Brief 'Open en sluiten' aan de AFM inzake aanpassing
van 38 miljoen polissen wegens terroristendreiging


Toezicht . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal


  
  
  
  AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR  De Nederlandse Mededingingsautoriteit
  t.a.v. de heer / mevrouw A.J. Scholten
  Postbus 16326
  2500 BH 'S-GRAVENHAGE
  Lelystad, 7 oktober 2003
  Inzake:

   Verbond van verzekeraars
   Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT)
   Wijziging polisvoorwaarden


  Uw ref: 3593 / 11.b45

  Operatie: 'Over en sluiten'


  Geachte heer / mevrouw Scholten,

  Bij brief d.d. 11 september jl. heeft de Stichting Toezichthoudend Nederland u afschrift verzocht van de in uw brief d.d. 22 augustus jl. vermelde aanvrage voor ontheffing ex artikel 17 van de Mededingingswet van de zijde van het Verbond van Verzekeraars. De verzochte bescheiden mochten wij nog niet van u ontvangen. STN zou het op prijs stellen afschrift van de aanvrage voor voormelde ontheffing één dezer dagen alsnog van u te ontvangen.

  Voor de aan deze brief te besteden aandacht zeg ik u gaarne bij voorbaat beleefd dank.

  Met vriendelijke groet,

  Hoogachtend,


  A.E. Flipse
  Stichting Toezichthoudend Nederland:
  Voorzitter STN

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Reageren: info@toezicht.nl