De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Nieuwe 'GROENE STROOM' - plannen met afval bedreigen het milieu


VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: bergentoine@zonnet.nl
Internet: www.sdnl.nl/vmr-home.htm

Nijmegen, 1 mei 2001

Persbericht

Ook Waddenzee-milieu in gevaar

Nieuwe 'GROENE STROOM' - Plannen met afval bedreigen het milieu

De afgelopen weken ging er bijna geen dag voorbij zonder dat er nieuwe berichten kwamen over plannen om afval te verbranden of vergassen met als motto: "Groene stroom". Misleiding van het publiek is het, en een extra belasting van het milieu. Het enige doel is, om goedkoop van afval at te komen. De Vrijwillige Milieurecherche heeft weer enkele alarmerende berichten voor u verzameld.

Allereerst is er de Eemscentrale bij Delfzijl, waarin EPON afval wil gaan vergassen en als "Groene stroom" verkopen aan stroomdistributiebedrijven. Johan Vollenbroek van het Nijmeegse milieuadviesbureau MOB deed in opdracht van de Waddenvereniging onderzoek naar de onlangs uitgekomen Milieu Effect Rapportage (MER) van de Eemshavencentrale.

Zijn belangrijkste conclusies zijn, dat de uitstoot van met name kwik en zware metalen aanzienlijk toeneemt. Zou hetzelfde afval in een gewone afvalverbrandingsinstallatie zijn verstookt, dan zouden er van deze zeer gevaarlijke stoffen zeker een factor 10 tot 20 keer minder zijn uitgestoten. Het is duidelijk dat een en ander een extra belasting betekent voor het internationale natuurreservaat de Waddenzee. De Waddenvereniging heeft dan ook een uitgebreid bezwaarschrift geschreven, waarin zowel het afvalbeleid als planologische- en ecologische aspecten aan de orde komen.

In het Brabantse Elsendorp gaat vanaf 5 september 2001 een vergistingsbedrijf van varkensmest van start. Bij het vergisten komen onder andere extra veel verzurende stoffen in het milieu.In totaal gaat het om 25.000 ton mest per jaar, afkomstig van 15 tot 20 varkensbedrijven. Naast mest kunnen er nog andere organische materialen worden verwerkt, zoals gft- afval en afval van de voedingsindustrie. Energiemaatschappij Eneco gaat de opgewekte stroom als duurzame energie verkopen. Overigens heeft de exploitant van de nieuwe fabriek, Biorek Agro uit Nuenen, ook een contract met Essent afgesloten. Want dat energiebedrijf blijft de beheerder van het leidingnet.

Overigens zit hetzelfde Essent in Limburg flink in haar maag met enorme voorraden illegaal opgeslagen afvalhout. Volgens de provincie Limburg gaat het in totaal om 300.000 kubieke meter, in de plaatsen Brunssum, Weert, Maastricht en Tegelen. Essent hangt een forse dwangsom van de provincie boven het hoofd. De opslagen van het afvalhout zijn enorm brandgevaarlijk. Ze bestaan deels uit met impregneermiddelen en verven behandeld hout. Bij brand kunnen onder andere dioxines en zeer giftige zware metalen als arseen en chroom VI vrijkomen. De reden van de illegale opslag is, dat er problemen zijn met een nieuwe houtvergasser in Geertruidenberg. Ook deze vergasser wil het afval als "Groene Stroom" gaan verwerken….

Het verwerken van afval als "Groene Stroom" is lucratief voor energiemaatschappijen, Het is dubbel zo lucratief voor ondernemingen die zowel in afval als in energie doen. Eerder berichtten we in dit kader al uitgebreid over Essent, dat op beide markten prominent aanwezig is. Ook Delta heeft echter zo haar ambities. Dat blijkt uit een recent interview in het tijdschrift van de energiebranche "Energie Nederland".

Joop de Back, de nieuwe directeur van de Zeeuwse Delta Nutsbedrijven, ziet het al helemaal zitten. De belangrijkste winstgevende activiteit in de toekomst wordt de "Groene Stroom". Een citaat: " Wat we sterk gaan ontwikkelen, is de cyclus van afval naar energie. Dat staat op dit moment nog in de kinderschoenen, je kunt het zelfs een hype noemen, en zal zich de komende jaren moeten bewijzen. Als dat lukt, komt er een bundeling tussen onze milieu- en afvalactiviteiten en onze activiteiten in energie".

Met vriendelijke groet,

Namens de Vrijwillige Milieurecherche,
Toine van Bergen

Bijlage: Brief aan Nederlandse Mededingingsautoriteit incl. bijlagen, 19 pagina's.

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland