Toezegging van de Raad van State van het proces-verbaal


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Toezending van een proces-verbaal van een rechtszitting van de Raad van State


Afdeling Bestuursrechtspraak

Postbus 20919

2500 EA 's-Gravenhage

Telefoon (070) 4264426   De heer A.M.L. van Rooij
   't Achterom 9a
   5491 XD Sint Oedenrode


  Betreft: zaakno. F03.98.0171 e.a.

  Den Haag, 22 april 1998

  Geachte heer van Rooij,

  Conform uw verzoek doe ik u hierbij een afschrift van het proces-verbaal van de zitting op 21 april jl. toekomen. Bijgevoegd zijn afschriften van de pleitnota's waarnaar in het proces-verbaal wordt verwezen.

  Hoogachtend,

  namens de Voorzitter van de
  Afdeling Bestuursrechtspraak,
  mr. R.I.Y. Lap

  
  

  Bijlagen: Proces-verbaal van de zitting van 21 april 1998