Groene stroom verhult subsidiemisbruik. Die overbodige 1,3 miljard subsidie moet naar de Nuloptie v van Edelchemie BV

Kritisch lid van Milieudefensie Robert Brockhus wordt geroyeerd wegens klokkenluidersgedrag
Televisie-uitzending over het opstappen van Bas Vos gemaakt door Brockhus is reden royement

Koersgroep . . . SDN . . . Milieudefensie <====> EKC . . . Klokkenluiders

De soap rond de commotie binnen Milieudefensie wegens verschil van inzicht over de democratische en bestuurlijke verhoudingen krijgt een vervolg. De grote groep medestanders van de "Koersgroep" waartoe ook Robert Brockhus behoort maakt al jaren bezwaar tegen de 'koers' die Milieudefensie vaart.

Brockhus geroyeerd bij Milieudefensie

Het bezwaar van de Koersgroep is samen te vatten in een enkele zin. Milieudefensie is veranderd van een ideële, milieubewuste vereniging in een productgericht 'bedrijf' dat acties rond milieuaspecten produceert - net als Ende-Mol televisieprogramma's - en zich daarvoor met miljoenen zwaar laat subsidiëren door de overheid, waardoor het fondswervingsbelang voor het commerciële voortbestaan van Milieudefensie belangrijker is geworden dan het beschermen van het milieu en het (menselijk) leven in dat milieu.

Een van de allerbelangrijkste kritiekpunten van de Koersgroep is de nalatigheid van Milieudefensie m.b.t. de diffuse vergiftiging van ons leefmilieu met kankerverwekkende stoffen in producten als geïmpregneerd hout en door de giftige uitstoot van zware metalen bij de verbranding van giftig afval - waaronder geïmpregneerd hout - in kolencentrales voor het opwekken van de zogenaamde GROENE STROOM.

De nalatigheid op dit punt is zelfs misdadig te noemen, juist omdat men bij Milieudefensie weet heeft van de gevaren. Maar kennelijk is de subsidie van VROM belangrijker dan het aanvallen van het milieubeleid van VROM, waardoor leden en alle andere Nederlanders nu en in de toekomst grote risico's lopen voor hun gezondheid en beschadiging van hun erfelijk materiaal. Het bagatelliseren hiervan is minstens zo kwalijk te nemen. (zie de diapresentatie voor de Ned. Ver. van Veiligheidskundigen)

    Royement

Hieronder ziet u de brief die ik ontving van het bestuur van Milieudefensie van 12 februari 2002. De inhoud spreekt voor zichzelf. Zeker is dat ik gebruik zal maken van het beroep tegen deze beslissing, al was het maar dat er aperte onjuistheden in worden weergegeven. Daarover zal ik spreken op de Algemene ledenvergadering op 25 mei 2002 in Slijk-Ewijk bij Nijmegen.

Niettemin roep ik eenieder op om gehoor te geven aan de NOOD-OPROEP van de Koersgroep die naar zoveel mogelijk e-mailadessen gestuurd zal worden om lid te worden van Milieudefensie, naar de Algemene Ledenvergadering te komen en de zuiverheid van de democratische besluitvorming die past bij een fatsoenlijke vereniging te herstellen. Dit kan door een motie aan te nemen en een statutenwijziging goed te keuren die regelt dat betaald personeel, werkzaam bij Milieudefensie, niet mag meestemmen in zaken die de 31.000 gewone leden van de vereniging aangaan. Er zijn twee oproepen met hetzelfde doel.

De tekst is van Harry Kerkhof en is tamelijk scherp van karakter. Wanneer u voor het doorzenden van deze NOOD-OPROEP kiest willen we dat graag willen weten. Meldt u daarvoor bij:

H.J.A. Kerkhof, Sjollemastraat 6, 8442 JS Heerenveen,
tel. 0513-624907, fax. 0513-645700, E-mail: hjakerkhof@zonnet.nl