Brief 'Open en sluiten' aan de AFM inzake aanpassing
van 38 miljoen polissen wegens terroristendreiging


Toezicht . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal


  
  
  
  AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR

  Nederlandse Mededingingsautoriteit
  Postbus 16326
  2500 BH Den Haag

  
  
  
  's-Gravenhage


  Lelystad, 13 augustus 2003


  Inzake:

   Verbond van verzekeraars
   Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT)
   Wijziging polisvoorwaarden


  Operatie: 'Over en sluiten'

  Mijne heren,

  De vakantie is aan het aflopen. De zon schijnt nog steeds. Maar niet voor iedereen. In de stilte van de economie trachten propagandamachines met horten en stoten verandering te brengen. Het slijten van producten. Het afsluiten van polissen. De spoeling is dunner. De billboards schreeuwen. Om attentie. Een lokroep voor de koper.

  Bij brief d.d. 15 juli jl. heeft de Stichting Toezichthoudend Nederland (STN) de aandacht van de Nederlandse Mededingautoriteit (NMa) gevraagd voor een standaard / strooibrief die het Verbond van Verzekeraars / De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) zegt op of omstreeks 15 juli jl. te hebben verstuurd aan alle inwoners en bedrijven in Nederland.  In deze brief d.d. 15 juli jl. heeft STN met name aan de NMa verzocht om in samenhang te onderzoeken en te bezien of op deze wijze rechtsgeldige aanzegging van de mogelijkheid van beëindiging van verzekeringspolissen heeft plaatsgevonden en of hierbij van de zijde van de betrokken verzekeraars van zodanige onderlinge afgestemde feitelijke gedragingen en / of onderlinge afspraken sprake is dat daardoor de mededinging in een verboden mate en / of op een verboden wijze wordt beperkt.

  STN heeft van de NMa nog geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen.

  De verzekeraars, althans het Verbond van Verzekeraars / NHT, stelt zich op het standpunt dat de betrokken polissen in beginsel gedurende de periode van 15 juli jl. tot en met 15 augustus a.s. kunnen worden beëindigd. Een standpuntbepaling van de zijde van de NMa vr 15 augustus a.s. zou derhalve voor de hand liggen.

  In de brief d.d. 15 juli jl. heeft STN aangegeven dat het de voorkeur geniet (c.q. zou hebben genoten), dat een geïndividualiseerde mededeling van de betrokken verzekeraar aan de betrokken verzekerde met concrete aanduiding van de betrokken polis en van de toepasselijke periode waarin beëindiging van de verzekering mogelijk is, zou zijn c.q. alsnog wordt verzonden.

  De beweerde hantering van de methode van een standaardbrief leidt inmiddels tot een chaos in de verzekeringsmarkt en tot de feitelijke situatie, waarin concurrentie is c.q. wordt uitgesloten, althans beperkt. Daarbij spelen met name de navolgende omstandigheden een rol:

  • een aantal verzekeraars die op de standaardbrief van het Verbond van Verzekeraars / NHT als deelnemer aan de actie is vermeld, blijkt in de praktijk weigerachtig te zijn om aan beëindiging van verzekeringen uitvoering te geven;
  • voor het publiek is onduidelijk welke verzekeraars wl en welke verzekeraars niet aan de actie van de standaardbrief deelnemen;
  • sommige verzekeraars hanteren andere termijnen waarbinnen een verzekering kan worden opgezegd, dan andere. De mogelijkheden en periode van beëindiging van een verzekering verschillen per polis. Sommige verzekeraars hanteren de 30 dagen termijn te rekenen vanaf 15 juli jl.; anderen hanteren een termijn van 30 dagen vanaf de eerst volgende premievervaldatum. Alles in onduidelijkheid voor de betrokken verzekerden. De verzekerde moet het zelf maar uitzoeken. (Abstracta sunt servanda).
  • met betrekking tot voertuigen weigert een aantal verzekeraars een zogenaamde no-claim verklaring af te geven;
  • anders dan het Verbond van Verzekeraars / NHT aangeeft blijken tal van mensen de brief niet in de aangeduide huis-aan-huis bezorging te hebben ontvangen. Hoe zeker was verzending?

  De Telegraaf d.d. 9 augustus jl. meldt in het artikel 'verzekerde heeft niet door dat hij de polis kan opzeggen', dat uit een TNS Nipo onderzoek is gebleken dat ruim tweederde van alle verzekerden in Nederland niet op de hoogte is van de mogelijkheid om per 15 augustus a.s. zonder opzegtermijn verzekeringen te beëindigen. Dit betekent dat het tijdstip en de wijze van verzending in elk geval als feitelijke consequentie hebben, dat de boodschap van de standaard / strooibrief vanuit de verzekeraars omtrent wijziging van de polisvoorwaarden en de mogelijkheid beëindiging van deze verzekeringen bij de meerderheid van de verzekerden niet is 'doorgekomen' en dat daarmee de concurrentie tussen verzekeraars in Nederland wordt beperkt.

  Het Verbond van Verzekeraars stelt zich uiteraard op het (schijnheilige?) standpunt dat de opzet van de aanpak en de verzending van de standaardbrief vanuit de verzekeraars niet is (geweest) om de concurrentie te beperken. Onderzoek van de NMa kan wellicht uitwijzen of en in hoeverre deze stellingname vanuit het Verbond van Verzekeraars juist is (geweest). STN laat dit nadrukkelijk in het midden. Hoe het ook zij: de feitelijke uitwerking van de verzending van de standaardbrief als concurrentiebeperking is in beginsel een verboden gedraging vanuit de optiek van het Mededingingsrecht.

  STN nodigt de NMa nogmaals uit om naar aanleiding van de brief d.d. 15 juli jl. en de onderhavige brief - al dan niet na (nader) onderzoek - een standpunt in te nemen en daarvan openbaar kennis te geven, en daarbij zonodig alle maatregelen te (doen) treffen die vanuit de wettelijke taak van de NMa gepast zijn.

  Tenslotte verzoekt STN de NMa nogmaals om schriftelijk aan STN aan te geven wanneer de autoriteit uit haar zomerslaap zal ontwaken.

  Hoogachtend,


  A.E. Flipse
  Stichting Toezichthoudend Nederland:
  Voorzitter STN

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Reageren: info@toezicht.nl