Actualiteit


Naar Actualiteiten . . . . . SDN homepage

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen

Ons kenmerk    Inlichtingen bij  Doorkiesnummer   Rijswijk
GZB/VVB 96988 BB  W. Droppers      3406999      9 mei 1996

Onderwerp               Bijlage(n)     Uw brief
 BSE                            d.d. 31 maart 1996
                              telefax
  Geachte heer of mevrouw Brockhus, Uw brief over de gekke koeienziekte (BSE) heb ik met belangstelling gelezen. Ik stel het zeer op prijs dat u zich de moeite getroost om mij een brief te schrijven met Uw mening over de gekke koeienziekte. Dit brengt bij bij Uw afweging van mogelijke gezondheidsrisico's en daarmee bij Uw eis om het vlees van de kalveren ter beschikking te stellen van de armen. Ik kan u meedelen dat dit op geen enkel moment zelfs maar overwogen is. Integendeel, de maatregel om een aantal uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige kalveren niet in de menselijke voedselketen te brengen heeft de minister van landbouw, Natuurbeheer en Visserij tezamen met mij genomen met het oog op de volksgezondheid. Het gaat namelijk om het voorkómen van een bij de mens fataal verlopende ziekte. U hebt wel gelijk dat het nog niet zeker is dat de ziekte van runderen op mensen overdraagbaar is, maar de mogelijkheid is aanwezig. En daarom heeft de Europese Unie sinds het ontstaan van BSE in het Verenigd Koninkrijk tal van beschermende maatregelen genomen. De nu door ons genomen matregelen sluiten hierop aan. Met vriendelijke groeten, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Erica Terpstra
Postbus 5406    bezoekadres:    correspondentie uitsluitend Telex Rijswijk
2280 HK Rijswijk  Churchilllaan 268 richten aan het postadres  31680 vwsrw nl
Tel (070) 3407911 Rijswijk      met vermelding van de    32347 vwsrw nl
Fax (070) 3407834           datum en het kenmerk van
                   deze brief
Reactie op deze brief
Minima eisen kalfsvlees op