Oproep voor zitting Raad van State wegens collusie in St. Oedenrode
EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Een Openbare zitting van Kamer 5 van de Afdeling bestuursrechtspraak


Postbus 20919

2500 EA 's-Gravenhage

Telefoon (070) 4264426   ING. A.M.L. VAN ROOIJ
   'T ACHTEROM 9A
   5491 XD ST. OEDENRODE

  
  
  
  
  
  Datum       Inlichtingen toestel   Uw kenmerk
  
  16 december 1997    590          HOGER BEROEP MELDING SCHUUR
  
  Onderwerp                  Ons nummer
  
  ROOIJ/BWST.OEDENRODE             H0l.96.0873
  
  
  
  Hierbij deel ik u mede, dat de behandeling van bovenvermelde zaak zal plaatsvinden in een Openbare zitting van Kamer 5 van de Afdeling bestuursrechtspraak, waarvoor u bij dezen wordt uitgenodigd te verschijnen.

  Datum 5 februari 1998. Tijd : 11.30 uur.

  Plaats: '5-Gravennage, Kneuterdijk 22.

  Gemachtigden die niet als advocaat of procureur zijn ingeschreven, moeten, tenzij partijen ook zelf verschijnen, voorzien zijn van een schriftelijke lastgeving. U wordt verzocht, indien u ter zitting het woord wenst te voeren en hetgeen u naar voren wilt brengen op schrift is gezet, deze aantekeningen (minimaal) in drievoud te overleggen. In deze zaak kunt u nadere stukken indienen, mits deze stukken uiterlijk op de elfde dag voor de zitting in het bezit zijn van de Raad van State. Ik wijs u er overigens op dat te late indiening onherroepelijk leidt tot terugzending. U kunt dan zo nodig ter zitting verzoeken de stukken alsnog te accepteren. U kunt getuigen en deskundigen meebrengen of bij aangetekende brief of deurwaardersexploot oproepen, mits daarvan uiterlijk een week voor de zitting aan de Afdeling en andere partijen mededeling is gedaan, met vermelding van namen en woonplaatsen. De kosten welke voortvloeien uit het meebrengen van getuigen en deskundigen uwerzijds zijn ingevolge de Algemene wet bestuursrecht en de Wet tarieven in strafzaken voor uw rekening.

  Ingevolge het bepaalde in artikel 8:75, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is (de Voorzitter van) de Afdeling bestuursrechtspraak bij uit-sluiting bevoegd een partij te veroordelen in de kosten die een andere partij in verband met de behandeling van het beroep/verzoek redelijkerwijs heeft moeten maken.

  De blijkens het Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komende kosten dienen uiterlijk ter zitting gespecificeerd te worden opgegeven waartoe een "kostenstaat" is bijgevoegd.

  Vergoeding van proceskosten als hier bedoeld zal in het algemeen niet in de rede liggen indien een beroep/verzoek ongegrond wordt verklaard of wordt afgewezen. Voor nadere informatie zij verwezen naar bijgaand formulier

  "INFORMATIE PROCESKOSTENVERGORDING".

  z.o.z.

  Bij correspondentie de datum van deze brief en het nummer vermelden

  De Secretaris van de Raad van State, voor deze,

  Behandelend ambtenaar: SI&N

  DE SECRETARIE IS VAN 29 DECEMBER 1997 TOT EN MET

  2 JANUARI 1996 GESLOTEN.