Open brief van Statenlid Dick Schakelaar (UNIE 55+) aan de politiek en media


EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Door: D.J. Schakelaar
Statenlid UNIE 55+ in de provincie Overijssel
Canadastraat 40
7451 ZN Holten, fax 0548-362866

Open brief aan de Voorzitters Gedeputeerde- en Provinciale Staten.

  Geachte Commissarissen,

Gaarne wil ik deze open brief aan U beginnen met te stellen, dat deze geheel op persoonlijke titel is geschreven. U bent door de Kroon benoemd en belast met het bestuurlijk toezicht, het wel en wee in de onderscheidene Provincie. Hierover hebt U maandelijks contact en U deelt uw bevindingen mede.

Het kan U niet zijn ontgaan, dat de tweedeling in de samenleving schrijnende vormen heeft aangenomen. Glamour en glitter voor een kleine toplaag enerzijds, anderzijds wijzen kerken en maatschappelijke organisaties er op, dat zelfs regelmatige en verantwoorde voeding problematisch is geworden voor de minima, waaronder vele ouderen. Maar het zijn wel de ouderen die na de intens trieste crisis- en Tweede Wereldoorlogsjaren, ondanks jaren van armoede en ellende, gehoor gaven aan de dringende oproep van H.M. Koningin Wilhelmina: nu geen loon- en pensioen eisen, eerst Nederland er weer bovenop!

Vooraanstaande en gerespecteerde deskundigen waarschuwen in toenemende mate voor het gevaar dat de sociale samenhang binnen de samenleving bedreigt, wanneer dit Kabinet de weg blijft plaveien voor het nog verder oprukken van het Liberaal Kapitalistisch Marktgericht handelen. En vervolgens de rekening neerlegt bij de minima. De 1,7% verhoging gemiddeld van de minimum en A.O.W. bedragen werd teniet gedaan door verhogingen gemeente- en nutsbedrijven verhogingen en zelfs meer dan dat.

Maar ook b.v. de totale zorgsector verkeert ernstig in problemen. De veiligheid op straat en zelfs binnen de woning eveneens. Ouderen maar ook anderen durven bij avond zich niet buiten de woning te begeven. De " Haagse Kaasstolp" heeft, op enkele gunstige uitzondering na, hiervoor blijkbaar nauwelijks belangstelling. Gevolg het electoraat laat het afweten bij verkiezingen.


  Geachte Commissarissen,

Ik werd door een drietal geestverwanten in staat gesteld de UNIE 55+ op te richten. We hebben dat niet gedaan uit onbezonnenheid, maar uit zorg, grote zorg voor de stelselmatige afbraak van het sociale stelsel. Onze angst was en is de inmiddels vergevorderde tweedeling in de samenleving. Wanneer morgen vanuit de verpauperde steden in uw provincies een figuur opstaat met "voldoende uitstraling" kan het te laat zijn. Mijn smeekbede aan U is dan ook. Wendt a.u.b. uw ontegenzeggelijk grote invloed aan ter verbetering van de nu hachelijke situatie van de minima en de ouderen.

  Met groot respect en hoogachting,

      H.M. Koningin Beatrix.

      i.a.a. de Min. President

      de 2e Kamerfracties

  D.J. Schake1aar,

  Statenlid in de Provincie Overijssel

  Holten, Maart 1997.


Deze brief werd op 20 maart 1997 verzonden naar:

de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van State,
alle fracties van de Eerst en de Tweede Kamer der Staten Generaal,
aan de Commissarissen der Koningin in alle provincies,
het TICA
de Gemeenschappelijke Persdienst en het Algemeen Nederlands Persbureau
en alle omroepen in Hilversum.

Op zaterdag 22 maart 1997 om 14.00 uur was van geen van de aangeschrevenen enige reactie ontvangen. Slechts Tweede-Kamerfractie Hendriks (ex-AOV) heeft een afschrift van deze brief aangeboden aan de redactie van de stichting Sociale Databank Nederland.