Wie spreekt van lage dunk en het bevattingsvermogen van de gekapittelde beroepsgroep?
Operatie: Quekel (herstelbetalingen) Zero Fatwa United

IRM . . Juristen . . Toezicht Nederland <===> SDN . . Klokkenluider  . . Burhoven

Wie spreekt van lage dunk en het bevattingsvermogen van de gekapittelde beroepsgroep?

http://www.nivra.nl/nieuws/toezicht140103.asp

Door Ab Flipse,

AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR

Delta Lloyd
Voorzitter Raad van Bestuur
De heer N.W. Hoek
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam


Lelystad, 15 januari 2003

Operatie: Quekel (herstelbetalingen) Zero Fatwa United

De e-nieuwsdienst 'Periscoop-Op' van S.T.N. trof op internet (www.sdnl.nl/quekel28.htm) stukken, waaruit blijkt dat één der vele midi-gerokte stagistes van het zich opzichtig als doorluchtig afficherende collectief Boekel de N. a. / n. Paul Quekel ervan beschuldigt dat hij een - overigens in onze rechtstaat ongepast - rechterlijk verbod om contact op te nemen met verantwoordelijken binnen Delta Lloyd zou hebben overtreden. Onder aanzegging van verbeurte van dwangsommen. Het is Q. verboden om op komen voor zijn recht. De daders mogen niet worden geconfronteerd met hun daden. De daders roepen de rechter te hulp om het slachtoffer niet recht in de ogen te hoeven kijken. Het slachtoffer wordt verbannen naar het moeras van traagheid en beslotenheid ('sub iudice') der van God verlaten rechtszalen. De biotoop waarin de getoogde en gebefte arbeiders van contraproductiviteit zich lustig wentelen.

Met deze dreigbrief aan het adres van Q. heeft de kosten-maatschap Boekel naar het oordeel van STN niet gehandeld in het belang van Delta Lloyd. En evenmin in het belang van Boekel als geloofwaardig advocatenkantoor. Heeft Boekel de brief geschreven op verzoek van Delta Lloyd? Of heeft de echtgenote van Hoek het heft à la Gretta overgenomen?

Is Boekel 'blind' en / of 'doof' afgegaan op de enkele mededeling van kringen rond Delta Lloyd dat Q. huize Hoek zou hebben gebeld. Linksom of rechtsom: deze losse flodders fladderen niet zoals een advocaat betaamt. Afgaan op mededelingen van de cliënt. Volgens uw inhouse- tuchtrechter mag dat 'in beginsel'.

Slappe variant, die spreekt van lage dunk van het bevattingsvermogen van de gekapittelde beroepsgroep, die zich scheren en stilzitten vanaf de dag der inwijdingsrituelen van harte heeft eigen gemaakt. Het bruine schoeisel alleen al verraadt de para-militaire en -juridische geaardheid op het bal der dilettanten. Had Boekel op dit gemakzuchtige beginsel geen uitzondering moeten maken? Dienen mededelingen uit huiselijke kringen rond een partij die wegens herhaalde, omvangrijke en flamboyante wetsovertredingen , althans de kennelijk overtuigende verdenking daarvan, de hoogste schikking ooit met het O.M. is aangegaan, niet in termen van vanzelfsprekende geloofwaardigheid met een korreltje zout moeten worden genomen? Wanneer is geloofwaardigheid toch niet door het zoutzuur van een strafrechtelijke transactie een genoeg beetje aangevreten?

Q. wijst er terecht op dat verificatie eenvoudig mogelijk was geweest. Beweerdelijk door Delta Lloyd nagelaten. Kennelijk is verificatie door Boekel ook niet aan (betrokken kringen rond) Delta Lloyd aanbevolen c.q. opgelegd. Slordig. Nalatig. Niet in het belang van Delta Lloyd. Laakbaar jegens Q. Vals beschuldigd. Ten onrechte bedreigd met dwangsommen. Erg spontaan is Boekel ook niet met een excuus-brief op poten aan Q. (en Delta Lloyd) gekomen.

  Beter laat dan nooit.

Terwijl Boekel - zou je zo zeggen - in tuchtrechtelijke affaires in het verleden toch voldoende leergeld heeft betaald. Bij het krantenlezend publiek heeft Boekel enige naamsbekendheid opgebouwd met de affaires Hammerstein & Van Velten. (Kennelijk geldt ook voor advocaten / notarissen de waarschuwing: 'in het verleden behaalde berispingen bieden geen garantie voor de toekomst'). Na de analisten en de accountants zijn thans de advocaten aan de beurt. Triple A. Degradaties en devaluaties rollen over elkander heen. Demasqué der schoonheid.

  De tijden zijn aan het veranderen.

In toenemende mate zal worden gekeken in de coulissen van de werkplaatsen van de professionele hulptroepen. (Accountants, Notarissen, Advocaten, Analisten, Fiscalisten, Vermogensbeheerders etc.). Worden deze hulptroepen ingezet om onjuiste gedragingen af te dekken, of zelfs uit te voeren? Is advies en / of ondersteuning gericht op een 'onjuiste zaak'? Nieuwe aanpak van oude kwesties. In klassieke termen blijft de vraag: of - met een groot woord - de zaak (lees: de cliënt) die de advocaat (be-) dient 'rechtvaardig' is. Zoals de advocateneed voorschrijft. Inderdaad: terug naar naleving van deze eed uit vroeger tijden. De drang tot en vanuit openbaarheid ('transparantie') rukt op.

In het gevolg van deze veranderingen verplaatsen zich de vragen van toezicht. (En toezicht op toezicht). Zelfregulering is onvoldoende effectief en betrouwbaar. En onvoldoende door de normzettende machthebbers aan te sturen. Dictatuur dreigt. Er komen nieuwe, externe spelers in de arena. Wie zijn de nieuwe inspecteurs? Wie stuurt de inspecteurs aan? Aan wie rapporteren de inspecteurs? Wie controleert de inspecteurs? Er is veel te verliezen.

De Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten stelt regels voor die de in effectenrecht gespecialiseerde advocaten bij beursgenoteerde bedrijven tot verplichte klokkenluiders maakt. De SEC is van oordeel dat ook deze advocaten een taak hebben om misleidende verslaggeving door beursgenoteerde ondernemingen terug te dringen. Wanneer een onderneming haar zompige en zondige aanleg tot het hanteren van misleidende informatie niet zelf bezweert, zijn de advocaten volgens het voorstel van SEC verplicht om publiekelijk de banden met de klant te verbreken. ('Noisy Withdrawal').

Aandoenlijk dat nu juist de 'Dutch Desks' van opgeblazen Top of the Bill van ons vaderlandse advocaten-kartel een brief op poten hebben gestuurd naar de Amerikaanse toezichthouder. De mug verdrijft de olifant uit de porseleinkast. De dominee schrijft: 'Strijd met de geheimhoudingsverplichting. Nooit zullen wij het vertrouwen van onze cliënten beschamen. Inbreuk op onze onafhankelijkheid'. Ingewijden ingezetenen meldden ons: 'Deze brief van de Dutch Masters is bij SEC ingeslagen als een bom, nou ja: zweefvliegtuig'. SEC zou volgens deze bronnen reeds tot een stille aftocht van het 'Noisy Withdrawal'-phantoom hebben besloten. Eerst uitstel. Dan afstel. De vakbroeders van Boekel hebben Nieuw-Amsterdam heroverd. Proficiat.

In Nederland zullen wettelijke toezichthouders de gevestigde orde van advocaten geen strobreed in de weg leggen. Als voorheen. Nomenclatura in roestvrij gestaalde kaders. De wonderlijke wereld van de heilige Driehoek: vertrouwen, geheimhouding, onafhankelijkheid. De bronnen van een welvarend driegeldstromenland. Geen Amerikaanse toestanden die tussen de verschoven moerassen een brug zouden kunnen vormen temidden van brede rivieren door het oneindig laagland van onze financiële conglomeraten en haar verwevenheden binnen accountancy, advocatuur en rechterlijke macht. Geeft het u ook niet een heerlijk gevoel van weer thuis te zijn in ons dorp, te weten dat over u recht wordt gesproken door oud-genoten van het kantoor dat eens de huisadvocaat van Delta-Lloyd mocht leveren. Oude liefde roest niet. Het bolwerk geeft geen krimp.

Het nobile officium en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht houden de schalen van Vrouwe Justitia ogenschijnlijk in een onbeweeglijk evenwicht. Daar hoeft geen zwaard aan te pas te komen. Behalve om indringers te verdrijven en nieuwkomers mores bij te brengen. De droom van rechtspraak in aanzien in de sponde van de Raad van State wordt aanhoudend ruw verstoord. Ook deze storm zal niet ongemerkt overwaaien. De turbulentie zal niet bij de Kneuterdijk zijn uitgeraasd. Het is opmerkelijk hoe razendsnel de Amerikanen de gesteven moraliteit van de witte boorden maskerade ontmantelen. De Nieuwe Wereld is de dress-code. Het avondland gaat ten onder aan de witte rook die cirkelt om de hoofden van hen die prevelen: 'habemus pecuniam'.

  Terug naar de zaak Quekel.

Vraag één. Een zijweg. Een uitvloeisel van begeleidende emoties. Emoties als verbrandingsresten van denkprocessen. Niettemin een vraag die Delta Lloyd kennelijk een rechtszaak waard is. Afleiding en afdekking van de eigenlijke kwestie. De schone schijn dient bewaakt en bewaard. Is Delta Lloyd aan te merken als een '??? organisatie'? Dat is één van de vragen die Quekel occupeert. Is een structureel patroon van tegenwettelijke praktijken te onderkennen, soortgelijk in de met het O.M. getransigeerde kwesties en in de zaak Quekel? Quekel zet zijn speurtocht voort.

Meer uitvoerige beschouwingen hieromtrent zijn aan te treffen in de brief d.d. 22 juni 2002 van STN (www.toezicht.nl). Kopie bijgevoegd. Het vraagstuk van toelaatbaarheid van gebruik van het etiket '??? organisatie' heeft er met de uitlatingen van de Super-PG in de media van 23 december jl. een nieuw hoofdstuk bij gekregen. Ook de Super-PG is van mening dat het aangaan van een schikking gelijk staat met bekennen van schuld. Hoe smakelijk of smadelijk kan een transactie met het O.M. nog zijn?

Delta Lloyd zou zich overigens in goed gezelschap bevinden. Alweer een aantal jaren geleden stelde de onvermijdelijke Mr G. Spong zich op het standpunt dat de Staat der Nederlanden als een '??? organisatie' dient te worden bestempeld. Mr Spong is sedertdien allergisch voor dit soort organisaties en voelt zich geroepen autoriteiten ook ongevraagd c.q. ongeïnstrueerd duidelijk te maken dat zijn kantoor zich verre houdt van zaken (en cliënten) die met dit 'c.o.-virus' besmet zouden kunnen zijn. Mr. Spong wenst kennelijk de zorgvuldig zelf-gepoetste glazen om als afsluiting van zijn werkzame carrière gevoegd te worden als Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad niet in te gooien.

Het staat Quekel uiteraard vrij om de nietigheid en onverbindendheid van de door Delta Lloyd aan het O.M. betaalde aflaatjes in te roepen. Daarvoor zouden in elk geval drie goede redenen zijn aan te voeren:

 • gegeven aard & omvang van de misdragingen van Delta Lloyd is het bedrag der strafrechtelijke schikking aanmerkelijk te laag, want niet als serieus te nemen poena op te vatten;
 • met de transactie / afkoop is de onderliggende problematiek van de overtreding (witwassen?) niet in kaart gebracht, opgehelderd en / of opgelost. Zijn de achterliggende transacties rondom Delta Lloyd ongedaan gemaakt inclusief voordeelsontneming ('Pluk ze') aan alle kanten? Of woekert het kwaad nog voort? (Bij het hoofdkwartier van Delta Lloyd zijn ook de laatste tijd nog niet al te veel skinheads waargenomen).
 • de uitkomst en wijze van totstandkoming van de transacties tussen O.M. en Delta Lloyd zijn in strijd met de (beleids-) regels van vervolgingsbeleid die het O.M. zichzelf en het maatschappelijk veld heeft gesteld. Nietige afspraken mogen en kunnen volgens de Super P.G. (vgl. de zaak Mink K.) niet worden nagekomen.

Het kantoor van Boekel is huisadvocaat van de Autoriteit Financiële Markten ('Au. F.M.'). Het kantoor van Boekel is tevens huisadvocaat van Delta Lloyd. De transacties Delta Lloyd / O.M. zijn mogelijk tot stand gekomen in de beslotenheid van achterkamertjes. Met de vraag of dit is geschied met bijstand c.q. onder aanvoering van beider raadslieden. Binnen de beslotenheid van (twee) burelen van uw kantoor? Chinese Walls. Geheimhouding. Verschoningsrecht. Niemand zal opheldering verschaffen. De Chinese Muur is op enkele toeristische stukjes na voornamelijk door de tand des tijds aangetast en vervallen. De puinhopen kunnen niet worden bezocht. De toerist betaalt langzaam en beetje bij beetje mee aan restauratie.

Zo uiteraard niet de Chinese Walls van Boekel. Het enige bouwwerk op aarde dat met het blote oog zichtbaar is vanaf de maan. Chinese Walls: langjarig gepraktiseerde esoterische list van accountants. Beroepsgroep van bekwame cijferaars die met één druk op de knop in staat waren een vierde dimensie aan hun kantoren en bescheiden toe te voegen. Chinese Walls zouden als waterkerende bouwwerken de gedroomde scheiding vormen in ieder stromenland. De glazen wanden tussen schijn en wezen in het communie-huis van verboden verwevenheden.

Het siert de advocatuur dat het officiële tuchtrecht er niet intrapt dat tegenstrijdige belangen aan verschillende zijden van het idée fixe 'Chinese Muur' binnen één en hetzelfde kantoor zouden mogen worden behandeld. Voor de tegenstrijdigheid van belangen beziet en beoordeeld de tuchtrechter een advocatenkantoor (hoe groot ook) als één onlosmakelijk verbonden geheel. In die zin is het gehele kantoor als het ware één advocaat. Verstandig en terecht. Hoe groot is ook hier het verschil tussen theorie en praktijk? Moet de kloof ook hier worden overbrugd door c.q. gedicht met het leerstuk van 'toevallige weetbaarheden'?

Boekel is voorts de 'huisdealer' van vele andere partijen, die vallen onder het bewind van het wettelijke toezicht van Au. F.M. De mantel der liefde kent ook een soort geheimhouding. Beslotenheid zonder ruchtbaarheid, gelijk de goedertierenheid van de heilige Maarten. In de financiële markten kan worden vernomen, dat vaste afnemers van Boekel wanneer zij worden getuchtigd door het toezicht van Au.F.M. kunnen rekenen op off-the-reccord bijstand en advies vanuit de grotten van hun vertrouwde toeleveranciers. Is dit gerucht binnen hogerhand van Boekel als juist bekend? Wat is het beleid?

Hoe dan ook: de Au.F.M. - als iedere wettelijke toezichthouder - zou er goed aan doen zich uitsluitend te bedienen van een (huis-)advocaat, die niet tevens optreedt als (huis-) advocaat (en / of daarmede verbonden (huis-) notaris) van één of meer bedrijven en / of instellingen die onder het wettelijk omheind 'jachtgebied' van deze toezichthouder vallen. Het oorspronkelijke hoofdgeschil tussen Quekel en Delta Lloyd wordt inmiddels voor Quekel behandeld door Mr G. Engelgeer, kantoorhoudende te Amsterdam. In eerdere correspondentie heeft STN aangegeven dat het wat Quekel betreft de voorkeur blijft genieten om de zaak alsnog in der minne af te doen. Die 'insteek' is niet veranderd.

Mocht voortprocederen (wederom) onvermijdelijk blijven, dan brengt STN langs deze weg in herinnering de brief d.d. 5 oktober 2001 van STN aan Delta Lloyd en meer in het bijzonder het daaronder geplaatste post scriptum:

Citaat:

  'Het dossier 'The queste for the holy Quekel' fleurt op en kent inmiddels een opeenstapeling en wirwar van intrigerende facetten, waaronder een verbazingwekkende cascade van onregelmatigheden aan de zijde van Delta Lloyd. Door Delta Lloyd worden deze onregelmatigheden in een ultieme vorm met de mantel der eufemismen als 'administratieve vergissingen en slordigheden' bedekt.

  Deze cascade heeft inmiddels een zodanige opbouw en hoogte bereikt dat dit voor Delta Lloyd in wezen een integriteitvraagstuk van de eerste orde is geworden. In dit kader en in dit stadium van het voorportaal van afwikkeling van dit dossier beperkt de Stichting zich tot het stellen van slechts één vraag aan u als hoogst verantwoordelijke binnen Delta Lloyd conglomeraat: wat is bedoeld met de passage in de interne memo d.d. 12 november 1992 van Delta Lloyd (aan Delta Lloyd): 'de volgende stap is dat wij dan uitvoering moeten geven aan de omzetting en wellicht in de correspondentie daarover moeten aangeven dat er een vergissing is gemaakt bij de verstrekking van de lening', en wanneer en op welke wijze heeft Delta Lloyd aan deze samenzwering van bedoelde 'omzetting' en corrigeren van bedoelde 'vergissing' uitvoering gegeven?'


(Einde citaat).

Deze vragen zijn ingeven door het navolgende interne memo van Delta Lloyd:

Citaat:

'DATE: 12 november 1992
TO: Hr G.F. van der Huizen   DLNLMAIL    Fides B.V. H.K.
FROM: Mr G.C. Schneider     DLNLMAIL    CU Asset Management

Betreft: Omzetting premiedepots van privé naar bv.

Ik verwacht dat de heer Van Dun van Witlox Advies wel contact op zal nemen met je naar aanleiding van jouw brief van 29 oktober 1992. De volgende stap is dat wij dan uitvoering moeten geven aan de omzetting en wellicht in de correspondentie daarover moeten aangegeven dat er een vergissing is gemaakt bij de verstrekking van de lening. Daarbij moet maar in het midden blijven waar de schuld van deze vergissing ligt. (ligt niet bij DL). Aangezien het fiscaal een kwetsbaar punt blijft lijkt mij het beste dat jij de eventuele correspondentie die van Delta Lloyd uitgaat omtrent dit punt coördineert. Zelf weet ik niet precies wat de rol van DLB bij deze actie is. De premiedepots zijn tot zekerheid overgedragen (voor de lening): deze overeenkomsten moeten dus ook aangepast worden.

Kan jij dit zaakje, zoals al eerder aangegeven in mijn mail, coördineren?

Christiaan G.C. Schneider CUAM

C.C.: Hr R.H. van der Hoff   DLNLMAIL    LI Prive Pensioenen
   Hr H.J. Groenen      DLNLMAIL
   Hr A.M. Joustra      DLNLMAIL    Beleggingen E/L'


(Einde citaat).

In het licht van artikel 21 Rv. maakt Quekel aanspraak op beantwoording van bovenstaande vragen. Beantwoording van deze vragen is mede bepalend voor de gang van zaken in de bodemprocedure. STN geeft Mr Engelgeer in overweging om beantwoording van deze vragen in kort geding af te dwingen, teneinde oeverloos gedraai in de bodemprocedure nog enigszins terug te dringen.

STN schrijft u dit alles om u te waarschuwen. Nu is het nog niet te laat. Kom tot inkeer. Keer terug op uw dwaalwegen. Zweer uw dwaalleven af. Het is alweer 2003. Het is de tijd om de tekortkomingen van Delta Lloyd in de betrekkingen tot Quekel te wegen. En de daardoor veroorzaakte schades, verdriet, gemis en leed alsnog op fatsoenlijke wijze af te doen. Zodat Paul Quekel (M.P. in spe) en zijn gezin verder kunnen. Het is aan u om thans het obligate ontkennen en het stuurloze stilzwijgen in het kamp Delta Lloyd te doorbreken.

Hoogachtend,

Stichting Toezichthoudend Nederland:

A.E. Flipse


C.c.: bijlage 1

Delta Lloyd: Und kein Ende. Operatie: kansen kunnen keren

(Zie ook http://www.nivra.nl/nieuws/toezicht140103.asp )