Stichting Sociale Databank Nederland en de Schade-aansprakelijkstelling voor de
grondeigenaren van in 1969 gesloten stortplaatsen binnen de provincie Noord-Brabant
Gesloten vuilstortplaatsen in Nederland . . . . . . SDN homepage

Storten in Noord-Brabant Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Aansprakelijkstelling

Aan:

  Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Brabant,
  Postbus 90151,
  5200 MC 's-Hertogenbosch.

Sint Oedenrode, 27 december 1999.

Tevens verstuurd per fax 073 - 6123565 op 27 december 1999.

Ons kenmerk: SDN/provNbr/27129.

Betreft:

  Stichting Sociale Databank Nederland/Schade-aansprakelijkstelling voor de grondeigenaren van de op 1969 gesloten stortplaatsen binnen uw provincie.


Geacht college,

Namens stichting Sociale Databank Nederland, gevestigd aan de Gasthuislaan 22, 6883 JD te Velp, hierna te noemen: cliënt, stelt ondergetekende u hierbij aansprakelijk voor alle schade die de grondeigenaren van de op 1969 gesloten "oude vuilnisstortplaatsen" binnen uw provincie ondervinden als gevolg van het verlopen van de verjaringstermijn van 30 jaar (ingaande op 1 januari 2000) en wel op grond van de volgende motivering:

  Motivering aansprakelijkstelling.

De organisatie van de bodemsanering is ingebed in de bestaande bestuurlijke organisatie. Binnen de provincie Noord-Brabant vervult u daarin een centrale rol. Vanuit de Wet bodembescherming hebt u daarin verschillende verantwoordelijkheden.

In de eerste plaats dient u er voor te zorgen dat binnen uw provincie ernstige gevallen van bodemverontreinigingen bekend worden. Gemeentelijke opgaven en meldingen van derden vormen weliswaar een informatiebron, maar er wordt ook een eigen actieve inventarisatie verwacht. U bent er verantwoordelijk voor dat alle bekende locaties in het programma worden opgenomen. Vervolgens bent u er verantwoordelijk voor dat onderzoek en sanering tijdig worden uitgevoerd en dat de uitkomsten betrouwbaar, respectievelijk milieuhygiënisch verantwoord zijn.

U hebt de bevoegdheid en de taak om de vervuilers te bevelen tot het op hun kosten laten doen van onderzoek en het op hun kosten laten uitvoeren van sanering. Tevens hebt u de taak ervoor te zorgen dat de vervuilers deze sanering tijdig en op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze uitvoeren. Particulieren die na 1 januari 2000 grond bezitten waarop tot en met 1969 vuilnis is gestort zijn vanwege de wettelijke verjaringstermijn van 30 jaar "schuldig eigenaar" geworden. Dit betekent dat de betreffende grondeigenaren na 1 januari 2000 op eigen kosten de sanering van hun verontreinigd perceel zullen moeten uitvoeren bij de eerste aanschrijving van de provincie of van de gemeente waarbinnen deze grond is gelegen.

 • De lokale overheden, die veelal in strijd met hun bindende voorschriften uit de in het verleden verleende hinderwetvergunning, ter plaatse giftig afval hebben laten storten gaan na de verjaring op 1 januari 2000 vrijuit.

 • De grondeigenaren, die nota bene voor deze lokale overheden hun gronden ter beschikking hebben gesteld, moeten dan op eigen kosten gaan saneren alvorens verkoop, exploitatie en vererving mogelijk wordt.

Ook ondervinden zij problemen bij gebruik, gronduitruil en overige grondtransactie, aanvragen van bouw/milieuvergunningen, kredietverschaffing, verzekeringen, erfpachtrecht, huurrecht, erfrecht, etc. Deze grondeigenaren zullen dan ook het bankroet tegemoet zien.

De oorzaak dat betreffende particuliere grondeigenaren na 1 januari 2000 "schuldig eigenaar" worden zit hem in het feit dat u uw vanuit de Wet bodembescherming opgelegde bevoegdheid en taken om de vervuilers (veelal gemeenten) te verplichten tot het op hun kosten tijdig laten uitvoeren van de vereiste onderzoeken en sanering binnen de verjaringstermijn van 30 jaar niet bent nagekomen. Uw jarenlang onrechtmatig handelen in deze is er de oorzaak van dat niet de vervuilers (veelal gemeente) maar de onschuldige grondeigenaren van de in 1969 gesloten vuilnisstortplaatsen, vanwege de wettelijke verjaringstermijn van 30 jaar, schuldig eigenaar zijn geworden.

Voor uw bovengenoemd onrechtmatig handelen en de daaruit voortvloeiende schade voor betrokken grondeigenaren stelt cliënt u hierbij volledig aansprakelijk. Langs deze weg laten wij u namens cliënt ondubbelzinnig weten dat zij u aansprakelijk houden voor alle schade die de grondeigenaren van de in 1969 gesloten vuilnisstortplaatsen binnen uw provincie zullen ondervinden als gevolg van het feit dat u het voor hen fatale termijn van 30 jaar hebt laten verstrijken, waarvoor deze schade niet meer op de vervuiler (veelal gemeenten) kan worden verhaald en hun recht op nakoming van uw verplichting tot vergoeding van die schade voorbehouden.

Tot nadere toelichting en overleg is cliënt te allen tijde bereid. Gaarne ontvangen wij van u de schriftelijke bevestiging dat u deze aansprakelijkheid erkent en een uitnodiging om in overleg te treden over het zoeken naar oplossingen. De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd (bijlage).


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Website: http://www.sdnl.nl/sdn-nbr1.htm

1 pagina volgt.