Brief 'Open en sluiten' aan de AFM inzake aanpassing
van 38 miljoen polissen wegens terroristendreiging


Toezicht . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal


  
  
  
  AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR

  De Nederlandse Mededingingsautoriteit
  Postbus 16326
  2500 BH Den Haag


  Lelystad, 15 juli 2003


  Inzake:

   Verbond van verzekeraars
   Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT)
   Wijziging polisvoorwaarden


  Operatie: 'Over en sluiten'

  Mijne heren,

  Het is vakantie. De zon schijnt.
  De vertraagde economie is verder stil gevallen.
  Heel Nederland is weg of onderweg.

  Heel Nederland?
  Nee, niet heel Nederland.

  De verzekeraars staan altijd in ons dorpje paraat . Het Verbond van verzekeraars waakt dag en nacht over de belangen van de verzekeraars. Juist ook in de periode waarin de rest van Nederland afwezig en onbereikbaar is.

  Wat is er aan de hand?
2

  Nu iedereen weg is hebben het Verbond van verzekeraars en de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) het ideale moment aanwezig geacht om een brief in de breedte van het speelveld te sturen. (Althans te zeggen dat dit is geschied). Het is een standaard brief. Met een standaard tekst. Aan alle inwoners en bedrijven in Nederland. Huis aan huis bezorgd. De brief is gedateerd: 15 juli 2003. Ongeacht het tijdstip van feitelijke verzending.

  De brief is niet individueel geadresseerd. Verkozen is huis - aan - huis bezorging. Anoniem. De brief is niet door een afzender ondertekend. Het Verbond van verzekeraars / NHT geeft aan dat de 'brief een belangrijke mededeling van alle op de envelop vermelde verzekeringenmaatschappijen' betreft. Of deze verzekeringsmaatschappijen het Verbond van verzekeraars/ NHT hebben verzocht deze mededeling namens hen te laten uitgaan, blijft onvermeld. Van anoniem naar anoniem. Meer ongeschreven kan een brief eigenlijk nauwelijks zijn.

  Boodschap van de strooibrief luidt:

  • 'door de aanslag in New York op 11 september 2001 is duidelijk geworden dat terrorisme veel groter en ingrijpender gevolgen kan hebben dan tot die tijd werd aangenomen'.
  • 'In verband hiermee hebben de meeste verzekeraars ( zie envelop) besloten om de polisvoorwaarden van de particuliere en zakelijke verzekeringen te wijzigen'.

  Bij deze mededeling van het Verbond van verzekeraars / NHT is ingesloten een zogenaamd Clausuleblad met nieuwe polisvoorwaarden. De mededeling geeft aan dat dit Clausuleblad met ingang van 15 augustus 2003 van toepassing wordt verklaard op 'alle verzekeringen' die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Onleesbaar in abstracties.

  De arme anonieme bewoner van de woning waarbij de standaardbrief in de bus is geslingerd, moet vervolgens zelf maar uitzoeken of, en zo ja welke verzekeringen hij of zij heeft lopen die onder de werking van dit nieuwe Clausuleblad zouden kunnen vallen. Zoek het uit.

  Juister geformuleerd: zoek het niet uit. Dat is nu juist de bedoeling althans de werking van deze standaardbrief dat de betrokken polishouders - als zij de mededeling al ontvangen - daar niets van bemerken voor 15 augustus 2003. En voor dat tijdstip niet in de gaten hebben dat deze eenzijdige wijziging van verzekeringsvoorwaarden ook op één of meer van door hen gesloten verzekeringsovereenkomsten van toepassing is.
3
  Het immers de bedoeling van het Verbond van verzekeraars / NHT (lees: de Nederlandse Verzekeraars) dat alle verzekeringspolissen ongewijzigd worden en blijven gecontinueerd. De eenzijdige aankondiging van wijziging van polisvoorwaarden brengt met zich mede dat alle daar onder vallende verzekeringsovereenkomsten door de betrokken verzekeringnemer (consument of bedrijf) kunnen worden opgezegd. In het algemeen geldt bij verzekeringsovereenkomsten voor zodanige opzegging een termijn van 30 dagen na ontvangst van het eenzijdige bericht van de verzekeraar omtrent wijziging der polisvoorwaarden.

  Dat is nu precies de reden om deze mededeling op 15 juli 2003 te verzenden:

  • de kans dat iemand de brief überhaupt aantreft, is minimaal;
  • de kans dat iemand de brief leest, is minimaal;
  • de kans dat iemand in zijn schoenendoos met verzekeringen duikt, is minimaal;

   de kans dat iemand 'de duik' bekijkt of laat bekijken (iedere verzekeringsagent is ook op vakantie), is minimaal.

  Kortom: de (gefingeerde!) datering van de brief op 15 juli 2003 is opzettelijk zo gekozen om de kans op opzegging van bestaande verzekeringsovereenkomsten zo klein mogelijk te maken.

  Het heeft er alle schijn van dat deze Nederlandse verzekeraars onder de dekmantel van het Verbond van verzekeraars/ NHT met elkander een niet-aanvalsverdrag hebben gesloten. En daarbij onderling de afspraak hebben gemaakt om de markt van particulieren en bedrijven niet actief te benaderen met de wervende mededeling dat door de eenzijdige wijziging van de polisvoorwaarden de betrokken consumenten en bedrijven de unieke gelegenheid hebben om hun verzekeringsovereenkomsten (goedkoper en beter) over te sluiten.

  STN kan zich daarbij niet aan de indruk onttrekken dat de verzekeraars middels het Verbond van verzekeraars / NHT de concurrentie in de verzekeringsmarkt op dit punt zo niet hebben willen uitsluiten, dan toch zoveel mogelijk hebben willen beperken. Het spreekt voor zich dat dit verboden gedrag van het kartel van verzekeraars in zich bergt. Het spreekt voor zich dat hiermee op een verboden wijze de concurrentie wordt beperkt of zelfs uitgesloten.

  STN verzoekt de Nederlandse Mededingingsautoriteit de strekking en werking van de mededelingen in deze brief d.d. 15 juli 2003 (nader) te onderzoeken en alle passende maatregelen te nemen opdat de verboden concurrentie - beperkende werking van en achter deze brief wordt weggenomen c.q. teruggedraaid.


4
  Onderdeel van zodanige maatregel zou kunnen zijn dat NMa zich op het standpunt stelt dat een voor de verzekeringnemers bindende mededeling van deze eenzijdige wijziging van polisvoorwaarden door middel van de brief d.d. 15 juli 2003 niet rechtsgeldig kan geschieden.

  Naar de opvatting van STN immers zal voor een rechtsgeldige kennisgeving van een eenzijdige wijziging van polisvoorwaarden benodigd zijn een brief van de betrokken verzekeringsmaatschappij (met naam en toenaam) aan de betrokken verzekerde (met naam en toenaam) en onder aanduiding van de betrokken verzekeringsovereenkomsten (benaming en polisnummers). Zolang zodanige geïndividualiseerde mededeling niet heeft plaats gevonden, kan van eenzijdige wijziging van polisvoorwaarden geen sprake zijn en kan de termijn voor opzegging van de polis door de verzekeringnemer niet zijn aangevangen.

  Het Verbond van verzekeraars / NHT stelt zich in de brief op het standpunt dat opzegging van de verzekeringseenkomsten voor 15 augustus 2003 zou moeten plaatsvinden. In verband met deze opvatting van het Verbond van verzekeraars / NHT ligt het op de weg van NMa om uiterlijk binnen 10 dagen na dagtekening dezes de geëigende maatregelen te nemen tegen vorenomschreven concurrentie - beperkend gedrag en daarvan middels persbericht en advertentie in alle landelijke dagbladen aan het publiek (consumenten en bedrijven) algemeen en openbaar kennis te geven. Al zullen velen dit bericht overigens eerst na terugkeer van hun vakantiebestemming onder ogen krijgen. Dat behoeft echter geen overwegend bezwaar te vormen, indien tot de strekking van de stellingname van NMa behoort dat eenzijdige wijziging van polisvoorwaarden en aanzegging daarvan (met als consequentie de mogelijkheid om de verzekeringsovereenkomst op te zeggen) uitsluitend door de betrokken maatschappij middels rechtstreekse schriftelijke kennisgeving aan de betrokken verzekeringsnemer onder aanduiding van verzekering en polisnummer kan geschieden.

  STN verzoekt NMa om de goede ontvangst van deze brief aan STN schriftelijk te bevestigen en daarbij aan te geven binnen welke termijn NMa haar onderzoek met betrekking tot deze opmerkelijk eenzijdige brief d.d. 15 juli 2003 heeft afgerond en daarbij voorts te berichten of en zo ja welke maatregelen NMa ter zake heeft getroffen c.q. zal treffen.


5
  STN ziet de berichten van NMa met belangstelling tegemoet.

  Hoogachtend,
  Stichting Toezichthoudend Nederland:


  A.E. Flipse
  Voorzitter STN

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  P.s.:
   STN gaat ervan uit dat ook NMa vanuit eerdere operaties van STN met de particuliere instelling en particuliere achtergrond van de Stichting Toezichthoudend Nederland genoegzaam bekend is. Achtergronden en werkzaamheden van STN zijn kenbaar op www.toezicht.nl.

  Reageren: info@toezicht.nl