Huurverhoging en rente tonen de beschaving van 'n land en is meetbaar aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken * * *

Wie dacht dat de AOW-financiering met AOW-spaarfonds veilig is, vergist zich!
Voedselbanken . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . . AOW . . Leo Verhoef

Al tien jaar lang massale boekhoudfraude in de miljoenennota

De correspondentie met Pieter Omtzigt m.b.t. spoorloos verdwijnen van € 50,9 miljard spaargeld voor de AOW
Theo van Gogh en de krokodillentranen die geplengd worden door de AIVD die in de website van de SDN inbrak!


Op het FNV-conferentie van 17 oktober in Utrecht, werden de leden, Ton Heerts en Jetta Klijnsma geïnformeerd
over terugeisen van het verdwenen Spaarfonds voor de AOW. Menigeen geloofde niet maar bewijzen zijn helder !

Het AOW-spaarfonds blijkt politieke oplichterij

Zie het commentaar op 23 maart 2002 en Betaalbaarheid sociale voorzieningen ruimschoots aangetoond
Ook de politieke beweging van WilNu.nu deed aangifte van verduistering tegen de Staat der Nederlanden

Verhoudingstabel sociale verzekering / Bruto Nationaal Inkomen (bron: CBS)

Den Haag: AOW spaarfonds is bedrog

Mathijs Bouman | 29-06-2006 |
Macro economie | Politiek

Den Haag: AOW spaarfonds is bedrog Wie dacht dat de toekomstige financiering van de AOW dankzij het in 1998 ingestelde AOW-spaarfonds veilig is gesteld, vergist zich lelijk. Het spaarfonds is ongegeneerd kiezersbedrog. Een aantal economen wist dat al, maar nu geeft Den Haag het eindelijk toe. We hebben u jarenlang voor de gek gehouden.

Het is niet meer dan een klein kadertje in het vorige week verschenen rapport van de Studiegroep Begrotingsruimte. Maar onder het onschuldige kopje 'Misverstanden rond het AOW spaarfonds' verklaren de topambtenaren van de Studiegroep op pagina 20 van het rapport doodleuk het failliet van het spaarfonds.

Opheffen Spaarfonds AOW nabij

Laatste update:  2 februari 2011 15:07info

DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil zo snel mogelijk af van het Spaarfonds AOW, omdat er niet echt gespaard geld inzit voor het toenemend aantal ouderen.

Dat bleek woensdag na een rondetafelgesprek in de Kamer met professor Bas Jacobs, directeur Henk Brouwer van De Nederlandsche Bank (DNB) en oud-staatssecretaris Frank de Grave van Sociale Zaken.

VVD-Kamerlid Helma Neppérus wees erop dat haar fractieleider Stef Blok in 2009 al een motie heeft ingediend om het AOW-fonds op te heffen.

Zijn motie kreeg toen alleen steun van D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren en dat was te weinig.

Voorbereiden

CDA'er Eddy van Hijum zei dat zijn partij de afschaffing zorgvuldiger wilde voorbereiden. Hij wil nu nog een apart debat over het fonds en de financiering van de AOW. Volgens PvdA-Kamerlid Roos Vermeij moet het wel lukken het Spaarfonds AOW met de begroting van 2012 op te heffen.

De studiegroep Begrotingsruimte stelt al jaren dat door het AOW-fonds onterecht het beeld kan ontstaan dat het vergrijzingsprobleem wordt opgelost. Stortingen in het AOW-spaarfonds bestaan alleen in de boekhouding, omdat het geld elders in de Rijksbegroting weer wordt uitgegeven.

Papieren constructie

Het kabinet liet eind vorig jaar weten het advies van de studiegroep ''deze papieren constructie niet te continueren'' over te nemen.

Professor Jacobs noemde woensdag het in 1998 ingestelde fonds ''je reinste volksverlakkerij''. Volgens hem moeten politici ''oprecht excuses aanbieden voor het misleiden van de burger''. In zijn ogen heeft de politiek nagelaten geld te sparen en te lang gewacht met maatregelen, zoals het verhogen van de AOW-leeftijd om de kosten te drukken.

Misleidend

De Grave heeft als staatssecretaris na een amendement van PvdA'er Jan van Zijl in 1998 het fonds ingesteld. Hij sprak tegen dat mensen zijn misleid. Hij zei gewaarschuwd te hebben dat het fonds alleen maar in beeld brengt wat de oplopende AOW-kosten zijn. Daarbij zou hij hebben verteld dat bezuinigingen nodig zijn en dat mensen meer aan het werk moeten om de kosten op te vangen.

Volgens DNB-directeur Brouwer mag het opheffen van het fonds geen discussiepunt meer zijn. Het is volgens hem nu zaak de staatsschuld terug te brengen en de AOW-leeftijd te verhogen om de toenemende vergrijzing aan te kunnen.

Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag

Jaarrekeningen van gemeenten kloppen van geen kant

Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag 2004-12-24

drs. Leo Verhoef, registeraccountant, 24 december 2004 (Leo Verhoef (57) was tot aan 1995 werkzaam als accountant, achtereenvolgens bij Van Dien+Co (opgegaan in Price Waterhouse Coopers) en vanaf 1989 bij VB Accountants, het vroegere Verificatiebureau der Nederlandse Gemeenten (opgegaan in Deloitte). Vanaf 1995 is hij werkzaam als interim-manager. Onder andere adviseert en traint hij gemeenteraadsleden in het omgaan met gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen.)

De Volkskrant van 19 november 2004 laat in het artikel "Vraagtekens bij gemeentebegrotingen" weten dat er grote vraagtekens geplaatst kunnen worden bij menige gemeentebegroting. Er worden voorbeelden gegeven van zogenaamde sluitende begrotingen die in werkelijkheid helemaal niet sluitend zijn. Het artikel meldt ook dat tussen 2000 en 2002 verschillende gemeenten veel meer geld binnen kregen dan zij uitgaven maar dit met handigheidjes voor hun burgers onzichtbaar wisten te maken. Oud-hoogleraar accountancy Hans Blokdijk zegt in het artikel: "Gemeenten hebben een schandaal à la Ahold of Enron nodig. Dat zou de boel opschudden en accountants wekken."

De Volkskrant heeft het topje van een ijsberg ontdekt! Hoogste tijd uit de doeken te doen dat boekhoudfraude ook voorkomt bij veel gemeenten en provincies. De omvang bedraagt Nederland-breed vele miljarden euro's. Met instemming van accountants. Bij Amsterdam gaat het inmiddels om zo'n 2 miljard euro. Wie zijn de slachtoffers? De belastingbetalers raakten onnodig vele miljarden euro's kwijt.

Inleiding

Net zo goed als ondernemingen na afloop van elk jaar met hun jaarrekening rekening en verantwoording moeten afleggen aan hun aandeelhouders en andere belanghebbenden, moeten gemeenten en provincies na afloop van elk jaar met hùn jaarrekening rekening en verantwoording afleggen aan hùn "aandeelhouders". Dat zijn de burgers. Voorafgaand aan elk jaar komen gemeentebesturen en provinciebesturen bij onze volksvertegenwoordigers (gemeenteraden en Provinciale Staten) om toestemming aankloppen tot het vaststellen van tarieven voor allerhande lokale belastingen en heffingen, en het doen van uitgaven. Steevast is het verhaal: "U begrijpt, het is allemaal bijzonder krap, er is nergens geld voor en de onroerende zaakbelasting moet echt weer omhoog". En dan gaan de lokale belastingen en heffingen weer met sprongen omhoog.

Na afloop van elk jaar leggen al die gemeentebesturen en provinciebesturen rekening en verantwoording af over wat er werkelijk aan opbrengsten is binnengekomen, waar het geld allemaal aan besteed is, en wat er eventueel als voordelig saldo is overgehouden dan wel als nadelig saldo tekort is gekomen. Daar zit een geweldig probleem. Want als zou blijken dat er geweldig is overgehouden, zou zomaar kunnen worden geconcludeerd dat er voor de verhoging van de OZB helemaal geen reden was. Dat zou zo maar het einde kunnen zijn van voorspoedige wethouderscarrières. Is dat de reden voor al die geweldige boekhoudfraudes bij veel gemeenten?

Boekhoudfraude

Jaarrekeningen van gemeenten nodigen niet uit om die eens ter hand te nemen. Gemeenteraadsleden moeten wel. Voor hen is de jaarrekening, na de begroting, het belangrijkste document in hun controle op het gemeentebestuur. Daar worden ze voor betaald. Echter, voor verreweg de meeste gemeenteraadsleden is zo'n jaarrekening maar een eng stuk. Het gaat over financiën, en daar hebben ze een hekel aan. Ik zou dan ook de gemeenteraadsleden niet de kost willen geven die nog nooit de jaarrekening van hun gemeente aan de binnenkant hebben bekeken. De pers doet dat ook niet. Die schrijft gewoonweg de persberichten over die gemeentebesturen over die jaarrekeningen verstrekken.

En die persberichten spreken in het algemeen over kleine overschotjes of kleine tekorten. Want die jaarrekeningen laten in het algemeen kleine overschotjes of kleine tekorten zien. "U begrijpt, aan een verhoging van de OZB valt al weer niet te ontkomen". Maar wie neemt nou eens de moeite om te kijken of al die jaarrekeningen wel eerlijk verslag doen van alle opbrengsten en uitgaven en van de als zodanig gepresenteerde saldi daarvan? Dat zouden de accountants gedaan moeten hebben die al die goedkeurende accountantsverklaringen bij die jaarrekeningen verstrekt hebben. En als die accountants nou eens hun werk niet goed gedaan hebben?

Zoals bij al die andere boekhoudaffaires waar we in de afgelopen tijd mee kennis gemaakt hebben. Wel, die moeite heb ik genomen. En de resultaten waren verbijsterend. Wie zich jaarrekeningtechnisch sterk genoeg voelt, de weg heeft leren vinden in die gemeentelijke jaarrekeningen, weet heeft van wat een balans is en wat de dwingende samenhang is tussen balans en rekening van baten en lasten, komt na enig speurwerk tot de ontstellende conclusie dat de rekening van menige gemeente een totaal onvolledig beeld geeft van de opbrengsten en de uitgaven en het saldo daarvan. Ik heb in de afgelopen jaren de jaarrekeningen van inmiddels zo'n 100 gemeenten en provincies bekeken, waarvan sommige al enige jaren achtereen. De conclusies zijn verbijsterend.

Sommige gemeenten schromen niet om honderden miljoenen euro's voor hun burgers te verzwijgen.  Oordeelt u zelf. In de eerste kolom geef ik het saldo waarmee de rekening officieel eindigt. In de tweede kolom geef ik het door mij ontdekte werkelijke saldo. In de derde kolom staat de omvang van de boekhoudfraude. In de vierde kolom staat de in de jaarrekening gevonden opbrengst van de OZB.

Amsterdam
(x € mln)

 

Saldo

Saldo

 

 

 

rekening

werkelijk

verschil

OZB

1998

1

292

291

118

1999

0

376

376

123

2000

0

722

722

123

2001

-5

350

355

141

2002

17

440

423

141

2003

-6

-194

-188

150

 

7

1986

1979

796

Rotterdam
(x € mln)
 

Saldo

Saldo

 

 

 

rekening

werkelijk

verschil

OZB

1998

15

45

30

159

1999

0

237

237

165

2000

17

172

155

165

2001

28

-29

-57

?

2002

16

90

74

183

2003

39

156

117

203

 

 

671

556

 

Den Haag
(x € mln)
 

Saldo

Saldo

 

 

 

rekening

werkelijk

verschil

OZB

1997

449

658

209

100

1998

29

121

92

98

1999

91

60

-31

98

2000

42

136

94

103

2001

89

137

48

100

2002

66

85

19

105

2003

92

57

-35

120

 

858

1254

396

724

 

De cijfers spreken voor zich. Amsterdam had in de jaren vanaf 1998 de OZB helemaal kunnen overslaan zonder in de rode cijfers te komen. Rotterdam had met de helft van de geïncasseerde OZB kunnen volstaan. De Haag is in tweeërlei opzicht opvallend. De jaarlijkse overschotten waarmee het gemeentebestuur van Den Haag zelf naar buiten kwam, waren al voldoende om ook in Den Haag de hele OZB achterwege te laten. Dat was de gemeenteraadsleden van Den Haag, die toch onze (volks)vertegenwoordigers zijn, nog nooit opgevallen. Die zouden nu dus moeten opstappen vanwege gebleken algehele incompetentie en schromelijke verwaarlozing van hun allereerste taak als volksvertegenwoordigers!

Enige andere voorbeelden:

Het gemeentebestuur van Tilburg liet de winst-en-verliesrekeningen over de jaren 2000-2003 sluiten met steeds een heel klein overschotje, in totaal over die jaren van 18 miljoen euro. In werkelijkheid was er in die jaren 280 miljoen euro overgehouden. Een boekhoudfraude van 262 miljoen euro dus. Met dat verzwegen bedrag had met groot gemak de OZB (circa 28 miljoen euro per jaar)  in die jaren overgeslagen kunnen worden. Ook Tilburg zou dan nog niet in de rode cijfers zijn beland.

De rekeningen van gemeente Eindhoven over de jaren 1998-2003 laten in totaal een overschot zien van circa 52 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente in die jaren bijna 260 miljoen over. De OZB-opbrengst was over die jaren circa 230 miljoen euro. Ook het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Eindhoven moeten dat maar eens gaan uitleggen. Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer presenteerde over de jaren 1998-2003 een klein overschotje van circa 20 miljoen euro. In werkelijkheid was er bijna 260 miljoen euro meer overgehouden. De OZB-opbrengsten bedroegen in die periode circa 220 miljoen euro.

Het kan ook anders. Het gemeentebestuur van Breda liet de winst-en-verliesrekeningen over de jaren 1999-2003 steeds eindigen met een positief saldo zo tussen de 15 en 25 miljoen euro, in totaal over die jaren een overschot van zo'n 100 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot in die jaren van circa 22 miljoen. In totaal werd er dus een kleine 80 miljoen aan uitgaven verzwegen. Waar ging dat geld aan op? De burgers van Breda mochten dat blijkbaar niet weten. 

Opcenten Motorrijtuigenbelasting

U bent in het gelukkige bezit van een auto? Een belangrijk deel (ongeveer 40%) van de door u betaalde Motorrijtuigenbelasting gaat naar uw provincie. En wat doen ze met dat geld? Kijkt u eens naar mijn bevindingen over provincie Gelderland. 

Gelderland
(x € mln)
 

Saldo

Saldo

 

 

 

rekening

werkelijk

verschil

OZB

2000

2

139

137

?

2001

8

108

100

96

2002

13

130

117

103

2003

8

-34

-42

113

 

31

343

312

 

 

Gelderland had van de opcenten Motorrijtuigenbelasting 80% niet nodig. Het provinciebestuur  van Noord-Holland presenteerde over de jaren 1997-2003 steeds kleine overschotjes; in totaal 38 miljoen euro. In werkelijkheid was er over die jaren bijna 380 miljoen overgehouden.  De opcenten Motorrijtuigenbelasting zullen over die jaren zo'n 600 miljoen euro zijn geweest. De helft was ook genoeg geweest.

Accountants
Bij al deze misleidende jaarrekeningen staan desondanks goedkeurende accountantsverklaringen. Verbijsterend! Dus klaagde ik verschillende accountants, verspreid over alle vier de grote accountantskantoren (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Price Waterhouse Coopers) aan bij de Raad van Tucht voor Accountants. Deze Raad van Tucht bestond het om in de eerste door mij aangespannen procedure de betreffende accountant vanwege procedurefouten van de Raad zelf vrijuit te laten gaan en in de volgende procedures de accountants vrijuit te laten gaan omdat "het binnen de provinciale en gemeentelijke verslaggeving niet ongebruikelijk is dat bedragen buiten de rekening van baten en lasten worden gehouden". Verbijsterend! In hoger beroep voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven bestond dit College het om alweer louter door procedurefouten van het College zelf de betreffende accountants vrijuit te laten gaan. De accountants gingen dus niet vrijuit omdat ik ongelijk zou hebben met mijn beweringen over misleidende jaarrekeningen, wat al die gemeente- en provinciebesturen daarna rondbazuinden.

Justitie
In circa 20 gevallen deed ik aangifte van boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte in jaarrekeningen, waarop zeven jaar gevangenisstraf kan staan, een zwaar misdrijf dus) bij Justitie. Deze 20 gevallen zijn samen "goed" voor een boekhoudfraude van zo'n vijf miljard euro. Echter, het Openbaar Ministerie is totaal niet toegerust om zoiets als boekhoudfraude te onderkennen en te vervolgen. (Aldus procureur-generaal Steenhuis.) En dus verdwenen mijn aangiften onderin bureauladen. De enkele aangifte die het bureau van een Officier van Justitie haalde, werd vervolgens geseponeerd. Reden? De Raad van Tucht voor Accountants had de betreffende accountants toch vrijuit laten gaan? Dus moest Leo Verhoef wel helemaal ongelijk hebben met zijn beweringen over verzwegen overschotten, want anders zou die Raad van Tucht die accountants wel ongenadig gestraft hebben, is de redenering. Ongelofelijk? Echt waar!

De slachtoffers
De slachtoffers van deze boekhoudfraudes zijn de belastingbetalers. Een aanzienlijk deel van de Inkomstenbelasting wordt via het Gemeentefonds en het Provinciefonds doorbetaald aan de gemeenten en provincies. Daarbovenop heffen gemeenten rechtstreeks bij hun inwoners de Onroerende zaakbelasting. Een zeer aanzienlijk deel van de Motorrijtuigenbelasting komt terecht bij de provincies. De boekhoudfraude maakt onzichtbaar dat de belastingbetalers in de afgelopen jaren miljarden euro's teveel aan belastingen hebben betaald.

Wat kan de belastingbetaler doen behalve kennis nemen van dit schandaalverhaal? Al die accountants, die geacht werden voor hun belangen op te komen (presenteren accountants zich niet graag als "vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer"?), eruit schoppen, alles wat aan die accountants voor hun broddelwerk betaald is, terugvorderen, en alle teveel betaalde belastinggelden terugvorderen.

Drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Wijk bij Duurstede

Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid

1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude
2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW
3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW
4) Brief aan registeraccountant drs. Leo Verhoef met commentaar op het antwoord Algemene Rekenkamer
5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW
6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011
7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen
8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen
9) Voorstel aan alle Gemeenten in Nederland om voorlichting te geven over de gevolgen m.b.t. de AOW

  Registeraccountant drs. L.W. Verhoef: Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag
  Bankierende gemeenten en de strijd tegen fraude door registeraccountant drs. L.W. Verhoef
  Opmerkingen van registeraccountant Leo Verhoef bij de publicatie in Elsevier van 11.6.2005

  Columns van Prof. B. Smalhout

  Aangifte bij de politie wegens fraude, gepleegd door de minister van Financiën G. Zalm
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens gulden-euro wissel
  Martin Dessing pakt de staat aan in verband met mogelijke onderwaardering van de gulden
  Het Verdrag van Maastricht; geen land hield en houdt zich aan de afspraken
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens gulden-euro wissel
  Minister Zalm en Regering wilden helaas de waarheid niet horen
  Martin Dessing: Het Verdrag van Maastricht; geen land hield en houdt zich aan de afspraken.
  Schadeclaim tegen de Staat de Nederlanden wegens gulden-euro wissel
  Minister Zalm en regering wilden helaas de waarheid niet horen
  Aangifte bij Politie Haaglanden tegen minister Zalm wegens fraude
  Oud-directeur Centrale Bank: 'Gulden wel degelijk ondergewaardeerd'
  De brief van R.M. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20-6-1988)
  Alle mensen zijn gelijk voor de wet, maar sommigen zijn nog gelijker dan anderen
  Prof. Smalhout: Eerste en laatste kans om überhaupt iets te kiezen betreffende de EU
  Wij worden door onze eigen regering gereduceerd tot een soort analfabetisch stemvee
  Katholiek Nieuwsblad: Prof. Bob Smalhout: 'Wat valt er nog te stemmen?'
  Frans van Diemen schrijft een brief vol hoop aan prof. dr. B. Smalhout

  Terug naar het begin