Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Van vluchteling naar België, dan weer stateloos en ineens inwoner van België, mondt uit in een internationaal strafrechtelijk onderzoek


Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg . . Curator

De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen Emile Roemer !! Stem dus: lijst 13

AOW-korting komt er aan. Zo komen wij sterker uit de crisis die nu voorbij is. Stem VVD of PvdA en ga rustig slapen!

MOED-DEBAT OVER TTIP

TTIP: HANDELSVERDRAG? WURGAKKOORD!

De EU en de VS onderhandelen over een ingrijpend vrijhandelsverdrag: het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). Voorstanders beloven meer banen en groei, tegenstanders waarschuwen voor Amerikaanse toestanden.

Waar staat TTIP precies voor? Gaat het alleen om het wegnemen van handelsbelemmeringen of krijgen bedrijven veel meer macht? Komt er een race to the bottom op het gebied van sociale wetgeving? En wie beslist eigenlijk of het verdrag wordt ingevoerd?

Over deze vragen gaat het op zaterdag 13 juni bij het Moed-debat over TTIP. Voor- en tegenstanders komen aan bod, waaronder Ewald Engelen, Roeline Knottnerus (SOMO), Anne-Marie Mineur en Jasper van Dijk.

 
13 juni 2015 13:00   tot   16:00
 
Snouckaertlaan 70
3811 MB Amersfoort
Nederland

 

Op 13 Juni was ook ik aanwezig op het MOED-debat van de SP in Amersfoort. Ik werd hartelijk ontvangen ook al ben ik geen lid van de SP maar in mijn hoedanigheid van verslaggever van de Sociale Databank Nederland. Zoals in de aankondiging vermeld was het een evaluatie van het TTIP verdrag dat tussen de VS en de EU gesloten lijkt te gaan worden.

Het panel bestond uit vijf personen onder leiding van Jasper van Dijk het Tweede Kamerlid van de SP.


v.l.n.r.: De adviseur van minister Ploumen inzake TTIP, hij bleek bepaald geen tegenstander van het verdrag zoals ook blijkt uit de opstelling van de minister.

Daarnaast de vertegenwoordiger van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie van vooral het grote bedrijfsleven. Hij was duidelijk voorstander van het verdrag incl. ISDS-tribunaal dat buiten openbare en democratische controle om, vooral Amerikaanse internationale bedrijven het recht geeft een claim op te leggen aan een bedrijf of aan een land dat andere wet- en regelgeving wenst te handhaven, zoals de veel strengere van de EU. Het gaat dan om miljarden, waar advocaten de lippen bij aflikken.

Dan de derde vertegenwoordigster van in dit geval de FNV, die fel tegenstander bleek te zijn van met name het ISDS-tribunaal, omdat sowieso de werknemers en burgers te maken zullen krijgen met import uit de VS waar soepeler wetgeving bestaat m.b.t. het milieu en de werknemersrechten, waardoor de positie van de Europese burgers ernstig verzwakt en loondaling en ontrechting op de loer liggen. Voorbeelden van het NAFTA-verdrag met Mexico was een duidelijke waarschuwing. De armoede en werkloosheid als gevolg van het NAFTA-verdrag in vooral Mexico is dramatisch. Juist omdat privatisering van de infrastructuur alles duurder maakt en steeds meer mensen worden uitgesloten van die diensten die voorheen nationaal werden geleverd aan alle burgers; zoals drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting.

De vierde discussiant was een Belgische professor die eveneens waarschuwde voor effecten van het verdrag, juist vanwege het ISDS-tribunaal. Er is geen democratische of rechterlijke controle over het claimrecht van een multinational dat wil concurreren op een buitenlandse markt, waar de wettelijke regels strenger zijn t.a.v. bijv. het milieu en de volksgezondheid. een schadeclaim ontstaat vanzelf, waardoor bij weigering die import toe te laten een claim van zelfs miljarden kan worden opgelegd. Dit zonder dat een bedrijf of wanneer een land of bedrijf zich daartegen verzet. Het is je reinste neokolonialisme. Bij het niet-betalen van die claim wordt het land of bedrijf op een zwarte lijst gezet, waardoor toegang tot de internationale kapitaalmarkt wordt geblokkeerd. Pure chantage dus.

Als laatste panellid was het SP-lid in het Europese parlement, Anne-Marie Mineur dat eveneens zich zorgen maakte over vooral het ISDS-tribunaal dat ongebreideld schadeclaims kan indienen tegen landen en bedrijven die vanwege lokale wetten bezwaar maken tegen vestiging of impost van Amerikaanse bedrijven, of export van producten naar de EU die niet voldoen aan de milieueisen en/of voedselveiligheidscriteria die in West-Europa de bevolking beschermen tegen schadelijke stoffen.

Na de presentatie en paneldiscussie sprak in ruim een kwartier prof. dr. Ewald Engelen zijn column uit, waarin hij kristalhelder de gevaren etaleerde van dit TTIP-verdrag en de empathieloze effecten daarvan. Hij waarschuwde klip en klaar tegen de ontrechting van werknemers en burgers als gevolg van de niet openbare claimcultuur die met het ISDS-tribunaal landen en nationale bedrijven met miljarden aan schadeclaims kunnen bedreigen. Dit voor zogenaamde uitval van winstmogelijkheden; en dan de belastingbetaler laten opdraaien voor een rechtsgang die buiten iedere democratische controle plaatsvindt. Een bedrijf dat een dergelijke claim tegen zich krijgt gaat onherroepelijk failliet, waardoor de Amerikaanse exporteur de markt kan overnemen met geld toe van het aangeklaagde bedrijf of land. Je reinste neokolonialisme. Maar niet alleen de VS kan dit meedogenloze spel spelen. Ook Nederland met zijn enorme aantal brievenbusmaatschappijen kan omgekeerd hetzelfde doen. In dit geval zelfs tegen de VS. Ik alle gevallen zijn de werknemers en belastingbetalers van een land het haasje met ontrechting en door schadeloosstelling te betalen aan een multinational die zich beroept op het TTIP-verdrag met de juristerij van het ISDS-tribunaal.

Wanneer je het een en ander op een rij zet, dan blijkt dat de nationale overheden van de EU en ook van de VS niets meer te zeggen hebben over de wet- en regelgeving in eigen land. Juist in combinatie met het ISDS-tribunaal dat de nationale wetgeving overrulet.

Ik heb een aantal mensen op deze bijeenkomt een visitekaartje gegeven met het doel om de structuur van het geldsysteem waar alles aan gekoppeld is bespreekbaar te krijgen. Daarom is deze link zo belangrijk met het ontwerp voor Tweede Kamerlid Arnold Merkies (SP) om de regering met een motie te verzoeken alle prominente bestuurders en volksvertegenwoordigers, zowel landelijk als lokaal, het parlementair debat te laten bekijken dat 20 november 2014 plaatsvond in het Britse Lagerhuis. Het onderwerp was: 'Money creation and Society', ofwel het creŽren van nieuw geld uit het absolute niets, door wie en onder welke condities, waardoor de maatschappij kan functioneren. Bij gebrek aan geldcreatie (zoals nu door onze banken gebeurt) op bepaalde plaatsen in de economie, ontstaat automatisch armoede en werkloosheid, zoals nu in o.a. Griekenland goed te zien is.

Opvallend is dat nog nergens wordt gesproken over de kern van het economische, monetaire en sociale systeem. Namelijk over het geld zelf. Niemand zegt of weet wie het maakt, waar het vandaan komt en weer verdwijnt, en of er rente moet worden betaald over iets wat feitelijk niet bestaat als geld maar wel als schuld. Meestal is het alleen maar schuld aan een geldscheppende bank in een computer. Ook is het mistig wanneer je praat over kapitaal, geld, liquiditeit of vermogen. Zelfs Nobelprijswinner prof. dr. Jan Tinbergen kon geen antwoord geven op mijn vraag wat geld werkelijk is. Hij schreef mij: " Van geld heb ik geen verstand". Er zijn begrippen rond het geld die elkaar lang niet altijd dekken. Zie bijvoorbeeld de geldschepping van de ECB van Mario Draghi met 60 miljard nieuwe euro's per maand. Wat voor geld is dat? Geld in de zin van betaalmiddel of ruilmiddel? Of is het alleen maar een opkoopprogramma van schuldpapier van banken en overheden? Ook van de Grieken? Wat hebben wij als burgers in de praktijk daaraan? Niets, denk ik. Alleen worden de rijken nog rijker, omdat die geldschepping voornamelijk neerslaat op de aandelenbeurzen. De LTRO-regeling van de ECB was een reactie op het wegvallen van financiering door en tussen de banken onderling. De QE van vandaag met 60 miljard nieuw geld per maand is een vervolg daarop.

Vandaag 14 juni 2015 was in Buitenhof weer aandacht voor de Grieken door CDA-fractievoorzitter Sybrand Haersma Buma, die de christelijke en Bijbelse waarden overboord zette, door het 'Onze Vader' gebed in de vuilnisbak te dumpen. Daarin staat dat wij schuldenaren hun schuld moeten vergeven, zoals onze schuld kwijtgescholden wordt door de Hemelse Vader. Maar ja, dan praat je over kapitaal (geen geld, want dat is de tegenhanger) en niet over een leefbare, oorlogvrije samenleving. Onze dominees en pastoors laten helaas het Evangelie van Marcus 10 zorgvuldig uit elke preek. Het boek "De Geldfabriek" mist net als het boek van Joris Luijendijk de kern waarop de titel zou moeten slaan: Het fabriceren van geld, en niet alleen over het gedrag van mensen en bankiers met geld, hoe waardevol ook; en het leren omgaan met geld door de jeugd.

Ik hoop dat ca. honderd mensen van de SP die mijn visitekaartje hebben meegenomen dit bericht kunnen lezen, indien de partij dit verslag aan hen wil laten weten.

Rob Brockhus (redactie SDN)
Westkade 227
1273 RJ Huizen (NH)
035-5244141
E: sdn@planet.nl
W: www.sdnl.nl

    Registeraccountant drs. L.W. Verhoef: Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag
    Bankierende gemeenten en de strijd tegen fraude door registeraccountant drs. L.W. Verhoef
    Opmerkingen van registeraccountant Leo Verhoef bij de publicatie in Elsevier van 11.6.2005
    Terug naar het begin