Verbod van procesmonopolie van advocaten * * * Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in rechtsprocedures?
 
INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Rob Brekel nam deel aan de klokkenluidersconferentie van 5 juli 2014. Daar werd het initiatief gepresenteerd om
een Volkstribunaal op te richten om machtsmisbruik en fraude tegen te gaan in o.a. de rechtspraak in Nederland

Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten juristen . . Recht . . Rob Brekel

Aan de oplossing van het energieprobleem wordt hard gewerkt, ook door Rob Brekel

Ter ondersteuning van de actie van Rob Brekel met zijn hooivorkfestijn a.s. zondag in Utrecht om 14.00 uur.

Aangifte tegen de STAAT en REGERING
 
 

vrijdag 27 juni 2014

 

 
Aanklacht gronden:


T.w. Genocide van eigen Nederlandse en wereld bevolking, volgens Agenda 21. Landverraad door de regering, lidmaatschap van een criminele organisatie, diefstal, poging tot doodslag, poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met blijvende schade, Het stelselmatig vergiftigen van lucht, water, landoppervlakte en voedsel. Het uitbuiten en onderdrukken van soevereine mensen. Het nastreven van een Nazi ideologie met een Fascistische dictatuur. Machtsmisbruik, corruptie, discriminatie, slavernij. Het ontzeggen van eerste levensbehoefte. Het níet stoppen van de immigratie-industrie. Het uitlokken en plegen van aanslagen die vergelijkbaar zijn met 9/11, Metro London, trein aanslagen in Spanje.

Het klaarblijkelijk toestaan, dat Nederlandse onderdanen (de groep met een dubbelpaspoort) in een vreemde krijgsmacht gaan en bij terugkomst deze zelfde mensen Pamperen, in plaats van hen hun rechten te ontnemen en hiervoor te bestraffen. Met valse voorwendselen, aangestuurd door de regering, soevereine staten binnen vallen. Het opzettelijk destabiliseren van de Nederlandse samenleving. Tegen de wil en zonder toestemming van de bevolking, en toestemmen met het EU-lidmaatschap, wetten aannemen die door Multinationals aan het EC worden gedicteerd, zoals TTIP. Tegen de wil van de bevolking alternatieve geneesmiddelen op natuurlijke basis verbieden, zodat de weg vrij is voor de Pharma-industrie om hun kankerverwekkende producten op te dringen.

De burger is zich volledig bewust van al deze feiten, waar op fascistische wijze Banken, Politiek, Industrie en Media  grove machtsmisbruik plegen.

Daar het niet meer mogelijk is om op een normale manier te leven, eisen wij het opheffen en arresteren van de huidige regering, met behulp van artikel 93 WB.

Het systematisch besproeien van schadelijke stoffen, met als doen de mensen opzettelijk te vergiftigen met zware metalen als Barium, Aluminium, Strontium, Pesticide en overige stoffen die de mensen ziek maken als stille moordenaar.

 

 
 

 
Deze stoffen ( op Nano basis ) worden op grote hoogte over ons uit gesproeid en met de wind verspied.
Bij rechtstreeks contact via de lucht, komen ze in onze longen, dringen door de huid, komen in onze bloedsomloop waar ze op alle in ons zijnde zenuwstelsel aanhechten.

 
Al deze metalen hebben de eigenschappen dat ze reageren op magnetisme en hoogfrequente straling vergelijkbaar met een magnetron.
Door alle zendfrequenties die er in de Ether zijn van mobile zendmasten met G3, G4, en dadelijk G5, en dat ook nog van meerdere aanbieders, TV zenders Radio zenders.

 
Door als deze invloeden gebeuren binnen in ons lichaam reacties komen die ons weefsel aantasten, Pijnen, Tumoren veroorzaken, onze hersenen actief houden waardoor een massa op een geniepige manier gemanipuleerd wordt.

   
Onze hersenen hebben een frequentie van ca 4Hz als we slapen en tussen de 12 en 16 Hz als we actief zijn.

 
Alle eerder genoemde zendfrequenties variëren laag en zeer hoge frequenties boven de 350 Mhz.  


 
Indirecte schade via de invloeden van de Aarde
 
 

 
Door de het wereldwijd verspreiden van Chemtrails is er nu een metaal mist om de aarde die ca 20% van het zonlicht tegen houd.
Dit betekend ook dat deze deken van zware metalen een kooi van Faraday vormen op de Aarde.

 
Hierdoor neemt het magnetisch veld buiten deze schil van zware metalen af, waardoor de straling van de zon vrij spel krijgt, en schadelink stralen de aarde kunnen bereiken.
Ook hierdoor zal men met deze zware metalen in ons lichaam klachten krijgen omdat we ook zo aan hoge frequenties worden bloot gesteld.

 
Omdat de Aarde zijn opgewekte Energie niet kwijt komt zal de Aard kern sneller gaan draaien, dit is in middels bewezen.
Nu draait de Aardkern met een snelheid van 20 min en 27 sec, deze snelheid loopt langzaam op, met 1⁰ per jaar, Deze Aardkern heeft een doorsnede van ca 1200 KM en dus een snelheid van ca 11.040 KM = Mag 8.9

 
Hierdoor wordt er een enorm vermogen opgebouwd van meer als 500 Mega watt.
Nu echter 20% niet via het magnetische veld weg kan zal de Aarde van binnen warmer worden.

 
De Aardkern bestaat grotendeels uit wolfram, omdat dit het zwaarste element is.
Deze Aard kern draait in een vloeibare massa van verschillende metalen, als staal, chroom, nikkel, en vloeibaar gesteente.  

 
Door het warmer worden van deze massa zal deze ook uitzetten met een gemiddelde van 0,013 mm per graden Celsius.
Dit komt overeen met een massa toenamen van  7.700 KM³ per graden Celsius.

 
Met als gevolg dat er meer tektonische activiteiten zullen zijn als gevolg van het stelselmatig sproeien van deze zware metalen.
Daar bewust meet spanning op de Aardschil veroorzaakt wordt, zal dit ook te beïnvloeden zijn, de Aardbeving van Japan 2011 was hier een voorbeeld van.

 
Door gebruik te maken van H.A.A.R.P zend men met 3,6 MEGA WATT, een signaal uit van 2,8Hz tot 3 GHz, dat gaat als volg te werk, in de tijdsperioden van 2,5Hz zend men met een veel hogere frequentie.
Hierdoor krijgt men het magnetron effect, dat de monocle van waterstof zal versnellen waardoor deze warmer worden.

Om de Aarde bevind zich de ionosfeer, deze word op deze manier met zo een groot vermogen opgewarmd tot ca 1600 graden Celsius, en dit met een interval van 2,5 Hz .

 
Hierdoor zal de Ionosfeer uitzetten met deze gelijke interval, waardoor het vacuüm opgevuld wordt met de overige  atmosfeer.
Deze actie zal als een membraam werken op het gelijke principe van een luidspreker.

 
Echter wij kunnen dit niet horen, omdat ons gehoor vanaf 20Hz tot max 18KHz kan waarnemen.
Het vermogen dat terug naar de Aarde geslingerd wordt is veel hoger dan de 3,6 Mega watt die vanuit H.A.A.R.P. om hoog gestraald wordt, dit komt omdat de ionosfeer erg positief geladen is door de zon.

 
Als deze kracht met deze frequentie op een plaats van de natuurlijke Tektonische platen  gericht wordt zal deze uiteindelijk zijn opgebouwde spanning vrijgeven die in het binnensten van de Aarde is opgebouwd.

   

 
De Aardbeving voor de kust van Japan was dan ook een aanslag op een soevereine staat, gepleegd door de VS, dit was een act van sluipende oorlog voering.
Zo worden teven opzettelijke weersinvloeden bewerkstelligd die voor grote rampen over de hele wereld zijn.

 
Dit alles in het teken van Agenda 21 overeenkomst van 178 staten waaronder ook onze volksverraders uit onze politiek.
De door deze aanslag op Japan heeft niet alleen directe slachtoffer gekend, maar zal wereld wijd tot een grote Genocide leiden, door de radio actieve besmetting die nu al meer als 3 jaar aan de gang is.

   

 
Alle vreemde natuur verschijnselen kunnen terug herleid worden naar H.A.A.R.P. Massale vissterfte, vogels die uit de lucht vallen, orkanen, Hagel, droogte.


 
De werkelijke daders

 
Alles als stille oorlog voering tegen de wereld bevolking, in opdracht en bekostigd door de FED en ECB eigenaren, alle politici wereldwijd die als marionetten voor deze gewetenloze samenzweerders werken.
 
Dit zijn de families die de wereld regeren door hun corrupte activiteiten, waar onze regering onderdeel van uit maakt, samen met de monarchie.

Een verzameling van Psychopaten die op een gewetenloze manier massa Genocide plegen.

 
Daarom roep ik op, om deze mensen niet langer te steunen.
Je hebt geen keuze als je wil blijven leven.

 
Doe aangifte tegen deze Regering op grond van:

 
Artikel 162 WB Sr

 
o    1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

 
o    2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

 
o    3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 
 
Artikel 93 WB Sr

 
De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
 
Bij het weigeren van een aangifte op nemen door de politie kan men gebruik maken van:
 

Artikel 12

 
1.   Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet, of vindt de vervolging plaats door het uitvaardigen van een strafbeschikking, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is genomen, dan wel de strafbeschikking is uitgevaardigd. Indien de beslissing is genomen door een officier van justitie bij het landelijk parket of bij het functioneel parket, is het gerechtshof te ?s-Gravenhage bevoegd. 

2.   Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Als Banken Industrie Regering en Media Samen tegen de bevolking samenzweren hebben we een Fascistische op Nazi ideologie Dictatuur.

 
 
 
 
 
Het graf van Friso ? Geen Geld om een grafsteen te kopen voor de arme Prins.
Zou hij er wel in liggen, als we dit controleren gaan, kunnen we gelijk kijken of het DNA overeenkomt met Willem III van Oranje, is dat voor eens en altijd ontzenuwd.

 

 
Hier is de Media heel stil, enkel de EU Propaganda werkt in de MSM.
 
 
Heeft u al in de gaten wie dit gaat BETALEN?
 
 
 
 
Door Ferdinand Scholten Enschede:
 
Ik heb het allemaal gelezen, Het zit allemaal zo complex in elkaar dat de een manier hebben bedacht elkaar de bal toe te kunnen werpen zodra er juridische stappen komen op Geo-engeneering. H.A.A.P. is een wereldwijd probleem.
 
Wie klaag je aan ? en tot welke hoogte. Lijkt het me ondoenlijk om onomstotelijk bewijs (voor het Nederlandse corrupte RECHTS - systeem )

 
Aan te dragen die met al hun beschikbare middelen zullen vechten tot je er horen DOL van word.
Met Rutte als Kandidaat voor een top functie in Brussel zijn we nog verder van huis als gedacht.
Ik gok dat de media zich helemaal niet aan de Chemtrail variant durft te wagen, en alles zullen ontkennen en afdoen als ze tot nu toe gedaan hebben – condensatie strepen - pffffffff Een aangifte is het enige wat we kunnen doen, en ik zal daar ook tijd voor vrij maken om dit te gaan doen.
Echter verwacht ik een represaille voor een ieder die zich met dit middel tegen dit regiem verweerd.
Nederland zoals we het kennen tijdens opgroeien - is niet meer !! – Het beeld word slechts in stand gehouden, en we worden overspoeld door andere culturen en gewoontes, onze cultuur is al lang geleden verloren gegaan – en dat werd vrolijk toe gejuicht door de Multicul en religie fanaten.
Wat we ook aantonen op basis van religie en ideologie, alles word in de doofpot gedaan en zand er over.
Kinderen worden misbruikt en uitgehuwelijkt, onder toeziend oog van de evt. komende E.U. TOP MAN Rutte ? die het allemaal wel prima vind zo ?
Fiscaal worden we uitgezogen met ontelbare belastingen, leges en toeslagen rest ons loon nog als prettig boete middel om de enkele kilometer te hard gereden af te tikken bij CJIB.
Het boete systeem kent ook geen enkele grens meer en word opgerekt tot ons loon op het niveau is waarop ze ons willen hebben.
Dan hebben ze de ZORG als 2e melk koe gemaakt (na de auto ).
En alles word onder het motto “ u wilt toch goede zorg “ toegestaan terwijl er woekerwinsten worden weggesluisd door de Zorgverzekeraar.
Gaan onze premies omhoog ?! en neemt het aanbod in basis zorg non-stop af.
Wie hier nog verandering in aan denkt te brengen is een dromer of idealist. In mijn ogen is er een revolutie nodig om de zittende kliek hardhandig af te werpen.
En de staat der Nederlanden opnieuw op te gaan bouwen. Vanaf de grondwet.
De euro de deur uit, en corrupte bedrijven de grens over ! maar dit zal nog lang niet gaan gebeuren Nederland slaapt lekker verder en het gaat ten onder aan de ideologie en macht van Europa.
Is het binnenkort ieder voor zich en onze lieve heer voor de rest.
Ja Fred maak Rutte beheerder van de SAHARA, dan is binnen ON TIME het zand op.


Eindelijk iets inhoudelijks over het geld- en schuldensysteem. Ik adviseer u om wat oude tv-uitzendingen te bekijken, zoals die bij Tegenlicht van de VPRO. Dat is De dag dat de dollar valt en bij de EO: Als de euro valt en nog twee uitzendingen van Tros Radar over de Schuldvraag, Deel 1 en Deel 2 met de promo van die uitzending van De Schuldvraag. Ook mijn Leunstoeltirade past daar wel bij, net als de lezingen van mij over geld en die van Henk Bor onder de titel Het economisch Schandaal van de Eeuw. Ook de schitterende uitleg over hoe geld ontstaat en wie aan de touwtjes trekt, staat al jaren op het internet waarover onze politici heftig zwijgen.