Ab Flipse in het weekblad voor financiële dienstverlening: Toezicht op het toezicht

Het toezicht op banken en verzekeraars stelt echt niets voor..!!

Toezicht . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . CrisisdebatVVP - weekblad voor financiële dienstverlening

Uit het Financieele Dagblad - DONDERDAG 8-11 14:16
Alternatief toezichtsplan doemt nu op
Publicatiedatum: 8/11/2001

Door Ab Flipse, _ _

VAN ONZE REDACTEUR

AMSTERDAM - Grote oppositie groeit tegen het nieuwe toezichtsregime dat de financiële toezichthouders voorstellen. Verzekeraars, banken en pensioenfondsen werken zelfs al hard aan een eigen alternatief plan.

De Nederlandsche Bank (DNB), de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) zijn instanties die gewend zijn te worden gehoorzaamd. Een verzoek van bijvoorbeeld DNB-president Wellink is in de praktijk voor de onder toezicht gestelden feitelijk een opdracht. Het ziet er echter helemaal niet naar uit dat het 12 oktober door de drie financiële toezichthouders gelanceerde plan om de controle op de financiële sector op een nieuwe leest te schoeien, deemoedig door de sector in ontvangst wordt genomen. Integendeel.

Uit brieven die de banken, verzekeraars en pensioenfondsen aan minister Zalm (Financiën) hebben gestuurd over de plannen van DNB, PVK en STE blijkt een fors geschil van inzicht tussen toezichthouders en onder toezicht gestelden. Zoals in de financiële wereld te doen gebruikelijk is het allemaal in voorzichtige diplomatieke bewoordingen gegoten, maar de kloof is er niet minder groot om.

Allereerst beklagen banken, verzekeraars en pensioenfondsen zich over de gebrekkige inspraak. 'Het plan van de toezichthouders komt helemaal uit hun koker en dient uitsluitend de belangen van de toezichthouders zelf', mopperden afgelopen weken al zegslieden in de financiële sector op voorwaarde van anonimiteit.

In een gezamenlijke brief aan minister Zalm (Financiën) wijzen het Verbond van Verzekeraars, de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen er op dat hen door de minister en staatssecretaris Hoogervorst nader overleg is toegezegd alvorens een nieuw toezichtsregime vast komt te liggen. 'Niettemin kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken, dat de keuze voor een ander model, mede gezien de reactie van de toezichthouders, al betrekkelijk vaste vormen heeft aangenomen.'

De vrees voor voldongen feiten te worden geplaatst, spreekt uit de opmerking van verzekeraars en pensioenfondsen dat de uitspraak in het parlement door minister Zalm dat het toezicht op tussenpersonen 'nou typisch gedragstoezicht' is, 'zijn schaduw vooruit zal werpen'. Volgens het voorstel van DNB, PVK en STE horen tussenpersonen daarmee vanzelf tot het domein van de STE, terwijl de toezichthouders formeel schrijven dat zij het toezicht op tussenpersonen buiten beschouwing houden.

Passend in de diplomatieke bewoordingen van de kritiek van banken, verzekeraars en pensioenfondsen is dat zij beginnen met het plan van DNB, PVK en STE te loven als een goede eerste stap. Maar vervolgens betwijfelt de sector de noodzaak voor het wijzigen van het huidige toezichtsregime. En daarna draagt de sector tal van argumenten aan om het contraproductieve en onwerkbare van het voorstel aan te tonen.

Aan de basis van de 'grote zorg' bij de financiële sector over het toezichthoudersplan staat de notie van DNB, PVK en STE om het sectorale toezicht te verruilen voor een functioneel toezicht. Een combine van DNB en PVK zou 'prudentieel' toezicht moeten uitoefenen en de STE zou 'gedragstoezicht' annex consumentenbescherming moeten gaan doen. Prudentieel en gedragstoezicht zijn echter 'onlosmakelijk' met elkaar verbonden. In de administratieve organisatie en de interne controle van banken, verzekeraars en pensioenfondsen zouden die functies niet zijn te scheiden. Het voornemen van DNB, PVK en STE om de nieuwe taakverdeling met vergunningen, deelcertificaten en convenanten vorm te geven, staat volgens de sector garant voor 'grensconflicten'.

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen melden Zalm een beter alternatief te zien. Volgens ingewijden staat de Nederlandse Vereniging van Banken op het punt met een gedetailleerde uitwerking van dat alternatief te komen.

De hoofdlijn van dit alternatieve model is allereerst dat de samenwerking tussen DNB, PVK en STE in de Raad van Financiële Toezichthouders wordt uitgebouwd. Het volledige toezicht op alle vergunninghoudende financiële instellingen zou bij DNB en PVK worden ondergebracht. Het toezicht op beleggingsinstellingen gaat dan niet naar de STE, maar het huidige STE-toezicht op effecteninstellingen zou juist naar DNB/PVK gaan. De STE zou dan toezicht houden op de naleving door natuurlijke en rechtspersonen van de spelregels voor de financiële markten.

VASCO VAN DER BOON