Persbericht van de SER-Arnhem


EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Derde Kamer Arnhem
Postbus 60051, 6800 JB
tel. 026-3610689


Arnhem, 10 februari 1997

Persbericht

De Sociaal Ecologische Raad Arnhem heeft zich twee maanden lang bezig gehouden met het armoedeprobleem en in haar vergadering van zaterdag 8 febr. 97 vastgesteld dat Nederland en daarmee ook de locatie Arnhem kampt met een ernstig armoede probleem, dat slechts kan worden opgelost door vergaande maatregelen van de landelijke overheid.

 • De SER roept de Regering op om te luisteren naar wat de Gemeenten en de Gemeentelijke Sociale Diensten te zeggen hebben aangaande oplossingen voor de armoede.

 • Verhoging van de bijstand met minimaal 5% is noodzakelijk om het probleem niet groter te laten worden dan het nu al is. De bijstandsverhoging dient in daarvoor in aanmerking komende gevallen met terugwerkende kracht plaats te vinden om de door de bezuinigingsoperaties opgelopen bijstandsschulden in eens te kunnen aflossen. Immers de praktijk heeft aangetoond, dat de bijstandsnorm geen aflossingsruimte heeft.

 • De SER spoort de Gemeente aan om zeer creatief om te gaan met de haar ter beschikking staande middelen en bevoegdheden.

 • De Gemeente kan creatief omgaan met de bijzondere bijstand. Zij kan participeren in Lokaal Economische Transactie Systemen die mensen uit hun maatschappelijk isolement halen. Zij kan daarvoor in aanmerking komende gevallen met lokale ruileenheden één maand bijstandsinkomen aanvullen tot één maand modaalinkomen, waardoor een lokale 'extra economie' ontstaat.

 • De Gemeente kan bijstandsdebiteuren in staat stellen bijstandsschulden af te lossen met waarderingseenheden 'verdiend' in vrijwilligerswerk of LETSsystemen. Ook dit komt de lokale economie ten goede.

 • In een maatschappelijk systeem, waar straf op economische delicten met werkstraf (onbetaald vrijwilligerswerk) mag worden afgelost moet het mogelijk zijn dat economische slachtoffers opgelopen schulden aflossen met 'verdiende' waarderingseenheden vrijwilligerswerk.

 • De gemeente kan duidelijke criteria ontwikkelen voor het al of niet vrijstellen van sollicitatieplicht. Zo zou een uitkeringsgerechtigde niet gedwongen mogen worden om deel te nemen aan mens en milieu beschadigende economische activiteiten.

 • De Gemeente kan de minima vrijstelling verlenen van de onroerendzaakbelasting wat al in vele gemeenten gebeurt o.a in Arnhem en Rheden. Vrijstelling gebeurt echter alleen op aanvraag met alle administratieve rompslomp en emotionele belemmeringen bij betrokkenen van dien. De gemeente kan ook de onroerendgoedbelasting verhogen en met de verhoogde opbrengst de minima automatisch vrijstelling verlenen via de al reeds bestaande koppeling met de belastingdienst.

 • De gemeente kan de diverse retributies verhogen en met de verhoogde opbrengst de minima van retributie vrijstellen.

 • De gemeente kan de daarvoor in aanmerking komende bijstandsontvanger vrijstellen van sollicitatieplicht en door hem te verrichten vrijwilligerswerk premiëren, waardoor bijstand en premie tezamen een acceptabel inkomen opleveren voor maatschappelijk zinvol werk.

 • De gemeente kan met goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken een project basisinkomen opzetten.

 • De gemeente kan arbeidsintensieve bedrijvigheid in haar gebied stimuleren en aantrekken. Zij kan milieusparende en milieuverbeterende activiteiten ontplooien en andere voorzieningen in het leven roepen die het lokale welzijn verhogen. Zij kan mens en milieu beschadigende bedrijvigheid uit de gemeente weren.