Beroepschrift tegen de brief van 12 februari 2001 van Chris Smitskamp van milieudefensie

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN.

Sint Oedenrode, 10 maart 2002.

Het bestuur van de Vereniging Milieudefensie,
Postbus 19199,
1000 GD Amsterdam.

Sint Oedenrode, 10 maart 2002.

Tevens verstuurd per fax 020-5507310 op 10 maart 2002.


Ons kenmerk: RB/VM/10033/B

Betreft: R.M. Brockhus/

 • Beroepschrift tegen de brief van 12 februari 2001, zonder nummer, van Chris Smitskamp, voorzitter milieudefensie, per opdracht ondertekend door mw. Parkes.
 • Tevens verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.


  Geacht bestuur,

  Namens de heer R.M. Brockhus, wonende aan de Westkade 227, te 1273 RJ Huizen, hierna te noemen: appellant, tekenen wij hierbij beroep aan tegen de brief van 12 februari 2002, zonder nummer, van Chris Smitskamp, voorzitter Milieudefensie, per opdracht ondertekend door mw. Parkes. Op grond van de volgende beroepsgronden kan deze brief van voorzitter Chris Smitskamp nooit in stand blijven.

   1e BEROEPSGROND.

  Deze brief van 12 februari 2002 van Chris Smitskamp vervat geen besluit van Vereniging Milieudefensie, maar betreft een brief van Chris Smitskamp per opdracht ondertekend, namens een niet bestaande vereniging "Milieudefensie". Chris Smitskamp heeft zich daarbij ook nog uitgegeven als voorzitter terwijl hij waarnemend voorzitter is.

  Een dergelijke brief kan juridisch nooit worden beschouwd als een voor appellant bindend besluit in de zin der wet. Dit omdat Chris Smitskamp deze brief tot stand heeft laten komen in strijd met de statuten en het verenigingsreglement van de Vereniging Milieudefensie.

  Op grond van deze feiten hebben wij aan u bij brief van 17 februari 2002, kenmerk: RB/VM/17022/VZ, het verzoek gericht tot het nemen van een besluit waarbij Chris Smitskamp uit het lidmaatschap van de Vereniging Milieudefensie wordt gezet en zijn brief van 12 februari 2002 onmiddellijk wordt ingetrokken en als niet geschreven wordt beschouwd. Betreffend verzoek van 17 februari 2002 vindt u bijgevoegd (zie bijlage A). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  Uit die inhoud kunt u opmaken dat wij u zeer nadrukkelijk hebben verzocht tot het nemen van een besluit binnen 8 dagen na 17 februari 2002 en dus vóór 25 februari 2002. Ondanks ons nadrukkelijk verzoek daarom hebben wij u van heden, na 21 dagen, nog geen besluit mogen ontvangen op ons verzoek van 17 februari 2002, zelfs nog geen ontvangstbevestiging. Dit betreuren wij in hoge mate. Alvorens wij ons beroepschrift op dit punt inhoudelijk verder kunnen motiveren richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek om ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de volgende informatie te laten toekomen.

   1e Wob verzoek.

  Hierbij verzoeken wij u ons een afschrift te laten toekomen van uw besluit op ons verzoek tot het nemen van een besluit van 17 februari 2002, kenmerk RB/VM/17022/VZ. Na ontvangst van dat besluit kunnen wij ons beroepschrift op dit punt pas nader motiveren. Wij verzoeken u ons daarvoor een nader termijn te vergunnen van zes weken na ontvangst van bovengenoemd verzocht besluit.

   2e BEROEPSGROND.

  Op 22 februari 2002 heeft voorzitter Chris Smitskamp namens het bestuur, buiten de andere bestuursleden en ondergetekende als gemachtigde om, zijn brief van 22 februari 2002 naar appellant laten uitgaan. De inhoud van die brief heeft hij gebaseerd op de inhoud van ons verzoek van 17 februari 2002 aan het bestuur, zonder dat u (bestuur) daarop ook maar op enige wijze heeft gereageerd. Een dergelijk handelen kan niet anders worden uitgelegd als in strijd met het reglement en de statuten van Vereniging Milieudefensie.

  Op grond van deze feiten en de feiten genoemd onder "1e beroepsgrond" kunnen wij niet anders oordelen dan dat voorzitter Chris Smitskamp zijn bevoegdheden tot tweemaal toe heeft misbruikt met de bedoeling zijn valselijk (in strijd met de statuten en verenigingsreglementen) opgemaakt geschrift van 12 februari 2002 als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen laten gebruiken met het oogmerk appellant uit Vereniging Milieudefensie te kunnen zetten.

  Om te voorkomen dat appellant hiervan schade zal ondervinden hebben wij u bij brief van 3 maart 2002, kenmerk: RB/VM/17022/VZ, voor de tweede maal verzocht om op grond van de in die brief genoemde feiten de brief van Chris Smitskamp aan appellant onmiddellijk in te trekken en ondergetekende dat uiterlijk voor 9 maart 2002 schriftelijk te bevestigen. Betreffende brief van 3 maart 2002 vindt u bijgevoegd (zie bijlage B). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  Bij brief van 7 maart 2002, kenmerk: CS/gs/070302/07, reageert waarnemend voorzitter Chris Smitskamp hierop met de volgende mededeling (zie bijlage C).

  Brief van Milieudefensie


  Geachte heer van Rooij,


  Met belangstelling lazen wij uw bovengenoemd schrijven. Om een misverstand te voorkomen herhaal ik hierbij nogmaals dat mijn brieven van 12 en 22 februari aan de heer Brockhus ertoe dienden hem een besluit van het Algemeen Bestuur van Vereniging Milieudefensie (genomen op 11 februari 2002, betreffende het beëindigen van het lidmaatschap van de heer Brockhus) mee te delen.

  Zoals ook reeds eerder meegedeeld, staat de heer Brockhus de mogelijkheid open binnen een maand een beroep in te stellen tegen dit besluit. Mocht hij daartoe besluiten, dan zal een dergelijk beroep behandeld worden op de Algemene Leden vergadering van 25 mei a.s.


  Hoogachtend,

  Vereniging Milieudefensie,


  Chris Smitskamp,
  waarnemend voorzitter


  c.c. de heer R.M, Brockhus.


  Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u ons op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) de volgende informatie te laten toekomen:

   2e Wob verzoek.

  Op 12 februari 2002 ondertekende Chris Smitskamp de brieven van Vereniging Milieudefensie nog als "voorzitter". Bij brief van 7 maart 2002 ondertekende hij als "waarnemend voorzitter". Aan deze functiewijziging moet een bestuursbesluit ten grondslag liggen. Wij verzoeken u een afschrift te laten toekomen van dat bestuursbesluit.

   3e Wob verzoek.

  In de brief van 7 maart 2002 schrijft waarnemend voorzitter Chris Smitskamp dat de heer Brockhus de mogelijkheid openstaat om beroep in te stellen tegen het door hem bij brief van 12 februari 2002 toegezonden besluit van het Algemeen Bestuur van Vereniging Milieudefensie. In tegenstelling met hetgeen Chris Smitskamp schrijft heeft appellant van het Algemeen Bestuur van Vereniging Milieudefensie tot op heden nog steeds geen besluit ontvangen. Wij verzoeken u daarom een afschrift van betreffend besluit te laten toekomen.

  Alvorens wij ons beroepschrift op dit punt inhoudelijk verder kunnen motiveren, dienen wij te beschikken over de hierboven verzochte informatie, Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om ons voor deze nadere motivering een nader termijn te vergunnen van 6 weken na ontvangst van de hierboven verzochte informatie.

   3e BEROEPSGROND.

  Bijgevoegd vindt u een van internet afgehaald afschrift van het verzoekschrift van 1 december 2001 van een bestuurslid van Vereniging Milieudefensie aan het bestuur van Vereniging Milieudefensie (zie bijlage D). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

  Uit die inhoud kunt u opmaken dat de bestuursleden Chris Smitskamp, Wouter Weijnand, Teo Wams en Bas Vos toentertijd hebben gehandeld in strijd met de statuten en reglementen van de Vereniging Milieudefensie en dat Chris Smitskamp in het persbericht dat hij heeft laten uitgaan zelfs valsheid in geschrift heeft gepleegd met de bedoeling de 16 miljoen Nederlanders over het vertrek van voorzitter Bas Vos onjuist voor te lichten.

  Na 1 december 2001 zijn er al meerdere bestuursvergaderingen geweest. Het kan dus niet anders zijn dan dat op dit verzoek van 1 december 2001, van nota bene een bestuurslid, reeds een besluit is genomen. Omdat de in geding zijnde brief van Chris Smitskamp van 12 februari 2002 aan appellant van ruim 3 maand later is, als genoemd verzoek van 1 december 2001, en Chris Smitskamp op grond van hetgeen staat verwoord in dit verzoek van 1 december 2001 ons inziens toentertijd al uit zijn functie had moeten worden gezet, heeft appellant groot belang bij de inhoud van uw besluit daarop.

  Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om ons op grond van de Wet openbaarheid van bestuur de volgende informatie te laten toekomen.

   4e Wob verzoek.

  Wij verzoeken u ons een afschrift te laten toekomen van uw besluit op het verzoek van 1 december 2001 van het betreffende bestuurslid. Alvorens wij ons beroepschrift op dit punt inhoudelijk verder kunnen motiveren, dienen wij te beschikken over de hierboven verzochte informatie. Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om ons voor deze nadere motivering een nadere termijn te vergunnen van 6 weken na ontvangst van het hierboven verzochte besluit.

   CONCLUSIE

  Op grond van hierboven genoemde beroepsgronden kan de in geding zijnde brief van Chris Smitskamp, hetgeen geen besluit vervat van het bestuur van de Vereniging Milieudefensie, nooit in stand blijven. Wij verzoeken u ons beroep hierop gegrond te verklaren en de in geding zijnde brief van 12 februari 2002 onmiddellijk in te trekken en als niet geschreven te beschouwen.

  Gezien het verloop van dit geschil tot op heden achten wij de kans klein dat u de brief van 12 februari 2002 van Chris Smitskamp, zonder tussenkomst van de rechter, intrekt. Om dit beroepschrift inhoudelijk goed te kunnen motiveren is het nodig dat appellant de beschikking heeft over de informatie waarin wij u in bovengenoemd 4-tal Wob-verzoeken hebben verzocht.

  Ingevolge artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur bent u wettelijk verplicht om ons een afschrift van deze verzochte informatie binnen 14 dagen na heden te laten toekomen. Wij verzoeken u dit maximaal wettelijke termijn niet te overtreden. Na ontvangst van deze verzochte informatie verzoeken wij u appellant een nader termijn van zes weken te vergunnen voor de nadere motivering van dit beroepschrift en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.

  De machtiging van appellant vindt u bijgevoegd (bijlage E).

   Hoogachtend

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   directeur.


  Bijlage: Dit schrijven bevat de bijlagen A t/m E, bestaande uit 12 pagina's.

  Historisch overzicht: Zie website: www.sdnl.nl/vmd-royement.htm

  C.C.
  J. van de vorst; Annelies Derkx; Anton Nigten; Toine van Bergen; Barry Vroomen; Chris Smitskamp; Ed Steur; Erik van de Burgh; Frans Dotinga; Henk Klomp; Harry Kerkhof; Paul Quekel; Jan Juffermans; Jan van de Laar; Kleintje Muurkrant; Leo Andel; Marga Jacobs; Marcel Ham; Johan Vollenbroek; Ruud van der Donk; P.A. de Krom; Ellen van der Hagen; P.P. Hoetink; Pieter van Daal; Milieudefensie; Rob Brockhus; Teo Wams; Micha Kuiper; W.A. Sweers; Han van de Wiel; Wijnand Duivendak; Wim Kersten; Bas Vos.

 • Historisch overzicht