Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad ! * * *

Iedereen zwijgt over wanpraktijken, fraude en corruptie in het rechtssyteem

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Castricum, 4 augustus 2011

AANTEKENEN

President van de rechtbank Maastricht
mr. R.C.A.M. Philippart, president/voorzitter rechtbankbestuur
St. Annadal 1
6214 PA Maastricht

Geachte mr. Beurskens en Philippart

Bij deze verwijs ik u naar het concept dat ik ontving van de SDN.

Ik zal dat concept samenvoegen met deze aangetekende brief aan u beiden over zaken betreffende mijn correspondentie met o.a. premier Rutte.

Ik zend u ook kopieŽn van de correspondentie van de RVD aan mijzelf, evenals de briefwisseling met de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Alles draait om de flagrante werkwijze die in de rechtszaak van 12 mei 2011 is gebezigd in de zaak Rietveld.

Ik bemerk dat u de enorme zeepbel die boven deze zaak hangt in uw rechtssysteem, waartoe ook u klaarblijkelijk wilt behoren gezien uw brief aan mij en het oorverdovende zwijgen daarna, niet wilt laten uit elkaar spatten. Maar dat is echt niet meer tegen te houden. Wel bied ik u mr. Philippart en rechter Beurskens nog een tweede maal de mogelijkheid om samen met ondergetekende aangifte te gaan doen. Als kennisdrager van strafbare feiten bent u net als elke andere burger verplicht om daarvan aangifte te doen bij de politie, de hoofdofficier van Justitie en eventueel bij de minister zelf. In deze bent u net als ik een burger met rechten en plichten.

U weet beiden dat de zeer bizarre uitspraak op 17 mei 2011 tot doel had om mij onschadelijk te maken en te proberen mij onder een vorm van curatele te laten stellen, wat nooit zal lukken; eerder omgekeerd. Daarna hebt u mr. Philippart getracht mij nog verder te beschadigen met uw bedreigende brief van 9 juni 2011. Daar lig ik overigens echt niet wakker van; en met reden meneer Philippart. De bewijslast waarover ik beschikt van 60 cm dik lag ook voor de ogen van rechter Beurskens, wat zelfs door de politie wordt beschouwd als niet mogelijk qua vonnis, maar dat is onbegrijpelijkerwijs wel zo.  

Rechter Beurskens zei tegen mij tijdens de zitting: ďU bepaald wat u mij wil gevenĒ. Nog voordat ik het bewijsmateriaal heb kunnen aanreiken deed mr. Beurskens een uitspraak in zijn vonnis dat haaks staat op wat te verwachten was, namelijk het afdekken van fraude en valsheid in geschrift, gepleegd door de voornoemde advocaten. Daarnaast blijkt achteraf dat mr Beurskens ook nog belangenverstrengeld is als betrokkene bij een deurwaarderskantoor.

Een bijzonder aspect is de valse aangifte bij de politie in Emmen zoín 400 kilometer naar het noorden. Waarom is dat meneer Philippart? Ik kan ook dat u haarfijn uitleggen. De (integere ) officier Justitie in uw arrondissement kent hem hoogstwaarschijnlijk net zo goed als ik en dumpte de bagger. Vandaar dat hij bij zijn vriendje A.P. Maes in Emmen (met die 59 niet-bestaande getuigen) op valse grond bij H. Vos van de recherche zorgde dat daar wel een aangifte op de rol kreeg; en wel op zaterdag in het gesloten politiebureau te Emmen.

Vandaar dat die meneer Vos door de integere voorzitter van de Strafkamer: Mr. W. Foppen van het gerechtshof te Leeuwarden, in nog geen 15 minuten in mootjes gehakt werd; net als het geboefte A.P. Maes die in 2001 de verzinner was van een lijst met 59 niet-bestaande, dan wel een reeks dode eisers.

Premier Mark Rutte krijgt de bevestiging zoals hij mij in het verleden heeft laten weten over mijn zaak, dat die naar Stef Blok is doorgestuurd. Eergisteren is nu ook Emile Roemer van de SP door de redactie van de SDN op de hoogte gesteld van kwalijke zaken rond de Rietveld-affaire waarover de parlementaire pers door de RVD opgelegd geen vragen mag stellen aan de minister-president. Ook fractievoorzitter Job Cohen van de PvdA is eind vorig jaar al geattendeerd op schandalige praktijken binnen het rechtsbedrijf.

U snapt natuurlijk heel goed dat ik persoonlijk ervoor zorg dat het nu weer bij de premier Rutte en de heer Brons van de RVD terecht gaat komen. En ja, dan hoeft de RVD in ieder geval niet meer het verbod uit te vaardigen aan een erelid van de parlementaire pers om geen vragen over de zaak-Rietveld te stellen.  Ik eindig met deze tekst zoals ik hem ook begonnen ben, om u alsnog te verzoeken en wettelijk te eisen dat u samen met ondergetekende aangifte gaat doen tegen de knevelarij en andere onwettige praktijken. Dit wegens het liegen en bedriegen van rechters op rij, met praktijken waar de vastgoedonderwereld nog wat van zou kunnen leren. Al hoewel men met de zaken als Koch-Amrobank de integere FIOD-ECD ook behoorlijk hebben weten tegen te werken met de stunt in het van der Valkhotel.

En ja, Rietveld komt nogal eens bij T. Colijn te Utrecht, voorheen aan de Surinamestraat te Haarlem.  Niet heel Nederland is corrupt meneer Philippart. Het vonnis gaat met de bewijslast ter beoordeling over 14 dagen naar de juiste persoon zoals aangegeven. De heer Seuren is ook zwaar slachtoffer. Men houdt mij zoals tientallen anderen zeer goed op de hoogte. En ja, heer Philippart, naar gelang ik verder ga begint de Politie redelijk inzicht te krijgen in wat van hoog tot laag is geprobeerd om het advocatengilde met uw systeem beschermd te houden.

Ik verwijs u naar de conceptbrief van de SDN aan u die ik bij deze goedkeur, deze toevoeg en ook op het  internet laat plaatsen. Ik zal u de bijlagen van diverse politieke instanties eveneens laten toekomen, inclusief het dwangbevel van de rechtbank te Maastricht met zeer groot stempel niet sturen. Met welke reden heeft Rietveld hem dan toch verkregen?

Krijgt Nederland eindelijk een advocatuur waar mr. Bolhaar van het College Procureurs-generaal zo graag zou hebben dat deze integer was, net als Rietveld dat ook wil? Bolhaar en ik kennen elkaar van een groot dossier op een ander gebied.  Het advocatentuig moet in de cel meneer Philippart en integere advocaten niet nog langer de dupe laten worden van wat een integer systeem zou moeten zijn. Men heeft het laten afzinken tot zelfs een criminele organisatie. Bewijzen liggen met centimeters dik over geheel Nederland en wordt in hoog tempo openbaar gemaakt.

Als laatste wijs ik u nadrukkelijk op 162 Sv, naar aspecten van knevelarij en het niet meer geldige art. 120 van de Grondwet met de ratificatie van het Verdrag van Lissabon (EU-grondwet) in de bijlage.

Ir. R.A.A. Rietveld

Bakkumerstraat 58b
1901 HN Castricum

Vragen van de redactie van de SDN aan president Philippart van de rechtbank Maastricht

CONCEPT

President van de rechtbank Maastricht
mr. R.C.A.M. Philippart, president/voorzitter rechtbankbestuur
St. Annadal 1
6214 PA Maastricht

Geachte heer Philippart,

De redactie van de Sociale Databank Nederland is in kennis gesteld van wat er speelt rond de aangespannen rechtszaak tegen Ir. R.A.A. Rietveld bij uw rechtbank. Terzake hebben wij enkele vragen alsmede conclusies kunnen trekken die mede zijn ingegeven door de verandering van rechtsgronden doordat ook Nederland het Verdrag van Lissabon heeft geratificeerd. Geconstateerd kan worden dat er een fundamentele wijziging in het functioneren van het rechtssysteem in Nederland is ontstaan. Als gevolg van het ondertekenen van het Verdrag van Lissabon is artikel 120 van de Grondwet in Nederland vervallen en niet meer van toepassing om de rechtspraak niet te kunnen en mogen toetsen aan de Grondwet.

Tot nu toe heeft dit geleid tot massale ontrechting in de Nederlandse rechtspraak. Het aantal slachtoffers (per jaar 400 zelfmoorden, bron: Stidag) als direct gevolg van rechterlijke uitspraken en ca. 22.000 personen die tot hun dood tot bittere armoede veroordeeld zijn vanwege rechterlijke uitspraken, stellen het imago en de integriteit van het rechtssysteem in een zeer discutabel daglicht. De maatschappelijke en persoonlijke schade die door de Nederlandse rechtspraak is/wordt aangericht is absoluut desastreus en niet te rechtvaardigen. Kennelijk is men zich daarvan duidelijk bewust, gezien de dikke betonnen muren en veiligheidsmaatregelen bij het betreden van rechtbanken. Vanwaar die angst?

Maar geachte president, deze brief draait om enkele cruciale vragen die ook uw persoonlijke betrokkenheid raken. Namelijk: bent u als kennisdrager al ingegaan op de uitnodiging van Ir. R.A.A. Rietveld en een afspraak gemaakt om samen met hem, uzelf en rechter Beurskens aangifte te doen bij de politie, bij de hoofdofficier van justitie, danwel bij de minister van Veiligheid en Justitie mr. I. Opstelten tegen de advocaten voormeld ? In dit verband mag ik u wel wijzen op artikel 162 e.v. van het Wetboek van strafvordering. Een zaak die begon met het in een civiele procedure inbrengen door advocaat mr. A.P. Maes van een 59-tal getuigen die van niets wisten, waarvan een aantal al heel lang op het kerkhof lagen. Een echte schande van zowel da advocatuur als voor de rechterlijke macht.

Tot nu toe is niet bekend of u daartoe al besloten hebt, want er is alle reden om dat te doen, gezien dat wat er gebeurd is rond die rechtszaak zoals omschreven in o.a. de brief van aan uw rechter mr. W.J.J. Beurskens en het overzicht van en de brief aan premier M. Rutte. Het is dan ook verbijsterend te moeten vaststellen dat op regeringsniveau via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) de parlementaire pers gecensureerd is in deze zaak, met het verbod om in de wekelijkse persconferentie met de premier een vraag te stellen over de affaire Rietveld.

Zolang de Nederlandse pers hierover het zwijgen doet, moeten wij vaststellen dat niet alleen de grondwet en de persvrijheid blijken te zijn uitgeschakeld, maar ook dat u aanwijzingen moet hebben ontvangen om geen enkele reactie op de brieven van Ir. R.A.A. Rietveld meer te geven, en elke verantwoordelijkstelling van u en rechter Beurskens voor de dwalende (eufemistisch gesteld) uitspraak t.a.v. deze rechtszaak in de doofpot te laten belanden. Gezien uw woedende brief van 9 juni 2011 aan de heer Rietveld m.b.t. zijn kwalificaties over de uitspraak van rechter Beurskens, hebt u zich vierkant opgesteld achter deze rechter, waarmee u zich hebt gecompromitteerd wat betreft de duidelijk ontbrekende integriteit van het vonnis, namelijk een klip en klaar afdekken van deze dwaling.

U zult begrijpen dat met name twee vragen gesteld moeten worden voor de aanvang van een civiele procedure, zolang het aan advocaten toegestaan is om straffeloos te liegen, frauderen, vervalsen, lasteren, smaden en daarmee de tegenpartij te knevelen. Zolang moet elke civiele rechtszaak aanvangen met de twee vragen van de gedaagde zoals hier verwoord: Een gelijkluidend afschrift van dit schrijven is verzonden naar de griffier van de Hoge Raad der Nederlanden.

Edelachtbare, voordat de zitting begint willen wij twee zaken duidelijk hebben:

1      Accepteert u als rechtbank van de eisende partij de aangevoerde, maar volstrekt bewijsbare leugens, vervalsingen en misleidingen ? Ja of nee?

2      Accepteert u van de verdedigende partij de absolute bewijzen van door de tegenpartij aangevoerde leugens, misleidingen en vervalsing van feiten als argumenten ter overweging van uw rechtbank? Ja of nee?

Indien de voorzitter van de rechtbank op de eerste vraag met JA antwoordt, dan moet de rechtbank worden gewraakt.
Indien de voorzitter van de rechtbank op de tweede vraag antwoordt met NEE, ook dan moet de rechtbank worden gewraakt.

Verdere werkwijze

Na wraking van de rechtbank wordt verlangd dat aan de wrakingskamer een medebeoordelaar wordt toegevoegd vanuit de burgerij, op voordracht van een college van vertrouwenspersonen, die deskundig is en die vertrouwd kan worden. Dit om het evenwicht in het vertrouwen en de onafhankelijkheid van de wrakingskamer te kunnen aanvaarden.

Daarnaast staat de klemmende vraag: Door wie wordt de rechterlijke uitspraak geschreven, gecontroleerd en ondertekend zoals de wet dat voorschrijft? Zie de ISO-9000 norm voor rechterlijke uitspraken?

De redactie van de Sociale Databank Nederland die een hele rij klokkenluiders aan het woord laat met dezelfde klachten over de manier waarop processen worden gevoerd en zij daarvan slachtoffer menen te zijn, is uiterst benieuwd met de vraag in hoeverre de rechterlijke macht deze juristerij nog accepteert en zelfs daaraan meewerkt, gezien de ontwijking van elke rechter tot op de dag van vandaag om aangifte te doen tegen advocaten die zich bewijsbaar schuldig maken aan de hiervoor genoemde wetsovertredingen. Een internationaal tribunaal is in voorbereiding om gezwendel in het recht aan de kaak te stellen. Het zelfreinigend vermogen van advocatuur en magistratuur is gebleken tot nul te zijn gereduceerd.

Bij de de SDN heeft men al eerder een poging gedaan om rechters, advocaten, deurwaarders, notarissen en ambtenaren als klokkenluider zich te melden om grof onrecht en bewijsbare fraude aan de kaak te laten stellen. Zie: www.sdnl.nl/burger-initiatief.htm en www.sdnl.nl/integriteit-justitie.htm en www.sdnl.nl/argumenten-om-rechter-te-wraken.htm

In afwachting van uw reactie,

Redactie SDN