Brief 'Open en sluiten' aan de AFM inzake aanpassing
van 38 miljoen polissen wegens terroristendreiging


Toezicht . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal


  
  
  

  AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR


  De Nederlandse Mededingingsautoriteit
  t.a.v. de heer / mevrouw A.J. Scholten
  Postbus 16326
  2500 BH 'S-GRAVENHAGE
  Lelystad, 11 september 2003


  Inzake:

   Verbond van verzekeraars
   Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT)
   Wijziging polisvoorwaarden

  Uw ref: 3593 / 11.b45

  Operatie: 'Over en sluiten'

  Geachte heer / mevrouw Scholten,

  Deze vakantieperiode is nu wel echt afgelopen. Het regent pijpenstelen. Voor iedereen.
  Voor een deel van sommige fauna en dijken te laat. Het zij zo.
  Een deel van de schade is onomkeerbaar; een deel van de schade is te verhelpen.

  Zo ook hier.

  In dank ontvingen wij uw brief d.d. 22 augustus jl. met opgemeld kenmerk.
  Het is tijd de draad weer op te pakken. Al wordt deze niet altijd en door iedereen even gemakkelijk teruggevonden. En soms is nu juist dat laatste de bedoeling.

  Zo ook hier.  Bij brieven d.d. 15 juli jl. en d.d. 13 augustus jl. heeft de Stichting Toezichthoudend Nederland ('STN') haar verontrusting uitgesproken over de strooibrief die het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT) op of omstreeks 15 juli jl. aan alle inwoners en bedrijven in Nederland heeft verzonden. De (officiŽle) bedoeling van deze brief was om alle houders van polissen van verzekeringen in Nederland van de wijziging van de polisvoorwaarden (toevoeging / wijziging terrorismeclausule) in kennis te stellen en deze polishouders te berichten dat zij in verband daarmede in de regel tot 15 augustus jl. de tijd hadden om hun desbetreffende polissen op te zeggen.

  De kern van de bezwaren van STN tegen de door het Verbond van Verzekeraars / NHT gehanteerde methode van verspreiding van de strooi- / standaardbrief is gelegen in de omstandigheid, dat deze strooi- / standaardbrief leidt en heeft geleid tot een chaos in de verzekeringsmarkt en tot de feitelijke situatie, waarin de concurrentie is c.q. wordt uitgesloten, althans beperkt.

  Deze visie wordt kennelijk door het Verbond van Verzekeraars / NHT gedeeld. Het Verbond van Verzekeraars / NHT gaat daarbij nog een stap verder: kennelijk zijn zij tevens van mening dat de concurrentiebeperking een verboden karakter heeft. Anders behoeft het Verbond van Verzekeraars / NHT immers geen ontheffing als bedoeld in artikel 17 van de Wet Economische Mededinging aan te vragen. (In uw brief d.d. 22 augustus jl. maakt u melding van de aanvrage tot ontheffing. STN zou het op prijs stellen van u afschrift van deze aanvrage te ontvangen).

  De wetten van de massacommunicatie leren:

  • hoe vager een bericht, des te onzekerder de situatie voor de geadresseerden en daarmede des te groter het effect van het bericht (waar de geadresseerden immers het zekere voor het onzekere plegen te nemen);
  • hoe ondeugdelijker de uitvoering van het (vage) bericht des te groter het effect van het bericht. (Besturen in en door chaos. Afgekeken van de Minister van FinanciŽn bij persberichtgeving rond voorgenomen fiscale wijzigingen?).

  In de brief d.d. 13 augustus jl. heeft STN aangegeven, dat door een samenstel van omstandigheden de overgrote meerderheid van de polishouders niet in de gaten had dat zij de betrokken verzekeringspolissen konden opzeggen zonder opzegtermijn en dat zij in de gelegenheid waren om
  deze polissen bij een andere maatschappij over te sluiten. In een groot deel van de gevallen kon oversluiting geschieden tegen betere voorwaarden en goedkopere premies.

  Inmiddels is voorts gebleken, dat tal van maatschappijen, die in de brief d.d. 15 juli jl. van het Verbond van Verzekeraars / NHT als verzenders worden aangemerkt, aan beŽindiging van lopende verzekeringen c.q. oversluiting geen medewerking verleent. De strijdigheid van deze gedragingen met de inhoud en strekking van voornoemde brief d.d. 15 juli jl. van het Verbond van Verzekeraar / NHT is evident.

  Als voorbeelden van zodanige gedragingen van de Verzekeringsmaatschappijen sluit STN hierbij in afschrift van de brief d.d. 12 augustus jl. van Levob aan de heer Stoops te Ermelo en van de brief d.d. 11 augustus jl. van DAS rechtsbijstand aan de heer Zegers te Harderwijk. Het vergt naar de opvatting van STN nader onderzoek om vast te stellen of en in welke mate deze malpraktijken door genoemde twee verzekeraars en de overige verzekeraars achter de brief d.d. 15 juli jl. meer in de breedte van de markt zijn uitgevoerd.

  Het doel van de correspondentie van STN aan NMa is niet om overtreding van de Wet Economische Mededinging te melden, laat staan terzake een sanctie door NMa en / of de rechter te laten opleggen. STN hecht daar niet aan. STN gaat daar niet over. Dit dient naar de opvatting van STN onderzocht en beoordeeld te worden door NMa (en in een later stadium mogelijk de rechter).

  In het kader van haar doelstellingen hecht STN wel aan de bevordering van een integere werking van de financiŽle branche. Tot deze integere werking behoort de regel dat de afnemers door de producenten en tussenpersonen worden voorzien van 'best product' en 'best advice'. (De komende Wet FinanciŽle Dienstverlening tendeert eindelijk in deze richting). Het simpele geloof uit met name de jaren '80 en '90 in zaligmaking door marktwerking in de zin van vrije mededinging en deregulering is achterhaald en heeft zichzelf niet overleefd.

  De puinhopen van verkeerde adviezen en verkeerde producten overheersen opgestapeld het straatbeeld in de markt der financiŽle producten. Inmiddels wordt zelfs aan onze modische politiek beginnend duidelijk dat de financiŽle branche niet zonder regulering kan, waarin bescherming van afnemers van financiŽle adviezen en producten genoegzaam is verzekerd en waarin verstrekking van 'best product' en 'best advice' dwingend wordt bevorderd. Het establishment van de financiŽle branche tracht in een achterhoedegevecht het bolwerk van zelfregulering krampachtig overeind te houden. Ook deze faÁade zal echter weldra vallen.
  Het past naar de opvatting van STN in de bevordering van 'best product' en 'best advice' dat de werking en strekking van de strooibrief d.d. 15 juli jl. van het Verbond van Verzekeraars / NHT als symptoom en symbool van 'oude politiek' van de overjarige heersers in en over de financiŽle branche ongedaan wordt gemaakt. Daartoe liggen een tweetal maatregelen voor de hand:

  • de strooibrief d.d. 15 juli jl. van het Verbond van Verzekeraars / NHT wordt middels een heldere en simpele brief door het Verbond van Verzekeraars / NHT ingetrokken en deze intrekkingsbrief wordt op dezelfde wijze verspreid als de oorspronkelijke strooibrief d.d. 15 juli jl;
  • over de wijziging van de polisvoorwaarden (middels terrorismeclausule) wordt door elk der betrokken verzekeraars per klant en per polis een individuele brief verzonden, waarin tevens melding wordt gemaakt van de mogelijkheid van opzegging van de betrokken polis en de voorwaarden en termijnen die daartoe volgens de desbetreffende polis in acht dienen te worden genomen.

  Uitsluitend op deze wijze weten de polishouders waar zij aan toe zijn. Uitsluitend op deze wijze weten de polishouders over welke polis het gaat. Uitsluitend op deze wijze weten de polishouders welke polissen zij kunnen opzeggen en welke maatregelen zij daartoe dienen te nemen.

  In deze situatie zullen de polishouders, de tussenpersonen en de (concurrerende) verzekeringsmaatschappijen in staat zijn om de polishouders voor te lichten en te berichten of opzegging van de oude polissen zinvol is en of oversluiting van deze polissen onder betere voorwaarden en / of tegen goedkopere premies mogelijk is. In deze situatie worden de tussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen door de markt als het ware uitgenodigd tot het geven van 'best advice' en het verstrekken van 'best product'.

  Dat is een marktwerking van een kwaliteit, die naar het oordeel van STN ook door het Verbond van Verzekeraars / NHT, het Ministerie van FinanciŽn en NMa zou moeten worden nagestreefd. De ontheffing is door de Verbond van Verzekeraars / NHT achteraf aangevaagd. Een alibi van na de daad. Het kwaad is reeds geschied. Dit kwaad dient naar het oordeel van STN zoveel mogelijk alsnog te worden bestreden en teruggedraaid. De ontheffing dient naar de opvatting van STN dan ook te worden geweigerd.

  Tenslotte roept STN de NMa nogmaals op om met alle aan de NMa ten dienste staande middelen te bevorderen, dat vorenomschreven mededelingen door de Nederlandse Verzekeraars alsnog aan de polishouders worden gedaan en dat de marktwerking naar aanleiding van de eenzijdige wijziging van
  polisvoorwaarden (middels terrorismeclausule) alsnog plaatsvindt. Met de verlening van ontheffing c.q. het opleggen van een (administratieve / financiŽle) boete zou door NMa slechts worden gesanctioneerd, dat het Verbond van Verzekeraars / NHT de marktwerking (en daarmede de kans op 'best product' en 'best advice') - al dan niet als onderling afgestemde feitelijke gedragingen - zoveel mogelijk en effectief heeft tegengewerkt. Het speelkwartier is echter over.

  STN ziet uw nadere berichten en passende maatregelen met belangstelling tegemoet.

  Met vriendelijke groet,

  Hoogachtend,


  A.E. Flipse
  Stichting Toezichthoudend Nederland:
  Voorzitter STN

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  P.S.: in de media wordt melding gemaakt van een onderzoek door de kartelautoriteiten van de Bondsrepubliek Duitsland naar kartelvorming door verzekeraars. STN neemt aan dat dit onderzoek de NMa bekend is. STN verzoekt NMa te berichten of NMa aanleiding ziet om een soortgelijk onderzoek als thans in de Bondsrepubliek lopend is ook in Nederland uit te voeren. In deze globale tijden zijn op beide nationale markten voor een deel dezelfde, althans gelieerde verzekeringsmaatschappijen actief.

  Reageren: info@toezicht.nl