A.P. van der Linden / Proces-verbaal van aangifte mutatienummer: PL2110/99-109057
door de Regiopolitie Brabant Noord/District 1 te 's-Hertogenbosch

Milieu . . EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Brief aan hoofdofficier van Justitie Mr. R.W.M. Craemer

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Verstuurd per fax 073 - 6202085.

De hoofdofficier van Justitie Mr. R.W.M. Craemer,
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch,
Postbus 70581,
5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Sint Oedenrode, 9 juni 2002.

   OPEN BRIEF

Ons kenmerk: vdL/09062/VZ.

Betreft:

  A.P. van der Linden/
  Proces-verbaal van aangifte mutatienummer: PL2110/99-109057, op 31 maart 1999 opgemaakt door verbalisant J.P.H. Stakenburg van de Regiopolitie Brabant Noord/District 1/'s-Hertogenbosch.


Geachte heer Craemer,

Namens de heer A.P. van der Linden, wonende aan de Johanna van Brabantlaan 35, 5491 CA te Sint Oedenrode, hierna te noemen: cliënt berichten wij u als volgt:

Ruim drie jaar geleden (op 31 maart 1999) heeft cliënt bij de Regiopolitie Brabant Noord/District 1 / 's-Hertogenbosch aangifte gedaan van het plegen van meineed (art. 207 WvS) tegen de heren Spruyt, Merks en Van Engers. Deze aangifte is opgenomen onder mutatienummer: PL2110/99-109057 door verbalisant J.P.H. Stakenburg. Betreffend proces-verbaal van aangifte vindt u bijgevoegd (zie bijlage 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Op deze aangifte heeft cliënt heden na ruim drie jaar van de behandelend officier van justitie nog geen enkele reactie mogen ontvangen. Ook heeft de behandelend officier van Justitie cliënt niet kenbaar gemaakt dat van vervolging wordt afgezien. Hiermee wordt cliënt geblokkeerd in zijn beklag mogelijkheid bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zoals dat staat beschreven in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering. Vanwege het feit dat achter de aangegeven strafbare feiten een miljoenenfraude schuilgaat acht cliënt het niet uitgesloten dat dit de handelwijze van de behandelend officier van justitie heeft beïnvloed.

Gezien de ernst van dit alles brengen wij u de volgende vragen onder uw aandacht:

 1. Welke officier van justitie heeft bovengenoemde aangifte in behandeling? Wij verzoeken u ons de naam van deze officier van justitie te verstrekken.
 2. Waarom heeft deze officier van justitie, na ruim drie jaar, nog niet gereageerd op de aangifte van cliënt? Wij verzoeken u hierover volledig openheid van zaken te geven.
 3. Waarom heeft deze officier van justitie cliënt geblokkeerd in zijn beklag mogelijkheden bij het Gerechtshof? Wij verzoeken u hierover volledige openheid van zaken te geven.

Deze handelwijze van de behandelend officier van justitie komt bij cliënt zeer onrechtmatig over. Om die reden heeft hij deze brief bij de stichting Sociale Databank Nederland (SDN) op internet laten plaatsen. adres: www.sdnl.nl/vdlinden1.htm. Uw antwoord op deze brief zal om die reden eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst.

Met nadruk verzoeken wij u de hierboven gestelde vragen binnen acht dagen na heden (vóór 18 juni 2002) te beantwoorden.

De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd.(zie bijlage 2)

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.C. de stichting Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl).

Bijlage:

 1. Proces-verbaal van aangifte, mutatienummer: PL2110/99-109057, bij de Regiopolitie Brabant Noord/District 1/'s-Hertogenbosch (5 pagina's).
 2. 2. De volmacht van appellant (1 pagina).