Het RIVM werd al in 1994 onbetrouwbaarheid verweten


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

MET BEWIJS VAN ONTVANGST

Ing. A.M.L. van Rooij,
't Achterom 9a,
5491 XD Sint-Oedenrode.
Tel: 04138 - 76137.

  Sint Oedenrode, 29 mei 1994.

  Betreft:

   Uw evaluatierapport van mei 1993 van mogelijke emissies van de
   HIFIX installatie bij Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode.

  Aan:

   Ir. J.J.G. Kliest,
   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
   Postbus 1,
   3720 BA Bilthoven.


  Geachte Heer Kliest,

Uw evaluatierapport van mei 1993 van mogelijke arseen-, chroom VI en koper emissies naar de lucht als gevolg van het stoomfixeerproces bij Gebr. Van Aarle B.V. heeft de Adviseur Beroepen Milieubeheer Mr. G.J. Menken gebruikt als officieel stuk in zijn ambtsbericht van 29 april 1994 naar de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Prod.1).

Dit betekent dat hiermee Uw evaluatie rapport een geschrift is geworden waaruit een onherroepelijke beroepsuitspraak kan ontstaan welke de Gebr. van Aarle B.V. het recht geeft dag in dag uit, jaar in jaar uit, grote hoeveelheden damp in de lucht te brengen zonder dat naar de arseen-, chroom en koper verontreinigingen ter plaatse ooit metingen zijn verricht.

Onder "punt l" van Uw rapport schrijft U dat de Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne in Noord Brabant (Dr. H.A.M.A. de Vries) in samenspraak met de Medisch Milieukundige te Breda (Drs. H.W.A. Jans) aan het RIVM om advies heeft gevraagd inzake de mogelijke emissies van het bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode. Onder "punt 3" van Uw rapport schrijft U dat de wijze van bemonstering en analyse zoals die is toegepast door Hickson (bij een soort gelijk bedrijf in Amsterdam) in principe geschikt is ter bepaling van het totaal gehalte aan aërosolgebonden Cu, Cr en As.

Onder "punt 5" van Uw rapport schrijft U dat op grond van de resultaten van dit onderzoek en erop gebaseerde verspreidingsberekeningen kan worden gesteld dat het proces als zodanig waarschijnlijk geen aanleiding zal geven tot normoverschrijdende luchtconcentraties in de omgeving van de installatie. IJ als onafhankelijke instantie doet deze uitspraken in Uw rapport zonder dat er ooit onafhankelijk onderzoek naar arseen-, chroom VI en koper in betreffende damp heeft plaatsgevonden. Hiermee tast U de onafhankelijke positie van het RIVM in ernstige mate aan.

In het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 - 1990 van de Tweede Kamer der Staten Generaal staat geschreven:

 • dat zowel arseen, alswel chroom VI in lucht een "zwarte lijststof" is en dat het in de lucht brengen vanwege hun bijzonder bedreigende eigenschappen vermeden dient te worden (Prod.2)
 • dat arseen in bestrijdingsmiddelen verboden is.

Om die reden staat er onder de kolom opmerkingen "BM verboden". De Gebr. Van Aarle B.V. mag ondanks dat toch impregneren met een bestrijdingsmiddel waarin arseen zit (Prod.2).

Ik vind het onbegrijpelijk dat het Ministerie van VROM hier niet tegen optreedt. Temeer omdat de Gebr. Van Aarle B.V. ook nog impregneert met een niet toegelaten bestrijdingsmiddel. Dit omdat op de verpakking staat geschreven dat Superwolmanzout-Co 304 gr/1 arseenpentoxide bevat, terwijl in werkelijkheid in de verpakking 375 gr/1 arseenzuur zit. In de praktijkgids arbeidshygiëne van april 1994 van het Nederlands Instituut van de arbeidsomstandigheden staat geschreven:

 • dat éénmalige blootstelling aan één enkel molecuul arseen of chroom VI kanker kan veroorzaken en het tientallen jaren kan duren voordat bet effect zich openbaart (Prod.3).

Recent onafhankelijk onderzoek bij een vergelijkbaar impregneerbedrijf in Nederland heeft aangetoond dat betreffende damp sterk verontreinigd is met arseen en chroom VI. Betreffend rapport kunt U bij betreffend impregneerbedrijf inzien indien U dat wenselijk acht. Een afspraak met betreffend bedrijf voor het inzien van de onderzoekresultaten kunt U via ondergetekende maken.

Wil het RIVM door toedoen van Uw rapport zijn onafhankelijke status (naam) blijven behouden dan verzoek ik U mij op grond van bovengenoemde informatie binnen 7 dagen na ontvangst van deze brief te berichten dat hetgeen U in Uw rapport heeft geschreven onvoldoende is onderzocht om te gebruiken als basis voor een ambtsbericht waaruit een onherroepelijke beroepsuitspraak kan ontstaan welke de Gebr. van Aarle B.V. het recht geeft dag in dag uit, jaar in jaar uit, onze omgevingslucht en onze groenten te vergiftigen met grote hoeveelheden uiterst kankerverwekkend arseen en chroom VI.

Mocht U daartoe niet bereid zijn dan verzoek ik U mij binnen7 dagen na ontvangst van deze brief de volgende informatie (gegevens) te verstrekken.

 1. Overeenkomstig welke norm heeft de monstername bij Hickson in Amsterdam plaatsgevonden.
 2. Overeenkomstig welke norm is de voorbehandeling. opslag en conservering van de genomen monsters bij Hickson in Amsterdam uitgevoerd.
 3. Welk laboratorium heeft de bij Hickson in Amsterdam genomen monsters geanalyseerd. Beschikt dit laboratorium over een "sterlab" certificaat.
 4. Een kopie van de analyseresultaten van de genomen monsters bij Hickson in Amsterdam.
 5. Bent U of iemand anders van bet RIVM bij het nemen van die monsters bij Hickson in Amsterdam aanwezig geweest, Ja/Nee?
 6. Wat is volgens U (RIVM) de norm voor arseen en chroom VI in lucht voor buurtbewoners rondom het bedrijf van de Gebr. van Aarle B.V. die er 24 uur per dag vertoeven, bestaande uit kleine kinderen, mensen van middelbare leeftijd, bejaarde mensen, astmapatiënten e.d. en die groenten uit eigen tuin eten. gelegen in de zeer nabije omgeving van het bedrijf van de Gebr. van Aarle B.V.

Mocht U ook daartoe niet bereid zijn dan verzoek ik U mij binnen 7 daden na ontvangst van deze brief te berichten of U bereid bent de onafhankelijke onderzoeksresultaten bij een vergelijkbaar impregneerbedrijf in Nederland welke aantonen dat betreffende damp juist sterk is verontreinigd met arseen en chroom VI op te nemen in Uw rapport.

Ingeval U niet binnen 7 dagen na ontvangst van deze brief heeft gereageerd op mijn bovengenoemd verzoek dan ben ik genoodzaakt op grond van mijn eigen levensbehoud, dat van mijn gezin en mijn ouders hiervan aangifte te doen bij de Officier van Justitie. Bij die aangifte zal ik deze brief overleggen. Ik vertrouw er echter op dat U het niet zover laat komen.


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.


C.c.


 • Anton Nigten, Landelijk Milieu Overleg, Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht.
 • Jan Juffermans, Kleine Aarde, Postbus 151, 5280 AD Boxtel.
 • Diverse niet nader te nemen personen (milieu)organisaties en instanties binnen zowel Nederland alswel de EEG.

Bijlage:


 • Prod. l: Blz. 1, 8, 9, 10 uit het ambtsbericht d.d. 29 april 1994, kenmerk BABM/25505/NA van de adviseur Beroepen Milieubeheer met daarachter het evaluatierapport naar emissies van de HIFIX installatie te Sint Oedenrode d.d. mei 1993 van Ir. J.J.G. Kliest van het RIVM (11 pagina's).
 • Prod. 2: Voorblad en blz. 52 t/m 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986 - 1990 van de Tweede Kamer der Staten Generaal (5 pagina's).
 • Prod. 3: Voorblad en blz. 2 en 18 uit de praktijkgids van april 1994 van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden over toxische stoffen (3 pagina's)