Open brief aan alle lijsttrekkers van politieke partijen met
ambitie en inspiratie richting Tweede Kamer der Staten Generaal

Het toezicht op banken en verzekeraars stelt echt niets voor..!!

Toezicht . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . CrisisdebatT W E E D E - K A M E R F R A C T I E

fractievoorzitter


  mr. Th. C. de Graaf
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag
  tel. 070 318 26 27 fax. 070 318 36 24


         Stichting Toezichthoudend Nederland

         T.a.v. de heer A.E. Flipse (voorzitter STN)
         Postbus 2049
         8203 AA Lelystad


         Den Haag, 3 april 2002.
  Betreft: reactie op open brief STN d.d. 15 maart 2002

  Geachte heer Flipse,

  Met belangstelling heb ik uw brief d.d. 15 maart 2002 gelezen. Gezien de lengte van uw brief kan ik niet in detail op ieder voorstel ingaan. Wel wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om op hoofdlijnen te reageren aan de hand van de door u genummerde negen voorstellen.

  Teneinde de overzichtelijkheid van mijn antwoord te vergroten is mijn reactie op uw voorstellen in een aparte notitie (zie bijlage) bijgevoegd.


  Hoogachtend,


  Mr. Th.C. de Graaf
  Fractievoorzitter D66

  Bijlage: reactie op negen voorstellen van de Stichting Toezichthoudend Nederland


  Door Ab Flipse,

  Aangetekend en persoonlijk

  D66 fractie
  Dhr. Mr. Th.C. de Graaf
  Postbus 30805
  2500 GV Den Haag

  Lelystad, 15 maart 2002.

  Betreft:
   open brief aan de lijsttrekkers van politieke partijen met
   ambities en inspiraties richting 2e Kamer der Staten Generaal


  Geachte heer de Graaf,

  In deze open brief stelt de Stichting Toezichthoudend Nederland (STN) onder meer aan de orde:

  1. Toezicht op de toezichthouders in het bedrijfsleven, waaronder banken, verzekeraars en effectenbedrijven.

  2. STN stelt voor een wettelijke regeling waarbij het de bestuurder van een private onderneming is verboden opties en/of aandelen in de eigen onderneming te bezitten.

  3. Het tijdperk van zelfregulering is voorbij. STN stelt voor in alle maatschappelijke geledingen zelfregulering te vervangen door een wettelijke regeling, waarbij telkens een onafhankelijke toezichthoudende (deontologisch en vaktechnisch) orgaan wordt opgericht.

  4. De wettelijke toezichthouders dienen de vergunningen van banken, verzekeraars en effectenbedrijven, die een administratieve chaos hebben en/of zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, in te trekken.

  5. STN stelt voor dat de kiezer niet alleen een voorkeurstem, maar ook een afkeurstem mag uitbrengen.

  6. STN stelt voor dat de kennis en ervaring van de kandidaat-Kamerleden exact in beeld wordt gebracht.

  7. STN onderzoekt de hypothese of en in welke mate de kandidaten bij het veroveren van een zetel in de Tweede Kamer een enorme salarissprong opwaarts zullen maken.

  8. STN stelt voor dat de wedde van een aspirant-Kamerlid op basis van zijn voorgaande inkomen staffelsgewijs groeit c.q. krimpt tot het 'gewone' salaris van een kamerlid.

  9. STN heeft iedere lijsttrekker van de politieke partijen uitgenodigd om met betrekking tot de kandidaten van zijn partij de relevante c.v.- gegevens in te zenden, aan de hand waarvan de kiezer onder meer de kennis en ervaring van deze kandidaten kan beoordelen.

  Uwe berichten ziet de Stichting met belangstelling tegemoet,

  Hoogachtend,


  A.E. Flipse
  Voorzitter STN

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Reageren: info@toezicht.nl

Voorstel 1:
toezicht op de toezichthouders in het bedrijfsleven, waaronder banken, verzekeraars en effectenbedrijven

Reactie:
Ik deel uw mening dat sterk toezicht nodig is. Het is dan ook verheugend dat het toezicht op de financiële sector momenteel volop in beweging is. Ik denk echter niet dat het invoegen van een extra toezichthoudende laag ten goede komt aan het toezicht. Het is, ook in het licht van de single-audit-gedachte, efficiënter om te streven naar:

 1. versterking van (onafhankelijk) overheidstoezicht, waarbij het parlement zich niet met individuele praktijkgevallen moet bemoeien, maar wel het algehele functioneren van de toezichthouder moet controleren. D66 ziet toezicht bij voorkeur op afstand van de overheid geplaatst, waarbij de toezichthouder verplicht is binnen de grenzen van de wet toezicht te houden en overigens aan de vereisten van de Kaderwet ZBO's (een ZBO is een zelfstandig bestuursorgaan) moet voldoen. Dat wil zeggen dat toezichthouders via verslaglegging e.d. inzicht moeten geven in de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend. Ook de Rekenkamer en de Nationale Ombudsman controleren de toezichthouder;

 2. aanpassing van de wetgeving en praktijk op het gebied van corporate govemance. Zo vindt D66 vindt dat aandeelhouders en werknemers recht hebben op dezelfde informatie als verstrekkers van vreemd vermogen. Werknemers en aandeelhouders moeten commissarissen kunnen benoemen en ontslaan. Aandeelhouders moeten ook het recht hebben de salarissen en optieregelingen van de bestuurders van ondernemingen, vast te stellen en goed te keuren. Waar mogelijk zal de overheid (in haar rol van toezichthouder, aandeelhouder of sociale partner) bevorderen dat buitenproportionele beloningen van bestuurders in de vorm van optiepakketten, bonussen e.d., worden tegengegaan. Om machtsconcentraties te voorkomen, vindt D66 dat commissarissen niet eindeloos herbenoembaar moeten zijn en zich moeten beperken in het aantal commissariaten.

Voorstel 2:
wettelijke regeling waarbij het de bestuurder van een private onderneming is verboden opties en/of aandelen in de eigen onderneming te bezitten.

Reactie:
Ik ben voorstander voor een verbod op (opties op) aandelen in het bedrijf waarop toezicht wordt gehouden voor leden van de raad van commissarissen, omdat het bezit van effecten in de betrokken onderneming de onafhankelijkheid van hun toezicht aantast. Een verbod op aandelen? of optiebezit van (opties op) aandelen van de eigen onderneming is echter onmogelijk en onwenselijk. Om te beginnen zou je daarmee talloze ondernemers met hun eigen B V (waarvan zij dus aandelen bezitten) het werken onmogelijk maken.

Bovendien hebben bezitters van aandelen en opties belang bij goede prestaties van de onderneming. Dat geldt ook voor de prestaties op de langere termijn, want aandelen van een bedrijf dat op langere termijn evident niet levensvatbaar is zullen niet veel waard zijn, aangenomen dat de informatieverschaffing aan de aandeelhouders deugdelijk is en bestuurders geen misbruik maken van voorkennis. De wet? en regelgeving moet dus zodanig zijn dat de informatieverschaffing in jaarverslagen of in een emissieprospectus adequaat is, en dat misbruik van voorkennis is verboden. Aandeelhouders moeten ook het recht hebben de salarissen en optieregelingen van de bestuurders van ondernemingen vast te stellen en goed te keuren. Waar mogelijk moet de overheid (in haar rol van toezichthouder, aandeelhouder of sociale partner) bevorderen dat buitenproportionele beloningen van bestuurders in de vorm van optiepakketten, bonussen e.d., worden tegengegaan.

Voorstel 3:
In alle maatschappelijke geledingen zelfregulering vervangen door wettelijke regeling, waarbij telkens een onafhankelijk toezichthoudend orgaan wordt opgericht.

Reactie:
D66 is voorstander van een samenleving waarin mensen en bedrijven zelfhun verantwoordelijkheid nemen. Een maatschappij waarin alles met harde hand wordt afgedwongen door wetgeving en toezicht kan niet functioneren: particulier initiatief zou te zeer aan banden worden gelegd en er zou een enorme bureaucratie (inclusief afschuiven van verantwoordelijkheden) ontstaan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er nooit wettelijke regels moeten zijn. Er zal altijd wetgeving op allerlei terreinen nodig blijven (bijvoorbeeld om rechtszekerheid te verschaffen), en als bedrijven zich onvoldoende inspannen op bijvoorbeeld sociaal en milieugebied wordt wetgeving soms onvermijdelijk.

Desondanks is zelfregulering vaak een goede oplossing, omdat daardoor beter gebruik kan worden gemaakt van de expertise van deskundigen in het bedrijfsleven en omdat het draagvlak in de betreffende beroepsgroep voor het vinden van oplossingen erdoor kan worden vergroot. Zelfregulering, bijvoorbeeld door middel van certificering of door methoden van geschillenbeslechting, bevordert in veel gevallen de kwaliteit van producten en diensten voor de consument. Ook gedragscodes hebben vaak een positieve uitwerking. Wel is het zo dat zelfregulering niet moet ontaarden in een samenspanning tegen de consument (zoals prijsafspraken). Mededingingstoezicht moet hier alert op zijn.

Voorstel 4:
Wettelijke toezichthouders dienen de vergunningen van banken, verzekeraars en effectenbedrijven, die een administratieve chaos hebben en/of zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, in te trekken.

Reactie:
Als financiële dienstverleners wetgeving overtreden, dan is in de betreffende wetgeving vastgelegd coat de consequenties daarvan moeten zijn. Wat ons betreft dienen sancties proportioneel te zijn aan de ernst van de overtreding. Het intrekken van een vergunning kan in zeer ernstige gevallen ovenweging verdienen. Dit moet echter een ultieme remedie zijn. Het zou te ver gaan als voor de geringste onregelmatigheid de vergunning kan worden ingetrokken. In de financiële sector speelt nog de complicatie dat het intrekken van vergunningen van grote bankera//verzekeraars veel klanten in grote problemen kan brengen en zelfs de stabiliteit van de gehele sector (en daarmee van de gehele economie) zou kunnen bedreigen. Dit laatste is overigens reden te meer om streng toezicht te houden, want dit zal bijdragen aan voorkoming van misstanden en daardoor grotere stabiliteit teweegbrengen.

Voorstel 5:
STN stelt voor dat de kiezer niet alleen een voorkeurstem, maar ook een afkeurstem mag uitbrengen.

Reactie:
D66 prefereert een kiesstelsel waarin de band tussen kiezer en vertegenwoordiger voorop staat, waarbij in ieder geval een groot gedeelte van de kandidaten wordt verkozen in districten en de voorkeursdrempel wordt verlaagd tot 15/0. Ook in het huidige stelsel kan trouwens al zeer eenvoudig een voorkeurstem worden uitgebracht. Ik zie niet goed in dat afkeurstemmen hier een rol zouden kunnen spelen.

Afkeurstemmen zijn volgens mij wel zinvol als deze van toepassing zijn op het beleid. Langs . de weg van beslissende correctieve referenda krijgen de kiezers als het aan D66 ligt de mogelijkheid om een veto uit te spreken over beleid zoals dat in een wet is neergelegd. Op dit moment is vanwege de grondwettelijke belemmeringen een volledig beslissend referendum nog niet mogelijk. In de recente Referendumwet is echter binnen de grenzen van de Grondwet al een sterk daarop lijkend referendum geïntroduceerd. Kiezers kunnen om een correctief referendum verzoeken. Dat verzoek wordt gehonoreerd als een voldoende aantal kiezers erom vraagt. Zo kunnen de kiezers hun veto uitspreken over een wet. Zolang de Grondwet nog niet gewijzigd is moet de overheid besluiten de wet in te trekken, maar geen overheid zal het wagen een duidelijke uitspraak van de kiezers naast zich neer te leggen.

Voorstel 6:
STN stelt voor dat de kennis en ervaring van de kandidaat-Kamerleden exact in beeld wordt gebracht.
En

Voorstel 7:
STN onderzoekt hypothese of en in welke mate de kandidaten bij het veroveren van een zetel in de Tweede Kamer een enorme salarissprong opwaarts zullen maken.
En

Voorstel 8:
STN stelt voor dat de wedde van een aspirant-Kamerlid op basis van zijn voorgaande inkomen staffelsgewijs groeit c.q. krimpt tot het `gewone' salaris van een Kamerlid.

Reactie:
Hoewel op internet al veel CV's te vinden zijn, zou ik het helemaal niet gek vinden als CV's openbaar zouden zijn en als dat zonodig ook verplicht zou worden gesteld. Overigens is de opleiding voor het Kamerwerk lang niet altijd doorslaggevend voor succes. Mensen moeten zich in alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd weten.

D66 is voor handhaving van de huidige beloningsregeling voor Kamerleden, omdat het geen eersteen tweederangs Kamerleden in het leven wil roepen. Als Kamerleden in een vroegere baan meer verdienden slagen zij er vaak wel in om naast hun Kamerlidmaatschap nog wat nevenfuncties te vervullen.

Nevenfuncties van Kamerleden worden ook nu al gepubliceerd, met een vermelding of ze al dan niet gehonoreerd zijn. Ik vind het wat ver gaan om verdiensten uit nevenfuncties volledig openbaar te maken, maar op zich heb ik geen principieel bezwaar tegen meer openheid. De honorering van een Kamerlid is reeds bekend.

Voorstel/verzoek 9:
STN heeft iedere lijsttrekker van de politieke partijen uitgenodigd om m.b.t.. de kandidaten van zijn partij de relevante cv?gegevens in te zenden, aan de hand waarvan de kiezer o.m. de kennis en ervaring van deze kandidaten kan beoordelen.

Reactie:
Voor informatie over D66-kandidaten verwijs ik u naar onze website:
https://www.d66.nl/_downloads/kandidatenboekTK2002-030102.doc en
http://www d66.nl/nieuws/partij/kandidatenliistTK02.html">  Door Ab Flipse,

  Aan         : D66
  
  T.a.v.       : mr Th.C. de Graaf
  
  Fax.nr.       : 070-3183624
  
  Van         : Stichting Toezichthoudend Nederland
             Emoeweg 12, 8218 PC Lelystad
             Postbus 2049, 8203 AA Lelystad
             Tel. 0320-212242 / Fax. 0320-212561
  
  Behandeld door   : A.E. Flipse
  
  Datum        : 6 april 2002
  
  Betreft       : reactie op uw brief d.d. april 2002 'Open Brief'
  
  

   Dit bericht bestaat uit 3 pagina's) inclusief stil voorblad.
   Mocht u niet het juiste aantal pagina's hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen
   met bovenvermeld telefoonnummer.


  Geachte Thom de Graaf,

  Dank voor uw snelle en uitvoerige reactie op onze Open Brief aan de Ministers en de Fractievoorzitters. U bent tot nu toe de eerste en enige die een reactie heeft gegeven. Mijn wel gemeende complimenten.

  Omdat mij nu de tijd ontbreekt wil ik een andere keer graag reageren op uw reactie. Ik zal zorg dragen dat uw brief geplaatst wordt op één van de meest druk bezochte websites van Nederland: www.sdnl.nl

  Een aantal korte opmerkingen. Alhoewel ik geen specifieke voorkeur heb voor welke partij dan ook, wil ik u wel een advies geven. Maak u los van Paars (rechts en links, VVD en ! PvdA) en vaar uw eigen koers. Concentreer u op feiten, maar bovenal op de volgende twee uitgangspunten: integriteit en rechtvaardigheid. Als u dit durft op te pakken 'beschermt' u de belangen van de zwakkere (eigenlijk elke burger/consument/kiezer) en opent u de aanval op het establishment.

  Het feit dat u laat zien de gevestigde orde te durven aanpakken zal u veel stemmen opleveren. Voorbeelden te over. Een schot voor open doel. Denk bijvoorbeeld aan de Boonstra, Storm, Kist, Leemhuis, van Kemenade, Netelenbos, Relus ter Beek, Van de Broek en vele honderden andere 'spelers' die elkaar afdekken, de bal toespelen etc. Volgens Prof. Heertje zouden de huidige topbestuurders, gemeten naar de normen van nu, allemaal door de mand vallen op het gebied van integriteit en rechtvaardigheid. Dit is dus de kans toe te slaan. Het bewijs van jullie gelijk, dat bestuurders gekozen moeten worden!

  Misschien is het een idee om een aantal zaken die wij voor de verkiezingen nog in de publiciteit willen brengen op te pakken en te ondersteunen. Wij hebben een aantal potjes op het vuur staan. O.a. aangifte tegen een aantal Ministers, Kamerzetel 151 en de presentatie van een rapport waarbij wij een blauwdruk zullen geven voor de financiële branche, inclusief bet toezicht. Vooral het grote financiële debacle 'Belastingramp 21e eeuw' is interessant. Zie daarvoor de website van toezicht.nl en ons nieuwe site www.belastingramp.nl. Ruim 1 miljoen consumenten (dus kiezers) zijn gedupeerd door de financiële branche, onder dekking van brancheorganisaties en niet adequate toezichthouders (uitgezonderd AFM/STE).

  Tot slot vind ik het jammer dat Roger van Boxtel nooit heeft gereageerd op mijn brieven waarbij ik een panklare oplossing heb voor de uitvoering van het rapport ICT en Overheid d.m.v. het Digitaal Dossier (DD). Wij activeren binnenkort dit dossier waarbij de burger wordt beschermd, en dit persoonlijk dossier de basis gaat vormen om de kloof tussen overheid en burger te verkleinen. Ik geloof alleen maar in oplossingen waarbij private en publieke partijen gaan samenwerken aan een meer transparante samenleving. Volgens mij hebben wij met van Boxtel een deskundig en vooral integer bestuurder in huis, die het zou verdienen om in een volgend kabinet een aantal zaken af te ronden.

  Daarom hoop ik dat je mijn advies ter harte wil nemen. Maak een keus en speel het spel. Het is tijd voor de laatste ronde.

  'Daarom zijn degenen die elke strijd winnen het minst bekwaam; degenen die vijandelijke legers weerloos maken zonder strijd te leveren zijn het meest bekwaam.' (uit Zun Tsu. winnen zonder strijd)


  Met vriendelijke groet,


  Stichting Toezichthoudend Nederland