Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren
Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren

Stel als gedaagde altijd de volgende twee vragen aan de rechter voordat de zitting begint:

Edelachtbare, voordat de zitting begint willen wij twee zaken duidelijk hebben:

 1. Accepteert u als rechtbank van de eisende partij de aangevoerde, maar volstrekt bewijsbare leugens, vervalsingen en misleidingen ? Ja of nee?
 2. Accepteert u van de verdedigende partij de absolute bewijzen van door de tegenpartij aangevoerde leugens, misleidingen en vervalsing van feiten als argumenten ter overweging van uw rechtbank? Ja of nee?

Indien de voorzitter van de rechtbank op de eerste vraag met JA antwoordt, dan moet de rechtbank worden gewraakt.
Indien de voorzitter van de rechtbank op de tweede vraag antwoordt met NEE, ook dan moet de rechtbank worden gewraakt.

Verdere werkwijze

Na wraking van de rechtbank wordt verlangd dat aan de wrakingskamer een medebeoordelaar wordt toegevoegd vanuit de burgerij, op voordracht van een college van vertrouwenspersonen, die deskundig is en die vertrouwd kan worden. Dit om het evenwicht in het vertrouwen en de onafhankelijkheid van de wrakingskamer te kunnen aanvaarden.

  Aan de fractievoorzitter van de PvdA Job Cohen is verzocht een wetswijziging aan de Tweede Kamer aan te bieden. Die wetswijziging heeft dan tot gevolg dat bewijsbaar liegen en frauderen door advocaten niet meer kan. Dit in weerwil van de uitspraak van de Raad van Discipline: 'dat advocaten wel mogen liegen in rechtsprocedures'. Dit liegen, frauderen, vervalsen, lasteren, smaden en meineed plegen door advocaten in rechtszaken moet strafbaar worden. Het aantal rechtszaken zal daardoor meer dan halveren, zodat de begroting van Justitie met meer dan een miljard per jaar kan worden ontlast. Zie het aanbieden van deze politiek cheque aan Job Cohen en het overleg met Jeroen Recourt.

Videoverslag van de rechtszaak tegen de Sociale Databank Nederland

De rechterlijke instructie om tot een oordeel te komen

Artikel 21

Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.

Artikel 22
De rechter kan in alle gevallen en in elke stand van de procedure partijen of een van hen bevelen bepaalde stellingen toe te lichten of bepaalde, op de zaak betrekking hebbende bescheiden over te leggen. Partijen kunnen dit weigeren indien daarvoor gewichtige redenen zijn. De rechter beslist of de weigering gerechtvaardigd is, bij gebreke waarvan hij daaruit de gevolgtrekking kan maken die hij geraden acht.

Artikel 23
De rechter beslist over al hetgeen partijen hebben gevorderd of verzocht.

Artikel 24
De rechter onderzoekt en beslist de zaak op de grondslag van hetgeen partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben gelegd, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

Artikel 25
De rechter vult ambtshalve de rechtsgronden aan.

Artikel 26
De rechter mag niet weigeren te beslissen.

Artikel 27

 1. De terechtzitting is openbaar. De rechter kan evenwel gehele of gedeeltelijke behandeling met gesloten deuren of slechts met toelating van bepaalde personen bevelen:
  • in het belang van de openbare orde of de goede zeden,
  • in het belang van de veiligheid van de Staat,
  • indien de belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van partijen dit eisen, of
  • indien openbaarheid het belang van een goede rechtspleging ernstig zou schaden.
 2. Indien iemand op een terechtzitting de orde verstoort, kan de rechter hem laten verwijderen.
Artikel 28
 1. De uitspraak geschiedt in het openbaar.
 2. Onverminderd de artikelen 231, eerste lid, en 290, derde lid, verstrekt de griffier aan een ieder die dat verlangt afschrift van vonnissen, arresten en beschikkingen, tenzij verstrekking naar het oordeel van de griffier ter bescherming van zwaarwegende belangen van anderen, waaronder die van partijen, geheel of gedeeltelijk dient te worden geweigerd. In het laatste geval kan de griffier volstaan met verstrekking van een geanonimiseerd afschrift of uittreksel van het vonnis, het arrest of de beschikking.
 3. Onder vonnissen, arresten en beschikkingen zijn begrepen stukken die aan de uitspraak zijn gehecht. Van andere tot een procesdossier behorende stukken wordt geen afschrift of uittreksel aan derden verstrekt.
 4. Van vonnissen, arresten en beschikkingen in zaken die met gesloten deuren zijn behandeld, wordt uitsluitend een geanonimiseerd afschrift of uittreksel verstrekt.
 5. Een verzoek om afschrift als bedoeld in het tweede lid dient te worden gericht tot de griffier van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan. Deze zal bij inwilliging van het verzoek een griffierecht in rekening brengen die wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 21, tweede lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken.
 6. Gedurende twee weken na de dagtekening van een gehele of gedeeltelijke weigering om aan een verzoek om afschrift te voldoen, kan verzoeker daartegen schriftelijk in verzet komen bij de voorzieningenrechter.
 7. Tegen de beslissing van de voorzieningenrechter staat geen voorziening open.
 8. Ingevolge artikel 15, tweede lid, van verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van de Europese Unie van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PbEG 2003, L 1) verstrekt de griffier onverwijld een afschrift van vonnissen, arresten en beschikkingen met betrekking tot de toepassing van artikel 81 of 82 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. De verstrekking geschiedt, behalve wanneer het arresten of beschikkingen van de Hoge Raad betreft, door tussenkomst van de Raad voor de rechtspraak. Wanneer naar het oordeel van de griffier de bescherming van zwaarwegende belangen van anderen, waaronder die van partijen, daartoe aanleiding geeft, kan de griffier volstaan met de verstrekking van een geanonimiseerd afschrift van het vonnis, het arrest of de beschikking.

  Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen Terug naar het begin