laat overigens een toename van de kwikemissie toe met een factor 100.

[9] Valt onder de BAGA: 'Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen'. Het 'verwerken' ervan in de eigen EPON oven is nooit vergund geweest en minstens 10 jaar onderhands gedoogd.

[10] Conform de Algemene wet bestuursrecht had de definitieve vergunning medio 2001 al gereed moeten zijn.

[11] Er komt overigens wel wat rekenwerk aan te pas omdat de genoemde emissievrachten moeten worden berekend op grond van de in de ontwerpbeschikking toegestane emissieconcentraties. Dat dit niet van buurtbewoners en milieugroepen verwacht mag worden is duidelijk. Dat dit geen erg transparante wijze van vergunningverlening is lijkt ook duidelijk.

[12] Hier dient te worden opgemerkt dat luchtverontreiniging niet stopt bij gemeentelijke en stadsgrenzen. Waarschijnlijk is de belasting met kankerverwekkende stoffen van de rest van de bevolking van Nijmegen en Weurt/Beuningen eveneens toegenomen.

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland