Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren
Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren

Huizen, 5 januari 2012


Aan fractievoorzitter van de PvdA Job Cohen.
Binnenhof 1a
2513 AA 's-Gravenhage

Geachte heer Cohen,

Naar aanleiding van goede gesprekken met uw woordvoerder voor Justitie mr. Jeroen Recourt, verzoek ik ook u om aanwezig te zijn bij het pleidooi dat bij het Gerechtshof op 12 januari om 13.30 uur zal dienen.

De reden daarvan is te lezen op de website van de Sociale Databank Nederland, omdat het hier ook een politieke verstrengeling betreft met de rechtsprocedures van twee ex-advocaten, waarvan een er is ontmaskerd als een echte fraudeur en oplichter in het televisieprogramma van TROS-Opgelicht van 19 april 2011.

Uw woordvoerder Jeroen Recourt liet mij weten dat het in de lijn van de verwachting ligt in de maand januari of in februari 2012 de controle op het gedrag van advocaten in de rechtszaal op de politieke agenda te krijgen. Hierachter een aantal essentiŽle vragen die het functioneren van de rechtspraak, inclusief de advocatuur, compleet raken.

Zoals ik ook u zelf en mevr. Albayrak in persoon heb verzocht om de Advocatenwet aan te scherpen wegens de ontoelaatbare praktijken die sommige advocaten er op na houden, zonder daarvoor gestraft te worden, is het onverteerbaar dat ook de Raad voor de Rechtspraak, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Hoge Raad het toestaan dat advocaten bij de vrijheid van presenteren mogen liegen, vervalsen, misleiden, lasteren, smaden en karaktermoord plegen t.a.v. de tegenpartij. Bovendien wordt en werd misbruik van bevoegdheden bewezen met zelfs bedreigingen aan het adres van de eigen advocaat en/of andere personen. Hier is de integriteit van de rechtsstaat en de wetgeving inclusief de grondwet en het EVRM in het geding.

Een schrikbarend voorbeeld is de zaak van de ex-advocaten D.A. Harff en H.F.C. Kuijpers (deze laatste is geschorst vanwege de uitzending van TROS-Opgelicht), waar de Nederlandse Orde van Advocaten nalatig is gebleken en door schending van 162 Sv van het wetboek van strafvordering de verplichte aangifte bij de politie niet te hebben gedaan, ondanks de toezegging in de uitzending. Ik verwijs u voor informatie hierover naar de website: www.sdnl.nl/brockhus-aan-nova.htm en www.sdnl.nl/brockhus-wil-parlementaire-enquete.htm en www.sdnl.nl/brockhus-aan-recourt-2.htm

Juist in het belang der wet en de scheiding der machten is het van eminent belang dat u zelf waarneemt wat er in het pleidooi naar voren wordt gebracht. Daarom zal ik ook mevr. Albayrak, dhr. Recourt en een aantal organisaties die met de rechtspraak te maken hebben ook een verzoek toezenden om aanwezig te zijn op de zitting; met name deken mr. E.A. van Win en de landelijk deken: mr. J. Loorbach.

Hoogachtend,

(C) M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl

C.c. Kamerleden J. Recourt en N. Albayrak

EssentiŽle Vragen voor in het pleidooi van 12 januari 2012

 1. Geen enkel argument van mr. H.F.C. Kuijpers heeft betrekking op het waarom van het kortgeding waarmee alles begon.
 2. Nergens wordt een citaat gegeven van welke beschuldiging jegens hem gedaan door Brockhus van de SDN.
 3. Alle beschuldigingen van Kuijpers c.s. gaan over de staatsgevaarlijke activiteiten van de SDN. Maar welke dan?
 4. Waarom loopt Brockhus nog vrij rond gezien de zware beschuldigingen van de tegenpartij?
 5. Wat heeft dat te maken met de zogenaamde schade die mr. D.A. Harff en Kuijpers persoonlijk zouden hebben geleden?
 6. Harff is inmiddels naar het buitenland vertrokken met onbekende bestemming en Kuijpers is geschorst zonder geroyeerd te zijn.
 7. Het innen van dwangsommen is uitsluitend het hoofddoel van dit duo.
 8. Dat Kuijpers voor 1,6 miljoen kijkers van TROS-Opgelicht werd ontmaskerd was uitermate helder, maar de heren lopen nog steeds vrij rond en waarom, terwijl vooral Brockhus en zijn oud-bestuursleden zo gevaarlijk lijken te zijn dat zij direct moeten worden opgesloten en in elk geval financieel uitgekleed om de activiteiten te laten ophouden. Re
 9. Rechter: Mr. Kuijpers, geeft u een citaat van dhr. R.M. Brockhus waardoor uw kortgeding werd uitgelokt!
 10. Rechter: Mr. Kuijpers, geeft u een citaat van dhr. G.H. Kucharek zonder dat door u daartegen werd geprotesteerd!
 11. Rechter: Mr. Kuijpers, waarom hebt u geen actie ondernomen tegen Kucharek die de uitspraken deed, maar wel tegen de SDN?
 12. Waarom benutte geen enkele rechter het recht om een minimale onbedoelde omissie te corrigeren om dwangsommen af te wijzen?
 13. Waarom gaf de rechter niet aan om dat recht van correctie toe te passen? Wist onze advocate dat niet?
 14. Wie was de minister die mr. Harff aangaf in diens pleidooi om de SDN stevig aan te pakken?
 15. De Deken kondigde aan aangifte te doen tegen mr. H.F.C. Kuijpers. Is dat werkelijk gedaan? Zo niet, waarom niet?
 16. Zo ja, waarom heeft het OM dan nog geen arrestatie laten verrichten wegens o.a. het optreden in valse hoedanigheid (vermomd) als advocaat, en de poging tot diefstal met bankrekeningen van potentiŽle slachtoffers?
 17. Waarom is mr. H.F.C. Kuijpers slechts geschorst i.p.v. direct geroyeerd van de balie?
 18. Het fourneren van het 18-delig dossier is door de SDN gedaan. Maar heeft mr. H.F.C. Kuijpers ook gefourneerd?
 19. Wie bij het Gerechtshof Den Haag heeft voorgesteld om de 18 ordners voortijdig aan de rechtszitting te onttrekken om die productie terug te laten halen door de SDN?
 20. Hoe vaak is het voorgekomen dat een te fourneren dossier vůůr de zitting werd aangeboden door de griffie voor terugname?
 21. Is dat wegens invloed van binnen de organisatie of daarbuiten? Dat is zeer essentieel m.b.t. de integriteit!
 22. Is een relatie te leggen tussen de griffie die dit aanbood en de heer Kuijpers en/of mr. de Bruin? Zo niet, wie dan wel?
 23. Is er verschil tussen de SDN als platform en dhr. Brockhus t.a.v. redactioneel commentaar op de site?
 24. Zijn de grondwet en het EVRM niet meer van toepassing m.b.t. de meningsuiting na een vonnis?
 25. Kan een rechterlijke uitspraak dat journalistieke, grondwettelijke recht bij een civiele zaak uitschakelen?
 26. Wat hebben die aantijgingen van doen met het weerwoord dat geweigerd is door mr. Kuijpers n.a.v. het interview met dhr. G. Kucharek?
 27. Welk gevaar loopt de maatschappij door de publicaties bij de SDN, gezien de niet relevante aanklachten van Kuijpers en Harff?
 28. Waarom klaagt niemand over wat er op de site gepubliceerd staat?
 29. Zijn de Є 60.000 nog beschikbaar op de derdenrekening van de beide eisers Harff of Kuijpers?
 30. Gezien de onthulling van mr. Kuijpers (TROS-Opgelicht ) is daarover twijfel.
 31. Is het redelijk om niet alleen de dwangsom en de kosten terug te laten betalen maar ook een vergoeding voor het leed dat drie jaar met juridische terreur werd en wordt veroorzaakt?
 32. Het imago van de rechtspraak is duidelijk zwaar beschadigd en wordt dat steeds meer wanneer de integere functionarissen blijven zwijgen en de beerput dicht blijven houden. Dit ondanks art. 161 Sv en 162 Sv van het wetboek van strafvordering.
 33. Is het voor het komende pleidooi aan te bevelen om de zaak van Gerard Kucharek met dossier en al toe te voegen? Immers, die zaken zijn verknocht met het beschamende proces tegen de Sociale Databank Nederland.

De vraag is: Waarom moet Kuijpers consequent winnen en de SDN samen met de (oud)-bestuurders, ondanks de feiten alsmaar verliezen en financieel kapot gemaakt worden?

Antwoord: De SDN probeert de Advocatenwet te laten aanscherpen, zodat advocaten - die vaak rechter- of raadsheerplaatsvervanger zijn - in civiele procedures, ongestraft mogen liegen, lasteren, beschuldigingen, vervalsen, meineed en karaktermoord plegen, zonder dat de rechter daar strafrechtelijk iets tegen doet. Dit ondanks 162 Sv van het wetboek van strafvordering; en daardoor zelf medeplichtig worden aan de door advocaten ingebrachte laster, smaad en ongegronde beschuldigingen. De zaak Kuijpers/Harff staat bol van die strafbare beschuldigingen waartegen nu nog geen enkele rechter het heeft durven opnemen en daarover aangifte te doen bij de politie of de hoofdofficier van Justitie, hoewel wettelijk verplicht.

Nergens op de site van de SDN vindt u valse beschuldigingen of scheldkanonnades, danwel aanvallen op de integriteit van een persoon. Wel scherpe kritiek en onthullingen over dat wat verbeterd moet worden volgens democratische regels en wetten. Zowel de Nederlandse wetten als die van Europa met verdragen die prevaleren boven de nationale wetgeving. Hoogst merkwaardig is ook het gegeven dat art. 120 van de Grondwet diezelfde grondwet compleet uitschakelt, waardoor de rechterlijke uitspraken niet getoetst mogen worden aan de grondwet. Nederland is het enige land in de EU dat een constitutioneel hof ontbeert om de rechtspraak te kunnen toetsen aan de nationale en internationale wetten. Het gaat hier om een miljardenzaak waar tot nu toe niemand zich aan waagt. Alleen de media en de Tweede Kamer zijn in staat om de kat de bel aan te binden. Particulieren bereiken in dit opzicht helemaal niets, ondanks de schijndemocratie op dit punt.

(C) M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen
  Terug naar het begin