Brief 'Open en sluiten' aan de AFM inzake aanpassing
van 38 miljoen polissen wegens terroristendreiging


Toezicht . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal


  
  
  
  AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR

  De Nederlandse Mededingingsautoriteit
  Postbus 16326
  2500 BH Den Haag


  Lelystad, 19 augustus 2003


  Inzake: Brief d.d. 15 juli en 13 augustus 2003.


  Operatie: 'Over en sluiten'

  Mijne heren,

  Als aanvulling op onze brieven van 15 juli en 13 augustus doen wij u een drietal voorbeelden toekomen.

  Dit betreft een kopie van een mail van een verzekerde die aangeeft geen 'huis aan huis brief' te hebben ontvangen inzake de aanpassing polisvoorwaarden.

  Het tweede voorbeeld betreft een verzekerde die een brief heeft ontvangen van een verzekeraar die weigert zijn polis op te zeggen. Dit ondanks het feit dat deze verzekeraar mee op de verzendlijst staat en volgens de eigen polisvoorwaarden de verzekerde de tijd geeft om binnen 30 dagen te reageren.

  Het laatste voorbeeld betreft een verzekerde die op 14 augustus de envelop opent en een brief leest die hij op 13 augustus heeft ontvangen (gedateerd 12 augustus) van zijn verzekeraar die hem wijst op de aanpassing polisvoorwaarden en een eerder verzonden brief. De verzekerde zegt deze brief niet te hebben ontvangen en constateert dat hij dus te laat is met reageren omdat de opzegging voor 15 augustus in het bezig moet zijn van de verzekeraar.

  Deze drie voorbeelden geven aan dat de opzet en aanpak van de standaard / strooibrief die het Verbond van Verzekeraars / De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) heeft verzonden, niet die kwaliteit heeft als wordt gesuggereerd door het Verbond.


  2

  Onderzoek van de NMa kan wellicht uitwijzen of en in hoeverre deze stellingname vanuit het Verbond van Verzekeraars juist is (geweest). STN laat dit nadrukkelijk in het midden. Hoe het ook zij: de feitelijke uitwerking van de verzending van de standaardbrief als concurrentiebeperking is in beginsel een verboden gedraging vanuit de optiek van het Mededingingsrecht.

  STN nodigt de NMa nogmaals uit om naar aanleiding van de brief d.d. 15 juli jl. en de onderhavige brief - al dan niet na (nader) onderzoek - een standpunt in te nemen en daarvan openbaar kennis te geven, en daarbij zonodig alle maatregelen te (doen) treffen die vanuit de wettelijke taak van de NMa gepast zijn.

  Tenslotte verzoekt STN de NMa nogmaals om schriftelijk aan STN aan te geven wanneer de autoriteit uit haar zomerslaap zal ontwaken.

  Hoogachtend,

  Stichting Toezichthoudend Nederland:


  A.E. Flipse
  Voorzitter STN

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Reageren: info@toezicht.nl