De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Marktwerking zorgt voor sterke toename van milieubelasting door Epon-kolencentrale

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: bergentoine@zonnet.nl
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 24 mei 2001
Per fax: 030-2331311

Stichting Natuur en Milieu
t.a.v. Marc Koene
Medewerker Stoffen en Milieukwaliteit
Donkerstraat 17
3511 KB Utrecht

Betreft:

  gewolmaniseerd houten speeltoestellen
  Reactie op uw E-mail van 22 mei 2001


  Geachte heer Koene,

Uw e-mail van 22 mei 2001 heb ik aandachtig gelezen. Naar aanleiding daarvan merk ik het volgende op:

 1. U begint uw betoog met een verhandeling van anderhalve pagina waarin u stelt, dat alles wat er in ons land plaatsvindt rond het verduurzamen en op de markt brengen van hout niet illegaal zou zijn; er zou dus ook geen sprake zijn van een complot om verboden zaken toe te dekken. Op tenminste één punt is uw bewering onjuist. U stelt dat chroom en arseen zwartelijststoffen zijn voor emissies naar het oppervlaktewater. Dit geldt echter ook voor stoomemissies die vervolgens op het oppervlaktewater neerslaan. (Arrest van het Europese Hof van Justitie). Daarmee is het stoomfixeren, waarbij chroom 6 en arseen vrijkomen, dus in strijd met Europese regels.

 2. Zelfs al zou u gelijk hebben op het punt dat geen wettelijke regels worden overtreden, dan kan er nog wel degelijk sprake zijn van een samenspanning tussen de overheid en een belangengroep (de impregneerbranche), die schadelijk is voor het milieu en de gezondheid van de mens. Ik raad u aan om u te verdiepen in wat in criminologische theorieën collusie wordt genoemd: de overheid past regels aan in strijd met het algemeen belang, maar om een specifieke belangengroep van dienst te zijn. Regels worden dan inderdaad niet overtreden, maar van criminaliteit is wel degelijk sprake. Indien u dat wenst verstrek ik u hierover nadere informatie.

 3. Op bladzijde 2 van uw verhaal komt u pas eindelijk op het kernpunt: de gezondheidsgevolgen van gewolmaniseerd hout. Mijn verzoek aan u was, om te komen met nieuwe informatie uit onafhankelijke bron, waaruit kan worden verklaard dat uw Stichting in 1996 nog wel bepleitte om de geïmpregneerd houten speeltoestellen te laten verwijderen, en u nu van mening bent dat ze kunnen blijven staan. U geeft zelf aan op bladzijde 3 dat u niet aan mijn verzoek kunt voldoen. Citaat: " De informatie waarop ik mijn analyse en oordelen baseer is echter niet nieuw, wel redelijk onafhankelijk". Vervolgens meldt u dat u veel informatie haalt uit bronnen van onder andere het College voor Toelating van het Bedrijfsleven (CTB). De impregneersector zelf heeft een stevige inbreng in het CTB, dus het CTB is in het geheel geen onafhankelijke bron te noemen. Ook het RIVM beroept zich in haar analyses voortdurend op informatie van de impregneersector zelf. Hierover heb ik nadere informatie.

 4. Gezien het bovenstaande wekt het geen verbazing dat uw feitelijke informatie op een aantal punten halve waarheden bevat of, nog erger, pertinent onjuist is. Ik geef slechts enkele voorbeelden:

  • U stelt dat met name de grote koperemissies van CCA- impregneermiddelen de grootste problemen geven. De impregneerbranche (i.c. Hickson Garantor) heeft echter zelf door TNO uitloogproeven laten houden waaruit blijkt dat de uitloging van chroom het grootste probleem is (Bijlage 1).
  • U stelt dat het chroom 6 na het impregneren wordt omgezet in het niet kankerverwekkende chroom 3. Ik bezit uit informatie waaruit blijkt dat chroom 3- zouten uit chroom 6 zelfs nog gevaarlijker zijn dan chroom 6. Bovendien wordt het chroom 3 na het uitlogen opnieuw omgezet in chroom 6.
  • Bij machinaal zagen en schuren van geïmpregneerd hout zijn er risico's op kanker, stelt u zelf. Waarom geldt dat dan NIET als kinderen of volwassenen splinters van het hout binnenkrijgen?
  • U verzwijgt bijgaande informatie van de Arbo Unie van 2 april 2001 (Bijlage 2). Deze instantie stelt nadrukkelijk dat er gezondheidsrisico's zijn m.b.t. het bewuste speeltoestel, en laat het aan de school in Olland over om dit risico al of niet uit te bannen.
  • U gaat voorbij aan het risico van het in brand vliegen van deze speeltoestellen. Hoe gevaarlijk geoxideerd arseen en chroom is blijkt uit bijgaand artikel uit "De Volkskrant" van 23 mei 2001. (Bijlage 3).

Afrondend kom ik tot de conclusie dat u in het geheel niet aan mijn verzoek bent tegemoetgekomen om een verklaring te geven voor het feit, dat de Stichting Natuur en Milieu het nu ineens niet meer nodig vindt om geïmpregneerd houten speeltoestellen te verwijderen. Deels wijt ik dit aan een gebrek aan kennis van uw kant. U geeft zelf aan dat u sinds 1997 dit dossier in behandeling heeft, dus een jaar nadat uw Stichting nog met het zeer correcte standpunt uit 1996 naar buiten kwam. Mogelijk is er intern onvoldoende mogelijkheid geweest voor u om u in informatie van voor 1997 te verdiepen. Daar tegenover staat dat wij ons al sinds 1994 bezighouden met deze materie, en het Ecologisch Kennis Centrum, zoals u ongetwijfeld weet, al sinds 1988.

Zeer kwalijk vind ik het echter, dat u in de mail van 22 mei 2001 stelt dat de beweringen van het EKC een groter gevaar voor de volksgezondheid in Nederland opleveren dan al het verduurzaamde hout dat in Nederland opgesteld staat. Ook op dit punt is er naar mijn mening sprake van smaad jegens het EKC.

Gezien het feit dat we in de feestdagen zitten en uw kantoor enkele dagen gesloten is, geef ik u nog tot en met de pinksterdagen de tijd om u te bezinnen en deze en eerdere uitspraken jegens het EKC in te trekken. Mocht dit niet gebeuren, dan zal ik op dinsdag 5 juni 2001 aangifte doen van smaad jegens het Ecologisch Kennis Centrum bij Justitie in Utrecht.

Met vriendelijke groet,

Namens de Vrijwillige Milieurecherche,
Toine van Bergen

Overzicht van Bijlagen
Bijlage 1: TNO-rapport 5 april 1989, resultaten HI-doucheproef, 2 pagina's.
Bijlage 2: Brief van 2 april 2001 van Arbo Unie aan Basisschool St. Petrus te St. Oedenrode, 2 pagina's.
Bijlage 3: "Gemeente faalde na brand ATF Drachten", uit "de Volkskrant" van 23 mei 2001, 2 pagina's.

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland