Prof.dr.ir. Anton F.P. van Putten analyseert haarfijn de makke in ons rechtssyteem

Van Putten . . EuroStaete . . Klokkenluiders <==> SDN . . Antecedenten . . Holland Promote

U hebt altijd recht op inzage van uw eigen dossier

De lezing die Prof. van Putten gaf bij de presentatie van het boek van Ine Veen: "Alarm.... U wordt vergiftigd" is in PDF-formaat te volgen. Op de video is de tekst vrijwel niet te zien, maar wel in Het Falend Rechtssysteem". Recente publicaties van prof.dr.ir. A.F.P. van Putten zijn: De donkerste kanten van de Nederlandse rechtspraak, Nederlands Juristenblad: Toezicht op zorgondernemingen en De vergeten rechtsgang bij Burgerlijke rechtsvordering en Fictie van openbaarheid van rechterlijke uitspraken en Verschijningsvormen van rechters, advocaten, curatoren en gerechtsdeurwaarders, en De meest dodelijke combinatie van rechtspreken en Prof. A.F.P. van-Putten over-meineed in het rechtsbedrijf

In het Nederlands Juristen Blad (NJB) van 17 juni 2005 staat een heldere omschrijving van de 'Stevens-Schipper-methode' over het valselijk opmaken van minuten, afschriften en grossen van beslissingen van meervoudige Kamers. Prof. van Putten doet onderzoek naar vonnissen van meervoudige kamers en verzoekt potentiële slachtoffers van rechterlijke dwaling de eerste en laatste bladzijde te zenden.
Prof. dr. ir. Anton. F.P. van Putten verzette zich als klokkenluider tegen de HBO-fraude bij de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werd daarom op staande voet ontslagen toen hij dat meldde aan de Europese Commissie. Zie het uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat naar de ISO-9000 norm?

Hij ontdekte dat door het bestuur van Hogeschool Fontys met een valse handtekening van hem een aanvraag voor Europese subsidie was gedaan (buiten zijn medeweten) in het kader van het Copernicus-programma. Zie het interview en het onwettig handelen m.b.t. de openbaarheid van gerechtelijke uitspraken en vonnissen bij de rechtbank in Rotterdam

Belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en afhankelijkheid van verplichte procesvertegenwoordiging noopten hem om een rechtvaardig oordeel over de wraakneming van het Fontys-bestuur bij de rechter af te dwingen. Fontys had het namelijk ook voor elkaar gekregen om twee rechtsongeldige arresten te laten betekenen en executeren, die niet ondertekend waren door de raadsheren en niet afgegeven voor eensluidend afschrift conform de minuutakte. De ondertekening geschiedde zelfs door een dame van de administratie. Dat is te gek voor woorden. Echt eenvoudig is het verkrijgen van echt recht zeker niet, daarom heeft hij voor donderdag 6 mei 2004 een uitnodiging gekregen van de president van het Gerechtshof mr. N.A.M. Schipper in Amsterdam om zaken die fout gingen in de rechtsgang te bespreken en een oplossing te vinden.

Het probleem is dat in procedures rond uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven, zoals dat wettelijk is vastgelegd, deze uitspraken niet volgens de wettelijke voorschriften worden ten uitvoer gelegd. De wet wordt al te vaak eenvoudigweg genegeerd. (Zie het protocol waaraan wat betreft de rechtsgeldigheid van uitspraken deze zouden moeten voldoen, dit op straffe van nietigheid bij het afwijken van het protocol.)

U hebt altijd recht op inzage van uw eigen dossier, u hebt daarvoor nooit 'n
procureur nodig, u hoeft niet te motiveren waarom u inzage wenst en u hoeft
niets te betalen ! Zie de wettelijke voorschriften ! en de introductie daarvan.