Nog nooit zijn de verkiezingen zo belangrijk geweest voor de burgers in Groningen om ook de recessie te beëindigen


Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg

Deze website is bedoeld om naast het bieden van ideeën en oplossingen voor problemen openbaarheid te geven aan misdragingen, misbruik van macht, corruptie en collusie van de bestuurlijke en juridische elite in ons land, met het doel om het falende klachtrecht te helpen versterken. Het is gebleken dat veel mensen die zich in rechtelijk en procedureel opzicht ernstig tekort gedaan voelen, geen mogelijkheid hebben om het seponeren van volstrekt onwettige en laakbare praktijken van bestuurders te voorkomen en recht gedaan te krijgen. Met name het Pikmeerarrest van de Hoge Raad heeft de deur open gezet voor organisatiecriminaliteit, waarbij ambtenaren en bedrijfsleven elkaar afdekken en wederzijdse diensten bewijzen. Dit ten nadele van de gewone burger en - in milieu-opzicht - van onze kinderen en kleinkinderen.

Klokkenluiders die met een serieuze klacht over kromspraak en uitbuiting van de (machts)positie van bijv. curators en advocaten (die er soms alleen maar op uit zijn hun eigen belangen te dienen ten koste van de vaak toch al gedupeerde personen en rechthebbenden), krijgen bij de SDN voor zover de capaciteit reikt een mogelijkheid om hun grieven en oplossingen aan te dragen. De Schandpaal is niet uitsluitend bedoeld als wraakneming op malafide figuren, maar ook om zaken tot een oplossing te brengen. Dit, omdat de publieke controle faalt, zodat veronachtzaming van de belangen van de enkeling aan de kaak gesteld kan worden, danwel dat de nalatige (instantie) aan de schandpaal genageld wordt.

  Ad van Rooij            Pamela Hemelrijk       Nico Burhoven Jaspers         Karel de Werd
  Harry Kerkhof           Toine van Bergen            Prof. T. Tak               Prof. P. Tak 
  Toon v/d Linden            Rob Kahlman                 Ab Flipse               Pierre Heijboer 
  Ad van Velsen               Henk Klomp               Ir. Leo Nevels
  Paul van Buitenen              Aad Bos                 Hans Smolders             Paul Ruys      
          Arnold v/d Voort          Harry Teernstra             Paul Quekel