De Nederlandse advocatuur onder vuur. Schokkend, onthullend, tragisch is het boek van Stichting Jurilet..!

De Nederlandse advocatuur onder vuur
Schokkend, onthullend, tragisch is het boek van Stichting Jurilet..!!

Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten juristen . . Recht . . Bijbanen

In gevecht met de hoeders van ons recht


Introductie van het boek Recht in de ogen gekeken

RECHT IN DE OGEN GEKEKEN


Doen en laten van rechters en advocaten
In gevecht met de hoeders van ons recht

Een eerste balans van juridisch letsel
Deel II in de serie
"Met Recht een ander gewicht in de schaal".


Jurilet boeken worden in de openbaarheid gebracht door:
Stichting/Uitgeverij Jurilet
Keppelseweg 27
7031 AR Wehl
Tel.: 0314-682870 en Fax: 0314-682871
E-mail: advocadur@hetnet.nl

Jurilet specialiseert zich in uitgaven waarin juridisch letsel centraal staat.

Bericht voor de media ( 8 adv/M v J)

STICHTING ADVOCADUR EIST HULP VOOR SLACHTOFFERS VAN ADVOCATEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE VOOR RECHTER GEDAAGD


Op 4 oktober a.s behandelt de bestuursrechter van de Rechtbank te Zutphen vanaf 10.30 uur het beroep van de landelijke, ideële stichting Advocadur tegen de beslissing van het Ministerie van Justitie (M v J) om haar niet te helpen bij haar werk voor slachtoffers van advocaten.

De stichting vraagt omwille van haar onafhankelijkheid geen geld voor haar diensten voor mensen, die juridisch letsel lijden. Het gaat haar om de mens en zijn door advocaten veroorzaakt probleem en niet om de hoeveelheid geld die zij daaraan zou kunnen verdienen. De stichting is daarom afhankelijk van giften en donaties.

Oorzaken problemen met advocaten structureel

De in Wehl (Achterhoek) gevestigde stichting heeft in de bijna 10 jaar van haar bestaan het doen en nalaten van advocaten op de voet gevolgd. Van geval tot geval is zij tot de conclusie gekomen dat de oorzaken voor de problemen van slachtoffers van advocaten structureel zijn. Die oorzaken liggen telkenmale in de combinatie van de al te commerciële advocatuur en de verplichte procesvertegenwoordiging, die leidt tot gebrek aan tijd, geduld, feitenkennis, inzet, etc. Daardoor treden advocaten niet op of ze maken fouten en slachtoffers.

Geen advocaat / Ministerie van Justitie verantwoordelijk

Voor de genoegdoening voor de fouten en de vergoeding van de schade die advocaten veroorzaken, zijn hun slachtoffers echter verplicht aangewezen op de duur of niet te betalen diensten van een andere al dan niet toegevoegde advocaat. Die blijken zij zij echter doorgaans niet te vinden. Het gevolg daarvan is een enorme, vaak explosieve onvrede. Voor slachtoffers van advocaten bestaat er geen hulp. Voor hen is er geen Slachtofferhulp, voor hen is er niets. Daarom wenden zich vele slachtoffers tot de stichting en wel zovele dat de kleine stichting over onvoldoende middelen en mogelijkheden beschikt om haar noodzakelijk werk goed te kunnen doen. Omdat het Ministerie van Justitie verantwoordelijk is voor de rechtshulp, die burgers behoeven, is zij ook verantwoordelijk voor de niet of nauwelijks bestaande hulp voor de slachtoffers van advocaten. Op grond van dat feit spreekt Advocadur het M v J aan.

Boek en Cd-rom in het geding gebracht / verzoek om getuigen en deskundigenverhoor

Ter onderbouwing en ter illustratie van haar vordering heeft de stichting uit Wehl haar boek "Recht in de ogen gekeken" (336 pagina's, uitgave Jurilet), deel 2 uit de serie "Met recht een ander gewicht in de schaal , in het geding gebracht. Bij het boek hoort een Cd-rom met meer dan 3000 pagina's tekst en 12 uur filmbeelden. 43 mensen hebben de stichting er schriftelijk van op de hoogte gesteld dat zij in hun belang geschaad worden , wanneer de stichting niet de hulp krijgt, die zij nodig heeft en waar zij recht op heeft.

Daarnaast zijn er nog vele andere personen en geestverwante instanties die ten overstaan van de rechter van hetzelfde getuigenis willen afleggen. De stichting heeft de rechter te Zutphen gevraagd om een getuigen- en deskundigenverhoor te gelasten om voornoemde en andere getuigen, samen met een aantal deskundigen te horen, onder wie Prof. Dr. J. Brenninckmeijer, Prof. Dr. J.M. Barendrecht en Prof. Dr.B.Smalhout. Laatstgenoemde schreef een pakkend nawoord voor het eerste boek van de stichting en besteedde er in zijn column in de Telegraaf aandacht aan.

De stichting wil dat het M v J niet langer zijn ogen sluit voor de ernstige en verontrustende feiten, die in het geding zijn gebracht. Ze eist op grond van die feiten dat het door de burger betaalde, verantwoordelijke M v J haar helpt om burgers/slachtoffers van advocaten te helpen; ook vordert zij hulp van het M v J om de structurele veranderingen te bewerkstelligen die ons aller Recht nodig heeft.

De stichting hoopt dat de onafhankelijke rechter onder ogen ziet dat commerciële drijfveren van advocaten een explosief gevaar zijn voor één van de meest vitale beginselen in een rechtsstaat: een vrije en onbelemmerde toegang tot de rechter voor iedereen en zonder onderscheid, óók - of beter zeker - als het om onrechtmatig doen en laten van advocaten gaat.

Advocadur hoopt tevens dat de media naar eer en geweten verslag zullen doen van de zitting en de in het geding gebracht feiten en argumenten, die voor een deel zijn verwoord in bijgaand pleidooi.

Namens het bestuur van de stichting AdvocadurH.H. Teernstra voorzitter           Th. Gerritsen, secretaris 

 

P.s. 
  Nader informatie over de stichting, wat haar beweegt, het boek, de Cd-rom en andere in het geding gebrachte stukken verstrekken wij gaarne
Mail: Advocadur@hetnet.nl Tel : 0314 - 681196 Fax : 0314 - 681196

Het boek heeft een ontluisterend beeld van wat ons rechtsbedrijf om het lijf heeft als de leugens verstommen, het imago verbleekt, de toga uitgaat; de fašade wegvalt en recht en waarheid zichtbaar worden 'Voor wie recht zoekt is dit boek zonder meer aan te raden. Het is verplichte literatuur voor rechters, advocaten, rechtswetenschappers, politici, journalisten en andere personen die zich beroepshalve met ons aller Recht bezig houden.

Uitgeverij Jurilet

ISBN 90 805373 22