U had toen de moed, om mijn kritiek over het tewerkstellen
van Polen en andere Oost-Europeanen aan de orde te stellen

Quiz van de Raad van Kerken over verarming en verrijking

Euroblunder . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Werkgelegenheid

Open sollicitatie bij Minister de Geus als definitieve oplossing voor het WAO-probleem


Huizen, 30 oktober 2005

    Paul Witteman gaf in Buitenhof een simpele oplossing voor het WAO- en werkloosheidsprobleem. Hieronder een voorbeeld om na te volgen door iedereen die werkzoekend is, danwel onderbetaald wordt in het bedrijfsleven

 

Geachte minister Aart Jan de Geus,

Zoals Paul Witteman voorstelde om bij u persoonlijk te solliciteren naar een baan, wil ik u hierbij mijn ambitie overbrengen om raadadviseur te worden op uw ministerie.

Gezien onze ontmoeting in de gemeente Huizen tijdens de CDA-bijeenkomst in het Erfgooiers College op 1 maart 2005, wil ik reageren op Witteman zijn advies. U had toen de moed om mijn kritiek over het tewerkstellen van Polen en andere Oost-Europeanen aan de orde te stellen; met name omdat zij zeker vier keer zoveel aan koopkracht verdienen voor besteding in Polen met ons minimumloon als 'n Nederlander hier met hetzelfde minimumloon in euro's. De truc zit hem in de wisselkoers en de loon- en prijsverschillen tussen de landen, waarin het Verdrag van Maastricht niet voorzag.

Mijn vraag aan u is: 'Welk salaris past bij de functie die ik bij uw ministerie ambieer? Is dat op het niveau van Nederlandse loonschalen voor ambtenaren en adviseurs, of is dat met de uitbreiding van Europa en het vrije verkeer van personen, goederen en diensten op het niveau van Oost-Europese koopkrachtpariteit?

Gezien uw visie op het aan het werk 'HELPEN' van mensen die uit de WAO worden uitgeschreven, met de hoge kwaliteit van integere herkeuring, is het misschien wat moeilijk om alle mensen die willen solliciteren nog deze maand als overheidsdienaar aan het werk te 'HELPEN' op uw ministerie. U zei dat het aan werk 'HELPEN' bij u prioriteit had en niet het bezuinigen op de uitgaven voor sociale zekerheid; maar hoe geloofwaardig is dat met Gerrit Zalm aan de kassa?

Wat het solliciteren naar een functie bij uw ministerie betreft, denk ik als democraat in het bijzonder een maatschappelijke functie te kunnen vervullen om de kloof tussen de burgerij en de politiek te helpen overbruggen met bijvoorbeeld het invoeren van 'Kamerzetel 151' en het presenteren van een daarop aansluitend televisieprogramma om de wisselwerking tussen de overheid en de burgers te optimaliseren.

Mijn ervaring en kwalificaties op sociaal gebied en mijn antecedenten kunt u vinden op het internet bij de St. Sociale Databank Nederland. Ik verwacht van u per omgaande een aanstellingsbrief om deze maatschappelijk onontbeerlijke communicatie te realiseren.

Hoogachtend,


R.M. Brockhus (onbezoldigd redacteur van de SDN)
Westkade 227 1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
E-mail: sdn@wxs.nl
Website: www.kamerzetel.nl


C.c.:

    Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
    Paul Witteman (redactie Buitenhof)
    Bram Snoek (initiator van de Algemene Wet Inkomensvoorziening


P.s.: Om de tewerkstelling bij uw ministerie te optimaliseren plaats ik mijn open sollicitatie als voorbeeld op het internet. Bij Paul Witteman wil ik zo snel als mogelijk is in het Buitenhof verslag doen van mijn nieuwe werkkring.

P.p.s., ik neem aan dat u weet dat de volledige werkgelegenheid in de markt zonder oorlog nooit meer haalbaar is. Wilt u die toch realiseren, dan blijft slechts de tewerkstelling bij de overheid over, c.q. bij uw ministerie, danwel in een sterk uitgebreid parlement. Sollicitanten hebben werkelijk alle tijd om zich op die manier politiek en maatschappelijk nuttig te maken.

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!


Disclaimer