STEINBUSCH Advies & Recherche, Particulier Recherchebureau

Jeugdzorg . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <==> SDN . . Jan Hop . . Kafka

Alle stappen en procedures worden planmatig in beeld gebracht

STEINBUSCH Advies & Recherche
H.M.W.E. Steinbusch
Postbus 123           Gedeponeerd d.d. januari 2000 bij de Kamer van
NL 6190 AC BEEK         Koophandel Zuid-Limburg onder nummer 14061838 

Tel. / Fax.  +31 (0)46 437 83 73 
Mobiel    +31 (0)626 172 009
E-mail    sar@sultan.xs4all.nl
P-0018397 / Rechercheregistratie    Bezoekadres: Rooseveltaan 22, 6191 VX BEEK NL

De weegschaal van rechtvaardigheid blijkt uit evenwicht


Aan: Geïnteresseerde

NL - Beek, Januari 2000


Algemene Informatie


STEINBUSCH Advies & Recherche (SAR)Geachte heer / mevrouw,

  Particulier Recherchebureau

Steinbusch Advies & Recherche (SAR) staat onder leiding van dhr. Hub.M.W.E. Steinbusch. In verband met de Wet persoonsregistraties werd door de Registratiekamer te 's-Gravenhage in 1998 aan dhr. Steinbusch voor zijn recherche-activiteiten het nummer P-0018397 bij de RECHERCHEREGISTRATIE toegekend.


  Doelgroep

STEINBUSCH Advies & Recherche (SAR) heeft als specialisatie het "zakengezin" (01), in de driehoek FAMILIERECHT - JEUGDZORG -- BEDRIJFSLEVEN.

De activiteiten vinden op discrete wijze plaats tussen de BASIS en de BALIE (02). Daarbij wordt geprobeerd "Wat nog géén gezicht heeft, een gezicht te geven". Met andere woorden: alle stappen en procedures worden planmatig in beeld gebracht: helder, duidelijk en overzichtelijk. Meestal wordt op basis hiervan de zaak afgehandeld met de andere partij. Indien het onverhoopt toch tot een rechtszaak zal leiden, kan een advocaat gebruik maken van al hetgeen SAR heeft geproduceerd. Dit geeft een aanmerkelijke besparing op de eventuele advocatenkosten.


Uit te voeren werkzaamheden

 1. FAMILIERECHT
 2. JEUGDZORG
 3. BEDRIJFSLEVEN


Blad : 01 / 03 Blad : 02 / 03 D.d. : Januari 2000 Betr.: Algemene Informatie STEINBUSCH Advies & Recherche (SAR)


  1. FAMILIERECHT

Bij onder meer ECHTSCHEIDING Bij een ECHTSCHEIDING spelen altijd drie hoofdzaken:

 • de echtscheiding zelf
 • het ouderlijk gezag en de omgang met de kinderen
 • de boedelscheiding

Ad a. als cliënt(e) in het buitenland woont, kan op bepaalde voorwaarden naar Nederlands recht in Nederland worden gescheiden. Het professioneel bemiddelen bij het treffen van voorlopige voorzieningen, waar onder meer worden geregeld, alimentatie voor de andere partner en kind(eren), omgang met kind(eren).

Ad b. in principe blijft na echtscheiding het ouderlijk gezag bij beide ouders. Er kunnen redenen zijn, dat de rechter hiervan af zal wijken. Hetzelfde geldt voor de omgang met de kinderen. Voordat de rechter een beschikking afgeeft inzake het ouderlijk gezag en de omgang met de kinderen, heeft de Raad van de Kinderbescherming op verzoek van de rechter vooraf een Raadsonderzoek hierover verricht.

Door de Raad van de Kinderbescherming wordt SAR toegelaten als "hulpverlener" voor onze cliënten. Hierdoor kan "in het belang van het kind" op discrete en deskundige wijze worden geadviseerd en belangrijke extra informatie komen, die van belang kan zijn voor een goede afwikkeling van het ouderlijk gezag en de omgangsregeling.

Ad c. gehuwd in gemeenschap van goederen, of op huwelijkse voorwaarden. In beide gevallen kunnen diverse problemen tijdig onderkend en opgelost worden. Wat is de waarde van de aandelen en goodwill? Advies inzake verkopen van bedrijfsinventaris, pand, woning aan derden. Opgebouwd pensioen en lopende levensverzekering.


  NA ECHTSCHEIDING

Onder meer:

 • Alimentatie wordt betaald en er is sprake van samenwoning ex-partner met nieuwe partner? Bewijzen van economische eenheid op discrete wijze. Bij bewijs inschakelen advocaat voor verdere afhandeling. Hierbij kan ook sprake zijn van een strafbaar feit; het niet tijdig opgeven door de ex-partner van de nieuwe leefsituatie.

 • Partneralimentatie en / of kinderalimentatie wordt niet meer betaald. Zorgen dat deze wel weer wordt betaald. Eventueel inschakelen LBIO (03) te GOUDA.

 • Problemen met omgangsregeling kind(eren). Problemen oplossen door bemiddeling. Lukt dit niet, dan wordt in overleg getreden met de Raad van de Kinderbescherming.

 • Lastig vallen (op vele manieren) van cliënt(e) door ex-partner, bijvoorbeeld stalking. Proberen bewijs hiervan te leveren. Verder inschakelen advocaat voor verdere afhandeling.

 • Achterhalen van gegevens nieuwe partner van ex-partner bij vermeend samenwonen, c.q. het vormen van een economische eenheid.


  2. JEUGDZORG

Onder de Jeugdzorg vallen:

 • a. de Jeugdhulpverlening
 • de Jeugdbescherming
 • de Jeugd - GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg)

Ten aanzien van de punten a., b. en c. zijn diverse werkzaamheden op gebied van Advies & Recherche aan cliënt(e) te verlenen, onder andere bemiddeling c.q. onderzoek bij een O.T.S. (04). Zijn er problemen en vragen: neem tijdig contact op met ons bureau. In het woud van de Jeugdzorg formuleert SAR een oplossing op maat. SAR is het zekere loket voor de cliënt(e). De cliënt(e) wordt bij ons niet "van het kastje naar de muur" gestuurd.

Blad : 03 /03
D.d. : Januari 2000


Betr. : Algemene Informatie STEINBUSCH Advies & Recherche (SAR)


  3. BEDRIJFSLEVEN

De activiteiten van SAR kunnen als volgt worden omschreven.

 • Controleren van ziekteverzuim.
 • Onderzoeken van corruptie.
 • Onderzoeken van diefstal.
 • Buitendienstcontroles van vertegenwoordigers / monteurs / chauffeurs.
 • Opsporing van geld, goederen en personen.
 • Bewijzen van oneerlijke concurrentie.
 • Onderzoeken van steekpenningen.
 • Opsporen van personen in Nederland, Duitsland en België in verband met een Nederlands gerechtelijk vonnis en / of zakelijke overeenkomst, ter zake het nog moeten betalen van schulden c.q. het nog nakomen van verplichtingen in Nederland.

Alle werkzaamheden worden in een projectplan vastgelegd: helder, duidelijk en overzichtelijk. Daardoor Uw bedrijf altijd een goed inzicht heeft in de voortgang en de kosten.

Met deze uiteenzetting van werkzaamheden denkt SAR cliënten in het magische jaar 2000 een goed beeld te geven, om te komen tot een oplossing van de vragen c.q. de problemen waarmede cliënten te maken (kunnen) hebben of krijgen. Zoals reeds vermeldt, neem te allen tijde vrijblijvend contact met SAR op voor advies.

SAR is en blijft een dienstverlener met maatwerk. Waarbij opgemerkt dient te worden, dat een goed contact EN samenwerking met cliënten de uiteindelijke basis is, waarop het resultaat bereikt zal (kan) worden….


Met vriendelijke groet,

STEINBUSCH Advies & Recherche

Hub. M.W.E. Steinbusch


Opmerking:

(01) Gezin, waarin man en / of vrouw bedrijfsactiviteiten uitoefenen.
(02) ALLE activiteiten die plaats vinden, voordat de advocaat dient te worden ingeschakeld.
NA inschakeling van de advocaat kan SAR verdere ondersteuning geven aan cliënt(e) en advocaat.
(03) Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.
(04) Ondertoezichtstelling.


STEINBUSCH Advies & Recherche
H.M.W.E. Steinbusch
Postbus 123           Gedeponeerd d.d. januari 2000 bij de Kamer van
NL 6190 AC BEEK         Koophandel Zuid-Limburg onder nummer 14061838

Tel. / Fax.  +31 (0)46 437 83 73 
Mobiel    +31 (0)626 172 009