Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Dreigende recessie en creatieve oplossingen van NGO's als BeSaCo

Grondvest . . . Edward Bellamy . . . Henry George <====> SDN . . . Besaco

De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt.
Maar wie wordt er uiteindelijk op afgerekend; en wie betaalt de rekening?

Symbool van de Euro

maandag 22 juni 2009

Komende Grote Depressie nader verklaard

Explosie werkloosheid EU in winter 2009/2010 – ‘Sociale tragedie groter dan tijdens Grote Depressie’ – Situatie Nederland naar verhouding nog redelijk

Werkloosheid in de EU: Nederland staat er samen met Oostenrijk nog het beste voor. Rechts: Overheidstekorten in % van het BNI (BNP). Duidelijk is te zien hoe het Amerikaanse tekort ook percentueel verreweg het hoogst is.

Hierin staan nog een aantal zeer interessante feiten en cijfers, die onderstrepen dat we in geen geval op een door media en politiek beloofd economisch herstel kunnen rekenen, maar juist op een forse verslechtering van de huidige crisis.

Europa

Ten aanzien van Europa (de EU) constateert LEAP/E2020 -dat maandelijks een opinie-onderzoek houdt- dat er nog steeds een enorm gat zit tussen wat de Europese burger werkelijk wil en verwacht van Europa, en wat zijn of haar regering beslist. Een grote meerderheid van 71% vindt bijvoorbeeld, dat anti-democratische krachten in de EU steeds sterker worden. Zo vreemd is dat niet, want de Europeanen hebben nul komma nul invloed op de aanstelling van de werkelijke machthebbers in Europa (de Europese Commissie / voorzitter). De recente verkiezingen voor het Europese Parlement zijn dan ook slechts een wassen neus, een zoethoudertje, want het EP heeft vrijwel geen enkele werkelijke macht. Zelfs het steeds fascistischer wordende Amerika is nog democratischer. – X.
Het onvoorstelbaar hoge percentage van 96% van de Europeanen is dan ook niet tevreden over het Europese beleid van de eigen regering. Dit illustreert de totale mislukking van de éénwording van Europa in de beleving van de mensen. De EU is te groot, te machtig, te ondemocratisch, en vooral: te ver en te snel gegaan.

Over de VS gesproken: eveneens een grote meerderheid is zich zeer goed bewust, dat het afgelopen is met de economische en politieke hegemonie van het land. Maar liefst 91% verwacht dat de Amerikaanse dollar de komende maanden zal instorten. Tevens denkt 81% dat de VS al dit jaar niet meer in staat zal zijn, om haar tekorten te kunnen blijven financieren.

De eigen situatie in Europa wordt een stuk minder pessimistisch beoordeeld. Het vertrouwen in de euro is zeer hoog; 95% gaf aan de munt de komende maanden niet te willen inruilen voor de dollar, de Japanse yen of het Britse pond. 50% zei de Europese munt niet eens

Collection of Chinese yuan (renminbi) banknote...Image via Wikipedia

te willen inruilen voor goud. 31% zou dat wel doen. Wel denkt 76% dat de huidige crisis in 2012 nog steeds niet voorbij is.

Daarnaast is slechts een kleine minderheid van 16% bang om de komende maanden zijn baan te verliezen. 75% is daar niet bezorgd over. Desondanks vreest 50% dat de eigen financiële situatie de komende tijd slechter zal worden. Iets minder ondervraagden (48%) maakt zich ook daar geen zorgen over. Eveneens precies de helft van de ondervraagden is bang voor het ontstaan van politieke en sociale onrust in zijn land (34% is dat niet).

De conclusie kan zijn, dat het vertrouwen in het democratische gehalte van Europa vrijwel niet aanwezig is bij de Europeanen, maar dat er wel wordt gedacht dat de gevolgen van de wereldwijde crisis, waarvan driekwart verwacht dat deze veel langer zal duren dan nu door media en politici beweerd wordt, voor Europa minder ernstig zullen uitpakken dan voor de VS en Groot Brittannië.

Huizenprijzen in 2010 nog eens 20% omlaag

LEAP/E2020 adviseert haar Europese abonnees om geen vertrouwen te hebben in de aanbevelingen van ’specialistische’ media en professionals om weer in vastgoed (huizen e.d.) te investeren, omdat de markt zijn dieptepunt zou hebben bereikt. De denktank verwacht namelijk dat de vastgoedprijzen in zowel de VS als Groot Brittannië in 2010 met gemiddeld 20% zullen dalen (en eveneens in de EU verder zullen dalen). In Europa is vooral de situatie in Spanje problematisch en zijn de vooruitzichten erg onzeker. Het bulletin is echter positief over Riga, de hoofdstad van Letland, dat weliswaar eveneens in een grote crisis verkeert, maar vanwege de lage prijzen en mooie locatie een aantrekkelijke plek voor vastgoedinvesteringen zou zijn.

2 dollar voor 1 euro – Dollarreserves 50%-90% minder waard

Op de valutamarkten zullen er grote verschuivingen gaan plaatsvinden. Het Britse pond zal wegzakken tot onder de 1 pond = 1 euro grens, en de euro zal zelfs 2 dollar waard worden (nu ca. $ 1,40). Dat zal gebeuren na het faillissement van de Verenigde Staten. Tot die tijd zal de euro gestaag aan waarde winnen ($ 1,50 / $ 1,60).

Op de middellange en lange termijn verwacht LEAP/E2020 dat de Japanse yen en de Chinese yuan verder in waarde zullen stijgen. Wel is er een voorbehoud wat betreft Japan; als dat land zich tot het einde toe vast blijft houden aan de VS (en daar lijkt het tot nu toe wel op), zal de yen juist door de instortende dollar meegesleurd worden. De grote dollarreserves van het land (Japan wordt beschouwd als de laatste toevluchthaven voor Amerikaanse staatsobligaties) zullen namelijk in een paar dagen tijd met 50%-90% in waarde verminderen.

Goud wordt gezien als een toekomstige veilige haven. De denktank adviseert haar abonnees dan ook, om 30% van hun financiële bezittingen in goud te hebben / om te zetten. Dat moet dan wel écht, fysiek goud zijn, geen goud ‘op papier’. Ook zou iedereen zoveel goud in huis moeten hebben, om het in financieel opzicht minstens 6 maanden mee te kunnen uitzingen, in het geval van een (inter-)nationale valutacrisis. Goud wordt dan namelijk weer een betaalmiddel (dat gebeurt nu al in de VS, zie dit artikel).

Explosie werkeloosheid EU winter 2009/2010

Eén van de drie verwoestende monstergolven die in het basisartikel zijn beschreven, bestaat uit het ontstaan van massale werkeloosheid. De VS, Groot Brittannië, Ierland en Spanje zullen aan het einde van de zomer de eerste slachtoffers van deze golf zijn. Aan het einde van de herfst zijn China, de landen in Zuid-Oost Azië, Latijns Amerika, de nieuwe EU-landen, Turkije, het Midden Oosten en Afrika aan de beurt. En tenslotte zal de vloedgolf werklozen in de winter van 2009/2010 ook de Eurozone bereiken, samen met Denemarken, Zweden en Japan.

Het moment waarop een land getroffen zal worden hangt af van twee essentiële factoren:

- de groei van de werkeloosheid zelf; en

- de kwaliteit van het sociale beschermingssysteem

Landen met een efficiënt systeem om werklozen op te vangen zullen in staat zijn om de destabiliserende gevolgen voor de maatschappij uit te stellen. De landen met een uitgebreid sociaal voorzieningenniveau (waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk) zullen deze gevolgen nog verder weten te beperken.

De EU-landen die het zwaarst worden getroffen worden zijn Groot Brittannië, Ierland en Spanje. Deze landen moeten zich gaan opmaken voor een ernstige maatschappelijke crisis. Daarnaast zullen de al bestaande problemen in de nieuwe, Oost-Europese EU-landen flink verergeren.

In de hele EU staat Nederland er op dit moment het beste voor wat betreft de werkloosheid. Nederland en Oostenrijk waren in april de enige EU-landen die het werkloosheidspercentage onder de 5% wisten houden. Dit staat in schril contrast met Spanje, Ierland, Slowakije en Estland, Letland en Litouwen, waar de werkloosheid al meer dan 11% bedraagt.

10 miljoen Amerikanen zullen in 3 maanden arm worden
Tussen juli en september zal de eerste golf van miljoenen werklozen die geen recht meer hebben op een uitkering de VS overspoelen. ‘Het voorspelbare falen van Obama’s economische stimulansprogramma om nieuwe banen te creëeren zal deze zomer een sociale schok teweeg brengen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn weerga niet kent: ongeveer 3 miljoen mensen zullen in slechts 3 maanden tijd uit het sociale vangnet ‘vallen’. Inclusief hun gezinnen zullen 10 miljoen mensen plotseling in armoede vervallen.’

‘De urgente maatregel van 600.000 nieuwe banen die door president Obama werden aangekondigd zouden -als deze ooit gerealiseerd kunnen worden- daarom slechts een marginaal effect hebben op de sociale en economische impact die deze vloedgolf van zwalkende, werkloze mensen zal hebben.’

Wat deze situatie extra ernstig zal maken is de komst van de andere, minstens zo grote vloedgolven aan het einde van 2009. Er komen namelijk nog zeker 4 miljoen nieuwe werkelozen bij, die tijdens de kerst geen enkel perspectief meer zullen hebben. Zowel in sociaal als in menselijk opzicht is dit een tragedie die de Grote Depressie uit de jaren ‘30 zal overschaduwen, en zal de start van een ‘Zeer Grote Depressie’ markeren, temeer omdat 32% van de Amerikanen bij ontslag onmiddellijk niet meer in staat zal zijn om hun ziektekostenverzekering te betalen. Na 1 jaar werkeloosheid is dit percentage opgelopen tot maar liefst 83%.

LEAP/E2020 benadrukt, dat de échte werkloosheid in de VS veel hoger ligt dan officieel wordt opgegeven, en inmiddels de 20% nadert . Ook geeft de denktank een voorbeeld van de misleiding door de overheid ten aanzien van de Amerikaanse werkloosheid. In mei zouden er 345.000 mensen hun baan hebben verloren, wat een stuk beter zou zijn dan de verwachte 500.000. Maar ze ‘vergaten’ er bij te vertellen, dat dit niet het hele aantal (uit dezelfde statistieken!) was. Dat lag namelijk op 787.000, véél hoger dus. En de gevestigde media werkte hier volledig aan mee, want die negeerden het wérkelijke aantal vrijwel unaniem.

Conclusie

Er komen voor de wereld ongekend zware tijden aan. Zoals uit al veel eerdere artikelen bleek, is de huidige crisis, in tegenstelling tot wat media en politiek ons willen doen geloven, verre van voorbij. Integendeel, we staan slechts aan het begin van de ellende.

Toch zal niet ieder land even zwaar getroffen worden. Van landen als de VS en Groot Brittannië is het absoluut zeker dat ze het extreem zwaar en moeilijk zullen krijgen. Ook diverse Europese landen kunnen forse stormen verwachten.

Nederland hoort in de vooruitzichten bij de landen, die er naar verhouding nog het minst slecht vanaf lijken te kunnen komen. Ons sociale vangnet is goed, en ook het economische beleid van de huidige regering doet er aan meewerken, dat de gevolgen mogelijk niet uit de hand hoeven lopen.

Dat wil niet zeggen dat Nederland niet geraakt zal worden. Er zullen naar verwachting nog eens honderdduizenden werklozen bijkomen, en de meeste mensen zullen de komende jaren flink moeten bezuinigen op hun uitgaven, waardoor sommigen wellicht hun hele levenspatroon zullen moeten omgooien. Daarnaast zal een tweede instorting van de banken, die door steeds meer analisten en experts nog dit jaar wordt verwacht, mogelijk voor de nodige onrust en onzekerheid gaan zorgen.

Kortom, bang zijn is niet nodig, maar goed voorbereid zijn op zware tijden wél. Hier nogmaals een paar eenvoudige tips:

- Leg een voorraad houdbaar voedsel, water / drinken, medicijnen aan, en zorg voor noodmaatregelen i.v.m. (tijdelijke) onderbrekingen van gas, water en elektriciteit (zaklantaarns, batterijen, gasbrandertje etc.). Mensen met een tuin: leg een moestuintje aan. Bedenk dat ook de brandstofvoorziening in gevaar kan komen (jerrycan(s) benzine).- Zorg dat je zoveel mogelijk uit de schulden komt. Stel het kopen van een huis uit. Deel bijvoorbeeld je auto (en dus kosten) met familie / vrienden. Ga dichter bij je werk wonen, en kies dan een huurhuis.

- Doe noodzakelijke kostbare aankopen (wasmachine, fiets, auto, tv, pc, etc.) indien mogelijk op zo kort mogelijke termijn (natuurlijk het liefste zonder schulden te maken). Hou bij alle uitgaven (en ook verhuizing) er rekening mee, dat je je baan kunt verliezen en voorlopig geen ander werk kunt krijgen.

- Voor de meer vermogenden: écht goud (niet op papier gekocht!) blijft niet alleen waardevast, maar zal de komende jaren fors in waarde gaan stijgen. Ook zilver is een (mogelijk zelfs even goede) belegging. Stoot alle dollar-gerelateerde assets af.

- Laat lijfrentepolissen, levensverzekeringen e.d., die vaak (deels) op aandelen en beleggingen zijn gebaseerd, indien mogelijk uitkeren. Weet je niet wat met het geld te doen: zie bovenstaande drie punten. Geef het in ieder geval niet uit aan (alleen maar) ‘leuke dingen’.

- Mensen die aan het einde van hun geld altijd een stukje maand overhouden: begin nu al met het bijstellen van je uitgaven/levenspatroon. Voor iedereen zal het de komende jaren heel belangrijk zijn om een financiële buffer te hebben. Verhuis desnoods naar een goedkopere woning (al is dat in Nederland niet zo eenvoudig, tenzij je in andere delen van het land gaat wonen –Noord, Oost, waar zowel koop- als huurwoningen veel goedkoper zijn).

- Zorg voor een sociaal netwerk. In zware tijden hebben mensen elkaar extra hard nodig. Bedenk daarbij, dat het digitale netwerk (internet, telefonie) wellicht onbetrouwbaar wordt en korte of langere tijd kan uitvallen. Daarom heb je ‘echte’ adressen nodig, het liefst zo dicht mogelijk in de buurt.

- ‘Last but not least’: Pak of koop een Bijbel, en lees wat de wereld de komende (eind-)tijd te wachten staat. Voor niet-kenners: let er vooral op, hoe ontzettend veel duizenden jaren oude profetieën al zijn uitgekomen. Het Boek geeft overigens ook de volmaakte oplossing voor alle moeilijke tijden, en biedt een geweldig perspectief voor de toekomst.

Bron: Global Europe Anticipation Bulletin nr.36

Crisis, Economie, EU, VS