Mr. Bert van Delden moet zich verantwoorden voor het Tribunaal op EuroStaete

Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten juristen . . Recht . . Bijbanen

Slechtzienden? Klik op een rondje voor een groter lettertype hier onder, 100% 125% 150%

Wat speelt er rond die rechtszaak tegen de Sociale Databank Nederland?

Integriteit van de rechtspraak in het geding

Mr. Bert van Delden moet zich verantwoorden voor het Tribunaal op EuroStaete wegens zijn oekaze als oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak in Nederland met zijn instructie aan de magistraten van de rechterlijke macht: dat nooit jurisprudentie mag ontstaan waarbij het aan advocaten strafbaar verboden wordt om tegen de rechter te liegen, deze te bedriegen en te misleiden; en de tegenpartij te smaden, belasteren, het vervalsen van bewijs en het plegen van meineed en karaktermoord, enz., ten gunste van de eigen cliënt en tegen de waarheidbevinding van de opponent.

Het is ondanks de Advocatenwet en de ethiek van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Hoge Raad nu nog toegestaan dat in rechtsprocedures advocaten straffeloos mogen liegen, misleiden, vervalsen, meineed plegen, lasteren en smaden wanneer dat in het belang is van hun cliŽnt. Dit gegeven is niet alleen onacceptabel wat betreft het gedogen daarvan door rechters en raadsheren, maar vooral door de afdekking daarvan door de Nederlandsche Orde van Advocaten, de raden en hoven van Discipline en de Raad voor de Rechtspraak. Zie de lezing van dr. W. Wedzinga (oud-raadsheer) over wat er in de raadkamer zoal gebeurt.

Des te merkwaardiger is het dat zowel PvdA-fractievoorzitter Job Cohen in persoon als SP-fractievoorzitter Emile Roemer per telefoon, attent gemaakt zijn op een voor de hand liggende besparing op de begroting van Justitie, het Openbaar Ministerie (OM) en de zittende magistratuur (rechters) van meer dan een miljard, tot nu toe geen reactie heeft opgeleverd. Ook het bedrijfsleven kan ontsnappen aan zeker drie miljard aan onnodige en torenhoge advocaats- en proceskosten wanneer het liegen, bedriegen, misleiden door en van uitwisselbare rechters door uitwisselbare advocaten stafbaar wordt gesteld in civiele zaken. De klacht dat rechters geen tijd hebben om zaken goed te beoordelen vervalt daarmee eveneens. Maar er is nog geen enkele juridische klokkenluider gevonden die gesjoemel binnen het rechtsbedrijf (want dat is het) naar buiten brengt. Evenmin zijn er journalisten die vragen durven stellen over dit heikele onderwerp.

Volgens het klemmende advies van oud-voorzitter mr. A.H. van Delden moet onder alle omstandigheden voorkomen worden dat de mogelijkheid om te liegen tegen de rechter door een advocaat in de rechtszaal niet meer zou kunnen, omdat jurisprudentie zou ontstaan die advocaten stafbaar verbiedt om te liegen, misleiden, lasteren, vervalsen, enz. Liegen in de rechtszaal is ook een politiek instrument bij uitstek.

In het boek: "Kwade Zaken? De moraal van het juridisch beroep" (Ars Aequi Libri 2006), bespreekt Dr. Hendrik Kaptijn, hoofddocent aan de universiteit van Leiden, de verloedering van de (tucht) rechtspraak.

Videoverslag van de rechtszaak tegen de Sociale Databank Nederland

  Op pag. 179 staat: "Als het uitkomt wordt tuchtrecht met strafrecht gelijk gesteld, maar de wezenlijke openbaarheid van strafrechtspraak geldt weer niet voor het tuchtrecht. Tuchtrechterlijke waarheidsplicht is 'n wassen neus, steeds officiŽler gesanctioneerd door 'criminalisering' van tuchtrechtspleging. In de strafvordering gelden de waarheidsplichten immers niet.

  De consequentie is dat de advocaat in de rechtszaal is toegestaan te liegen, beledigen, verdraaien, meineed- en karaktermoord te plegen tegenover de wederpartij. Immers volgens de gedragsregels heeft de advocaat een grote vrijheid in het presenteren van argumenten. Dat argumenten niet hetzelfde zijn als feiten, daaraan wordt gemakshalve voorbijgegaan. Dit in het belang van cliŽnten. Dat een dergelijke geperverteerde beroepshouding ook in strijd is met de gedragsregels 30 en met art. 21 Rv is voor de advocaat niet van belang. Het gaat om het winnen met alle middelen rechtens en onrechtens."

Het aantal rechtszaken zou daardoor met meer dan de helft kunnen afnemen, waardoor grote negatieve consequenties te verwachten zijn voor de inkomens van advocaten, juristen, rechters, raadsheren en griffiers. Maar ook bij rechters- of raadsheer-plaatsvervangers als notarissen, burgemeesters, professoren en anderen die tot de functie tegen betaling worden toegelaten. Oud-raadsheer dr. W. Wedzinga heeft er wat onthullingen over gedaan waarvoor hij stevig heeft moeten boeten. De omerta prevaleert bij de ivoren toren.

Alle Tweede Kamerleden zijn op 4 september 2010 persoonlijk geÔnformeerd over de onwettige en schadelijke praktijken in het rechtsbedrijf met het onderstaande bericht:

Mailbericht aan alle zittende Tweede Kamerleden der Staten Generaal

Job Cohen, vergezeld door Ronald Plasterk, deed op uitnodiging van de Partij van de Arbeid in Bussum met lijsttrekker Gerard Boekhoff een opbeurend appŤl aan de kiezers om het sociale in de politiek te laten herontdekken met een oproep om op de PvdA een stem uit te brengen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

L.s.,
Vandaag ontving ik de ontvangstbevestiging voor de onderstaande mail van de griffie met kenmerk: 2010Z12266/2010D33165 van 4 september 2010.

Een miljard aan bezuiniging voor het oprapen

From:SDN
Sent: Saturday, September 04, 2010 6:13 AM
 
Met aanpassing van de Advocatenwet wordt de begroting voor Justitie jaarlijks minimaal een miljard euro lager dan die van vandaag, een bijna gratis bezuiniging....!

Geacht Kamerlid,

Maxime Verhagen zei in het journaal van 3 september 2010 iets wezenlijks. Namelijk dat u grondwettelijk zonder last of ruggespraak onafhankelijk volksvertegenwoordiger bent. Dat is heel mooi. Hieronder vindt u twee zaken die u als vertegenwoordiger van het Nederlandse volk aan de orde kunt stellen.

1) Een aanpassing van de advocatenwet waarin wordt opgenomen dat advocaten niet meer mogen liegen in civiele procedures. Zie: www.sdnl.nl/integriteit-rechtspraak.htm en www.sdnl.nl/integriteit.htm

Het grote voordeel is dat dan de begroting voor Justitie jaarlijks minimaal een miljard euro lager uitvalt dan vandaag, mede doordat het aantal rechtszaken met zeker 50 procent zal afnemen. Een eenvoudige bezuiniging ligt hier voor het grijpen, zonder dat gekort behoeft te worden op de werkgelegenheid in de publieke sector of de sociale zekerheid. Grijp die kans door dit gegeven in de openbare discussie te brengen als grondwettelijk vertegenwoordiger van mij en 16 miljoen andere burgers. Het aanklikken van de twee foto's van de heer Fons Fennis geeft voldoende informatie om deze twee zaken te betrekken bij de komende kabinetsformatie.

Lees het boek van drs. Harry Teernstra RECHT IN DE OGEN GEKEKEN, waaruit blijkt dat de advocatuur, rechtbanken, gerechtshoven en tuchtraden een aaneengesloten kartel vormen dat zich richt tegen de burger die schade geleden heeft door elitaire bolwerken als het medisch circuit, banken, verzekeraars en vooral de Staat der Nederlanden. Dit als het directe gevolg van de oekaze van de oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. Bert van Delden: "Dat geen jurisprudentie mag ontstaan waarbij het advocaten strafbaar verboden wordt om te liegen, bedriegen, misleiden, lasteren, smaden vervalsen, karaktermoord en meineed te plegen in een rechtsprocedure in het belang van hun cliŽnt". Zie: Het Juridisch kartel en Info: Advocatenorde en de tuchtrechtspraak.

Advocateneed
Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet, eerbied aan de rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet geloof rechtvaardig te zijn.

Ambtseed
Ik zweer/beloof, dat ik mij zal gedragen, zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

2) Een heropening van de bouwfraude-enquÍte m.b.t. vakantie- en bungalowparken en het gesjoemel daaromheen.

Op 30 augustus 2010 was voor Fons Fennis de maat helemaal vol wat betreft de bestuurlijke, juridische en politieke nalatigheid van overheidsinstellingen als de FIOD, het kadaster te Zwolle, de ministeries van Economische Zaken en van FinanciŽn en de brancheorganisaties als de Nederlandse Orde van Advocaten en de Broederschap van Notarissen.

Eerdere contacten met de media als Vara-Nova hebben tot nu toe geen openbaring tot gevolg gehad van wat een voortzetting van de bouwfraude genoemd kan worden. De Tweede Kamer keek en kijkt nog steeds de andere kant uit, waar duizenden mensen slachtoffer zijn geworden en nog steeds worden van chicanes door projectontwikkelaars en investeerders in onroerend goedprojecten en vooral juristerij. Een video-opname en een 70-tal documenten bewijzen wat minister Maria van der Hoeven kenschetste als het meest frauduleuze parkenproject.


M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl

Zie de bevestiging van de griffie van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Nota bene:
Op de soevereine staat Eurostaete bereidt men een internationaal tribunaal voor om verkrachting van de rechtsstaat door ambtsdragers ter beoordeling en mogelijke veroordeling openbaar te maken. Zie hiervoor de opzet het statuut naast de werkwijze en het reglement van het EuroStaete Internationaal Waarheid Tribunaal (EIWT) en de uitnodiging en de inschrijving voor het voorbereidende symposium op 28 mei 2011 van de soevereine staten EuroStaete en het in Canada gelegen Kanata.

  Wanneer u bewijsbaar slachtoffer bent van een zogenaamde dwalende rechterlijke beslissing vanwege de gedoogde gedragingen van advocaten van de tegenpartij, dan staat het u vrij deze ervaring discreet te melden bij de Sociale Databank Nederland. Website adres: Reactiepagina

  SDN-rubrieken
  Het IRM-rapport doet onthullingen over de verwording van ons justitieel apparaat
  Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin