Verpaupering door regelgeving.. Het kwalijke ontmoedigingsbeleid van sociale
diensten t.o.v. ondernemers in moeilijkheden, zoals in de gemeente Waalwijk

Kafka . . Juristen . . Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Quekel

Productie 20


Langstraat

'Sociale dienst is stuurloos'

door Johan van Grinsven

Woensdag 8 juni 2005 - Stuurloos. Een verziekte sfeer. Dreigende escalatie. Met die harde woorden zet de ondernemingsraad van de gemeenschappelijke sociale dienst van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk deze organisatie neer. De klanten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Midden-Langstraat zijn hiervan de dupe, aldus de raad. Die heeft een heel pakket aan eisen bij het bestuur neergelegd.

De ISD-ondernemingsraad heeft het bestuur een gepeperde brief gestuurd waarin klachten over het functioneren van de organisatie en vooral de directeur uit de doeken worden gedaan. In die brief staat ook een reeks eisen. Bestuursvoorzitter J. Klijs, wethouder in Heusden, wijst in een aangetekende brief die kritiek van de hand. Het Brabants Dagblad heeft de hand weten te leggen op deze briefwisseling. Daaruit blijkt dat het personeel in een bijeenkomst eind april heeft geconstateerd dat de situatie bij de sociale dienst sterk is verslechterd. In een bijeenkomst een maand later is zelfs gesproken over een vertrouwensbreuk met de directeur. Later is dat woord op verzoek van de directeur verzacht tot 'vertrouwensdeuk'.

Escalatie

De raad concludeert dat de ISD bedrijfsmatig stuurloos is, de 'productie' sterk terugloopt, de klanten de negatieve gevolgen merken, de ondernemingsraad en het personeel niet serieus genomen worden, de relatie met de directeur verslechtert, er een verziekte sfeer binnen de organisatie is met veel zieken en dat escalatie dreigt.

De ondernemingsraad heeft negen eisen neergelegd bij het bestuur. Pas als aan al die eisen is voldaan, kan worden gewerkt aan het herstel van vertrouwen tussen directeur en raad, aldus de brief. Wordt er niet aan voldaan dan volgen 'zwaardere acties', zo dreigt de OR. Tot de eisen behoren onder meer: het verbeteren van de productiveit en de kwaliteit van de ISD, een beter personeelsbeleid, het bespreken van de financïele situatie, excuses vanwege de wijze waarop met de OR is omgegaan, afspraken op papier over een betere communicatie en betere samenwerking met de raad.

Verontrust

Klijs betreurt het zeer dat de ondernemingsraad het conflict verder opzoekt. Het ISD-bestuur is 'sterk verontrust' over inhoud en toon van de brief van de OR. In zijn antwoordbrief schrijft Klijs dat het bestuur probeert de verhoudingen weer normaal te krijgen, maar dat de OR het conflict zoekt. Hij onderstreept nog eens dat de directeur de volledige steun van het bestuur heeft. De raad zou zich moeten richten op de ontwikkelingen binnen de sociale dienst en niet op personen. Hij legt ook uit dat de zeggenschap over de ISD bij het bestuur ligt en dat de OR zich moet beperken tot medezeggenschap en zijn adviserende rol. Het stellen van eisen past niet in de bevoegdheden van de raad, vindt bestuursvoorzitter Klijs.

In het kort weerlegt hij de eisen. Zo zou met het verbeteren van de communicatie al een begin zijn gemaakt. De zorg over het personeelsbeleid wordt niet gedeeld door het bestuur. En het verbeteren van de productiviteit en kwaliteit beschouwt het bestuur als zíjn verantwoordelijkheid.


  • De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Midden-Langstraat werkt sinds 1 januari 2004 voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.
  • De ISD telt 1.350 klanten en 52,5 banen.
  • De sociale dienst kampt al enige tijd met interne problemen.
  • Vooral directeur A. Vervest van de ISD ligt onder vuur. Kritiek is er onder meer op zijn personeelsbeleid en hij zou te veel reorganiseren.
  • Het bestuur van de ISD staat achter de directeur, maar erkent dat zijn communicatieve vaardigheden beter zouden kunnen.

HET FEIT van Paul Quekel senior: De gemeente Waalwijk heeft de gemeente Tilburg ingehuurd om de beoordeling te doen, lees over mogelijk gesjoemel met datums en vreemde zaken op: quekel/quekel-kafka-productie-13.htm