De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen

VMR . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <====> SDN . . Milieu . . EKC


VRIJWILLIGE MILIEURECHERCHE

De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat omdat economisch gewin meestal voorgaat. Milieucriminaliteit neemt aanzienlijk toe en de milieuhandhaving schiet tekort. Versterking van die handhaving is dringend nodig, zo vindt ook Minister J. Pronk van VROM.

De Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen , in het openbaar aan de kaak te stellen en ter kennis te brengen van de bevoegde autoriteiten (politie en Openbaar Ministerie). Daarnaast wordt in het belang van het milieu gebruik gemaakt van het in de Wet milieubeheer verankerde recht dat eenieder heeft om intrekking of handhaving van verleende milieuvergunningen te eisen.


Drs. A.W.G. van Bergen,
Aldenhof 38- 03,
6537 BC Nijmegen,
tel/fax 024- 3452585

E-mail: vrijwilligemilieurecherche@homepage.com
Internet: http://www.sdnl.nl/vmr-home.htm


  AANGIFTE

Nijmegen, 18 maart 2001     
Per fax: 038-4962006     

Aan: Arrondissementsparket te Zwolle
T.a.v. Dhr. A.B. Vast, Hoofdofficier van Justitie


Op grond van Artikel 161 van het Wetboek van Strafvordering is ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit bevoegd daarvan aangifte te doen.

Hierbij doet ondergetekende, Drs. A.W.G. van Bergen, aangifte van oplichting en flessentrekkerij, hetgeen strafbaar is op grond van Artikel 326 respectievelijk Artikel 326a van het Wetboek van Strafrecht.

Deze overtredingen van het Wetboek van Strafrecht zijn gepleegd door het energie- en afvalbedrijf Essent, gevestigd aan de Boerendanserdijk 51 te Zwolle. Onlangs stuurde Essent bijgaande niet-gedateerde brief aan al haar klanten die een tijd geleden ervoor gekozen hadden om, naast reguliere stroom, 25% zogenaamde "Groene Stroom" af te nemen. (Bijlage 1).

Deze klanten wordt medegedeeld dat zij voortaan automatisch, (tenzij ze hiertegen bezwaar maken), voor 100 procent "Groene Stroom" ontvangen.

Over "Groene Stroom" hoeven energiebedrijven zoals Essent vanaf 1 januari 2001 geen belasting (Regulerende Energieheffing) meer af te dragen aan het Rijk. Over reguliere stroom moet dat wél gebeuren. Gesuggereerd wordt in de brief, dat "Groene Stroom" vooral geproduceerd wordt uit zonne- en windenergie. Het tegendeel is waar. De klanten van Essent worden misleid, want de "Groene Stroom" van Essent wordt voor een groot deel uit afval geproduceerd. (Bijlages 2 en 3).

Essent kondigt daarnaast aan, dat de overgang van 25 procent naar 100 procent "Groene Stroom", zonder dat haar klanten haar hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, met terugwerkende kracht geschiedt.

Het bovenstaande betekent, dat Essent zich schuldig maakt aan oplichting en flessentrekkerij jegens de Staat der Nederlanden. Immers, ten onrechte wordt aan de overheid gemeld, dat klanten overgegaan zijn op 100 % "Groene Stroom", hoewel ze daar niet uitdrukkelijk voor getekend hebben. In aansluiting op die melding draagt Essent voor deze klanten geen Regulerende Energieheffing meer af aan het Rijk.

Aangezien de overgang naar "Groene Stroom" met terugwerkende kracht geschiedt, draagt Essent ook over aan deze klanten reeds geleverde stroom ten onrechte geen Regulierende Energieheffing af aan het Rijk.

Wij verzoeken U dringend om in verband met deze aangifte een strafrechtelijk vooronderzoek in te stellen, en ons te berichten over uw bevindingen.

In afwachting van uw reactie ekent, Met vriendelijke groet, Drs. A.W.G. van Bergen

Overzicht van Bijlagen

Bijlage 1: Ongedateerde brief van Essent aan een deel van haar klanten, 1 pagina.
Bijlage 2: "Elektriciteitsproductie steeds milieuonvriendelijker? Hoe kan het beter"? Artikel van Eric
van Kaathoven en Lucas Reijnders, gepubliceerd in dagblad Trouw van 1 maart 2001, 3 pagina's.
Bijlage 3: "Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling", Katholiek Nieuwsblad van 2 maart 2001, 2 pagina's.

  Terug naar het begin

  VRM home
  EKC homepage
  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Rubrieken bij de Sociale Databank Nederland