De euro brengt vrede in Europa, maar ook werkloosheid en armoede steun Stichting Sociale Databank Nederland op giro NL57 INGB 0000 7084 52

Securitel II

Justitie . . . . . SDN homepage


INHOUD

  1. Securitellijst 400; ..... d.d. 21 juli 1997 klik lijst 400

  2. Lijst Nederlandse 83/189-notificaties (versie 19 juni 1997) klik hoofdstuk

  3. Enkele regelingen als voorbeeld klik hoofdstuk

  4. Kernenergiewet klik hoofdstuk
   Uitvoeringsvoorschriften 29 mei 1965 t/m 14 november 1996

  5. Wet milieubeheer klik hoofdstuk
   Regels ex art. 8.40 Wet milieubeheer
   Regels ex art. 8.44/8.40 Wet milieubeheer.
   Regels ex arts 8.44 Wet milieubeheer
   Regels ex art. 8.45 Wet milieubeheer

  6. Wet milieubeheer klik hoofdstuk
   Uitvoeringsvoorschriften 13 januari 1986 t/m 27 februari 1997

  7. Wet milieugevaarlijke stoffen 33 klik hoofdstuk
   Uitvoeringsvoorschriften 18 november 1986 t/m 8 oktober 1996

  8. Wet inzake de luchtverontreiniging klik hoofdstuk
   Uitvoeringsvoorschriften 2 augustus 1971 t/m 12 maart 1996

  9. Wet bodembescherming klik hoofdstuk
   Uitvoeringsvoorschriften 25 maart 1987 t/m 23 november 1995

  10. Bestrijdingsmiddelenwet klik hoofdstuk
   Uitvoeringsvoorschriften t/m 18 januari 1996

  11. Arbeidsomstandighedenwet klik hoofdstuk
   Uitvoeringsvoorschriften 19 november 1938 t/m 21 december 1995

  12. Arbeidsinspectie; Publicatiebladen klik hoofdstuk  ing. A.M.L. van Rooij /drs. N.C. Burhoven Jaspers

Securitellijst 400

  terug naar inhoudsopgave

  .


  1. Besluit op de lijkbezorging 1991
  2. Reglement op de Orde v.d. Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje Nassau 1997
  3. Kledingregeling voor de politie 1997
  4. Bewapeningsregeling voor de politie 1997
  5. Regeling politie-legitimatiebewijs 1997
  6. Regeling vaststelling landelijke politieperskaart 1997
  7. Regeling mobiele eenheid 1997
  8. Uitrustingsregeling Politie 1997
  9. Regeling meetmiddelen delen politie 1997
  10. Regeling politielogo
  11. Lijkomhulselbesluit 1991
  12. Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1997
  13. Paspoortuitvoeringsregeling buitenland 1997
  14. Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1997
  15. Paspoortuitvoeringsregeling Ned. Antillen en Aruba 1997
  16. Besluit logisch ontwerp GBA versie 2.3 1997
  17. Besluit logisch ontwerp Vestigingsregister, versie 2.0 1997
  18. Besluit systeembeschrijving GBA 1997
  19. Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht
  20. Regeling houdende uitvoering van het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht
  21. Waarborgwet 1986; Betreft stempeling van gehalte platina, goud en zilver
  22. IJkwet; Betreft regels voor meten en wegen
  23. Elektriciteitsnet 1989 (art. 34-37)
  24. Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk
  25. Algemeen EEG-IJkbesluit
  26. Besluit van 5 februari 1970, houdende toepassing v.d. art 6, vijfde lid, 7, derde lid onder b, 8, derde lid, 20 derde lid, 21, tweede lid en 27, derde lid, van de IJkwet 1937 t.a.v. kilowattuurmeters (Stb. 1970, 33)
  27. Besluit tarieven ontheffingen IJkwet
  28. Eenhedenbesluit 1981
  29. Mijnreglement 1964 (art. 36d, 36j, 36ja, 36k); Betreft bescherming van delfstoffen en van veiligheid en gezondheid
  30. Mijnreglement continentaal plat (art. 40, 40a, 41)
  31. Speelautomatenbesluit
  32. IJkreglement
  33. Algemene EEG-IJkregeling
  34. Nadere regelen Mijnreglement uitgangen en wegen
  35. Nadere regelen Mijnreglement vervoer met motorrijtuigen bovengronds
  36. Nadere regelen Mijnreglement 1964 steigers 1989 en Nadere regelen Mijnreglement continentaal plat steigers 1989
  37. Nadere regelen Mijnreglement 1964 en Mijnreglement continentaal plat helikopterdekken
  38. Speelautomaten regeling
  39. Subsidieregeling actieve zon-thermische systemen
  40. Waarborgregeling
  41. IJkregeling benzinepompen
  42. IJkregeling gasmeters
  43. IJkregeling gewichten
  44. IJkregeling inhoudsmaten
  45. IJkregeling kilowattuurmeters
  46. IJkregeling L.P.G. meetinstallaties
  47. IJkregeling lengtematen
  48. IJkregeling meetreservoirs
  49. IJkregeling meetsjablonen
  50. IJkregeling meetwerktuigen
  51. IJkregeling scheepstanks
  52. IJkregeling vloeistofhoogtemeters
  53. IJkregeling vloeistofmeters
  54. Verordening verbod verkoop van ethylalcohol
  55. Verordening voorverpakte gedestilleerde dranken
  56. Verordening gezondheidsmaatregelen bij runderen 1992
  57. Verordening handelsnormen slachtpluimvee BPI
  58. Statiegeldverordening frisdranken en waters 1992
  59. Uitvoeringsbesluit statiegeldverordening frisdranken en waters 1992
  60. Goedkeuring tarieven (Waarborg)
  61. Goedkeuring tarieven (NMI 1)
  62. Goedkeuring tarieven (NMI 2)
  63. Goedkeuring tarieven (NMI 3)
  64. Wet op de accijns (art.27, 70, 84a 1e lid en art 84h 1e lid); Tariefbepalingen, met o.a. aanduiding van de temperatuur waarbij de hoeveelheid olie wordt vastgesteld
  65. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (art 2, ond o, 23, eerste en tweede lid, 24, 25a, eerste lid, 25b, 37b, tweede lid, ond c,d,e, 47 en 56, eerste lid); Tariefbepalingen, met aanduiding van gewichten, en enkele bepalingen (inz gewicht, auto's met koppelinrichting) die verband houden met de heffing voor vrachtauto's
  66. Wet belasting zware motorrijtuigen (artikel 10); Tariefbepalingen gekoppeld aan aantal assen
  67. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie (art. 1, eerste lid, onderdeel (afdrachtvermindering zeevarenden: definitie zeeschip)
  68. Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen (art.4, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdeel b); Vrijstellingsvoorwaarden politie- en brandweerauto's
  69. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen (art. 6, onderdeel b, art. 7, eerste lid, onderdeel b, art 12, onderdeel a); Vrijstellingsvoorwaarden politie- en brandweerauto's en dierenambulances
  70. Wet belastingen op milieugrondslag (art 36a, eerste lid, ond g) en Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag (art. 8b, tweede lid); Vrijstelling regulerende energiebelasting voor warmtekrachtinstallaties met totaalrendement van min. 75% en elektrisch vermogen van meer dan 60 KW
  71. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting (art. 6, le lid, ond a en b, art 7a, ond b en art. 14 eerste lid, ond b, en tweede lid, onaf b); Uitwerking van tariefbepalingen met gewichtsaanduidingen en van regeling bedrijfsvoertuigenpark; Vrijstellingsvoorwaarden politie- en brandweerauto's
  72. Uitvoeringsregeling accijns (art.17, eerste lid); Voorwaarden vergunning accijnsgoederenplaats met hoeveelheidsaanduidingen
  73. Uitvoeringsregeling loonbelasting (art. 18); Betreft werkkleding
  74. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek; Betreft bijlage lijst bedrijfsmiddelen
  75. Wet Wapens en Munitie
  76. Wet op de kansspelen (Titel Va, speelautomaten) art. 30m en 30t; Verbod bepaalde speelautomaten te vervaardigen, in te voeren, te verhandelen, op te stellen of te exploiteren
  77. Wet op de Weerkorpsen en particuliere beveiligingsorganisaties (arts. 8 t/m 10)
  78. Besluit ademanalyse binnenvaart (arts. 3 en 4); Eisen aan ademanalyseapparatuur
  79. Besluit alcoholonderzoeken
  80. Besluit bescherming oorspronkelijke tomografieën van halfgeleiderproducten (art. 3); Voorschriften m.b.t. tekeningen en afbeeldingen van de topografie van halfgeleiderproducten
  81. Besluit DNA onderzoeken hoort bij de regeling DNA onderzoeken; Voorschriften voor het afnemen van monsters ten behoeve van DNA onderzoek
  82. Besluit modellen jaarrekening (art. 2)
  83. Kansspelenbesluit (art. 5); Eisen m.b.t. processen die gebezigd worden bij de prijsbepaling bij een kansspel. Eventueel te gebruiken apparatuur moet gekeurd worden.
  84. Reglement II; Kledingvoorschriften voor rechterlijke ambtenaren, advocaten en procureurs
  85. Schepelingenbesluit (art. 18 en 51); Eisen m.b.t. het monsterboekje en de luchtbehandelingsinstallatie op schepen
  86. Beschikking Bankloterij en Giroloterij (art. 11); Eisen m.b.t. processen bij de prijsbepaling bij de bank- en giroloterij. Eventueel te gebruiken apparatuur moet gekeurd worden
  87. Beschikking casinospelen 1996 (arts. 7 en 8); Art. 7: eisen m.b.t. processen bij de prijsbepaling bij casinospelen. Evt. te gebruiken apparatuur moet gekeurd worden. art.8: eisen aan kansspelautomaten in casino
  88. Beschikking instantloterij 1996 (art 11); Eisen m.b.t. processen die gebezigd worden bij de prijsbepaling bij de instantloterij. Eventueel te gebruiken apparatuur moet gekeurd worden
  89. Beschikking Postcodeloterij (art. 10); Eisen m.b.t. processen bij de prijsbepaling bij de postcodeloterij. Eventueel te gebruiken apparatuur moet gekeurd worden
  90. Beschikking Sponsorloterij (art. 13); Eisen m.b.t. processen bij de prijsbepaling bij de sponsorloterij. Eventueel te gebruiken apparatuur moet gekeurd worden
  91. Beschikking Sporttotalisator (art. 9); Eisen m.b.t. processen bij de prijsbepaling bij de sporttotalisator. Eventueel te gebruiken apparatuur moet gekeurd worden
  92. Beschikking toestemming in- en wederuitvoer van vuurwapenen
  93. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar belastingdienst/Douane 1995 (art.4); Uitrustingseisen voor de betreffende BOA (wapens, handboeien)
  94. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Bewaking, Beveiliging en Vervoer Amsterdam 1995 (art. 7); Uitrustingseisen voor de betreffende BOA (wapens, handboeien)
  95. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ECD 1995 (arr. 7); Uitrustingseisen voor de betreffende BOA (wapens, handboeien)
  96. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar FIOD 1995 (art. 7); Uitrustingseisen voor de betreffende BOA (wapens, handboeien)
  97. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Marine Beveiligingskorps 1995 (art. 6); Uitrustingseisen voor de betreffende BOA (wapens, handboeien)
  98. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Beveiliging Services 19535 (art. 6); Uitrustingseisen voor de betreffende BOA (wapens, handboeien)I
  99. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren dienst beveiligd vervoer Justitie 1994 (art5). Uitrustingseisen voor de betreffende BOA (wapens, handboeien)
  100. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren HDTP 1995 (art 6); Uitrustingseisen voor de betreffende BOA (wapens, handboeien)
  101. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Landelijke Bijzondere bijstandsverlening 1995 (art. 5); Uitrustingseisen voor de betreffende BOA (wapens, handboeien)
  102. Regeling ademanalyse
  103. Regeling bloed- en urineonderzoek
  104. Regeling DNA-onderzoeken
  105. Regeling formulieren voor verklaring arts of verloskundige hij aangifte geboorte (art. 1 en 2); Standaardformaten voor te gebruiken formulieren en enveloppen
  106. Regeling ijking meetmiddelen Korps landelijke politiediensten
  107. Regeling papier en schrijfmiddelen voor de burgerlijke staand 1994 (art. 1 en 2); Papier en inkt die gebruikt dienen te worden bij de vervaardiging van akten van de burgerlijke stand
  108. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties (art 12 en art 19); Eisen ten aanzien van uniformen, emblemen en het te gebruiken legitimatiebewijs
  109. Regeling type-aanwijzing ademanalyseapparaat
  110. Regeling vaststelling gebruik politielogo KLPD (art 1); Betreft het door het KLPD te gebruiken politielogo
  111. Regeling; vaststelling politielegitimatiebewijs (arr. 2 jo. bijlage 1, art. 5 jo. bijlage 2); Eisen die gesteld worden aan het politielegitimatiebewijs
  112. Regeling vaststelling uitrusting ambtenaren van politie hij Korps landelijke politiediensten en bijzondere ambtenaren van politie (art 1); Eisen die aan de uitrusting van politie ambtenaren gesteld worden
  113. Regeling voorlopig ademonderzoek
  114. Regeling voorwerpen op cel (art. 3); Betreft de voorwerpen die een gedetineerde op cel mag hebben en de eisen die aan die voorwerpen gesteld worden
  115. Regeling wapens en munitie
  116. Regels van Delta laboratorium ter uitvoering van Circulaire 212369/92 DJ d.d. 31 augustus 1992 betreffende verplichte urinecontrole (art. 28a Gevangenismaatregel)
  117. Regeling vervanging formulieren Besluit verenigingenregister en Besluit stichtingenregister + bijlage
  118. Vaststellingsregeling nieuw formulier (combikennisgeving) bijlage 1, onderdeel 2; Betreft de kleuren van de formulieren die voor bepaalde kennisgevingen gebruikt dienen te worden
  119. Beschikking vaststelling model enquêteformulier verenigingenregister en stichtingenregister (arr. 1) + bijlage
  120. Beschikking vaststelling modellen formulieren voor verenigings- en stichtingenregister (art. 1) + bijlage 2
  121. Regeling vaststelling modellen van akten van beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar (art. 1) + bijlage
  122. Regeling vaststelling modelakte van beëdiging, model proces-verbaal van beëdiging en modelverklaring voor buitengewoon opsporingsambtenaar
  123. Testrapport TX0506.93 (lottomachine)
  124. Testrapport TX0771.96 (Lucky 10 machine)
  125. Rapport TX0902 (kaartschudmachine één deck)
  126. Rapport TX0929 (kaartschudmachine drie tot zes decks)
  127. Spelreglement
  128. Voorschriften met betrekking tot ademtestapparatuur en het onderzoek daarvan van het Gerechtelijk Laboratorium
  129. Forensisch technische normen van het Gerechtelijke Laboratorium. Eisen aan de hulpmiddelen die gebruikt worden bij forensisch onderzoek
  130. Bestrijdingsmiddelenwet 1962; Betreft toelatingscriterium (dierenwelzijn) en beginselen voor de beoordeling, uitsluitend m.b.t. niet-landbouw bestrijdingsmiddelen
  131. Besluit mestbank en mestboekhouding (Stb. 1987, 170)
  132. Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (Stb. 1991, 613); samenstellingseisen en gebruiksnormen voor zuiveringsslib, compost en zwarte grond
  133. Besluit verhandeling teeltmateriaal landbouwgewassen, Stb. 1990, 595.; Verhandelingsverbod voor teeltmateriaal van het gewas fakkelgras (Koeleria Cristata) dat niet voldoet aan de door de NAK gestelde kwaliteitseisen (art. 2)
  134. Besluit gebruik sera en entstoffen (Stb. 1994, 732); Verbod dieren te behandelen met levende entstoffen, behoudens ontheffing of vrijstelling (art.2). Idem met niet-levende entstoffen en sera (art. 3). Eisen m.b.t. entstoffen tegen Aujeszky (art. 5)
  135. Vogelbesluit 1994 (Stb. 1994, 625); Voorschriften met betrekking tot ringmaten voor cultuurvogels, een handelsverbod voor visnetten en een verbod op gebruik van hagelpatronen die metallisch lood bevatten
  136. Besluit van 6 maart 1989 ter uitvoering van art.1, 6e lid, onderdeel b van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962; Twee soorten middelen worden onder werkingssfeer van de wet gebracht, waterzuiveringsmiddelen en feed through'-middelen
  137. Reglement voor de Binnenvisserij 1985 (Stb. 1985, 283); Voorschriften voor de omvang en technische hoedanigheid van bepaalde vistuigen en voorschriften voor het gebruik van die vistuigen voor visserij op de binnenwateren
  138. Besluit inheemse plantensoorten. Voorschriften m.b.t. de aanwijzing van een aantal plantensoorten voorzover deze aanwijzing niet voortvloeit uit EG-verplichtingen. Voor de betrokken soorten geldt een handelsverbod.
  139. Besluit inheemse diersoorten; Hiervoor geldt wat onder nr. 138 is vermeld, maar dan voor diersoorten
  140. Regeling vaststelling afleveringsbewijs Meststoffenwet (Stcrt. 1992, 27)
  141. Regeling vaststelling aflevering overige organische meststoffen (Stcrt. 1992, 253)
  142. Regeling bemonstering en analyse overige organische meststoffen (Stcrt. 1992, 122); Voorschriften inzake bemonstering en analyse van zuiveringsslib, compost en zwarte grond (art. 5 + bijlage I)
  143. Regeling aanwijzing panel Aujeszky standaardsera en onderzoek Aujeszky entstoffen (Stcrt. 1996, 61); Testmethoden entstoffen en sera tegen ziekte van Aujeszky (art. 2 + 3)
  144. Regeling entstoffen voor dieren (Stcrt. 1996, 61); Aanwijzing entstoffen tegen 3 ziektes (pseudo-vogelpest, miltvuur, Aujeszky) (art 3)
  145. Regeling betreffende maatregelen ter voorkoming van overbrenging besmetting (Stcrt. 1996, 910); Eisen aan muilkorven i.v.m. bestrijding hondsdolheid. (art. 2)
  146. Landbouwkwaliteitsregeling controle groente en fruit (Stcrt. 1993, 60); Regeling inzake LKW-merk op verpakking groenten en fruit die aan extra kwaliteitseisen voldoen
  147. 3 Wijzigingen van de Beschikking van 20/3/1978 (Stcrt. 1985, 1O4; 1987, 54; 1991,46); Voorschriften voor het gebruik van jachtgeweren en munitie tijdens de jacht
  148. Regeling aassoorten hengel (Stcrt. 1985, 85); Vrijstelling visakte voor personen onder de 15 jaar die in binnenwateren vissen met één hengel, geaasd met aangewezen aassoort
  149. Regeling van 25-2-1986 houdende maat voor een deel van het vistuig (Stcrt. 1986,43); Betreft wat de verplichte maat is voor de middellijn van de ringetjes en de gaten in het aalkistje. In het Reglement voor de binnenvisserij 1985 is de definitie gegeven van aalkistje
  150. Vrijstellingsregeling mossel- en oestervisserij (Stcrt. 1994,8); Vrijstelling voor enkele vis- en uitzaaiverboden uit de Beschikking visserij, visserijzone, zeegebied en kustwateren. Hierbij worden eisen gesteld ten aanzien van de te gebruiken vistuigen, waaronder de kor
  151. Vrijstellingsregeling sleepnetvisserij (Stcrt. 1991,158); Vrijstelling van een aantal visverboden, waarbij voorschriften worden gesteld ten aanzien van afmetingen en kenmerken van de te gebruiken vistuigen: de boomkor en het bordennet
  152. Verordening verbod toediening chlooramphenicol aan varkens
  153. Vo. slachting, weging en classificatie runderen 1997; De te notificeren voorschriften hebben uitsluitend betrekking op de classificatiebepalingen ten aanzien van kalveren (runderen A)
  154. Vo. tot wijz. van de landbouwkwaliteitsverordening baconcuts en prepacked bacon 1978
  155. Vo. Vvr hygiënische productie en handel huisdiervoeders 1990
  156. Besluit Vvr bedrijfsinterne inspecties/controles hygiënische productie huisdiervoeders '92
  157. Besluit Vvr microbiologische criteria huisdiervoeders 1991
  158. Vo. Landbouwzaaizaden 1989
  159. Besluit Vvr gebruik en toezicht collectief beeldmerk GMP diervoedersector
  160. Besluit Vvr bedrijfsinterne inspecties en controle GMP diervoedersector
  161. Vo. tot wijziging van de Verordening reiniging verpakkingen bestrijdingsmiddelen; Het betreft de verplichting voor landbouwondernemers tot het reinigen van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij worden de eisen gesteld m.b.t. de te gebruiken apparatuur
  162. 1996/72 Besluit 1 tot wijziging van het Besluit aanwijzing gebieden als bedoeld in de Vo voorkoming introductie van uitheemse toxische dinoflagellaten; Betreft aanwijzing Grevelingenmeer als gebied van waaruit levende tweekleppige weekdieren in de kustwateren mogen worden gebracht
  163. 1993/36 Vo. tot wijziging van de vo. Gezondheidsvoorschriften vissersvaartuigen; Het betreft voorschriften die vanuit volksgezondheidsoverwegingen zijn gesteld in aanvulling op de voorschriften van richtlijn 91/493/EEG
  164. 1992/56 Vo. Gezondheidsvoorschriften visserijvaartuigen; Het betreft voorschriften die vanuit volksgezondheidsoverwegingen zijn gesteld in aanvulling op de voorschriften van richtlijn 91/493/EEG
  165. 1992/56 Vo. Gezondheidsvoorschriften visafslagen; Het betreft een aantal inrichtingseisen die vanuit volksgezondheidsoverwegingen zijn gesteld in aanvulling op de voorschriften van richtlijn 91/493/EEG
  166. 1992/56 Vo. Gezondheidsvoorschriften visverwerkende bedrijven; Het betreft een aantal inrichtingseisen die vanuit volksgezondheidsoverwegingen zijn gesteld in aanvulling op de voorschriften van richtlijn 91/493/EEG
  167. 1992/56 Vo. Gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren; Het betreft een aantal inrichtingseisen die vanuit volksgezondheidsoverwegingen zijn gesteld in aanvulling op de voorschriften van richtlijn 91/493/EEG
  168. 1992/56 Besluit aanwijzing gebieden als bedoeld in de Vo. Voorkoming introductie van uitheemse toxische dinoflagellaten
  169. 1991/11 Besluit behandeling tweekleppige weekdieren afkomstig uit vreemde wateren; Dit besluit is vervangen door de reeds genotificeerde Verordening voorkoming introductie van uitheemse toxische dinoflagellaten
  170. Vo. grootteaanduiding voorverpakte verse mosselen; Deze verordening beoogt door vermelding op de verpakking de consument voor te lichten over grootte en vleesgewicht van de zich in de verpakking bevindende mosselen.
  171. Vo. strekkende tot wijziging van de Verordening inzake keuring van aangevoerde en geïmporteerde vis 1980 (status: 2)
  172. Uitvoeringsbesluit 1990/1 Kwaliteitsnormen (verhandelingsverbod bloembollen)
  173. Uitvoeringsbesluit 1989/2 Kwaliteitsnormen (verhandelingsverbod zaaddahlia's)
  174. Wijziging 1 Uitvoeringsbesluit 1990/1 Kwaliteitsnormen
  175. 1994/22 Uitvoeringsbesluit 1994/1 Verordening PFG Verduurzaamde groenten
  176. Vo. tot wijziging van de verordening eetbare oliën en vetten (1992). Voorschriften met betrekking tot de toevoeging van de inhoudsmaat 0,125 l. aan verpakkingsreeks spijsolie
  177. Regeling modelprognose huisvestingsvoorzieningen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 1993
  178. Regeling modelprognose basisonderwijs 1994; Betreft gebruik van floppy
  179. Regeling toegestane hulpmiddelen eind- en staatsexamens; Betreft gebruik van bepaalde rekenmachines bij examens
  180. Convenant Arbeidsomstandigheden Glazenwassersbranche; Afspraak tussen SZW (Arbeidsinspectie) en de branche over de wijze waarop en de termijn waarbinnen het minimale wettelijk vereiste arbeidsomstandighedenniveau wordt bereikt
  181. Schepenbesluit 1965; Voorschriften inrichting en uitrusting zeeschepen, management en vervoer gevaarlijke stoffen: notificatie betr. ong. 50 art. met aanvullende. nationale voorschriften
  182. Vissersvaartuigenbesluit; Veiligheidsvoorschriften voor vissersvaartuigen zoals geregeld bij het Verdrag van Torremolinos 1977
  183. Besluit van 31 januari 1997, houdende wijz.v.h. Schepenbesluit 1965 en Vissersvaartuigenbesluit (Stb. 62); Betreft o.m. nationale eisen betreffende hellingproef en peilinrichtingen + invoering geharmoniseerd systeem van onderzoek/certificering
  184. Schepelingenbesluit; Bevat voorschriften betreffende bemanning van zeeschepen (aanmonstering, leef- en werkomstandigheden). Wordt door Ministerie van Justitie genotificeerd (regeling no. 85)
  185. Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen; Bevat technische eisen en bedrijfsvoeringvoorschriften ter zake voor zeeschepen
  186. Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen; Bevat technische eisen en bedrijfsvoeringvoorschriften ter zake voor zeeschepen
  187. Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm; Bevat o.a. verpakkings-, merkings- en etiketteringsvoorschriften voor vervoer over zee
  188. Besluit voorkoming verontreiniging door vuilnis van schepen; Bevat lozingsverbod en uitzonderingen ter zake voor zeeschepen
  189. Binnenschepenbesluit; Betreft uitsluitend bijlage III inzake technische eisen voor passagiersschepen
  190. Besluit, houdende het van kracht zijn voor de Rijn in Nederland van de Voorschriften omtrent radar- en bochtaanwijzerapparatuur voor de Rijnvaart
  191. Besluit typegoedkeuring navigatielantaarns Rijnvaart 1990
  192. Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995; Eisen inzake uitrusting en inrichting voor binnenschepen op de Rijn in Nederland
  193. artikelen C.8.1, F.5.1, en G.3.1 van het Besluit radio-elektrische inrichtingen
  194. art. 19 van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie
  195. Lozingenbesluit Wvo Glastuinbouw (art. 6, eerste lid); Minimuminhoud septic tank in voorwaarde voor lozing op oppervlaktewater
  196. Regeling typegoedkeuring navigatielantaarns binnenvaart 1993
  197. Regeling marifooninstallaties 1995
  198. Regeling radarinstallaties en bochtaanwijzers 1995
  199. Regeling typegoedkeuring en installatievoorschriften tachograaf internationale Rijnvaart
  200. Regeling typegoedkeuring en inbouw v. radarinstallaties en bochtaanwijzers v.d. Rijnvaart
  201. Regeling inrichting en uitrusting schepen op binnenwateren in verband met arbeidsomstandigheden; betreft uitvoering art. 26 Binnenschepenbesluit
  202. Regeling veerponten; Veiligheidsvoorschriften voor veerponten op de kleinere binnenwateren (zoete veren)
  203. Regeling open rondvaartboten; Behelst veiligheidsvoorschriften
  204. Regeling rondvaartboten van het Amsterdamsegrachtentype; Behelst veiligheidsvoorschriften
  205. Regeling zeilschepen met passagiers; Veiligheidsvoorschriften voor de bouw en uitrusting van zeegaande zeilschepen met passagiers
  206. Regeling signalering reddingsmiddelen en vluchtwegen aan boord van vissersvaartuigen
  207. Regeling wachtalarminstallatie
  208. Regeling nadere regels bewakings- en regelsysteem voor lozingen door schepen; Betreft zeeschepen
  209. Regeling nadere regels ter voorkoming van olieverontreiniging door schepen; Betreft zeeschepen
  210. Regeling Standaards; Betreft vaststelling procedures en voorzieningen voor het lozen door zeeschepen
  211. Regeling voorschriften schepen (geen olietankschepen) met tonnage kleiner dan 400; Voorschriften ter voorkoming van verontreiniging door olie
  212. Regeling vaststelling stoffenlijsten en waardenconcentraties; Nadere voorschriften betreffende schadelijke stoffen en concentraties daarvan
  213. Lijst van vuurwerken; Veiligheidsvoorschriften betreffende vuurwerk, verpakkingen, etc (scheepvaart)
  214. Regeling rijkskeuringsvoorschriften betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen 1990 (RVLO '90)
  215. Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 1994
  216. Regeling benzinevervoer in mobiele tanks
  217. Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen 1997 (VBG)
  218. Regeling ontheffing vervoer van of naar zee van oliepijpdoorboringsapparaten, zonder ontstekingsmiddelen
  219. Regeling ontheffing vervoer over de weg van oliepijpdoorboringsapparaten
  220. Regeling vrijstelling keuringsplicht tankwagens vervoer gevaarlijke stoffen klasse 3
  221. Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen 1997 (VSG)
  222. Regeling vrijstelling verpakkingsvoorschriften vervoer over de weg van manebpreparaten; d.i. de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen 1997 (VLG)
  223. Art. 8 en 11 van de Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels met betrekking tot de brandbestrijding op burgerluchtvaartterreinen; Betreft eisen aan de brandweervoertuigen en aan blusstoffen
  224. Artikelen 5a-15 van de Regeling ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van rondvluchten; Betreft eisen aan instrumenten, uitrustingsstukken en installaties van luchtvaartuigen voor rondvluchten
  225. Artikelen 5a-29 van de Regeling ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van verkeersvluchten, met uitzondering van rondvluchten; Betreft eisen aan instrumenten, uitrustingsstukken en installaties van luchtvaartuigen voor verkeersvluchten
  226. Art. 2 van het Besluit, houdende vaststelling van benodigde navigatie- en telecommunicatie-installaties voor IFR-vluchten; Betreft uitrustingseisen voor IFR-vluchten in het vluchtinformatiegebied Amsterdam
  227. Regeling luchtwaardigheid (arts. 12, 13 en 14)
  228. Artikelen 3 t/m 10 van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht - 1988; Betreft eisen aan verpakkingen, etikettering, documenten, belading, inspectie en informatie ten aanzien van gevaarlijke stoffen
  229. Regels voor het slepen van luchtvaartuigen, sleepnetten of andere voorwerpen (art 3, 4, 5)
  230. technische voorschriften voor lieren, sleepauto's en sleepkabels
  231. Artikelen 2, 4 en 5 van het Handhavingvoorschrift Schiphol; Betreft het FANOMOS-systeem, zonder dat de technische eisen waaraan dit systeem moet voldoen in dit voorschrift zijn opgenomen
  232. Algemeen luchthavenreglement (art. 15 (1a), 16 (8) )
  233. Artikel 5 van de Regeling nationaliteits- en inschrijvingskenmerken; Betreft een eis waaraan een identificatieplaat van een luchtvaartuig moet voldoen
  234. Regeling grondtekens, seinvierkant en dagkenmerken (art. 2, 4 (1) )
  235. Papi-beschikking
  236. Keuringsregeling grondstations luchtvaart mobiele banden ten behoeve van de recreatieve luchtvaart 1986 (art. 1-8)
  237. Keuringsregeling grondstations luchtvaart mobiele banden ten behoeve van luchtvaartterreinen zonder verkeersleiding 1986 (art. 1-8)
  238. Keuringsregeling grondstations luchtvaart mobiele banden ten behoeve van luchtvaartmaatschappijen - 1986 (arr. 1-8)
  239. Artikelen 17 en 18 van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997; Eisen aan de geluidswering van een uitwendige scheidingsconstructie van een geluidsgevoelige ruimte resp. slaapkamer van een woning
  240. Besluit brievenbussen (art. 2); Betreft afmetingen brievengleuf
  241. Ondernemersregeling zendinrichtingen
  242. Regeling toelating radio-elektrische inrichtingen
  243. Regeling aftappen mobiele telecommunicatie GSM (art. 2, 5 en 10); Betreft aftapbepaling voor GSM-vergunninghouder
  244. Besluit mobiele telecommunicatie ATF 3 niet verplichte periode en SMF 3
  245. Regeling algemene verplichtingen houders infrastructuurvergunningen; Betreft aftapbepaling en levering vaste verbindingen
  246. Regeling exploitatie vaste verbindingen door machtiginghouders (art 6); Betreft aftapbepalingen voor de houder van een machtiging draadomroep / telecominrichting
  247. Regeling aftappen mobiele telecommunicatie ERMES (art 2); Aftapbepaling voor ERMES-vergunninghouder
  248. Regeling houdende aanwijzing van voertuigen die zijn uitgezonderd van de keuringsplicht, bedoeld in art. 72 WVW 1994
  249. Regeling permanente eisen; Nadere uitwerking van de permanente eisen uit Hoofdstuk 5 van het Voertuigreglement
  250. Regeling wijze van keuren APK
  251. Regeling wijze van keuren niet-periodiek-keuring-plichtige voertuigen
  252. Regeling toelatingseisen; Nadere uitwerking van de eisen uit Hoofdstuk 3 van het Voertuigreglement voor toelating tot het verkeer op de weg
  253. Regeling, gelijkwaardige keuringen; Regelt de verhouding tussen een keuring o.g.v. het Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over land en die o.g.v.de Wegenverkeerswet 1994
  254. Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring voertuigonderdelen
  255. LPG - erkenningsregeling
  256. Regeling eisen individuele goedkeuringen; Eisen waaraan individuele voertuigen moeten voldoen voor toelating tot het verkeer op de weg
  257. Regeling toelatingseisen voertuigonderdelen
  258. Regeling gelijkwaardige snelheidbegrenzers; Geeft aan welke snelheidsbegrenzers gemonteerd in voertuigen van voor 1 januari 1994 worden gelijkgesteld aan goedgekeurde snelheidsbegrenzers
  259. Erkenningsregeling snelheidsbegrenzers
  260. Regeling restantvoorraden voertuigen
  261. Kleine serieregeling; Eisen en wijze van keuren van voertuigen die in kleine series worden gebouwd
  262. Regeling wijziging constructie
  263. Regeling deugdelijkheid en weggedrag; Eisen waaraan voertuigen moeten voldoen nadat bepaalde wijzigingen in de constructie zijn aangebracht
  264. Regeling permanente eisen bussen
  265. Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens
  266. Regeling verkeerslichten 1991
  267. Erkenningsregeling APK
  268. Regeling vaststelling regels voor de keuring van bussen
  269. Regeling permanente eisen taxi's
  270. Regeling, vaststelling regels voor de keuring van auto's
  271. Besluit parkeerschijf
  272. Besluit optische en geluidssignalen
  273. Regeling goedkeuring kinderbeveiligingsmiddelen
  274. Besluit invalidenparkeerkaart
  275. Regeling vaststelling L-bord (Op grond van Reglement rijbewijzen art. 80)
  276. Aanwijzing van examenvoertuigen; Eisen waaraan motorvoertuigen moeten voldoen om daarmee examen voor verkrijgen van een rijbewijs af te leggen
  277. Voorschriften meetmiddelen 1966
  278. Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten
  279. Regeling kentekens en kentekenplaten
  280. Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring; Eisen m.b.t. het aanvragen van een typegoedkeuring voor toelating tot het verkeer op de weg en van het toezicht daarop
  281. Bekendmaking goedkeuring typen radarinstallaties en bochtaanwijzers voor de Rijnvaart
  282. CCR Handboek voor de marifonie in de binnenvaart
  283. No. 198/1986: Voorschriften voor de bouw en uitrusting van gastankers, gebouwd in de periode 1977-1986
  284. No. 2O3/1986: Nadere regels draagbare brandblustoestellen aan boord van zeeschepen
  285. No. 204/1986: Nadere regels voor elektrische installaties
  286. No. 208/1987: Reservevullingen voor draagbare en niet-draagbare brandblustoestellen
  287. No. 213/1987: Voorschriften betreffende geluidsniveaus aan boord van schepen
  288. No. 214/1987: Periodieke inspecties van vast aangebrachte brandblusinstallaties met poeder als blusstof
  289. No. 217/1987: Noodrantsoen voor reddingsboten en reddingsvlotten
  290. No. 219/1987; Voorschriften voor de bouw en uitrusting van gastankers, gebouwd op of na 1 juli 1986
  291. No. 222/1997; Minimum veiligheidsnormen voor schepen van vreemde nationaliteit
  292. No. 223/1988; Invloed van de radio-installaties en andere toestellen op de aanwijzing van het magnetische kompas
  293. No. 234/1988; Wachtalarminstallatie voor schepen, geen vissersvaartuigen zijnde
  294. No. 242/1988: Dagseinlampen
  295. No. 246/1989: Drijfankers
  296. No. 250/1989: Nautische instrumenten in beperkt vaargebied
  297. No. 252/1990: Schepen voor bijzondere doeleinden
  298. No. 253/1990: Inspectie, beproeving en onderhoud van persluchttoestellen voor ademhalingsbescherming
  299. No. 255/1990: Intacte stabiliteit van pontons, bestemd voor het vervoer van dekladingen
  300. No. 256/1990: Middelen voor het terugzetten van vrijevalreddingsboten
  301. No. 257/1990: 4e Wijziging van het Handboek Gestorte Ladingen
  302. No. 259/1990: Stuwage en vastzetten van lading
  303. No. 260/1990: Aanbrengen van lichtterugkaatsend materiaal op reddingsmiddelen
  304. No. 261/1990: Lijst van reddingsseinen
  305. No. 262/1990: Materialen voor het vervaardigen van 'hulpverleningsboten in opgeblazen toestand'
  306. No. 263/1990: Materialen voor het vervaardigen van opblaasbare reddingsvlotten
  307. No. 265/1990: Voorzieningen ter voorkoming van vlamdoorslag naar ladingstanks
  308. No. 268/1990: Symbolen voor de aanduiding van reddingsmiddelen en -voorzieningen
  309. No. 269/1990; Voorschriften voor patrijspoorten, lichtranden en ramen
  310. No. 271/1991: Periodiek nazien en beproeven van brandblustoestellen
  311. No. 274/1992: Richtlijnen en controlelijsten ten behoeve van tijdelijk onbemande machinekamers aan boord van schepen, geen kleine vaartuigen zijnde
  312. No. 275/1992: Nadere regels voor peilinrichtingen
  313. No. 278/1992: Aanleg, afname en periodieke inspecties van vast aangebrachte brandblusinstallaties met kooldioxide als blusstof
  314. No. 279/1992: Stabiliteit van schepen in intacte toestand, geen offshore bevoorradingsschepen of onbemande pontons voor vervoer van deklading zijnde
  315. No. 280/1992: Voorschriften voor de waterdichte afsluiting, de stabiliteit en de waterdichte indeling van offshore bevoorradingsschepen
  316. No. 281/1992: Voorschriften voor offshore ondersteuningsschepen die beperkte hoeveelheden gevaarlijke of schadelijke stoffen in bulk vervoeren
  317. No. 282/1992: Accumulatoren als reservekrachtbron voor de radio-installatie
  318. No. 283/1992: Gyrokompassen
  319. No. 285/1992: Erkenning van keuringsstations voor opblaasbare reddingsvlotten en opblaasbare hulpverleningsboten
  320. No. 286/1992: Operationele en algemene eisen automatische stuurinrichtingen
  321. No. 287/1992: Operationele en algemene eisen bochtaanwijzers
  322. No. 288/1992: Operationele en algemene eisen losinstallaties
  323. No. 289/1999: Mobile Offshore Drilling Units
  324. No. 290/1992: Mobile Offshore Drilling Unit 1989
  325. No. 293/1992: Beoordeling, beproeving en keuring v. reddingsmiddelen en -voorzieningen
  326. No. 294/1992: Voorschriften voor elektrische personenliften aan boord van schepen
  327. No. 296/1992: Echoloden
  328. No. 299/1992: Voorschriften uitzicht van de navigatiebrug
  329. No. 300/1993: Manoeuvreerinformatie aan boord van schepen
  330. No. 302/1993: Vrije doorloopruimte in gangboorden en onderdeks gelegen gangen
  331. No. 303/1993: Wijziging van No. 300/1993
  332. No. 304/1994: 6e Wijziging van het Handboek Gestorte ladingen en 27e Wijziging van het Handboek Gevaarlijke Stoffen
  333. No. 305/1995: Voorschriften voor chemicaliëntankers, gebouwd op of na 1 juli 1986
  334. No. 306/1995: Beoordeling, beproeving en keuring prototypen brandwerende constructies
  335. No. 307/1995: Mobile Offshore Drilling Units, 1989
  336. No. 308/1995: Voorschriften voor chemicaliëntankers, gebouwd voor 1 juli 1986
  337. No. 312/1996: 7e Wijziging van het Handboek gestorte ladingen
  338. No. 313/1996: Betreden van besloten ruimten
  339. No. 1/1989: Elektrische noodkrachtbron aan boord van een vaartuig waarvan de lengte minder dan 24 m bedraagt en de elektrische hoofdinstallatie is uitgevoerd met een bufferaccumulatorbatterij
  340. No. 2/1989: Veiligheidsmaatregelen boomkorvisserij
  341. No. 3/1989: Voorzorgsmaatregelen hij het betreden van ruimten waarin een voor de gezondheid schadelijke atmosfeer kan heersen
  342. No. 4/1989: Waterdichte afsluiting van deur- en luikopeningen
  343. No. 6/1989: Indienen van tekeningen en bescheiden
  344. No. 7/1989: Voorschriften voor het aanbrengen van een bak
  345. No. 8/1989: Afsluiten van stuurhuizen
  346. No. 9/1989: Patrijspoorten, lichtranden en ramen
  347. No. 10/1989: Afvoer van spoelwater en visafval vanuit visverwerkingsruimten
  348. No. 11/1989: Ankergerei
  349. No. 12/1989: Stabiliteit
  350. No. 13/1989: Het uitvoeren van een hellingproef
  351. No. 14/1989: Boeghoogte
  352. No. 15/1989: Voorschriften betreffende geluidsniveau-A en geluidsbelasting in ruimten voor machines
  353. No. 17/1989: Nadere gegevens voor elektrische installaties
  354. No. 18/1989: Invloed van toestellen en instrumenten op de aanwijzingen van een elektrisch kompas
  355. No. 19/1989: Vislieren
  356. No. 20/1989: Voorschriften betreffende elektrisch lassen
  357. No. 21/1989: Oliekachels
  358. No. 22/1989: Propaan- en butaaninstallaties voor huishoudelijk gebruik
  359. No. 23/1989: Acetyleen las- en snij-installaties
  360. No. 24/1989: Reservevullingen voor brandblustoestellen
  361. No. 26/1989: Draagbare brandblustoestellen
  362. No. 27/1989: Aanleg, afname en periodieke inspecties van vast aangebrachte brandblusinstallaties met gehalogeniseerde koolwaterstoffen als blusstof
  363. No. 28/1989: Beschermende kleding, laarzen en handschoenen voor brandweeruitrustingen
  364. No. 29/1989: Controle en onderhoud van persluchttoestellen
  365. No. 30/1989: Persoonlijke en beschermingsmiddelen voor werkzaamheden met een verhoogd risico
  366. No. 31/1989: Noodrantsoenen voor reddingsboten en reddingsvlotten
  367. No. 32/1989: Materialen voor het vervaardigen van opblaasbare reddingsvlotten
  368. No. 33/1989: Materialen voor het vervaardigen van hulpverleningsboten in opgeblazen toestand
  369. No. 36/1989: Het voorkomen van waterlozing op de groepsreddingsmiddelen
  370. No. 40/1989: Lijst van reddingsseinen
  371. No. 48/1989: Kompassen en nautische instrumenten in beperkt vaargebied
  372. No. 51/1989: Magnetische scheepskompassen
  373. No. 53/1989: Operationele en algemene eisen voor radarinstallatie en automatische radar-plotapparatuur
  374. No. 54/1989: Dagseinlampen
  375. No. 58/1989: Vervoer en lading
  376. No. 59/1989: Drijfankers
  377. No. 62/1990: Aanbrengen van lichtterugkaatsend materiaal op reddingsmiddelen
  378. No. 63/1991: Periodiek nazien en beproeven van brandblustoestellen
  379. No. 64/1992: Beoordeling, beproeving en keuring van reddingsmiddelen en voorzieningen
  380. No. 65/1992: Echoloden
  381. No. 66/1992: Operationele en algemene eisen automatische stuurinrichtingen
  382. No. 67/1992: Operationele en algemene eisen losinstallaties
  383. No. 68/1992: Gyrokompassen
  384. No. 69/1992: Erkenning van keuringsstations voor opblaasbare reddingsvlotten en opblaasbare hulpverleningsboten
  385. No. 71/1992: Voorschriften uitzicht vanaf de navigatiebrug
  386. No. 72/1995: Beoordeling, beproeving en keuring prototypen brandwerende constructies
  387. No. M1/1987: Voorschriften voor olietankschepen ingericht voor de ruwe oliewasmethode
  388. No. M2/1987: Voorschriften voor olietankschepen met aangewezen schone ballasttanks
  389. Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen
  390. Besluit stortverbod afvalstoffen
  391. Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
  392. Lozingsbesluit bodembescherming
  393. Regeling niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval
  394. Regeling merkteken niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval
  395. Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie
  396. Regeling niet-reinigbaar straalgrit
  397. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen
  398. Uitvoeringsregeling lozingsbesluit
  399. Regeling toelating natriumhypochloriet (Stcrt. 1989, 118)
  400. Regeling melding fosforwaterstof methylbromide (Stcrt. 1996, 18)


Overzicht Nederlandse 83/189-notificaties (versie 19 juni 1997)

  Nummer: Besluit:

  85/0009/nl
  speelgoedbesluit (warenwet) 1984

  85/0013/nl
  besluit draagbaar klimmateriaal (warenwet) regeling nadere eisen draagbaar klimmateriaal regeling methoden van onderzoek draagbaar klimmaterieel

  85/0037/nl
  wet heffingen luchtverontreiniging benzine. wet houdende tijdelijke fiscale maatregelen ter bevordering van het gebruik van ongelode benzine en de aankoop van schone personenauto's

  85/0039/nl
  ontwerpbesluit tot wijziging van het cosmeticabesluit (warenwet) 1979

  85/0060/nl
  regelen ter bescherming van mens en milieu tegen gevaarlijke stoffen en preparaten (wet milieugevaarlijke stoffen)

  85/0065/nl
  auto's met een motor, gevoed door benzine. die weinig luchtverontreiniging veroorzaken. Besluit voorwaarden schone personenauto's.

  85/0078/nl
  besluit houdende regelen m.b.t. spaanplaat (spaanplaatbesluit (warenwet)).

  85/0080/nl
  besluit emissie-eisen stookinstallaties, wet inzake luchtverontreiniging

  86/0011/nl
  ontw.-besluit tot wijziging v.h. aanduidingsbesluit sigaretten en shag (waren- wet)(Stb. 1981, 329)

  86/0012/nl
  radiozend/ontvangapparatuur voor de landmobiele frequentiebanden

  86/0028/nl
  besluit draagbare blustoestellen

  86/0041/nl
  wijziging van een ministeriële regeling van feb. 1982 inzake het onderzoeken en beproeven van hijskranen door een door de minister van sociale zaken en werkgelegenheid erkende instantie

  86/0057/nl
  technische eisen voor radio-elektrische zendinrichtingen waarvoor geen machtiging is vereist, bedoeld in artikel c. 1 van het besluit radio-elektrische inrichtingen (Stb. 1985, 445)

  86/0058/nl
  radiozend/ontvangapparatuur voor de frequentieband 933-935 MHz

  86/0125/nl
  ministerieel besluit op grond van art. 31 van de wet milieugevaarlijke stoffen

  87/0002/nl
  technische eisen voor mini-hoogfrequent oproepinrichtingen (kV 04-05) waarvoor geen machtiging is vereist, bedoeld in artikel c.1. van het besluit «radio-elektrische inrichtingen (Stb. 1985, 445).

  87/0029/nl
  cadmiumbesluit wet milieugevaarlijke stoffen

  87/0065/nl
  regeling organisch halogeengehalte van brandstoffen

  87/0066/nl
  regeling van 16 april 1987 houdende toepassing van artikel 1, eerste, derde en vierde lid van de wet chemische afvalstoffen

  87/0069/nl
  technische eisen en meetmethoden voor lokale omroepstations

  87/0115/nl
  ontwerpbesluit, inzake de beperking van productie, invoer en toepassing van de stof ddb (dbb-besluit wet milieugevaarlijke stoffen)

  87/0124/nl
  ontwerpwet inzake bloedtransfusie

  87/0172/nl
  besluit tot wijziging van het besluit kinderveilige verpakkingen huishoudchemicaliën warenwet (Stb. 1984, 688)

  87/0198/nl
  ontwerpbesluit tot wijziging van het wasmiddelenbesluit (warenwet 1976)

  88/0004/nl
  tot wijziging van het aanduidingenbesluit sigaretten en shag (warenwet)

  88/0010/nl
  wijziging van het veiligheidsbesluit elektrische schrikdraden en het landbouw- veiligheidsbesluit

  88/0020/nl
  ontwerpbesluit sterilisatiebedrijven medische hulpmiddelen

  88/0050/nl
  technische eisen en meetmethoden voor draadloze audioverbindingen (dao 4-1)

  88/0053/nl
  besluit brandveilige nachtkleding (warenwet)

  88/0054/nl
  besluit elektromedische apparaten

  88/0063/nl
  regeling ugilec wet milieugevaarlijke stoffen

  88/0064/nl
  regeling ugilec wet milieugevaarlijke stoffen

  88/0075/nl
  ontwerpregeling aanwijzing normen contactdozen en contactstoppen

  88/0087/nl
  wet houdende tijdelijke fiscale maatregelen na 1988 ter bevordering van de aankoop van personenauto's met een verlaagde uitworp van luchtverontreinigende stoffen en het gebruik van ongelode benzine.

  88/0103/nl
  aanpassing van de regeling voor reflecterende voorzieningen voor fietsen

  88/0107/nl
  PCB-besluit wet milieugevaarlijke stoffen

  88/0108/nl
  besluit kinderveilige verpakking geneesmiddelen

  88/01O9/nl
  biologische afbreekbaarheid oppervlakteactieve stoffen in wasmiddelen

  88/0112/nl
  Ontwerp besluit wet milieugevaarlijke stoffen (de stoffen ugilec dbbt, PCB-vervangers)

  89/0012/nl
  aanpassing van de regels voor de keuring van autobussen

  89/0040/nl
  genetisch gemodificeerde organismen wet milieugevaarlijke stoffen

  89/0063/nl
  besluit emissie eisen stookinstallaties hinderwet

  89/0074/nl
  warenwetbesluit zoetstoffen

  89/0089/nl
  warenwetregeling nabehandeling garnalen

  89/0105/nl
  verordening tot wijziging van MVO-verordening 1958, algemene bepalingen verordening tot wijziging van MVO-verordening 1957, margarine verordening tot wijziging van MVO-verordening 1968, halvarine.

  89/0113/nl
  verordening tot wijziging van mvo-verordening 1958, alg. bepalingen verordening tot wijziging van mvo-verordening 1957, margarine verordening tot wijziging van mvo-verordening WEB, halvarine

  89/0115/nl
  warenwetbesluit zoetstoffen

  89/0116/nl
  warenwetbesluit zoetstoffen

  89/0117/nl
  warenwetbesluit zoetstoffen

  89/0157/nl
  ontwerpbesluit asbestvrije frictiematerialen wet milieugevaarlijke stoffen

  89/0164/nl
  warenwetbesluit kinderbedden en -boxen

  89/0172/nl
  warenwetregeling dioxine in melk

  89/0185/nl
  wijziging van de ijkregeling benzinepompen van vloeistofmeters

  89/0185/nl
  wijziging van de ijkregeling benzinepompen van vloeistofmeters

  89/0186/nl
  wijziging technische voorschriften centrale en gemeenschappelijke antenne-inrichtingen delen I t/m III en V

  89/0194/nl
  cadmiumbesluit wet milieugevaarlijke stoffen

  89/0200/nl
  ontwerpbesluit kwaliteits- en bruikbaarheidseisen rolstoelen, algemene arbeidsongeschiktheidswet

  89/0229/nl
  landbouwkwaliteitsverordening leverworst en leverkaas 1989

  89/0237/nl
  ontwerpbeschikking van het comité van ministers van de Benelux economische unie inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende koffie en cichorei

  89/0240/nl
  ontwerpbeschikking van het comité van ministers van de Benelux economische unie inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende thee

  89/0242/nl
  geen formele titel, betreft wijziging van reeds bestaande landbouwkwaliteitsbeschikking boterproducten

  89/0277/nl
  wijziging regeling nitraatgehalte bladgroenten

  89/0291/nl
  warenwetregeling invoer van wilde varkens

  89/0302/nl
  verordening statiegeld hervulbare kunststofflessen en daarbij gebruikte kisten voor koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1989

  89/0303/nl
  verordening tot wijziging van de verordening statiegeld flessen en kosten voor koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1962

  90/0026/nl
  verordening pgf 1990 verbod gebruik daminozide.

  90/0243/nl
  uitvoeringsbesluit 1990/1 kwaliteitsvoorschriften appelen en peren

  90/0032/nl
  specificaties voor conformiteit voor randapparatuur bestemd voor aansluiting op de telefoondienst, telexdienst en vaste verbindingen voor diverse functies.

  90/0038/nl
  wijziging warenwetregeling dioxine in melk

  90/0068/nl
  wegenverkeerswet 1990 (onderdeel voertuigreglementering)

  90/0110/nl
  warenwetbesluit bereiding en behandeling ven levensmiddelen

  90/0111/nl
  warenwetregeling levensmiddelenhygiëne

  90/0155/nl
  ontwerp bouwbesLuit (2 delen)

  90/0192/nl
  warenwetbesluit doorstraalde waren

  90/0200/nl
  landbouwkwaliteitsverordening gekookte ham 1990

  90/0213/nl
  ontwerpverordening grootte aanduiding voorverpakte verse mosselen

  90/0216/nl
  ontwerpverordening PVS 1990 aanduiding bloembollen (inzake wilde bollen)

  90/0223/nl
  technische eisen en meetmethoden voor vhf en uhf radiotelefonie voor landmobiel gebruik

  90/0224/nl
  ter wijziging van de besluiten typegoedkeuring en permanente eisen motorrijtuigen luchtverontreiniging

  90/0229/nl
  wijziging warenwetregeling dioxine in melk

  90/0230/nl
  wijziging warenwetregeling dioxine in melk

  90/0233/nl
  besluit van ...1990 tot wijziging van het liftenbesluit 1 (Stb. 1956, 167}

  90/0234/nl
  ontwerpwijziging kennisgevingsbesluit wet milieugevaarlijke stoffen

  90/0243/nl
  uitvoeringsbesluit 1990/1 kwaliteitsvoorschriften appelen en peren

  90/0279/eeg van het ministerscomité van de Benelux economische unie inzake het maximumgehalte van bepaalde zware metalen in levensmiddelen

  90/0304/nl
  ontwerp bouwbesluit (2 delen}

  90/0313/nl
  verordening scharreleieren 1990 (productschap voor pluimvee en eieren)

  90/0321/nl
  wijziging van de EEG-ijkbeschikking vloeistofmeetinstallaties in verband met de verlaging van maximaal toelaatbare fouten

  90/0355/nl
  wijziging warenwetregeling dioxine in melk

  90/0380/nl
  verordening tot wijziging van de landbouwkwaliteitsverordening rookworst (1990 I)

  90/0381/nl
  verordening tot wijziging van de landbouwkwaliteitsverordening. leverworst en leverkaas 1989 (1990 i)

  91/0018/nl
  toestemmingsregeling laag gedoseerde vitaminepreparaten (warenwet)

  91/0019/nl
  toestemmingsregeling laag gedoseerde vitaminepreparaten (warenwet)

  91/0035/nl
  verordening tot wijziging van de m.v.o. verordening 1968, halvarine

  91/0036/nl
  verordening tot wijziging van de mvo-verordening 1957, margarine

  91/0043/nl
  technical requirements for land mobile earth stations (mes) (mbO4/3)

  91/0063/nl
  verordening tot wijziging van de verordening statiegeld hervulbare kunststofflessen en daarbij gebruikte kisten voor koolzuurhoudende alcoholvrije dranken 1989

  91/0085/nl
  nadere regelen mijnreglement 1964 elektrische installaties nadere regelen mijnreglement continentaal plat elektrische installaties.

  91/0090/nl
  wijziging warenwetregeling importverbod bepaalde eetwaren uit Peru (stcrt. 1991, 73)

  91/0099/nl
  wijziging technische voorschriften voor centrale en gemeenschappelijke antenne inrichtingen

  91/0110/nl
  ontwerp bouwbesluit hoofdstuk VI t/m XV

  91/0130/nl
  on-site datacommunicatie voor landmobiel gebruik

  91/0133/nl
  wijziging landbouwkwaliteitsbeschikking poedervormige melkproducten

  91/0142/nl
  ontwerp. verordening vis, schaal en schelpdieren (geen dossier aanwezig)

  91/0182/nl
  besluit houdende regelen met betrekking tot in vitro diagnostica

  91/0205/nl
  regeling eisen farmaceutische preparaten (apotheken)

  91/0212/nl
  wijziging landbouwkwaliteitsbeschikking keuring groenten en fruit

  91/0213/nl
  landbouwkwaliteitsverordening pgf 1991 groenten en fruit

  91/0214/nl
  wijziging landbouwkwaliteitsbesluit groenten en fruit

  91/0222/nl
  ontwerp vuurwerkbesluit wet milieugevaarlijke stoffen

  91/0223/nl
  homeopathische en antroposofische farmaceutische producten

  91/0235/nl
  regeling kwik bevattende arm en beenbanden wet milieugevaarlijke stoffen

  91/0249/nl
  bouwstoffenbesluit

  91/0256/nl
  inzake stoffen die de ozonlaag aantasten

  91/0292/nl
  wijziging warenwetregeling dioxine in melk

  91/0293/nl
  wijziging warenwetregeling dioxine in melk

  91/0340/nl
  specificaties van conformiteit voor randapparatuur bestemd voor aansluiting op de telecommunicatie-infrastructuur voor de functie van: telefoondienst, ISDN

  91/0396/eeg regeling typegoedkeuring navigatielantaarns binnenvaart

  91/0430/nl
  houdende wijziging van het besluit emissie eisen stookinstallaties wet inzake de luchtverontreiniging

  91/0431/nl
  regels betref. Het elektriciteitsverbruik van huishoudelijke koel- en vriesapparatuur (besluit energiebesparing huishoudelijke koel- en vriesapparatuur)

  91/0064/nl
  warenwetregeling importverbod bepaalde eetwaren uit Peru

  92/0030/nl
  wijziging warenwetregeling monsterneming.

  92/0031/nl
  wijziging regeling nitraatgehalte groenten (warenwet).

  92/0048/nl
  regeling inwerkingtreding eiwitproductenbesluit (warenwet).

  92/0049/nl
  regeling soja-eiwitproducten (warenwet).

  92/0050/nl
  regeling tarwe-eiwitproducten (warenwet).

  92/0054/nl
  specificaties van conformiteit voor randapparatuur bestemd voor aansluiting op de telecommunicatie- infrastructuur voor de functie: draadloze telefoon: t 11-08 (telefoondienst).

  92/0055/nl
  toepassingen voor telemetriesystemen t.b.v. energietransportmetingen door hoogspanningskabels (specifieke apparatuur).

  92/0056/nl
  toepassingen voor medische telemetriesystemen (specifieke apparatuur)(t104 -1)

  92/0057/nl
  toepassingen voor draadloze intercomsystemen (da 04-2)

  92/0076/nl
  besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten

  92/0092/nl
  ontwerpverordening tot wijziging zuivelverordening 1958, consumptiemelk

  92/0093/nl
  vrijstellingsregeling alcoholvrije en alcoholarme cider.

  92/0118/nl
  ontwerpbesluit aanwijzing gebieden als bedoeld in de verordening voorkoming introductie van uitheemse toxische dinoflagellaten.

  92/0120/nl
  ontwerpverordening voorkoming introductie van uitheemse toxische dinoflagellaten.

  92/0126/nl
  ontwerpregeling tot wijz.v.d. landbouwkwaliteitsbeschikking scharreleierenkeuring en -merken.

  92/0131/nl
  ontwerp-warenwetbesluit uitvoer van waren alsmede ontwerp-uitvoer vrijstelling (warenwet).

  92/0154/nl
  wijziging van de IJkregeling gasmeters.

  92/0165/nl
  besluit KCA-logo en uitvoeringsregeling KCA-logo.

  92/0166/nl
  wijziging regeling normen PCB's (warenwet).

  92/0167/nl
  specificaties van conformiteit voor randapparatuur bestemd voor aansluiting op de telecommunicatie- infrastructuur, t10-00.

  92/0175/nl
  ontwerpbesluit geluidsproductie sportmotoren.

  92/0176/nl
  ontwerpbesluit typekeuring CV-ketels luchtverontreiniging stikstofoxiden.

  92/0186/nl
  wijziging warenwetregeling melk en dioxine.

  92/0191/nl
  verordening p.p.e. regulering doorstralen vlees van pluimvee.

  92/0193/nl
  wijziging 1992/1 verordening pgf 1981 verduurzaamde groenten.

  92/0201/nl
  wijziging XIV verordening PVS kwaliteitsvoorschr. bloembollen (iris, lelie).

  92/0204/nl
  ontwerpverordening. integraal keten beheersingsprogramma kuikenvlees (productie en verwerking).

  92/0207/nl
  specificaties van conformiteit voor randapparatuur bestemd voor aansluiting op de openbare telecommunicatie-infrastructuur voor de functie van draadloze telefonie T11-08, aanvulling CTO, apparatuur werkend in de 30/40 MHz band.

  92/0223/nl
  verordening vvr erkenningsregeling pmp diervoedersector 1992.

  92/0225/nl
  wijziging beschikking residuen van bestrijdingsmiddelen.

  92/0229/nl
  wijziging beschikking van de minister van landbouw en visserij van 20 maart 1987, no. j. 757 (stcrt. 59).

  92/0237/nl
  warenwetregeling producten personen bij wie de glucosestofwisseling is verstoord.

  92/0249/nl
  specificaties van conformiteit voor randapparatuur bestemd voor aansluiting op de Nederlandse semafoondienst voor wat betreft ontvanger voor het smf-3 systeem (t 15-01).

  92/0251/nl
  ontwerpbeschikking van het comité van ministers in de Benelux, economische unie tot afschaffing van beschikkingen en wijziging van een aantal in bijlage bij beschikkingen inzake levensmiddelen gaande reglementen.

  92/0258/nl
  regeling schimmeleiwitproducten (warenwet).

  92/0286/nl
  voertuigreglement (amvb).

  92/0288/nl
  wijziging broodbesluit (warenwet) 1985.

  92/0354/nl
  wijziging 1992/2 verordening pgf 1981 verduurzaamde groenten.

  93/0026/nl
  specificaties van conformiteit voor apparatuur bestemd voor aansluiting op de Nederlandse telefoondienst voor wat betreft -t 11-05 spraaktransmissie -t 11-09 'handsfree' telefoneren -t 11-10 spreek-hoorgarnituren -t 11-54 transmissie.

  93/0027/nl
  verordening akk wijnverpakking 1992.

  93/0028/nl
  wijziging XVI verordening PVS kwaliteitsvoorschriften bloembollen (bijzondere bolgewassen).

  93/0035/nl
  besluit broomhoudende bifenylen en difenyloxiden wet milieugevaarlijke stoffen.

  93/0068/nl
  voorstel tot wijz.v.d. regeling verpakkingen en gebruiksartikelen (warenwet) (stcrt.1980,n 18).

  93/0109/nl
  wijziging XVIII verordening PVS kwaliteitsvoorschr. bloembollen (dahlia).

  93/0119/nl
  wijziging XVII verordening PVS kwaliteitsvoorschr. bloembollen (dahlia).

  93/0150/nl
  specificatie van conformiteit voor apparatuur bestemd voor aansluiting op de Nederlandse telefoondienst voor wat betreft T18-01 digital European cordless telecommunications (dect).

  93/0157/nl
  warenwetregeling nieuwe voedingsmiddelen.

  93/0175/nl
  ontwerpbeschikking van het comité van ministers .van de Benelux economische unie tot wijziging van de beschikking betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake limonades, m (88) 13.

  93/0177/nl
  ontwerpverordening gezondheidsvoorschriften visdetailhandel.

  93/0182/nl
  wijziging XIX verordening PVS kwaliteitsvoorschriften bloembollen.

  93/0227/nl
  delegatiebesluit ontheffingen statiegeldverordening.

  93/0232/nl
  delegatiebesluit ontheffingen statiegeldverordening.

  93/0235/nl
  toepassing van artikel 14 van de IJKWET betreffende statistisch onderzoek van kilowattuurmeters en lengtematen (besluit statistisch onderzoek IJkwet) wijziging van de ijkregeling kilowattuurmeters wijziging van de ijkregeling lengtematen.

  93/0239/nl
  ontwerp-vrijstellingsregeling vitaminepreparaten.

  93/0267/nl
  meetmethodiek energieopbrengst zonneboilers en zonnecollectoren.

  93/0290/nl
  warenwetregeling motor- en bromfietshelmen.

  93/0303/nl
  specificatie van conformiteit voor randapparatuur bestemd voor aansluiting op de Nederlandse communicatie-infrastructuur betreft: -t 18-02 European radio message system/ermes

  93/0307/nl
  ontwerp lozingenbesluit tandartspraktijken

  93/0332/nl
  verordening w aflevering franse landwijn nieuwe oogst 1993.

  93/0337/nl
  verordening w aflevering franse aoc-wijn nieuwe oogst 1993.

  93/0341/nl
  besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen op grond van artikel 3a van de bestrijdingsmiddelenwet 1962.

  93/0371/nl
  bekendmaking van de minister van v en w m.b.t. de toepassing van richtlijn

  91/263/EEG

  94/0002/nl
  ontwerpbesluit verwijdering batterijen artikel 4 t/m 6.

  94/0003/nl
  specificatie van conformiteit voor radioapparatuur (satellietplaatsbepalingsystemen werkend op 401,650 MHz/sp 04-01.

  94/0016/nl
  bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming

  94/0036/nl
  regeling nadere eisen aan vuurwerk.

  94/0074/nl
  ontwerp-warenwetregeling vrijstelling verduurzaamde vruchtenproducten.

  94/0082/nl
  ontwerpverordening inspectiesysteem hervulbare kunststofflessen.

  94/0090/nl
  ontwerp-warenwetbesluit zuivel.

  94/0101/nl
  wijziging van het ijkreglement, het algemeen EEG-ijkbesluit en het besluit personenvervoer (taxameters) (ijkregeling taxameters).

  94/0128/nl
  verlenen van ontheffing voor autobussen van 15 meter

  94/0130/nl
  verordening gebruik verdeelapparaat van gewasbeschermingsmiddelen.

  94/0138/nl
  attachments to public switched telephone netwerk (pstn); general technical requirements for equipments conn. to an analogue subscriber interface in the pstn/ets 300 001/nl
  supplement.

  94/O145/nl
  ontwerp wijziging warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen.

  94/0167/nl
  ontwerp-warenwetregeling vrijstelling gekoeld bewaren in kantines en restaurants.

  94/0177/nl
  ontwerpbesluit verwijdering batterijen, artikel 4.

  94/0179/nl
  ontwerptoelatingsregeling conserveermiddelen in kaas (warenwet}.

  94/0180/nl
  ontwerp wijziging warenwetregeling geur- en smaakstoffen.

  94/0181/nl
  ontwerp-vrijstellingsregeling zetmeel in vermalen kaas.

  94/0210/nl
  specificaties van conformiteit voor radioapparatuur. rf-transpondersystemen werkend tussen 2,4 en 2,5 GHz: ts 04-1.

  94/0211/nl
  verordening 1 tot wijziging van de garnalenverordening.

  94/0215/nl
  specificaties van conformiteit voor radioapparatuur: radio local area networks (rlan's), werkend tussen 2400 en 2483,5 MHz: rl 04-1.

  94/0249/nl
  ontwerp wijziging warenwetregeling vrijstelling vitaminepreparaten.

  94/0253/nl
  ontwerp lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater.

  94/0258/nl
  ontwerp-warenwetbesluit frisdranken en ontwerp-warenwetregeling gebruik levensmiddelenadditieven in frisdranken en siropen.

  94/0291/nl
  specificatie van conformiteit voor randapparatuur bestemd voor aansluiting op de Nederlandse telecommunicatie-infrastructuur betreft: -t 11-12 nummerpresentatie.

  94/0292/nl
  ontwerp wijziging 11 verordening vvr erkenningsregeling gmp diervoeder 1992.

  94/0317/nl
  ontwerpwetregeling cv-ketels typekeuring luchtverontreiniging stikstofoxiden.

  94/0327/nl
  ontwerpbesluit tot wijziging van het bouwbesluit inzake energiepresentatie.

  94/0329/nl
  uitvoeringsbesluit authenticiteit vruchtenlimonades 1994.

  94/0330/nl
  ontwerpverordening en uitvoeringsbesluit kwaliteitseisen limonadesiropen 1994.

  94/0335/nl
  warenwetregeling methoden van onderzoek kinderbedden en -boxen.

  94/0339/nl
  voorschriften voor automatische weegwerktuigen (ijkregeling automatische weegwerktuigen).

  94/0358/nl
  specificatie van technische eisen voor radioapparatuur (niet in luchtvaartuigen ingebouwd) voor de luchtvaartmobiele dienst, werkend in de frequentieband 118-137 MHz.

  94/0359/nl
  nl-ets 300 065 specificatie van minimum eisen voor maritieme radio- communicatieapparatuur voor de ontvangst van veiligheidsberichtgeving in het systeem navtex, werkend op 518 kHz.

  94/0360/nl
  nl-ets 300 066 specificatie van minimum eisen voor maritieme radiocommunicatieapparatuur.

  94/0361/nl
  nl-ets 300 067/067a1 specificatie van minimum eisen voor maritieme radio- communicatieapparatuur, radiotelexapparatuur werkend In de mf/HF-banden.

  94/0362/nl
  nl-ets 300 152 specificatie van minimum eisen voor maritieme radio- communicatieapparatuur, satelliet noodradiobakens, epirb's, werkend op 121,5 MHz of 121,5 MHz en 243 MHz voor richtingbepaling.

  94/0363/nl
  nl-ets 300 162 specificatie van minimum eisen voor maritieme radiocommunicatieapparatuur, vhf zenders en ontvangers, werkend tussen 156 en 174 MHz.

  94/0364/nl
  nl-ets 300 225 specificatie van minimum eisen voor maritieme radiocommunicatieapparatuur, draagbare vhf radio-installatie voor gebruik in groepsreddingsmiddelen (gmdss portofoon).

  94/0365/nl
  ontwerpwijziging III verordening vvr erkenningsregeling gmp diervoeder 1992

  94/0389/nl
  uitvoeringsregeling bouwstoffenbesluit

  95/0004/nl
  ontwerp-amvb typekeuring houtkachels luchtverontreiniging koolmonoxide

  95/0005/nl
  ontwerp-amvb, houdende uitvoering van artikel 2 van de wet geluidhinder met betrekking tot de geluidsproductie van motorkettingzagen (besluit geluidsproductie motorkettingzagen).

  95/0006/nl
  ontwerpbesluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer.

  95/0007/nl
  besluit houdende het opnemen van voorschriften voor het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbaar riool in enkele algemene maatregelen van best. gebaseerd op artikel 8.40 wet milieubeheer

  95/0008/nl
  ontwerpverordening statiegeld groothandelsverpakkingen en ontwerpuitvoeringsbesluit statiegeld groothandelsverpakkingen.

  95/0010/nl
  wijziging 1994-1: verordening handelsnormen slachtpluimvee.

  95/0011/nl
  verordening ppr/ikb-kalkoenprogramma.

  95/0021/nl
  voertuigreglement - algemene maatregel van bestuur, behorende bij de Wegenverkeerswet 1994. invoeringswet, behorende bij de wegenverkeerswet 1994.

  95/0026/nl
  specificatie van technische eisen voor rand/radioapparatuur; terrestrial flight telephone system, werkend in de frequentiebanden 1670 MHz- 1675 MHz en 1800 MHz - 1805 MHz.

  95/0028/nl
  wijziging beschikking residuen van bestrijdingsmiddelen.

  95/0062/nl
  ontwerpbesluit PAK-houdende coatings wet milieugevaarlijke stoffen.

  95/0084/nl
  wijziging 11 verordening vvr handel in mengvoeders.

  95/0087/nl
  verordening vvr regeling voor de productie van varkensvlees volgens Japan standaard 1995.

  95/0089/nl
  ontwerp-warenbesluit nieuwe voedingsmiddelen.

  95/0090/nl
  specificatie van conformiteit voor radioapparatuur, sv 04-04, straalverbindingsapparatuur, werkend tussen 40,5 en 42,5 GHz, voor het doorgeven van videosignalen.

  95/0091/nl
  specificatie van conformiteit voor radioapparatuur, sv 04-03,

  straalverbindingsapparatuur, werkend in de frequentieband 37 -39,5 GHz.

  95/0124/nl
  ontwerpverordening. integrale ketenbeheersing en salmonella controle pluimveesector ppe/ikb 1995

  95/0131/nl
  koninklijk besluit ter intrekking van het besluit van 16 oktober 1993.

  95/0133/nl
  specificatie van conf. voor apparatuur bestemd voor aansluiting op het Nederlandse ISDN voor wet betreft: -t 17-07 euro-ISDN d-kanaal packet mode barer services (d-pmbs).

  95/0138/nl
  wijzigingsverordening V van de verordening handelsnormen slachtpluimvee

  bpi 95/0139/nl
  wijzigingsverordening IV van de verordening handelsnormen slachtpluimvee.

  95/0156/nl
  besluit invoering dampretour stage-II tankstations.

  95/0192/nl
  ontwerpwijziging van het warenwetbesluit zuivel en van het algemeen aanduidingenbesluit (warenwet); en de ontwerp-warenwetregeling kaaskorst-bedekkingsmiddelen.

  95/0204/nl
  specificatie van conformiteit voor radioapparatuur SV 04-06: straalverbindingsapparatuur werkend in de 18 GHz band.

  95/0205/nl
  specificatie van conformiteit voor radioapparatuur SV 04-05: straalverbindingsapparatuur werkend in de 23 GHz band.

  95/0221/nl
  eerste wijziging verordening hervulbare kunststofflessen.

  95/0243/nl
  specificatie van technische eisen voor radioapparatuur lv04-2: radioapparatuur voor rondstralende radiobakens (non-directional radio beacons) werkend in de lf/FM-banden.

  95/0247/nl
  ingrepenbesluit.

  95/0248/nl
  verordening dagvers gerookte paling.

  95/0249/nl
  besluit scheiden van dieren.

  95/0250/nl
  besluit voortplantingstechniek hij dieren.

  95/0252/nl
  besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen.

  95/0253/nl
  Wetsvoorstel v.h. lid Vos tot wijziging van de wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout).

  95/0298/nl
  specificatie van conformiteit voor radioapparatuur SV 04-2, straalverbindingsapparatuur werkend in de frequentieband 57,2-58,2 GHz.

  95/0310/nl
  besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1970 (Stb. 33), houdende toepassing van de artikelen 6, vijfde lid, 7, derde lid, onder b, 8, derde lid, 20, derde lid, 21, tweede lid en 27, derde lid, van de IJkwet 1937 (Stb. 627) ten aanzien van kilowattuurmeters.

  95/0313/nl
  ontwerp warenwetbesluit toevoeging microvoedingsstoffen aan levensmiddelen.

  95/0315/nl
  regeling houdende hernieuwde vaststelling eisen meetmiddelen ten behoeve van de in het voertuigreglement gestelde eisen.

  95/0316/nl
  hernieuwde vaststelling regeling kentekens en kentekenplaten.

  95/0317/nl
  hernieuwde vaststelling regeling kentekens en kentekenplaten.

  95/0340/nl
  ontwerpbesluit verwijdering land- en tuinbouwfolie.

  95/0383/nl
  besluit houdende bepaling van de gehalten waarop wordt gewaarborgd overeenkomstig het verdrag inzake onderzoek en stempeling van edelmetaalwerken.

  95/0395/nl
  regeling geluidsproductie sportmotoren

  95/0436/nl
  wijziging warenwetgeving hygiëne van levensmiddelen

  96/0009/nl
  bier verordening 1995

  96/0020/nl
  wijziging regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

  96/0033/nl
  besluit tot wijz.v.h.binnenschepenbesluit (technische eisen voor rijksvaartuigen en veerboten ).

  96/0041/nl
  regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties.

  96/0050/nl
  vrijstellingsregeling frisdranken met hoog cafeïnegehalte.

  96/0059/nl
  besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen.

  96/0062/nl
  besluit houdende wijziging van het besluit organisch halogeengehalte van brandstoffen (Stb. 1994, 854. n.b.: nog niet in werking getreden).

  96/0063/nl
  typekeuringsregeling houtkachels luchtverontreiniging koolstofmonoxide.

  96/0071/nl
  ontwerpverordening loopvogels 1996.

  98/0073/nl
  tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen.

  96/0093/nl
  besluit houdende regels voor tandartspraktijken, wijziging van het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en intrekking van het lozingenbesluit Wvo tandartspraktijken (besluit tandartspraktijken milieubeheer), alsmede twee bijbehorende ministeriële regelingen: regeling testmethoden amalgaamafscheiders en regeling amalgaamafscheiders tandartspraktijken milieubeheer.

  96/0095/nl
  wet tot wijziging van de woningwet inzake aanschrijving en energiebesparende voorzieningen.

  96/0120/nl
  (ontwerp)warenwetregeling azo-kleurstoffen.

  96/0121/nl
  ontwerpverordening vergoeding behandeling extra retouremballage 1996 met bijbehorend uitvoeringsbesluit.

  96/0138/nl
  vrijstellingsregeling anti-klontermiddelen in poedersuiker (warenwet) regeling van de staatssecretaris van welzijn, volksgezondheid en cultuur.

  96/0139/nl
  warenwetregeling vloeibare paraffine en glutaminezuur in levensmiddelenregeling van de staatssecretaris van welzijn, volksgezondheid en cultuur.

  96/0140/nl
  (wijziging) besluit sterkte-eisen frisdrankflessen (warenwet).

  96/0141/nl
  vrijstellingsregeling margarinebesluit (warenwet) -regeling van de staatssecretaris van welzijn, volksgezondheid en cultuur.

  96/0142/nl
  warenwetregeling vrijstelling doorstralen van verpakkingen en gebruiksartikelen. regeling van de staatssecretaris van Volksgez., Welzijn & Sport.

  96/0143/nl
  warenwetbesluit verduurzaamde vruchtenproducten.

  96/O145/nl
  regeling nadere eisen aan vuurwerk.

  96/0158/nl
  vrijstellingsbesluit 1996/1 verordening pgf 1981 verduurzaamde groenten (champignons).

  96/0159/nl
  vrijstellingsbesluit 1996/1 verordening pgf 1976: vruchtensappen en bepaalde aanverwante producten (toegevoegd calcium).

  96/0175/nl
  ontwerpbesluit. houdende wijziging van het besluit organisch halogeengehalte van brandstoffen.

  96/0176/nl
  regels voor toestellen onder druk; blad t 0102 'periodieke herbeoordeling'.

  96/0177/nl
  regels voor toestellen onder druk; blad a 1303 'niet-afblazende drukbeveiliging'.

  96/0178/nl
  regeling tot wijziging van de regeling zeilschepen met passagiers, met bijlage.

  96/0188/nl
  eerste wijziging uitvoeringsbesluit kwaliteitseisen limonadesiropen

  96/0210/nl
  verordening PVS kwaliteitsvoorschriften bloembollen 1996.

  96/0211/nl
  regeling houdende wijziging van de beschikking samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen .

  96/0218/nl
  vrijstellingsbesluit 1966/1 kwaliteitsvoorschriften (radijs).

  96/0219/nl
  regeling verpakking en verpakkingsafval

  96/0229/nl
  verordening technische eiproducten 1996 (ppe).

  96/0235/nl
  regeling voorschr. meetmiddelen: concept voorschr. instrumenten voor het meten van opaciteit.

  96/0245/nl
  ontwerp meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen II (mjp-gaii).

  96/0268/nl
  warenwetbesluit drukverpakkingen.

  96/0269/nl
  voorstel tot wijz. v.d. regeling verpakkingen en gebruiksartikelen (warenwet) (stcrt.1980 n 18 ).

  96/0274/nl
  warenwet sterkte-eisen frisdrankflessen.

  96/0275/nl
  besluit tot wijz. van het bouwbesluit inzake toegankelijkheid van woningen en woongebouwen.

  96/0294/nl
  concept regeling voorschriften meetmiddelen voor het vaststellen van remwerking.

  96/0307/nl
  regeling nadere regels attractie- en speeltoestellen.

  96/0313/nl
  verordening tot wijziging (37) van de zuivelverordening 1958, consumptiemelk.

  96/0314/nl
  wijziging i verordening PVS kwaliteitsvoorschriften bloembollen 1996 (diverse producten), onderscheidenlijk wijziging II verordening PVS kwaliteitsvoorschriften bloembollen 1996 (gladiool, lelie en narcis)

  96/0347/nl
  bekendmaking aan de scheepvaart inzake voorschriften voor de bouw en uitrusting van gastankers, gebouwd op/na 1 oktober 1994 ; lgs-code 1994

  96/0353/nl
  wijziging i verordening vvr regeling diervoeders voor de productie van varkensvlees volgens Japanstandaard 1995.

  96/0370/nl
  (ontwerp)besluit houdende intrekking van het wasmiddelenbesluit (warenwet) 1976.

  96/0383/nl
  ontwerpregeling houdende wijziging van de regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen.

  96/0384/nl
  ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer en het besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer b.

  96/0395/nl
  regeling voorschriften meetmiddelen voertuigreglement: concept specifieke eisen gesteld aan uitlaatgastesters.

  96/0396/nl
  ontwerpverordening mestvrije, teeltvrije en gewasbeschermingsmiddelenvrije zone bloembollengrond

  96/0416/nl
  Regeling tot wijziging van de Regeling groenprojecten

  96/0447/nl
  Wijziging 1996/01 Landbouwkwaliteitsverordening PGF 1991 Groenten en Fruit (spruiten)

  96/0448/nl
  Wijziging 1996/1 Verordening PGF 1988 gekonfijte vruchten

  96/0449/nl
  Wijziging 1996/01 PGF 1987 Zuurkool

  96/0454/nl
  Regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat tot wijziging van de Regeling medische uitrusting aan board van zeeschepen en de Regeling medische uitrusting aan boord van vissersvaartuigen (uitrusting brancards) en de Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot wijziging van de Regeling zeilschepen met passagiers (uitrusting brancards)

  96/0455/nl
  Vrijstellingsbesluit 1996/2 Verordening PGF 1976 vruchtensappen en aanverwante producten

  96/0479/nl
  Fiscale stimulering van de schoonste LPG-techniek (G3) in personenauto's

  96/0483/nl
  Wijziging van de Tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen

  96/0509/nl
  Tweede wijziging Uitvoeringsbesluit Kwaliteitseisen Limonadesiropen.

  96/0513/nl
  Delegatiebesluit ontheffingen statiegeldverordening.

  96/0514/nl
  Ontwerp-Warenwetbesluit Smeerbare Vetproducten.

  96/0519/nl
  Besluit houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 367) in verband met wijzigingen in het Internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, met bijlagen (Trb. 1977, 77), herijking van maritieme veiligheidsregelgeving en een aantal technische wijzigingen.

  97/0022/nl
  Besluit houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van art. 66, eerste lid, onderdeel d, van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren.

  97/0023/nl
  Wijzigingsverordening VI van de Verordening slachtpluimvee B.P.I.

  97/0035/nl
  Regeling ... houdende wijziging van de Regeling IBC-Code en de Regeling BCH-Code in verband met aanvullende normen voor de medische uitrusting a.b.v. chemicaliën-tankschepen.

  97/0036/nl
  Bekendmaking aan de Scheepvaart inzake het vervoer van deklast hout; Houtvaartcode.

  97/0060/nl
  Vrijstellingsbesluit 1996/9 Kwaliteitsvoorschriften (radijs)

  97/0061/nl
  Vrijstelling 1996/10 Kwaliteitsvoorschriften (radijs).

  97/0062/nl
  Bijlage bij de Ontwerpregeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure voor de goedkeuring van stemmachines (Regeling goedkeuring stemmachines).

  97/0075/nl
  Regeling geluidsniveaus a.b.v. vissersvaartuigen.

  97/0078/nl
  Tijdelijke vrijstelling keuringsplicht speeltoestellen.

  97/0117/nl
  Delegatiebesluit ontheffingen statiegeldverordening.

  97/0127/nl
  Besluit houdende uitvoering van art. 34, eerste lid, van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren).

  97/0128/nl
  Wijziging van de Tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen.

  97/0144/nl
  Voorstel voor een Besluit houdende vaststelling van het Warenwetbesluit Pentachloorfenol.

  97/0150/nl
  Besluit houdende wijziging van bijlage VI van het Binnenschepenbesluit i.v.m. de herziening van de voorschriften en bepalingen betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Nederlandse binnenwateren.

  97/0185/nl
  Wijziging IV Verordening erkenningsregeling GMP diervoedersector 1992, Besluit Vvr normen GMP diervoedersector 1997.

  97/0189/nl
  T 11-13 Randapparatuur; Technische voorschriften voor aansluiting op het openbare geschakelde telefoonnet in Nederland.

  97/0193/nl
  Convenant Brandveiligheid Nachtkleding.

  97/0198/nl
  Ontheffing statiegeldverordening kunststofflesjes.

  97/0199/nl
  Wijziging van de IJkregeling automatische weegwerktuigen.

  97/0205/nl
  Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998.

  97/0206/nl
  Wetsvoorstel houdende een wijziging van de Meststoffenwet.

  97/0207/nl
  Besluit houdende wijziging van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen.

  97/0208/nl
  Verordening II tot wijziging van de garnalenverordening.

  97/0209/nl
  Verordening tot intrekking van de verordening vangstregeling haring 1982.

  97/0217/nl
  Regeling van NEN 7087 afwijkende voorschriften en merkteken voor slibvang.

  97/0218/nl
  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken 1997, houdende vaststelling van de eisen aan de voertuigen van mobiele eenheden t.b.v. bijstandsverlening (bijlage 1)

  97/0219/nl
  Ontwerpverordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel tot intrekking van de Verordening inrichting detailhandel in vis 1961.

  97/0220/nl
  Ontwerpverordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel tot intrekking van de Verordening, Inrichting detailhandel in wild en gevogelte 1991.

  97/0229/nl
  Ontwerp-Warenwetregeling vrijstelling Warenwetbesluit Doorstraalde waren.

  97/0262/nl
  Wijziging van de Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen.

  97/0296/nl
  Groepsontheffing Statiegeldverordening Frisdranken en Waters 1997.

  97/0300/nl
  Ontwerpwijziging van de Warenwetregeling Dioxine in melk.

  97/0301/nl

  • Ontwerpbesluit houdende intrekking van negen besluiten. vallend onder de Warenwet, nl het Algemeen Aanduidingenbesluit, het Algemeen Besluit. Het Azijnbesluit, het Eiwitproductenbesluit, het Geconserveerde-aardappelenbesluit, het Geconserveerde-groentenbesluit, het Jusbesluit, het Mayonaise- en Slasausbesluit en het Wijnbesluit, en daarmee verband houdende wijziging van dertien andere besluiten.
  • Ontwerp-Warenwetbesluit Eiwitproducten.
  • Ontwerp-Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen.

  97/313/nl
  Regeling DNA-onderzoeken 1997

  97/314/nl
  Regeling voor de meetmiddelen van de politie

  97/315/nl
  Regeling ijking meetmiddelen klpd 1997

  97/0316/nl
  Regeling voorlopig ademonderzoek 1997.

  97/0317/nl
  Regeling type-aanwijzing ademanalyse-apparaat 1

  97/0318/nl
  Regeling bloed- en urineonderzoek 1997

  97/319/nl
  Besluit alcoholonderzoeken 1997

  97/0320/nl
  Regeling ademanalyse 1997

  97/0321/nl
  Regeling wapens en munitie 1997

  97/322/nl
  Wet wapens en munities 1997

  
  
  
  .

  terug naar inhoudsopgave

Enkele regelingen als voorbeeld

  15 september 1988
  Besluit van --, Stb jaargang 1988 , NR 432 houdende regels inzake kennisgeving omtrent risico's van zware ongevallen (Besluit risico's zware ongevallen)

  26 mei 1992,
  Besluit van --, Stb. jaargang 1992 , NR 290 houdende wijziging van het Besluit risico's zware ongevallen

  17 juni 1992,
  Beschikking van de Minister van Justitie van --, Stb. jaargang 1992 , NR 291 houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit risico's zware ongevallen (Stb. 1988, 432), zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 mei 1992, Stb. 290.

  21 maart 1994
  Besluit van --, Stb. 206 houdende regels voor houtbewerkende bedrijven (Besluit houtverwerkende bedrijven milieubeheer), zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld.

................................................

Kernenergiewet

Uitvoeringsvoorschriften 29 mei 1965 t/m 14 november 1996

  29 mei 1965 t/m 20 februari 1992
  Beschikkingen van --
  betreffende instellingen erkend als bevoegd tot het verstrekken van persoonlijke controlemiddelen (badges) ex art. 33 Veiligheidsbesluit ioniserende stralen (thans art. 25, eerste lid, Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (C-2.3)

  19 april 1968
  Bijlagen behorende bij het Besluit van --, Stb. 207
  houdende vaststelling van regelen in het belang van de openbare veiligheid m.b.t. gevaarlijke stoffen Reglement Gevaarlijke Stoffen (C-4.1a, C4-.1aa, C-4.1b en C-4.1bb)

  29 augustus 1969
  Besluit van --, Stb. 358
  Definitiebesluit Kernenergiewet (C-1.1)

  4 september 1969
  Besluit van --, Stb. 403
  Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (C-3.1)

  4 september 1969
  Besluit van --, Stb. 405
  Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen) (C4.1)

  8 oktober 1969
  Besluit van --, Stb. 471
  Besluit registratie splijtstoffen en ertsen (C 6)

  16 oktober 1969
  Besluit van --, Stb. 472
  Besluit registratie radioactieve stoffen en kosten keuringsdiensten van waren (C-6.2)

  20 oktober 1969
  Besluit van --, Stb. 476
  Vrijstellingsbesluit landsverdediging Kernenergiewet (C-11.1)

  22 oktober 1969
  Besluit van --, Stb. 474
  Besluit taakvervulling ambtenaren keuringsdiensten Kernenergiewet (C-13.1a)

  24 november 1969
  Beschikking van --, nr. 132.695, Stcrt. 239
  Beschikking toezicht naleving Kernenergiewet) (C-13.1)

  2 december 1969
  Beschikking van --, nr. 132.967, Stcrt. 241
  inzake aanwijzing eerste kantoren Kernenergiewet (C4-2)

  5 december 1969
  Beschikking van --, nr. 669/807, Stcrt. 240
  betreffende aanwijzing landen Kernenergiewet (C-4.3)

  5 december 1969
  Beschikking van --, nr. 669/795, Stcrt. 240
  betreffende aangifte van splijtstoffen en ertsen (C-6.1)

  12 december 1969
  Beschikking van --, nr. 2302, Stcrt. 244
  houdende aanwijzing ambtenaren, belast met toezicht op naleving der wet (C-13.2)

  16 december 1969
  Beschikking van --, nr. 609/ 269, Stcrt. 248
  inzake opsporingsbevoegdheid Kernenergiewet (C-10.1)

  18 december 1969
  Beschikkingen van --, nr 133.024, Stcrt. 253
  houdende aanwijzing ambtenaren, belast met toezicht op naleving der wet (C-13.3)

  29 december 1969
  Beschikking van --, nr. A 69/9720, Stcrt. 252
  houdende aanwijzing ambtenaren, belast met toezicht op naleving der wet (C-13.4)

  9 januari 1970
  Beschikking van --, nr. 669/508, Stcrt. 7
  houdende aanwijzing ambtenaren, belast met toezicht op naleving der wet (C-13.5)

  2 februari 1970
  Beschikking van --, nr. J. 16, Stcrt. 30
  houdende aanwijzing ambtenaren, belast met toezicht op naleving der wet (C-13.6)

  17 juni 1971
  Besluit van --, Stb. 420
  Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (C-14)

  24 september 1971
  Beschikking van --, nr. 671/ 524, Stcrt. 187
  houdende toepassing Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (C-14.1)

  14 november 1980
  Beschikking van --, nr. 680/ 932, Stcrt. 225
  Beschikking toepassing Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet (C-14.2)

  3 december 1980
  Beschikking van --, nr. 269383, Stcrt. 242
  inzake aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Kernenergiewet (C-13.7)

  25 juni 1981
  Besluit van --, Stb. 455
  Bijdragen besluit Kernenergiewet 1981 (C-9.1)

  5 januari 1983
  Beschikking van --, nr. 189.582, Stcrt. 6
  Beschikking biologische werkzaamheid geabsorbeerde stralingsdosis (C-1a)

  13 juni 1983
  Bekendmaking van ---, nr. 130683, Stcrt. 117
  Bekendmaking eisen erkenning als geneeskundige krachtens het RASB en het
  Toestellenbesluit (C-2.11)

  20 november 1984
  Richtlijn van --, Stcrt. nr. 227
  Richtlijn voor de erkenning van opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen (C-2.12)

  10 september 1986
  Besluit van --, Stb. 465
  betreffende Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (C-2.1)

  19 januari 1987
  Regeling van --, nr. MHS 2825039, Stcrt. 25
  betreffende waarschuwingssignalering radioactieve stoffen (C-2.9)

  19 maart 1987
  Regeling van --, nr. MHS 0946020, Stcrt. 60
  betreffende classificatie radiotoxiciteit 1986 (C-2.10)

  19 maart 1987
  Regeling van --, nr. MHS 0946019, Stcrt. 60
  betreffende effectief dosisequivalent (C-1.2)

  31 augustus 1987
  Regeling --, nr. MJZ 0197001, Stcrt. 176
  intake aangifte radioactieve stoffen (C-2.4)

  31 augustus 1987
  Regeling --, nr. MJZ 3187030, Stcrt. 176
  inzake aanvraag vergunning en aangifte toestellen Kernenergiewet (C-2.5)

  31 augustus 1987
  Beschikking van --, Stcrt. 176
  inzake erkenning Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. als ophaaldienst voor splijtstoffen en ertsen bevattende afvalstoffen (C-2.6)

  6 maart 1989
  Regeling van --, Stcrt. 52
  inzake toepassing Geheimhoudingbesluit Kernenergiewet (C-14.3)

  30 september 1991
  Besluit van --, Stcrt. 223
  inzake wijziging vergunningverlening Kernenergiewet (C-7)

  30 juni 1993
  Regeling van --, Stcrt. 127
  inzake erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen (C-2.7)

  17 november 1993
  Besluit van --, Stb. 626
  houdende regels inzake in-, uit- en doorvoer van radioactieve stoffen (Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen) (C-4.4)

  4 februari 1994
  Plan houdende Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding (uittreksel) (C-5.1)

  28 april 1994
  Besluit van --, Stcrt. 83
  houdende Organisatie- en mandaatbesluit KFD 1994 (C-13.10)

  17 juni 1994
  Besluit van --, Stcrt. 152
  inzake Uitvoering Richtlijn 90/641/Euratom (Paspoort en NDRIS} (C-2.13)

  27 maart 1995
  Regeling van --, Stcrt. 69
  inzake aanwijzing toezichthoudende ambtenaren (C-13.7)

  23 februari 1996
  Regeling van --, Stcrt. 43
  inzake intrekking alarmregelingen (C-5.3)

  3 mei 1996
  Besluit van --, Stb. 266
  inzake intrekking Besluit ongevallen kerninstallaties (C-5.2)

  9 oktober 1996
  Besluit van --, Stb. 528
  houdende aanwijzing instellingen van in bezit genomen goederen (splijtstoffen en radioactieve stoffen (C-13.8)

  14 november 1996
  Regeling van --, Stcrt. 225
  inzake aanwijzing rookmelders Kernenergiewet 1996 (C-2.8)

  
  
  
  .

  terug naar inhoudsopgave

Wet milieubeheer

Regels ex art. 8.40 Wet milieubeheer (Ca-1)

  Besluit brood- of banketbakkerijen milieubeheer (Ca-1.1)
  Besluit slagerijen milieubeheer. (Ca-1.2)
  Besluit woon- of kantoorgebouwen milieubeheer. (Ca-1.3)
  Besluit gasdrukregel- en meetstations milieubeheer. (Ca-1.4)
  Besluit riool- of poldergemalen milieubeheer (Ca-1.5)
  Besluit detailhandel milieubeheer. (Ca-1.6)
  Besluit doe-het-zelf-bedrijven milieubeheer. (Ca-1.7)
  Besluit chemische wasserijen milieubeheer. (Ca-1.8)
  Kennisgevingsformulier chemische wasserijen milieubeheer (Ca-1.8)
  Besluit herstelinrichtingen motorvoertuigen milieubeheer. (Ca-1.9)
  Kennisgevingsformulier herstelinrichtingen motorvoertuigen milieubeheer. (Ca-1.9a)
  Besluit opslag goederen milieubeheer. (Ca-1.10)
  Kennisgevingsformulier opslag goederen milieubeheer (Ca-1.10a)
  Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer.(Ca-1.11)
  Besluit scholen en opleidingsinstituten milieubeheer (Ca-1.12)
  Besluit horecabedrijven milieubeheer (Ca-1.13)
  Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer (Ca-1.14)
  Vaststelling model-meldingsformulier Besluit houtverwerkende bedrijven (Ca-1.15a)

  
  
  

Wet milieubeheer

Regels ex art. 8.44/8.40 Wet milieubeheer. (Ca-2)

  Besluit opslag propaan milieubeheer. (Ca-2.1)
  Besluit opslag vuurwerk milieubeheer. (Ca-2.2)
  Besluit opslag propaan in de bouw milieubeheer. (Ca-2.3)
  Besluit LPG-tankstations milieubeheer. (Ca-2.4)
  Besluit mestbassins milieubeheer. (Ca-2.5)
  Kennisgevingsformulier mestbassins milieubeheer. (Ca-2.5a)
  Besluit ondergrondse opslag tanks. (Ca-2.6)
  Besluit tankstations milieubeheer. (Ca-2.7)

  
  
  


Wet milieubeheer

Regels ex arts 8.44 Wet milieubeheer. (Ca-3)

  Besluit emissie-eisen NOx salpeterzuurfabrieken (Ca-3.1)
  Asbestbesluit milieubeheer. (Ca-3.2)
  Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen. (Ca-3.6)
  Besluit luchtemissies afvalverbranding (Ca-3.7)
  Regeling meetmethoden luchtemissies afvalverbranding (Ca-3.7a)

  
  
  


Wet milieubeheer

Regels ex art. 8.45 Wet milieubeheer. (Ca-4)


Wet milieubeheer

Uitvoeringsvoorschriften 13 januari 1986 t/m 27 februari 1997

  13 januari 1986
  Besluit van--, Stb. 78; houdende regels als bedoeld in artikel 2 van de Wet inzake de luchtverontreiniging (Besluit luchtkwaliteit zwaveldioxide en zwevende deeltjes (zwarte rook)

  23 januari 1987
  Besluit van --, Stb. 33, houdende regels als bedoeld in artikel 2 van de Wet inzake de
  luchtverontreiniging (Besluit luchtkwaliteit stikstofdioxide)

  26 januari 1987
  Besluit van-- , Stb. 34, houdende regels als bedoeld in artikel 2 van de Wet inzake de luchtverontreiniging (Besluit luchtkwaliteit koolstofmonoxide en lood)

  6 april 1990
  Besluit van--, Stb.174, houdende regelen inzake bijdragen aan de provincies, gemeenten en andere openbare lichamen in de kosten van door hen getroffen maatregelen in het belang van het voorkomen, beperken of ongedaan maken van verontreiniging of aantasting van het milieu (Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer)

  7 november 1990
  Besluit van --, Stb. 569, houdende uitvoering van de artikelen 61ah en 61ai van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Besluit Fonds Luchtverontreiniging 1990)

  29 december 1992
  Stb. 35, houdende regels als bedoeld in artikel 2 van de Wet inzake de luchtverontreiniging (Besluit luchtkwaliteit benzeen)

  5 januari 1993
  Besluit van --, Stb. 50, houdende uitvoering van de hoofdstukken 1 en 8 van de Wet milieubeheer en hoofdstuk V van de Wet geluidshinder (Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer)

  2 november 1993
  Besluit van --. Stb. 571, houdende nadere omschrijving van het begrip autowrakken

  4 november 1993
  Regeling van --, Nr. DGM/EIM/MBB/09993003, Stcrt. 229, houdende Regeling startnotitie milieu-effectrapportage

  15 november 1993
  Regeling van --, nr. DGM/A 12N93043, Stcrt. 223, tot vaststelling van nadere regels inzake de aanduiding van batterijen en accu's die kwik, cadmium of lood bevatten

  25 november 1993
  Besluit van --, Stb. 617, houdende aanwijzing van gevaarlijke stoffen alsmede aanwijzing van afgewerkte olie als afvalstof (Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen)

  24 november 1993
  Besluit van --, Stb. 613, houdende invoering van een vergunningplicht voor de inzameling van afgewerkte olie (Besluit inzameling afgewerkte olie)

  20 december 1993
  Regeling van --, Stcrt. 1994, 12, houdende nadere regels inzake de producten die van een kca-logo moeten worden voorzien en inzake het kca-logo (Nadere regels kca-logo)

  29 december 1993
  Besluit van --, Stb. 1994, 22, houdende regels over het aanbrengen van het kca-logo op aangewezen categorieën van producten (Besluit kca-logo)

  21 februari 1994
  Besluit van --, Stcrt. 40, houdende Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren milieuwetgeving

  27 april 1994
  Regeling van --, Stcrt. 86, houdende nadere regels ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (Regeling EEG-verordening overbrenging van afvalstoffen)

  9 mei 1994
  Regeling van --, Stcrt. 92, houdende uitvoering van artikel 15.36, tweede lid, van de Wet milieubeheer (Regeling verzoek verwijderingsbijdragen)

  4 juli 1994
  Besluit van --, Stb. 540, houdende uitvoering van het hoofdstuk Milieu-effectrapportage van de Wet milieubeheer (Besluit milieu-effectrapportage 1994 )

  19 december 1995
  Mededeling van --, Stcrt. 246, houdende het algemeen verbindend verklaren van eer overeenkomst over een verwijderingsbijdrage voor auto's (Mededeling algemeen verbindend verklaren overeenkomst verwijderingsbijdrage auto's)

  31 januari 1995
  Besluit van --, Stb. 45, tot vaststelling van regels voor het na gebruik innemen en verwerken van batterijen (Besluit verwijdering batterijen)

  26 april 1995
  Besluit van --, Stb. 248, tot vaststelling van regels voor het na gebruik innemen en verder verwijderen van personenwagenbanden (Besluit verwijdering personenwagenbanden)

  23 Juni 1995
  Regeling van --, Stcrt. 121, houdende Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen

  14 december 1995
  Regeling van --, Stcrt. 245, houdende Regeling instantie verwijdering afvalstoffen

  19 januari 1996
  Besluit van --, Stb. 46, houdende voorschriften voor het brengen van bedrijfsafvalwater vanuit niet-inrichtingen en huishoudelijk afvalwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (Besluit lozingsvoorschriften niet-inrichtingen milieubeheer)

  27 februari 1996
  Regeling van --, Stcrt. 43, houdende Regels over het ontwerpen, bouwen, aanpassen en onderhouden van openbare riolen

  27 februari 1996
  Besluit van --, Stb. 158, houdende regels met betrekking tot diverse bijdragen voor het milieubeheer (Besluit diverse bijdragen milieubeheer)

  
  
  
  .

  terug naar inhoudsopgave

Wet milieugevaarlijke stoffen

Uitvoeringsvoorschriften 18 november 1986 t/m 8 oktober 1996

  19 december 1986
  Regeling van -- , Stcrt. 248
  betreffende Bureau Milieugevaarlijke stoffen (C-2.2)

  19 december 1986
  Regeling van -- , Stcrt. 248
  betreffende Nadere regels indiening en bekendmaking van kennisgeving en overige gegevens van Hoofdstuk 2 Wet milieugevaarlijke stoffen (C-2.3)

  14 oktober 1987
  Besluit van -- , Stb. 516
  houdende regelen met betrekking tot de verpakking en aanduiding van milieugevaarlijke stoffen en bepaalde gevaarlijke preparaten (Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten) (C-4.3)

  16 december 1987
  Besluit van -- , Stcrt. 248
  betreffende inwerkingtreding derde wijziging vastgestelde onderzoekmethoden OESO (C-2.1a)

  27 januari 1988
  Regeling van --, Stcrt. 3O
  houdende nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten (C-4.4)

  19 februari 1988
  Regeling van -- , Stcrt. 39
  houdende Regeling inrichting register Wet milieugevaarlijke stoffen (C-2.5)

  28 april 1988
  Besluit van -- , Stb. 208
  houdende uitvoering van artikel 32, tweede en derde lid van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Registratiebesluit Wet milieugevaarlijke stoffen) (C-4,6)

  22 september 1988
  Besluit van -- , Stb. 443
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen ( DBB-besluit Wet milieugevaarlijke stoffen) (C-4.1)

  21 oktober 1988
  Regeling van -- , Stcrt. 227
  betreffende de inwerkingtreding van de Richtlijn van de Commissie van 18 november 1987 houdende negende aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen, (Testmethoden voor toxiciteit en ecotoxiciteit) (C-2.1b)

  13 december 1989
  Besluit van -- , Stb. 560
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Ugilec 121-, Ugilec 141- en DBBT-besluit Wet milieugevaarlijke stoffen) (C-4.10)

  31 januari 1990
  Besluit van --, Stb. 82
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 20, vierde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Besluit melding nieuwe kennis milieugevaarlijke stoffen) (C-3.2)

  13 maart 1991
  Regeling van -- , Stcrt. 60
  houdende vaststellingsmethode cadmiumgehalte van producten (Regeling vaststellingsmethode cadmiumgehalte van producten) (C-4.13a)

  18 april 1991
  Besluit van ---, Stb. 232
  houdende toepassing van artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen, met betrekking tot polychloorbifenylen, polychloorterfenylen en chlooretheen (P.C.B.-, P.C.T.- en chlooretheenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen) (C-4.14)

  18 augustus 1992
  Besluit van --, Stb. 455
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Besluit implementatie EEG-stoffenrichtlijn Wet milieugevaarlijke stoffen) (C-4.16)

  23 december 1992
  Regeling van -- , Stcrt. 252
  betreffende terugwinning van oplos- en reinigingsmiddelen (Regeling terugwinning van oplos- en reinigingsmiddelen) (C-4.12a)

  23 december 1992
  Regeling van -- , Stcrt. 252
  houdende aanwijzing van de Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf (C-4.12b)

  23 december 1992
  Regeling van -- , Stcrt. 252
  houdende aanwijzing van essentiële toepassingen van halon-blusgas (C-4.12c)

  29 april 1993
  Besluit van -- , Stb. 252
  tot vaststelling van nieuwe regels inzake het verstrekken van veiligheidsinformatiebladen aan beroepsmatige gebruikers van gevaarlijke stoffen en preparaten (Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen) (C-4.18)

  28 mei 1993
  Besluit van -- , Stb. 290
  houdende regels voor de verwijdering van asbest bij het slopen van bouwwerken en het uit elkaar nemen van objecten (Asbest-verwijderingsbesluit) (C-4.8)

  22 september 1993
  Regeling van -- , Stb. 186
  houdende Regeling ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen (C-4.5a)

  2 november 1993
  Besluit van -- , Stb. 570
  houdende regelen inzake in- en uitvoer van bepaalde chemische stoffen (Besluit in- en uitvoer milieugevaarlijke stoffen) (C-4.l9)

  6 juni 1994
  Mededeling van -- , Stcrt. 109
  houdende uitvoering van artikel 9, tweede lid, onderdeel 1, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (Mededeling stoffen. uitgezonderd van kennisgevingsplicht) (C-2.1c)

  ??? juni 1994
  Regeling van -- , Stcrt. 109
  houdende Regeling inhoud kennisgevingen en meldingen Wet milieugevaarlijke stoffen (C-2.1d) .

  6 juli 1994
  Regeling van --, Stcrt. 133
  houdende nadere regels betreffende de beginselen voor de beoordeling van de risico's van een stof waarvoor een kennisgeving of een melding is gedaan krachtens hoofdstuk 2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Regeling risicobeoordeling nieuwe stoffen Wet milieugevaarlijke stoffen) (C-2.1e)

  27 juli 1994
  Circulaire van -- , Stcrt 1995, 115
  inzake uitvoering en handhaving van het asbestbeleid door gemeenten (I) (C-4.8b)

  18 augustus 1994
  Regeling van -- , Stcrt. 164
  houdende aanwijzing van een merkteken voor deskundige asbestverwijderingsbedrijven (Regeling merkteken asbestverwijdering) (C-4.8a)

  7 oktober 1994
  Regeling van - , Stcrt. 203
  betreffende aandachtstoffen (Regeling aandachtstoffen Wet milieugevaarlijke stoffen 1994) (C-3.1)

  20 februari 1995
  Besluit van --, Stb. 106
  houdende regels voor de beoordeling en beperking van de risico's van bestaande stoffen (Besluit beoordeling en beperking risico's bestaande stoffen) (C-3.3)

  31 mei 1995
  Circulaire van -- , Stcrt. 118
  inzake uitvoering en handhaving van het asbestbeleid door gemeenten (II) (C-4.8c)

  18 juni 1995
  Circulaire van -- , Stcrt. 122
  betreffende risicobeoordeling bestaande stoffen (C-3.3a)

  25 oktober 1995
  Besluit van -- , Stb. 657
  houdende regels betreffende stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 (C-4.12)

  27 februari 1996
  Circulaire van -- , Stcrt. 53
  inzake de handhaving van de certificatieplicht voor asbestverwijderingsbedrijven (C-4.8d)

  10 mei 1996
  Regeling van -- , Stcrt. 97
  houdende aanwijzing van een merkteken voor asbestonderzoek (Regeling merkteken asbest onderzoek) (C-4.8e)

  
  
  
  .

  terug naar inhoudsopgave

Wet inzake de luchtverontreiniging

Uitvoeringsvoorschriften 2 augustus 1972 t/m 12 maart 1996

  2 augustus 1972
  Beschikking --, Stcrt. 153,
  houdende aanwijzing inspecteur bedoeld in art. 1 der wet (C-1)

  7 september 1973
  Besluit van --, Stcrt. 184,
  houdende aanwijzing Rijksdienst voor het Wegverkeer als keuringsinstantie (C-2.1e)

  27 september 1974
  Besluit van --, Stb. 549,
  houdende vaststelling van het Besluit zwavelgehalte brandstoffen (C-4.1)

  28 oktober 1974
  Beschikking van --, Stcrt. 215,
  Besluit bepalingsmethode zwavelgehalte brandstoffen (C-4.la)

  7 oktober 1977
  Besluit van --, Stb. 588,
  houdende regelen inzake het lood- en benzeengehalte van lichte olie (benzine)

  Besluit loodgehalte benzine)(C-4.2)

  28 december 1977
  Beschikking van --,Stcrt.255
  Besluit bepalingsmethoden lood- en benzeengehalte benzine (C-4.2a)

  26 oktober 1978
  Besluit van -- , Stb. 547, houdende regelen inzake chloorfluormethanen bevattende spuitbussen
  Besluit chloorfluormethanen in spuitbussen (C-3.1)

  30 maart 1982
  Regeling van --, Stcrt 80
  houdende Meetbesluit CO/roet motorrijtuigen (C-2.2a)

  29 oktober 1984
  Besluit van --, Stb. 525
  houdende typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging (C-2.4)

  3 september 1985
  Regeling van --, Stcrt. 189,
  houdende Keuringsreglement besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging (C-2.4a)

  3 september 1985
  Regeling van --, Stcrt. 189,
  houdende Aanwijzing keuringsinstantie besluit typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging (C-2.4b)

  18 juni 1990
  Regeling van --, Stcrt. 123
  inzake Regeling uitvoering art. 1 Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (C-2.1a)

  18 juni 1990
  Regeling van --, Stcrt. 123
  inzake Regeling uitvoering art. 2a Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (C-2.1b)

  18 juni 1990
  Regeling van --, Stcrt. 123
  inzake Regeling uitvoering art. 3a Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging (C-2.lc)

  5 oktober 1994
  Regeling van --, nr. MJZ 05094004 Stcrt. 199
  houdende voorschriften voor de typekeuring van motorrijtuigen in verband met de luchtverontreiniging.
  Regeling keuringsvoorschriften motorrijtuigen luchtverontreiniging (C-2.1d)

  15 september 1995
  Besluit van --, Stb. 446
  houdende uitvoering van de EG-ozonrichtlijn
  Besluit uitvoering EG-ozonrichtlijn (C-5.1)

  
  
  
  .

  terug naar inhoudsopgave

Wet bodembescherming

Uitvoeringsvoorschriften 25 maart 1987 t/m 23 november 1995

  17 december 1987
  Besluit van --, Stb. 247
  tot instelling Technische commissie bodembescherming (C-2.1)

  15 januari 1993
  Besluit van --, Stb. 46
  houdende regels met betrekking tot het opslaan van vloeistoffen in ondergrondse tanks (Besluit opslaan in ondergrondse tanks) (C-3.17)

  20 januari 1993
  Besluit van --, Stb. 55
  houdende regels inzake het storten van afvalstoffen (Stortbesluit bodembescherming) (C-3.16)

  17 februari 1993
  Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van, Stcrt. 37, houdende Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming (C-3.16a)

  20 april 1993
  Besluit van --, Stb. 233
  houdende regels met betrekking tot infiltratie van uit oppervlaktewater verkregen water in de bodem (Infiltratiebesluit bodembescherming) (C-3.9)

  25 september 1993
  Besluit van --, Stb. 602
  houdende regels met betrekking tot het verplicht bodemonderzoek op in gebruik zijnde bedrijfsterreinen (Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen) (C-6.1)

  3 december 1993
  Overeenkomst van --, Stcrt. 239
  betreffende Overeenkomst kredietverlening vrijwillige bodemsanering (C-7.4)

  21 februari 1994
  Besluit van --, Stcrt. 40
  houdende Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren milieubeheer (C-10.1)

  25 maart 1994
  Besluit van --, Stb. 225
  houdende regels inzake de verstrekking van borgstellingen ter zake van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf (Besluit borgstelling MKB-kredieten)(C-7.3)

  9 mei 1994
  Circulaire van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van --, Stcrt. 95 betreffende interventie- en streefwaarden bodemsanering (C-4.1)

  10 mei 1994
  Circulaire van de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van W, Stcrt. 107 betreffende inwerkingtreding saneringsregeling Wet bodembescherming, eerste fase (C-11.1)

  12 juli 1994
  Circulaire van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van --, Stcrt. 138 betreffende interimbeleid sanering waterbodems regionale wateren (C-11.2)

  19 september 1994
  Regeling van --, Stcrt. 182
  van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. MJZ 09994001, Centrale Directie Juridische Zaken (Vrijstellingsregeling zuiveringsslib) (C-5.1)

  29 november 1994
  Besluit van --, Stb. 844
  houdende overige niet-meldingsplichtige gevallen van niet-ernstige bodemverontreiniging ten aanzien waarvan het voornemen bestaat de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst (Besluit overige niet-meldingsplichtige gevallen bodemsanering) (C4.10) ~

  20 december 1994
  Regeling van --, Stcrt. 251
  van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. MJZ 24D94001, houdende Regeling beoordeling reinigbaarheid grond bodemsanering (C-4.6)

  22 december 1994
  Circulaire van --, Stcrt. 249
  betreffende Inwerkingtreding saneringsregeling Wet bodembescherming, tweede fase (C-11.3)

  22 mei 1995
  Besluit van --, nr. DB 95/1952 M.
  Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting Milieukosten (C-7.5)

  3 oktober 1995
  Circulaire van --, Stcrt. 195
  betreffende Tarief beoordeling onderzoeken en saneringsplannen (C4.12)

  
  
  
  .

  terug naar inhoudsopgave

Bestrijdingsmiddelenwet

Uitvoeringsvoorschriften t/m 18 januari 1996

  4 augustus 1964
  Regeling van de Ministers van landbouw en Visserij en van Sociale Zaken en Volksgezondheid van --, Stcrt. 167 (Bestrijdingsmiddelenregeling)

  20 juli 1976
  Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij, de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Minister van Sociale Zaken a.i. van --, houdende uitvoering van enige artikelen van de Bestrijdingsmiddelenwet (Uitvoeringsregeling bestrijdingsmiddelen)

  19 mei 1978
  Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van -- , Stcrt. 98
  (Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen)

  12 oktober 1982
  Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van --, Stcrt. 200
  (Regeling verwijdering dompelvloeistof bloembollen en bloemknollen)

  29 mei 1984
  Besluit van --, Stb. 233, houdende regelen met betrekking tot het toepassen van bestrijdingsmiddelen met behulp van luchtvaartuigen

  30 mei 1984
  Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van --, Stcrt. 109
  (Uitvoeringsregeling luchtvaarttoepassingen bestrijdingsmiddelen)

  10 december 1986
  Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van --, Stcrt. 243
  (Regeling Monsterneming bestrijdingsmiddelen)

  6 maart 1989
  Besluit van --, Stb. 88, houdende uitvoering van artikel 1, zesde lid, onderdeel b,
  van de Bestrijdingsmiddelenwet

  11 juni 1990
  Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van --
  Stcrt. 120 (Regeling verwijdering resten en gebruikte verpakkingen houtverduurzamingsmiddelen)

  7 mei 1992
  Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van --, Stcrt. 91
  (Regeling administratievoorschriften bestrijdingsmiddelen)

  24 december 1992
  Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van --, Stcrt. 252
  (Mandaatbesluit College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen)

  6 april 1993
  Besluit van --, Stb. 225
  houdende regulering grondontsmettingsmiddelen (Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen)

  22 april 1993
  Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van --, Stcrt 81 (Uitvoeringsregeling grondontsmettingsmiddelen)

  27 oktober 1993
  Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van -- Stcrt. 207 (Regeling samenstelling Bestrijdingsmiddelencommissie 1993)

  12 april 1994
  Besluit van --, Stb. 292, houdende regels terzake van de werkwijze van de Bestrijdingsmiddelencommissie (Besluit werkwijze Bestrijdingsmiddelencommissie)

  8 juli 1994
  Besluit van --, Stb. 578, houdende voorschriften omtrent de vakkennis -- en vakbekwaamheidseisen inzake bestrijdingsmiddelen (Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen)

  20 februari 1995
  Besluit van --, Stb. 101, houdende vaststelling van het Besluit uitvoer bestrijdingsmiddelen (Besluit uitvoer bestrijdingsmiddelen)

  20 februari 1995
  Besluit van --, Stb. 102 houdende vaststelling van het Besluit wijziging toelatingsvoorschriften bestrijdingsmiddelen (Besluit wijziging toelatingsvoorschriften Bestrijdingsmiddelen)

  23 februari 1995
  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van --, Stcrt. 41 (Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995)

  3 maart 1995
  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van --, Stcrt 50 (Uitvoeringsregeling vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen)

  6 april 1995
  Besluit van --, Stb. 241, houdende beginselen voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen (Besluit uniforme beginselen gewasbeschermingsmiddelen)

  
  
  
  .

  terug naar inhoudsopgave


Arbeidsomstandighedenwet

Uitvoeringsvoorschriften 19 november 1938 t/m 21 december 1995

  19 november 1938
  Besluit van --, Stb. 872
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 6 en 7 der Veiligheidswet 1934 (Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen) (C-1)

  19 november 1938
  Besluit van --, Stb. 873
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 6 en 7 der Veiligheidswet 1934 (Elektrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938) (C-2)

  8 augustus 1939
  Besluit van --, Stb. 865
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 16 der Veiligheidswet 1934 (Veiligheidsbesluit-loodwit) (C-3)

  25 maart 1950
  Besluit van --, Stb. K 107
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel II der Veiligheidswet 1934 (Landbouwveiligheidsbesluit) (C-5)

  21 november 1950
  Besluit van --, Stb. K 519
  tot hernieuwde vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 12 en 30 der Stuwadoorswet (Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid) (C-16)

  4 oktober 1951
  Besluit van --, Stb. 443
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de Silicosewet (Zandsteenbesluit) (C-6)

  6 december 1951
  Besluit van --, Stcrt. 240
  tot vaststelling modellen van de registers bedoeld in arts. 18, lid 1, en 22 Veiligheidsbesluit stuwadoorsarbeid en van de certificaten bedoeld in arts. 19, onder b t/m f. 21, onder b t/m e en 22, onder a en b van dat besluit (C-6.1)

  8 januari 1952
  Besluit van --, Stcrt. 8
  tot uitvoering art. 5 Zandsteenbesluit, zoals gewijzigd bij beschikking van 14 mei 1965, no. 5505, Stcrt. 97 (C-6)

  13 juni 1952
  Besluit van --, Stcrt. 114
  tot Vaststelling model certificaat, bedoeld in art. 21, onder a Veiligheidsbesluit stuwadoorsarbeid (C-6.1)

  18 november 1957
  Beschikking van --, Stcrt. 229
  tot uitvoering art. 55a Elektrotechnisch veiligheidsbesluit 1938 (C-2)

  29 maart 1963
  Besluit van --, Stb. 170
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 9, eerste lid en 12, eerste en zesde lid, van de Veiligheidswet 1934 (Veiligheidsbesluit Binnenvaart) (C-7)

  25 juni 1963
  Besluit van --, Stb. 269
  inzake inwerkingtreding arts. 9 en 12 Veiligheidswet m.b.t. arbeid ex art. 1 Veiligheidsbesluit Binnenvaart (C-7.1)

  25 juni 1963
  Beschikking van --, Stcrt. 123
  betreffende machtiging directeur-generaal van de arbeid (C-7.2)

  25 juni 1963
  Besluit van --, Stcrt. 123
  tot uitvoering van art. 35, derde lid, van het Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Vaststelling certificaat van beproeving van een hijsinrichting) (C-7.3)

  25 juni 1963
  Besluit van --, Stcrt. 123
  tot uitvoering van art. 107, tweede lid van het Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Vaststelling vorm en inhoud veiligheidsregister) (C-7.4)

  25 juni 1963
  Beschikking van --, Stcrt. 123
  betreffende machtiging districtshoofden (C-7.5)

  28 september 1966
  Beschikking van --, Stcrt. 194
  tot uitvoering art. 179, lid 1 Veiligheidsbesluit stuwadoorsarbeid (Aanwijzing eenheidsdiploma EHBO) (C-6.3)

  7 april 1970
  Beschikking van --, Stcrt. 75
  tot uitvoering art. 72, eerste lid, van het Veiligheidsbesluit Binnenvaart (Vaststelling inhoud verbandtrommel) (C-7.6)

  14 oktober 1970
  Besluit van --, Stcrt. 207
  tot uitvoering arts. 28, lid 2, 33, 42 en 48, lid 2 Caissonbesluit (C-8)

  11 augustus 1973
  Besluit van --, Stb. 415
  tot vaststelling valt een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Silicosewet (Zandstraalbesluit) (C-9)

  2 april 1974
  Besluit van --, Stcrt. 74
  tot uitvoering van art. 178, lid 1 Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen en Veiligheidsbesluit stuwadoorsarbeid (Aanwijzing eenheidsdiploma EHBO) (C-1.2)

  30 juli 1974
  Besluit van --, Stb. 566
  houdende regelen ter uitvoering van de Veiligheidswet 1934, betreffende bepaalde gevaarlijke werkzaamheden aan boord van tankschepen (Veiligheidsbesluit tankschepen) (C-10)

  25 oktober 1974
  Besluit van --, Stcrt. 213
  tot uitvoering art. 20s, lid 1 Veiligheidswet en arts. 13 en 17 Veiligheidsbesluit tank schepen (Vaststelling model certificaten) (C-10)

  10 januari 1975
  Besluit van --, Stcrt. 15
  betreffende machtiging districtshoofden tot verlening vrijstellingen (C-10)

  19 juni 1975
  Besluit van --, Stb. 365
  tot wijziging van het Landbouwveiligheidsbesluit, met nota van toelichting (C-5)

  26 oktober 1976
  Beschikking van --, Stcrt. 219
  tot uitvoering art. 108, tweede lid, van het Veiligheidsbesluit binnenvaart (Eisen kraanboek voor hijsinrichtingen op de wal) (C-7.7)

  17 mei 1978
  Beschikking van --, Stcrt. 122
  betreffende beveiliging landbouw- en bosbouwtrekkers (C-5)

  29 juni 1978
  Bijlage 1 van de Richtlijn van de Raad van de EG --, nr. 197/12
  inzake statistische toelichting hij de technische grenswaarde voor lange tijd (C-l)

  18 december 1978
  Beschikking van --, Stcrt. 1979 no. 4
  tot machtiging districtshoofden arbeidsinspectie tot verlening van vrijstellingen (Machtiging districtshoofden Arbeidsinspectie) (C-1.7)

  12 augustus 1981
  Besluit van --, Stb.556
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 20v, eerste lid, van de Veiligheidswet 1934 (Besluit verplichtstelling arbeidsveiligheidsrapport) (C-15)

  18 februari 1982
  Besluit van --, Stcrt. 77
  tot uitvoering art. 141, leden 1, 5, 6 en 7 Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen (Vaststelling regelen m.b.t. onderzoekingen en beproevingen van mobiele kranen en torenkranen)(C-1.1)

  18 februari 1982
  Beschikking van --, Stcrt. 77
  tot erkenning van de stichting Keboma te Ede als bevoegde instelling tot het verrichten van onderzoekingen en beproevingen als bedoeld in het Besluit vaststelling regelen onderzoekingen en beproevingen van mobiele kranen en torenkranen (Erkenning stichting Keboma) (C-1.1a)

  18 mei 1982
  Besluit van --, Stb. 408
  tot wijziging van een aantal Koninklijke besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenwet (Algemeen gedeelte Nota van Toelichting) ©

  3 juni 1982
  Besluit van --, Stb. 433
  tot aanpassing van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen aan de Richtlijn van de Raad van de EG van 29 juni 1978 (Pb. EG 22 juli 1978 nr. L 197/12) inzake de bescherming van de gezondheid van werknemers die aan vinylchloridemonomeer zijn blootgesteld, toelichting bij --, (Besluit inzake vinylchloridemonomeer) (C-1)

  22 juli 1982
  Beschikking van --, Stcrt. 143
  tot uitvoering art. 183h, 183i en 184 Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen (Vaststelling schadelijke concentraties vinylchloridemonomeer) (C-1.4)

  27 oktober 1982
  Besluit van --, Stcrt. 213
  tot wijziging beveiliging landbouw- en bosbouwtrekkers, toelichting bij --, (C-5)

  6 december 1982
  Beschikking van --, Stcrt. 247
  inzake Aanwijzing ambtenaren ter zake van de Arbeidsomstandighedenwet (C-18)

  16 december 1982
  Besluit van --, Stcrt. 247
  tot uitvoering art. 41, leden 1 en 5 Arbeidsomstandighedenwet (Vrijstellingsregeling i.v.m. reparatiewerkzaamheden aan of in tankschepen) (C-10)

  17 december 1982
  Beschikking van --, Stcrt. 247
  inzake Aanwijzing opsporingsambtenaren Arbeidsomstandighedenwet (C-19)

  27 november 1984
  Besluit van --, Stcrt. 239
  inzake vrijstelling ex art. 41 Arbeidsomstandighedenwet (Vrijstelling t.a.v. railkokersystemen en schrikdraad installaties) (C-2)

  28 maart 1985
  Besluit van --, Stb. 210
  houdende nadere regeling op grond van artikel 2, tweede lid valt de Arbeidsomstandighedenwet (Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare dienst) (C-21)

  28 maart 1985
  Besluit van W, Stb. 211
  houdende de van toepassing verklaring van een aantal artikelen van de Arbeidsomstandighedenwet op arbeid verricht door defensiepersoneel (Arbeidsomstandighedenbesluit Defensie) (C-22)

  22 juli 1985
  Besluit van --, Stb. 462
  houdende regels tot vaststelling van het Besluit Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst (Besluit Rijks bedrijfsgezondheids- en bedrijfsveiligheidsdienst) (C-12d)

  21 januari 1987
  Beschikking van --, Stcrt. 21
  tot uitvoering art. 19, 21 en 22 Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid (Vaststelling model certificaten land- en losgerei) (C-6.4)

  3 april 1987
  Besluit van --, Stb. 212
  tot wijziging van het Veiligheidsbesluit Binnenvaart (C-7)

  22 september 1987
  Regeling van --, Stcrt. 197
  tot uitvoering van de artikelen, 9 en 10 Arbeidsomstandighedenwet (C-24)

  18 februari 1988
  Besluit van --, Stb. 100
  tot vaststelling van regels ter bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan lood (Loodbesluit) (C-26)

  28 maart 1988
  Regeling van --, Stcrt. 61
  (Regeling actieniveaus loodconcentraties) (C-26)

  22 november 1988
  Besluit van --, Stb. 560
  tot vaststelling van nieuwe regels ter bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest (Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet) (C-14)

  16 december 1988
  Regeling van --, Stcrt. 245
  (Regeling actieniveaus en grenswaarden asbestconcentraties) (C-14)

  28 juni 1989
  Besluit van --, Stcrt. 130
  tot wijziging van de Regeling m.b.t. onderzoekingen en beproevingen van mobiele kranen en torenkranen (C-1.1)

  28 juni 1989
  Beschikking van --, Stcrt. 130
  tot wijziging van de Beschikking Erkenning Stichting Keboma (C-1.1a)

  14 juli 1989
  Besluit van --, Stb. 345
  tot wijziging van o.m. artikel 212sexies van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (C-1)
  30 augustus 1989
  Besluit van --, Stb. 416
  tot wijziging van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen (Nieuwe en gewijzigde regels inzake het werken met gevaarlijke stoffen) (C-I)

  16 oktober 1989
  Regeling van --, Stcrt. 227
  tot uitvoering van artikel 212sexies, achtste lid, onder b, c en d, van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 (Deskundigheidsbewijzen (mobiele) kranen en mobiele hei-installaties)(C-1.5)

  16 oktober 1989
  Beschikking van --, Stcrt. 227
  tot erkenning van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw te Gouda als instelling voor het uitreiken van diploma's en verklaringen als bedoeld in artikel 212sexies, tweede lid, onder a, 1o, onderscheidenlijk onder a, 2o, van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 (Erkenning Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw) (C-1.6)

  26 juli 1990
  Besluit van --, Stb. 453
  houdende een regeling op grond van artikel 2, vierde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbeidsomstandighedenbesluit Justitiële Rijksinrichtingen) (C-32)

  14 september 1990
  Besluit van --, Stb. 490

  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet (Besluit verplichtstelling jaarplan) (C-23)

  20 september 1990
  Besluit van --, Stb. 491
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet (Veiligheidsbesluit restgroepen) (C-29)

  28 maart 1991
  Besluit van --, Stcrt. 64
  tot wijziging van de regeling tot uitvoering van de artikelen 9 en 10 van de Arbeidsomstandighedenwet (C 24)

  29 april 1991
  Besluit van --, Stcrt. 82
  tot wijziging van de beschikking inzake de Veiligheidssignalering op de arbeidsplaats in verband met de inwerkingtreding van het Veiligheidsbesluit restgroepen (C-17)

  29 april 1991
  Besluit van --, Stcrt. 82
  tot wijziging valt het besluit vaststellen regelval met betrekking tot onderzoekingen en beproevingen van mobiele kranen en torenkranen in verband met de inwerkingtreding van het Veiligheidsbesluit restgroepen (C-1.1)

  29 april 1991
  Besluit van --, Stcrt. 82
  tot wijziging van de beschikking Erkenning Keboma in verband met de inwerkingtreding van het Veiligheidsbesluit restgroepen (C-1.1a)

  29 april 1991
  Besluit van --, Stcrt. 82
  tot vaststelling van het modelformulier kettingwerk op grond van de artikelen 143, achtste lid van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen en artikel 35, achtste lid valt het Veiligheidsbesluit restgroepen (Vaststelling modelformulier kettingwerk) (C-1.8)

  19 augustus 1991
  Besluit van --, Stb. 453
  tot vaststelling van regels ter bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan specifieke gezondheidsschadelijke stoffen (Besluit specifieke gezondheidsschadelijke stoffen) (C-33)

  23 oktober 1991
  Besluit van --, Stcrt. 210
  inzake aanvulling registratieplicht kankerverwekkende stoffen (C-35)

  15 november 1991
  Besluit van --, Stb. 598
  tot wijziging van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938, het Landbouwveiligheidsbesluit, het Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid, het Veiligheidsbesluit Binnenvaart en het Veiligheidsbesluit restgroepen (betreft lawaai op de arbeidsplaats)

  16 november 1991
  Besluit van --, Stcrt. 233
  tot regeling vaststelling van en voorlichting over schadelijke geluidsniveaus (C-1.3)

  28 november 1991
  Besluit van --, Stcrt. 249
  betreffende Vrijstellingsregeling inzake Besluit slopen asbest (C-14.1)

  28 november 1991
  Besluit van --, Stcrt. 249
  tot wijziging van de regeling vaststelling actieniveau en grenswaarden voor de concentratie van stof van asbest en crocidoliet in de lucht (C-14.3)

  10 december 1991
  Besluit van --, Stb. 685
  tot vaststelling van nieuwe regels ter bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest (Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet) (C-14)

  12 december 1991
  Besluit van --, Stcrt. 248
  houdende vaststelling van de Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen) (C-37)

  4 februari 1992
  Besluit van --, Stb. 90
  tot het vaststellen van nadere regels als bedoeld in artikel 25, achtste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet (Herkeuringsbesluit Arbeidsomstandighedenwet) (C-36)

  17 februari 1992
  Bekendmaking van --, Stcrt. 37
  inzake de door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te hanteren criteria ter erkenning van de opleiding als bedoeld in artikel 17a, onder b, van het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (C-14.2)

  12 juni 1992
  Besluit van --, Stcrt. 115
  houdende criteria voor de aanwijzing van veiligheidskundige opleidingen (C-28.1)

  23 september 1992
  Besluit van --, Stb. 494
  houdende regeling op grond van artikel 2, eerste lid van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbeidsomstandighedenbesluit onderwijs) (C-34)

  8 december 1992
  Besluit van --, Stcrt. 242
  tot wijziging valt de regeling tot vaststelling actieniveau en grenswaarden voor de concentratie van stof van asbest en crocidoliet in de lucht (C-14.1)

  10 december 1992
  Besluit van --, Stb. 677
  houdende regels met betrekking tot het verrichten van arbeid met beeldschermapparatuur (Besluit beeldschermwerk) (C-38)

  31 december 1992
  Bijlage met minimumvoorschriften uit EG-richtlijn 90/270/EEG (C-38.1)

  31 december 1992
  Bijlagen I en II met referentiefactoren en individuele risicofactoren uit EG-Richtlijn 90/269/EEG (C-39.2)

  27 januari 1993
  Besluit van --, Stb. 68
  tot vaststelling van regels ter bescherming van werknemers tegen de gevaren van fysieke belasting tijdens de arbeid (Besluit fysieke belasting) (C-39)

  19 februari 1993
  Besluit van --, Stb. 135
  tot vaststelling van nieuwe regels ter bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest (Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (C-14)

  1 oktober 1993
  Besluit van --, Stb. 530
  tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering) (C-17)

  8 oktober 1993
  Besluit van --, Stb. 534
  tot vaststelling valt minimumvoorschriften inzake de veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen (Besluit arbeidsplaatsen) (C-40)

  14 oktober 1993
  Besluit van --, Stb. 537
  tot vaststelling van minimumvoorschriften inzake de veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (Besluit arbeidsmiddelen) (C-41)

  16 december 1993
  Besluit van -, Stcrt. 245
  regeling vrijstellingen asbestbesluit (Vrijstelling asbestverbod) (C-14.4)

  22 december 1993
  Besluit van --, Stb. 747
  tot vaststelling van het tijdstip met ingang waarvan een nieuwe faseringsfactor als bedoeld in het Besluit verplichtstelling arbeidsveiligheidsrapport geldt (verwerkt in C-15)

  28 december 1993
  Besluit van --, Stb. 783
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in art. 23a, tweede lid Arbeidsomstandighedenwet (Besluit bedrijfshulpverlening) (C-11)

  28 december 1993
  Besluit van --, Stb. 781
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in art. 20 en art. 31a, eerste en vijfde lid Arbeidsomstandighedenwet (Besluit Arbodiensten) (C-12)

  28 december 1993
  Besluit van --, Stcrt. 252
  regeling ter uitvoering van art. 2, tweede en derde lid Besluit Arbodiensten (Regeling deskundigheidseisen Arbodiensten) (C-12.1)

  28 december 1993
  Besluit van --, Stcrt. 252
  regeling ter uitvoering van art. 10, derde lid Besluit Arbodiensten en art. 31a, vierde lid Arbeidsomstandighedenwet (Regeling certificatie Arbodiensten) (C-12.2)

  4 februari 1994
  Bekendmaking van --, Stcrt. 29
  certificatietoets Arbodiensten als bedoeld in art. 10, eerste lid, tweede en derde lid van het Besluit Arbodiensten (certiticatietoets Arbodiensten) (C-12.2a)

  4 februari 1994
  Besluit van --, Stb. 91
  tot vaststelling van voorschriften ter bescherming van de werknemers tegen de gevaren van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en processen (Besluit kankerverwekkende stoffen en processen) (C-35)

  22 februari 1994
  Besluit van --, Stb. 179
  tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit onderwijs in verband met de invoering van de tweede en derde fase van de Arbeidsomstandighedenwet in onderwijsinrichtingen en in verband met enige andere onderwerpen (verwerkt in C-34)

  3 maart 1994
  Besluit van --, Stcrt. 61, tot vaststelling van voorschriften omtrent het vervoer van personen met behulp van een werkbak aan een hijskraan (C-31)

  7 maart 1994
  Besluit van --, Stcrt. 52
  tot vaststelling van een regeling wettelijke grenswaarden (C-28)

  14 maart 1994
  Besluit van --, Stb. 221
  tot wijziging van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938, het Landbouwveiligheidsbesluit, het Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid en het Veiligheidsbesluit restgroepen (betreft veiligheid van liftmonteurs, verwerkt in C-1, C-5, C-16 en C-29)

  6 april 1994
  Besluit van --, Stcrt. 72
  tot vaststelling van grenswaarden als bedoeld in artikel 5 van het Besluit kankerverwekkende stoffen en processen (Regeling wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen) (C-35.2)

  8 april 1994
  Bekendmaking van --, Stcrt. 90
  betreffende criteria voor de aanwijzing van opleidingen tot arbeids- en organisatiedeskundige in de Arbodienst (C-12.4)

  14 april 1994
  Besluit van --, Stcrt. 78
  tot wijziging van de regeling vervoermiddelen (verwerkt in C-37)

  2 mei 1994
  Besluit van --, Stb. 337
  tot vaststelling van voorschriften ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap en de lactatie (Besluit zwangere werkneemsters) (C-42)

  17 mei 1994
  Besluit van --, Stb. 368
  tot vaststelling valt minimumvoorschriften ter bescherming van de werknemers tegen de gevaren van blootstelling aan biologische agentia op het werk (Besluit biologische agentia) (C-25)

  30 juni 1994
  Besluit van --, Stcrt. 125
  tot aanpassing van een aantal besluiten gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet (Besluit is niet opgenomen, aanpassingen zijn ter plaatse verwerkt) Toelichting (C-l)

  8 juli 1994
  Besluit van --, Stb. 562
  tot wijziging van een aantal besluiten in verband met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Aanpassingsbesluit) Toelichting (C-1)

  12 juli 1994
  Besluit van, Stcrt. 139
  tot vaststelling van het model ongevalsrapport (C-27)

  29 juli 1994
  Besluit van --, Stb. 602
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 20 en 31a, eerste en vijfde lid van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbeidsomstandighedenbesluit winningsindustrie in dagbouw) (C-45)

  3 augustus 1994
  Besluit van --, Stb. 597
  houdende regels met betrekking tot het verrichten van arbeid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet) (C-44)

  19 augustus 1994
  Besluit van --, Stcrt. 162
  tot vaststelling van een vrijstellingsregeling Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet (C-14.5)

  5 september 1994
  Besluit van --, Stb. 685
  tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 1 en 24 van de Arbeidsomstandighedenwet (Besluit thuiswerk) (C-43)

  3 oktober 1994
  Besluit van --, Stb. 740
  tot vaststelling van regels ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van personen die arbeid onder overdruk verrichten (Besluit arbeid onder overdruk)(C-8)

  23 december 1994
  Besluit van --, Stcrt. 250
  tot regeling EG-verklaring deskundige in de Arbodienst (Regeling EG-verklaring deskundige in de Arbodienst) (C-12.3)

  2 februari 1995
  Besluit van --, Stcrt. 25
  tot regeling van een aanvullende registratieplicht van voor de voortplanting vergiftige stoffen (Regeling aanvullende registratieplicht van voor de voortplanting vergiftige stoffen) (C-46)

  1 september 1995
  Besluit van --, Stcrt. 172
  regeling vrijstelling besluit arbeid onder overdruk (C-8.2)

  4 december 1995
  Besluit van --, Stcrt. 242
  tot wijziging van de Regeling deskundigheidseisen Arbodiensten (verwerkt in C-12.1)

  21 december 1995
  Besluit van --, Stcrt. 252
  tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling vervoermiddelen (verwerkt in C-37)

  
  
  
  .

  terug naar inhoudsopgave


ARBEIDSINSPECTIE

Publicatiebladen

  Publicatiebladen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen en zijn derhalve richtinggevend en hanteerbaar binnen het kader van de wet. Door de in publicatiebladen gegeven aanwijzingen in acht te nemen, voldoet men naar het oordeel van de Arbeidsinspectie aan de wettelijke bepalingen. Mocht op een andere wijze een even hoog niveau van veiligheid worden bereikt, is uiteraard evenzeer aan bedoelde wettelijke bepalingen voldaan.

  CODE

  P 1 Inhoud verbandtrommels, Middelen voor de Eerste hulp bij ongevallen op het werk
  P 6 Stalen steigers, opgebouwd uit stalen pijpen die onderling door koppelingen zijn verbonden
  P 7 Aanwijzingen voor opslag, vervoer, opstelling en gebruik van acetyleenflessen
  P 8 Beveiliging van stempels van metaalpersen
  P 9 Snij-trekstempels; Beschutting bij het stampen van voorwerpen uit stroken
  P 10 Excenterpersen; Beveiliging bij inlegwerk
  P 14 Aanwijzingen voor het inrichten, het opstellen en het gebruik van een batterij acetyleenflessen en zuurstof flessen
  P 15 Houten steigers
  P 25 Putten en sleuven
  P 26 Aanwijzingen voor het veilig repareren van vaten
  P 27 Aanwijzingen voor het veilig bouwen van gewapend-betonschoorstenen
  P 28 Voornaamste bepalingen Landbouw-veiligheidsbesluit
  P 29 Vierwielige trekkers in de landbouw
  P 30 Bouwen en inrichting van bedrijfsruimten
  P 31 Veiligheidswenken voor de aanstaande technici tijdens het werken in fabrieken of werkplaatsen en op bouwwerken
  P 38 Het instellen en het gebruik van de freesbeveiliging model SUVA bij het frezen van rechte werkstukken, invalwerk en kleine werkstukken
  P 39 Het instellen en het gebruik van de freesbeveiliging model SUVA bij het frezen van gebogen werkstukken
  P 40 Schilden op schepen; Beveiliging tegen uitlichten
  P 41 Zittend en staand werk, ergonomische aspecten
  P 43 Schiethamers; Constructie, levering, gebruik en onderhoud
  P 46 Propaan; Gebruik uit flessen
  P 47 Deuren en beweegbare hekken; Constructie en onderhoud
  P 48 Houtcirkelzaagmachines, Constructie, veilig gebruik
  P 49 Vlakbankbeveiliging met parallelgeleiding
  P 50 Trichofitie (besmettelijke huidziekte bij het vee, die op de mens kan worden overgebracht)
  P 53 Agrarische bedrijfsgebouwen; Bouw, inrichting en gebruik
  P 56 Beveiliging van rubberwalsen door het onbereikbaar maken van de knelplaats
  P 57 Bedrijfshygiënische voorzieningen in het bouwbedrijf; Schaftruimten en aanhorigheden
  P 58 Bedrijfshygiënische voorzieningen in het bouwbedrijf; Woon- en slaapvertrekken met aanhorigheden
  P 61 Aanwijzingen voor het veilig werken op daken
  P 62 Persoonlijke beschuttingsmiddelen in het bouwbedrijf
  P 64 Veilig werken met de motorkettingzaag
  P 66 Aanwijzingen voor de constructie en het gebruik van vangnetten
  P 69 Batterij propaanflessen; inrichting, opstelling en gebruik
  P 69 Veilig werken in besloten ruimten
  P 70 Aanwijzingen voor het veilig werken met onverzadigde polyesters
  P 71 Aanwijzingen voor her veilig werken met cyaanverbindingen
  P 72 Gedeelde velgen voor luchtbanden; Veilig gebruik en onderhoud
  P 73 Instructie ingevolge artikel 10 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Verplicht in de bewaarplaats op te hangen
  P 74 Vloeibare zuurstof; Opslag in stationaire reservoirs
  P 75 Aanwijzingen voor het beveiligen van wand- en vloeropeningen op bouwwerken en onderhoudswerken, alsmede voor een veilige constructie en opstelling van bouwladders, trappen, loopplanken en loopbruggen
  P 77 Het tegengaan van beroepshuidaandoeningen
  P 80 Aanwijzingen voor de veilige constructie, de sterkte, het onderhoud en de beproeving van met de hand bewogen takels, vijzels en dommekrachten
  P 81 Hoogwerkers, constructie gebruik en onderhoud
  P 82 Lieren; Veilige constructie, sterkte, onderhoud en beproeving
  P 83 Sloopwerkzaamheden; Veilig uitvoeren van sloopwerkzaamheden
  P 84 Cirkelmaaiers
  P 85 Grondverzet, Werktuigen en transportmiddelen
  P 87 Goederenheffers; Constructie, gebruik en onderhoud
  P 88-2 Gevaarlijke stoffen in de haven; Veilig stuwen in containers; Veilig stuwen van containers
  P 89 Blauwzuur; Veilige behandeling in de haven
  P 90 Zwavelwaterstof; Veilige behandeling in de haven
  P 91 Zwavelkoolstof; Veilige behandeling in de haven
  P 92 Chloor; Veilige behandeling in de haven
  P 93 Chloorwaterstof; Veilige behandeling in de haven
  P 94 Fosgeen; Veilige behandeling in de haven
  P 95 Allylalcohol; Veilige behandeling in de haven
  P 96 Fluor; Veilige behandeling in de haven
  P 97 Fluorwaterstof; Veilige behandeling in de haven
  P 98 Acetoncyaanhydrine; Veilige behandeling in de haven
  P 99 Chloorpicrine; Veilige behandeling in de haven
  P 100 Veilige behandeling in de haven
  P 101 Zwaveldioxide; Veilige behandeling in de haven
  P 102 Epichloorhydrine; Veilige behandeling in de haven
  P 103 Allylchloride; Veilige behandeling in de haven
  P 104 Broom; Veilige behandeling in de haven
  P 105 Broomwaterstof; Veilige behandeling in de haven
  P 107 Acetonitril; veilige behandeling in de haven
  P 108 Methylbromide; veilige behandeling in de haven
  P 109 Acroleïne; Veilige behandeling in de haven
  P 110 Loodakylverbindingen; veilige behandeling in de haven
  P 111 Parathion; Veilige behandeling in de haven
  P 112-1 Ademhalingsbeschermingsmiddelen; Overzicht en toepassing
  P 112-2 Ademhalingsbeschermingsmiddelen; Overzicht en beschrijving
  P 112-3 Keuzetabel Ademhalingsbeschermingsmiddelen
  P 115-1 Hijsgereedschappen; Wettelijke bepalingen
  P 115-2 Hijsgereedschappen; Constructie, sterkte, beproeving, onderhoud
  P 115-3 Hijsgereedschappen en hijswerktuigen; Veilig hijsen
  P 117 Montagebouw (beton, steen); Vervaardigen en verwerken van elementen
  P 118 Laadgerei aan boord van schepen; Ontwerpen, berekenen, vervaardigen en beproeven
  P 118-E Cargo handling gear on board of strips; Design, calculation, manufacture end testing
  P 120 Verplaatsbare hangsteigers; Constructie, gebruik en onderhoud
  P 121 Elektrische schrikdraadinstallaties
  P 122 Elektrische schrikdraadinstallaties; Toepassing binnen gebouwen
  P 124 Aanhangwagens en getrokken werktuigen op wielen in de landbouw; Constructie, gebruik
  P 126 Langzaam lopende metaalcirkelzaagmachines
  P 127 Kraanbanen voor bouwkranen
  P 128 Montage van staalconstructies
  P 129 Binnenvaarttankers; Laden en lossen van vloeibare gevaarlijke stoffen en tot vloeibaar verdichte gassen
  P 130 Laboratoria; Veiligheid bij gebruik van gevaarlijke stoffen
  P 130-1 Laboratoria; Veiligheid en hygiëne; Algemeen
  P 131 Uitsteeksteigers
  P 132-1 Mobiele landbouwwerktuigen en -machines
  P 133 Tweewielige trekkers met aanbouwwerktuigen
  P 134-1 Zweminrichtingen; Wettelijke bepalingen
  P 134-2 Zweminrichtingen; De opslag en het gebruik van natriumhypochloriet (chloorbleekloog)
  P 134-3 Zweminrichtingen; De opslag en het gebruik van zoutzuur
  P 134-4 Zweminrichtingen; De opslag en het gebruik van zwavelzuur
  P 134-5 Zweminrichtingen; De opslag en het gebruik van kooldioxide
  P 134-6 Zweminrichtingen; Elektrolyse(-apparatuur)
  P 135 Bouwcirkelzaagmachines
  P 136 Mobiele heistellingen
  P 137 Veilig werken met springstoffen
  P 139 Verfverwerking
  P 140 Silo's; Veilige inrichting, veilig werken
  P 141 Elektrisch gestuurde tweehanden bedieningen; veiligheidseisen
  P 142 Arbeid in koel- en vriesruimten
  P 143 Transport en opslag in bedrijven
  P 145 Nationale MAC-lijst 1994, PMAC Zakboek MAC-waarden 1989
  P 146 Elektrisch handgereedschap; Elektrotechnische voorschriften
  P 147 Elektrische meetopstellingen in lokalen van onderwijsinstellingen; Veiligheidsinrichtingen
  P 148 Veilig monteren van trekkerbanden
  P 149 Stofbestrijding bij de ambachtelijke verwerking van aardewerk
  P 150-1 De Nederlandse freesbeveiliging; Het instellen en het gebruik van de Nederlandse freesbeveiliging bij het frezen van rechte werkstukken
  P 150-2 De Nederlandse freesbeveiliging; Het instellen en het gebruik van de Nederlandse freesbeveiliging bij het frezen van invalwerk
  P 150-3 De Nederlandse freesbeveiliging; Het instellen en het gebruik van de Nederlandse freesbeveiliging hij het frezen van gebogen werkstukken
  P 151 Rolsteigers; Vervaardiging, gebruik en onderhoud
  P 153 Veiligheid in ruimten bewaakt door automatische kooldioxide brandblusinstallaties
  P 154 Stalen schroefstempels; Gebruik en onderhoud
  P 155 Plateauliften aan boord van schepen
  P 155-E Cargo lift platforms on board ships
  P 156 Hijskranen; Onderzoekingen en beproevingen
  P 157 Vervallen
  P 158-1 De bescherming van de aftaktussenas
  P 158-2 De bescherming van de aftaktussenas
  P 159 Hefbruggen; Constructie, onderhoud en gebruik
  P 161 Boomverzorging
  P 163 Garageverwarming
  P 164-1 Houtfreesmachines; Tafelfreesmachines
  P 164-2 Houtfreesmachines; Bovenfreesmachines
  P 164-3 Houtfreesmachines; Meerzijdige schaafmachines
  P 164-4 Houtfreesmachines; Pennenbanken/ 'Alleskunners'
  P 164-5 Houtfreesmachines; kopieerfreesmachines
  P 164-6 Houtfreesmachines, garenfrees-, gatenboor-, gatensteekmachines
  P 165 Veiligheid in ruimten bewaakt door Halon 1211 brandblusinstallaties
  P 166-1 Lawaai op de arbeidsplaats; Algemeen
  P 166-2 Lawaai op de arbeidsplaats; Gehoorbeschermingsmiddelen
  P 167 Chemisch reinigen van textiel
  P 168 Werken met houtbewerkingsmachines; Wettelijke bepalingen
  P 169 Hogedrukreiniging met vloeistof; Handbediende installaties
  P 170-1 Werken met lood; Het Loodbesluit
  P 170-2 Werken met lood: Het beperken van de blootstelling in accumulatorenfabrieken
  P 171-1 Vaklokalen en theorievaklokalen; Scheikunde
  P 172-1 Arbeidsveiligheidsrapport; leidraad aanwijzing AVR-plichtige installaties
  P 172-1E Occupational Safety Report; Designatory guidelines for AVR-mandatory installations
  P 172-2 Arbeidsveiligheidsrapport; Leidraad voor het samenstellen
  P 172-2E Occupational Safety Report; Guideline for compilation
  P 173 Persoonlijke beschermingsmiddelen voor werkzaamheden in bos, plantsoen en natuurterrein
  P 174 Werken met verontreinigde grond inclusief bodemsanering
  P 175 Bosmaaier; Constructie en gebruik
  P 176 Werken met gaszuurstofbranders in besloten ruimten
  P 177-1 Gaspakketten; Acetyleen
  P 179 Zwangerschap en arbeid
  P 180 Lichtschermen en andere materiële beveiligingsschermen
  P 181 Machines en werktuigen in champignonkwekerijen
  P 182 Gevarenzone-inrichting met betrekking tot gasontploffingsgevaar
  P 183 Kassawerk in zelfbedieningswinkels Ergonomische en functie-inhoudelijke aspecten
  P 184 Werken met beeldschermen
  P 185 Handhavingsbeleid en lijst van ernstige overtredingen
  P 186 Kantoren, informatie, organisatie en besluitvorming bij kantoorbouw en inrichtingsprojecten
  P 187 Werken met kankerverwekkende stoffen en processen
  P 188 Asbest
  P 189 Ergonomische richtlijnen voor informatieoverdracht
  P 190 Arbo- en verzuimbeleid
  P 191 Veiligheid in ruimten bewaakt door brandblusinstallaties met inert gas of mengsel ervan
  P 192 Baliewerk
  P 193 Duikarbeid
  P 194 Caissonarbeid
  P 196 Leidraad voor het opstellen van een 'Bedrijfsnoodplan'
  P 197 Arbeidsomstandigheden; thuiswerk (waaronder begrepen telewerk in een woning)