De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Deze Euro, nee bedankt!

Dr. W.P. Roelofs . . . De Markt . . . Silvio Gesell <===> Esperanto . . . EuroStaete

Geld deugt niet, omdat aan het bezit geen kosten zijn verbonden

Door: dr. W.P. Roelofs

Waarom "Nee"? Omdat ie niet deugt, evenmin als alle overige bestaande munten in de wereld. En waarom deugen ze niet? Omdat aan hun bezit geen kosten zijn verbonden - liquiditeit is gratis -, en aangezien we allemaal in beginsel de voorkeur geven aan contanten, aan liquiditeit, zijn we alleen bereid afstand te doen van een deel van onze contanten, als daar een vergoeding tegenover staat: de liquiditeitspremie, die, bij ontbreken van aan liquiditeit gebonden kosten, uitmondt in een permanent positieve rentevoet.

Dat, op zijn beurt, brengt met zich mee, dat alle investeringen, op straffe van faillissement, tenminste evenveel moeten opbrengen als de rente over het geïnverteerde kapitaal. Resultaat: kapitalisme, eeuwige uitbuiting, onvermijdelijke verspilling (om schaarste te handhaven waar overvloed dreigt!); met één woord: een verwerpelijk systeem.

Zouden aan het bezit van euro-betaalmiddelen kosten zijn verbonden (van b.v. ca. 10 % per jaar), dan zou ik die euro van harte begroet hebben, als een enorme vooruitgang, als een geweldige stap in de richting van "gerechtigheid - vrede - en heelheid van de schepping" dan zou ik, als agnost, vrede hebben met als randschrift op de munt: "God zij met ons" maar op dit wanproduct zou hoogstens passen: "Mammon met ons"

Waarom is de Euro erger dan de gulden, de mark, de Zwitserse frank, enz.? Omdat het in dit heterogene Europa nog moeilijker zal zijn tot een hervorming van de munt te komen, dan in één land met een minder heterogene bevolking. Het is trouwens de dwaasheid ten top te geloven dat je door schaalvergroting structurele problemen dichter bij een oplossing zou kunnen brengen.

En dan de criteria voor de toetreding tot dit spel der ellende! Om stabiliteit van die Euro te bereiken, moeten aspiranten aan twee eisen voldoen: hun staatsschuld mag niet hoger zijn dan een willekeurig gekozen percentage van het jaarlijks bruto binnenlands product (BBP), en het tekort op de staatsbegroting mag eveneens een willekeurig percentage van het BBP niet te boven gaan.

Hoewel ik het ermee eens ben, dat een munt stabiel dient te zijn, dat welke in- of deflatie dan ook, uit den boze is, zijn deze criteria als waarborg voor stabiliteit ronduit belachelijk. Binnen dit systeem - dat ik (zie boven) afwijs - waar in rijke landen, zoals het onze, het arbeidsloze inkomen uit vermogen zo hoog is, dat er onvoldoende "normale" beleggingsmogelijkheden zijn, waardoor een deel ervan belegd wordt in schuldvorderingen op de publieke sector - zeg: de staat moet de staatsschuld permanent toenemen; dat is de consequentie van het systeem. Daar moet je geen krokodillentranen over plengen.

Economische groei is in dit land zo zoetjes aan ecologisch uit den boze. Dat zou erop neerkomen, dat voorzover binnenlandse besparingen noch buitenlands geïnvesteerd, noch totaal wegbelast worden, ze alleen maar kunnen bijdragen tot ongekende groei van de staatsschuld. Dat zou dan wel een "begrotingsprobleem" opleveren, als de staat de uit te geven obligaties niet zou voorzien van de mededeling: "Inlossing van deze obligatie en uitbetaling van rente en samengestelde rente zal plaatsvinden na uitloting." Daarmee heeft de staat het in de hand om aan alle verplichtingen te voldoen en de jaarlijkse betalingen aan aflossing van en rentebetaling op de staatsschuld tot een bepaalde fractie van de begroting te beperken. De "stabiliteitscriteria" waarmee de Euro-aspiranten nu geconfronteerd worden zijn te gek voor woorden. wie verstandig is, speelt dit spel niet mee, trotseert de plutocratie, en verbindt kosten aan zijn nationale munt (M1), en laat zien dat "democratie", evenals trouw, geen lege waan is (Schiller).


Soest, 16 juni 1997 Dr. W.P. Roelofs

Meer artikelen van dr. W.P. Roelofs

Thesen eines Ketzers (Deutsche Version)
Deutsche Kupplung mit dem NWO-Fenster zur Welt
Die Buchgeldfrage im 'Creutzfeuer' endlich eliminiert?
Läßt sich der Geldumlauf durch eine dosierte Inflation sichern?
Der Dritte Weg (Magazin, Juni-Nummer) "Wo ist unser Geld geblieben?"
Buchgeldfragen für Werner Onken, Elimar Rosenbohm und Dr. Hans-Jürgen Fischbeck
Stelling van een ketter en de bewijvoering
Pingpong met de Volkskrant en een aprilgrap in december
Quiz der logica met duizend gulden aan prijzengeld