De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Brief aan Loyens Loeff advocaten wegens milieuschandaal bij verwerker van ziekehuisafval


VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen, Aldenhof 38- 03, 6537 BC Nijmegen
Tel/fax: 024-3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
M. Helsen, De Koppele 66, 5632 LB Eindhoven
Tel/fax: 040-2429899; E-mail: MHelsen@cs.com

Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 8 juli 2001
Per fax: 010-2246526


Loyens Loeff advocaten
t.a.v. mr. J.H.A.M. Scheiffers, advocaat


  Geachte heer Scheiffer,

Wegens vakantie was ik niet eerder in de gelegenheid om op uw fax d.d. 6 juli 2001 om 17.00 uur betreffende Zavin CV te reageren. In deze brief stelt u dat wij onrechtmatig jegens Zavin CV hebben gehandeld, door aantijgingen van een anonieme bron jegens betreffend bedrijf voor waar aan te nemen en deze onder andere, vergezeld van foto's, op het internet te verspreiden. Tevens stelt u ons een ultimatum van slechts één uur (tot 18.00 uur), waarin u ons vraagt de betreffende website te doen verwijderen en voor rectificatie te zorgen.

Deze termijn is dermate kort dat u een onrechtmatige daad pleegt door ons vervolgens middels een dagvaarding te dagen voor een kort geding op maandag 9 juli 2000 om 15.30 uur in het Gerechtsgebouw in Dordrecht. Deze dagvaarding bereikte ons per fax op 7 juli 2001 om 03.22 uur en per post op 7 juli 2001 om 13.46 uur.

Inhoudelijk melden wij het volgende:

 • De anonieme bron die wij citeren gaf ons aan dat hij in het verleden regelmatig bedreigd is door derden, die in relatie staan met Zavin. Dat was voor ons voldoende reden om zijn anonimiteit te waarborgen.

 • De twee foto's op de website zijn volgens u geënsceneerd. Onze bron ontkent dit ten stelligste. Hij heeft in een telefoongesprek met een journalisten van het Rotterdams Dagblad en het ANP aangegeven, dat hij wel eens foto's geënsceneerd heeft ten behoeve van een folder ten behoeve van een eventueel te starten eigen bedrijf. Maar de betreffende foto's zijn volgens hem echt. Uw bewering dat de foto's genomen zijn op een bedrijfsterrein in s'-Gravendeel raakt kant noch wal. Op één van beide foto's (de opengesprongen container) is op de achtergrond het vulpunt waarneembaar van de zuiveringsinstallatie, die naast het terrein van Zavin staat. Voorts zijn wij benieuwd hoe u op basis van de foto van het "bloedincident" denkt te kunnen beweren dat het niet om bloed maar om ketchup gaat.

 • Eenieder die (de omgeving van) het bedrijf Zavin kent zal moeten toegeven dat de foto's daar genomen KUNNEN zijn. U toont op geen enkele manier aan dat dit NIET het geval kan zijn.

 • Zavin heeft in het verleden beweringen over incidenten zoals omschreven, zoals prikincidenten, regelmatig ontkend. Zo meldde ons onder andere een journaliste van het ANP. Wij konden er daarom gevoeglijk vanuit gaan dat Zavin dat in deze zaak ook zou doen. Daarom hebben wij niet nadrukkelijk naar de mening van Zavin gevraagd over de op de website genoemde incidenten, omdat wij dachten het antwoord al te weten. Uw reactie bevestigt dat.

 • Desondanks zijn wij bereid om te bewerkstelligen dat met spoed alsnog een reactie van de firma Zavin aan de website wordt toegevoegd. U of uw cliënt kunt hierover contact opnemen met de Sociale Databank Nederland, t.a.v. de heer R. Brockhus, . E- mail- adres: sdn@planet.nl; Tel: 035- 5268153; Fax: 035- 5244142. Daarbij dient wel de anonimiteit van onze tipgever gewaarborgd te worden.

 • Met bovenstaande toezegging achten wij, gebruik makend van ons recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op hoor en wederhoor voldoende gewaarborgd. Het is vervolgens aan de Inspectie Milieuhygiëne om een onderzoek in te stellen. Dit dient afgewacht te worden.

De noodzaak van een kort geding vervalt daarmee naar onze mening.

Gezien het bovenstaande is de eis om de website te wissen en te vervangen door de tekst "onze eerdere berichtgeving omtrent Zavin CV te Dordrecht was onjuist" zelfs in strijd met de oproep van de Minister van Justitie om klokkenluiders te beschermen tegen aanvallen en represailles van economische machten. Bovendien zou inwilliging van deze eis impliceren, dat het onderzoek van de Inspectie Milieuhygiëne feitelijk afgeblazen zou worden, omdat wij onze klacht tegen Zavin CV zouden intrekken.

Dit is zeker niet in het belang van de huidige werknemers van Zavin CV, die mogelijk ernstige gezondheidsrisico's lopen. Wij zullen ons blijven inspannen om de belangen van deze werknemers voor wat betreft hun gezondheidssituatie te behartigen. Hetzelfde geldt voor het belang van naleving van de ARBO-regels. Het lijkt erop dat de overtreding van ARBO-regels zodanig is, dat onderzoek dringend noodzakelijk is.

Afsluitend delen wij u mede dat wij ervan uitgaan dat met deze brief de noodzaak van een kort geding vervalt. Wij gaan ervan uit dat uw cliënt deze opvatting deelt. Wij stellen u een ultimatum om voor maandagmorgen 9 juli 10.00 uur te reageren op deze brief (fax). Wanneer u niet aan dit ultimatum voldoet zijn wij dan nog in de gelegenheid om van onze kant juridische stappen tegen uw cliënt te nemen.

Met vriendelijke groet,

  Drs. A.W.G. van Bergen

i.a.a.

 • Arrondissementsrechtbank Dordrecht, t.a.v. de President Zavin CV,
 • Sociale Databank Nederland (per e-mail)

Zie de brief aan Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West met de foto's


Inspectie
EKC homepage
Milieu-onderwerpen
Toelichting ontslagname
Schikking rond kortgeding Zavin
Rubrieken Sociale Databank Nederland

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland