De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Onthullingen over en foto's van ziekenhuisafval bij het bedrijf Zavin in Dordrecht

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat

VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen, Aldenhof 38- 03, 6537 BC Nijmegen
Tel/fax: 024-3452585; E-mail: bergentoine@zonnet.nl
M. Helsen, De Koppele 66, 5632 LB Eindhoven
Tel/fax: 040-2429899; E-mail: MHelsen@cs.com

Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm  Nijmegen, 4 juli 2001

  Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West
  Postbus 5312
  2280 HH Rijswijk

  Betreft: Zavin CV

  Verzoek om het instellen van een nader onderzoek


  L.s,

  Hierbij verzoeken wij u dringend om een onderzoek in te stellen naar ernstige misstanden bij het bedrijf Zavin CV te Dordrecht. Via een tipgever, die anoniem wenst te blijven, kwamen wij aan de informatie, die ik u hierbij toezend.

  Zavin CV is in Nederland aangewezen als enige verwerker van specifiek ziekenhuisafval. In het bedrijf participeren de afvalverwerkers van Gansewinkel, Spitman (BFI/SITA) en GEVUDO. Daarnaast heeft de directeur van Zavin een 1%- aandeel in het bedrijf. Dit aandeel is door de directeur vervolgens ondergebracht in een BV.

  In dit bedrijf gebeurden zeker in het recente verleden volgens onze tipgever regelmatig ongelukken zoals: lekkende vaten met biologisch afval. Daardoor kunnen bijvoorbeeld bij het personeel ernstige schimmelinfecties ontstaan. Regelmatig ontstaan er bijvoorbeeld lekkages van bloed en GGO ( Genetisch Gemodificeerde Organismen). Dat is hoog risico- afval dat binnen 24 uur verbrand MOET worden. Een voorbeeld ziet u op een van beide bijgaande foto's. (Bijlage 1). Daarnaast komt het (zeker bij hitte) wel eens voor dat vaten spontaan ontploffen. Zie ook de andere foto (Bijlage 2). Ook zijn er door onvoldoende veiligheidsmaatregelen regelmatig "prik- incidenten" geweest. Personeel werd door ziekenhuis- infectienaalden gestoken, met alle gevolgen vandien.

  Werknemers lopen dus regelmatig gezondheidsrisico's. Het ziekteverzuim is hoog. Als er prikincidenten geweest zijn, worden werknemers gecontroleerd om te bezien of ze infecties (bijvoorbeeld AIDS) hebben opgelopen. Het duurt een half jaar voordat men uitsluitsel heeft; al die tijd zitten werknemers in onzekerheid. Er zijn snellere controles,maar die vindt de bedrijfsleiding te duur.

  De directie van Zavin CV ziet onvoldoende toe op het nemen van veiligheidsmaatregelen. Ze zien het allemaal moedwillig door de vingers, want ook strikte naleving van de regels kost te veel geld. Een ernstig incident betrof enige jaren geleden het vervoer van met de ziekenhuisbacterie MRSA besmet materiaal vanaf Port Zeelande. Het spul werd - terwijl de chauffeur geen beschermende kleding droeg- ingeladen in diens vrachtwagen. Vervolgens heeft de vrachtwagen -tegen alle veiligheidsvoorschriften in- zeker 12 uur vlakbij een woonwijk gestaan, voordat de lading werd afgevoerd naar de Afvalverwerking Rijnmond. Zavin had de opdracht aangenomen, maar bleek het afval uiteindelijk toch niet te kunnen verwerken.

  Enige tijd geleden kwam er afval uit Ierland zonder goede verpakking ons land binnen. Het afval was "geautoclaveerd". Dat betekent dat de droge delen geshredderd (opgewarmd) zijn. Het warme spul ging natuurlijk snel broeien; er kwamen roze wolken (schimmels) uit de container. Het afval zat niet in de voorgeschreven steekvaste en vloeistofdichte vaten. Het zat in "big- bags" van ongeveer 300 kilogram. Op een gegeven moment stonden er op het terrein van Zavin wel 20 containers met afval, die niet of heel langzaam verwerkt konden worden, omdat het proces dat niet aankon.

  Op een gegeven moment hebben ze het afval in de open lucht met beschermende kleding en met een aardappelsorteermachine omgepakt tot kleinere hoeveelheden, zodat de oven het wél aankon. Hierbij zijn ook nog twee prikincidenten geweest. Ook liepen personeelsleden oog- en longaandoeningen op. Naar aanleiding van dit incident is een laboratoriumonderzoek verricht. Zie bijgaand dagrapport van 20 april 2000. (Bijlage 3).

  Men is hiermee doorgegaan totdat men op last van W. Rennema (Provincie Zuidholland) moest stoppen.

  De provincie Zuidholland (Ing. Wilco Renema, inspecteur Milieuwetten) kwam regelmatig kijken. Hij wist van de incidenten, maar er was volgens hem "geen alternatief voor Zavin". Het bedrijf heeft nu eenmaal een monopoliepositie voor de verwerking van ziekenhuisafval. En retour zenden is ook de oplossing niet: soms loopt het bloed nog uit de containers; dan kun je het ook niet zo de weg opsturen. Eenmaal heeft hij kenbaar gemaakt dat er een proces- verbaal zou worden opgemaakt. Telefoonnummer hr. Reinema: 070- 4417620.

  Bijgaand stuur ik u een afschrift van het Milieujaarverslag 1999 van Zavin (Bijlage 4). De provincie Zuidholland stuurde Zavin bijgaande brief naar aanleiding van de publicatie van het Milieujaarverslag 1999 van het bedrijf. (Bijlage 5). In deze brief wordt niet vermeld: dat er regematig bebloede containers op het terrein stonden; dat Zavin zich regelmatig niet houdt aan de verplichting om G.G.O.'s ( Genetissch Gemodificeerde Organismen : dus hoog-risico-afval) binnen 24 uur te verbranden.

  Zavin heeft geen specifieke omschrijvingen van haar verwerkingsprocessen van het ziekenhuisafval. Aan klanten werden niet- gespecificeerde rekeningen gestuurd. Ik verwijs naar bijgaande zeer minimale acceptatie- en verwerkingsvoorwaarden (Bijlage 6).

  Elke vracht die binnenkwam moet een gevarenkaart (Bijlage 7) hebben. Die was er zelden of nooit.

  Zavin verwerkt het ziekenhuisafval door middel van pyrolise. De slakken zijn vaak niet goed uit- gepyroliseerd en worden vervolgens gestort in de Derde Merwedehaven. De controle op de slakkenkwaliteit is een "wassen neus". Overigens meldt het jaarverslag dat de slakken onder het BAGA vallen; het gaat om gevaarlijk afval. De slakken worden echter middels een 'uitzonderingsverklaring' als "niet- gevaarlijk afval" naar de stort gebracht.

  Naar wij vernomen hebben is (was?) het bedrijf ook betrokken bij het vergassen van de restprodukten van het MKZ- afval. (Niet de dieren zelf, maar al het materiaal wat met de besmette dieren in contact is geweest). Dit afval wordt (werd) op het terrein van Zavin eerst opgeslagen in containers voordat het vergast wordt. Dit is in strijd met de wet: ze hebben de plicht om dit afval zo spoedig mogelijk te vergassen. Overigens belooft de nabije toekomst van Zavin ook weinig goeds. De directeur gaat weg, en de huidige boekhouder (!!!!) wordt tijdelijk waarnemend directeur.

  Het is dan ook niet te hopen dat er de komende maanden iets misgaat. Tot zover een opsomming van de incidenten bij Zavin waarvan wij op de hoogte zijn. Wij verzoeken u dringend een onderzoek in te stellen, en ons van uw bevindingen op de hoogte te stellen.

  In afwachting van uw reactie tekent, Namens de Vrijwillige Milieurecherche, Drs. A.W.G. van Bergen

  Bijlage 1: Foto bloed-lekkage.
  Bijlage 2: Foto opengesprongen container.
  Bijlage 3: Laboratoriumrapport Zuiderziekenhuis Rotterdam d.d. 20-04-2000
  Bijlage 4: Milieujaarverslag ZAVIN 1999
  Bijlage 5: Brief van GS van Zuidholland aan Zavin (reactie op milieujaarverslag)
  Bijlage 6: Acceptatie- en verwerkingsvoorwaarden ZAVIN
  Bijlage 7: Gevarenkaart
  Bijlage 8: Brochure ZAVIN

  CC:

  • NOS- journaal
  • Redactie NRC/Handelsblad
  • Redactie Algemeen Dagblad

  Daarnaast is deze brief en bijbehorend persbericht via e-mail toegezonden aan diverse personen, instanties en media in Nederland. De foto's en bijbehorende informatie zijn binnenkort ook op internet te zien op: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland