De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

De Raad van State gooit met jaarverslag integriteit en onafhankelijheid te grabbel

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: bergentoine@zonnet.nl
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 1 mei 2001

Tevens per fax verstuurd: 070- 3651380

De afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA 's- Gravenhage

Betreft: Mijn beroepschrift d.d. 13-03-2000 tegen het zonder vergunning verbranden van Abi-slib door de EPON- kolencentrale te Nijmegen

Uw kenmerk: 200001376

L.s,

In voornoemde door mij aangespannen beroepzaak heeft u reeds tot drie keer toe, met steeds andere argumenten, geweigerd om in voorlopige voorziening Gedeputeerde Staten van Gelderland op te dragen om een einde te maken aan het reeds gedurende 15 jaar illegaal verbranden van gevaarlijk afval (Abi- slib). Daarmee sanctioneert u- ten koste van het milieu en de gezondheid van onze burgers- het gedoogbeleid van de provincie Gelderland.

Mijn vertrouwen in de Raad van State als onafhankelijke rechtsprekende instantie heeft daardoor aanzienlijke schade opgelopen. Dit vertrouwen is na het lezen van het Jaarverslag 2000 van de Raad van State nog verder gedaald. Op bladzijde 22 van het Jaarverslag lees ik dat u zelf een voorstander bent van gedogen. Ik citeer: "In een democratische rechtsstaat is niet het gedogen zelf het probleem. Een probleem ontstaat als de eigen afweging- wel of niet uitvoeren; wel of niet handhaven- niet meer wordt gemaakt of gemaakt kan worden door gebrek aan mensen, geld, deskundigheid, tijd".

In verband met uw bovenvermelde stellingname en uw beslissingen tot heden in voorlopige voorziening heb ik ernstige twijfels over uw onpartijdigheid in de door mij aangespannen beroepzaak. Daarom verzoek ik u in deze zaak géén uitspraak te doen voordat U een antwoord heeft op de hieronder vermelde prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie, op grond van artikel 177 van het EEG-verdrag:

  Kan de Nederlandse Raad van State als voorstander van gedoogbeleid nog als onafhankelijke rechtsprekende instantie beschouwd worden in die rechtszaken, waarin het niet optreden van overheden tegen wetsovertredingen wordt aangeklaagd?
In afwachting van uw reactie tekent,

Met vriendelijke groet,

Drs. A.W.G. van Bergen


Deze brief zal tevens gepubliceerd worden op internet www.sdnl.nl/vmr-30.htm

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland