De hypotheekschuld in Nederland is extreem hoog ondanks de waarschuwingen hiervoor van Paul Quekel sr.

Ook anderen worden wakker inzake beleggingsproducten
en vinden dat de politiek eindelijk eens moet ingrijpen

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

BELANGRIJK NIEUWS


Beste Henny, en de weledelgestrenge heren Mr M.G. Roessingh en Mr. A.C. van Campen,

Niet alleen ik maar ook vele anderen zoals Mr. A.C. van Campen en Mr. M.G. Roessingh in het FD (Financieel Dagblad) schrijven over de ellende veroorzaakt door de vele beleggingsproducten in Nederland, uitgedacht door de "crème de la crème" van Banken en Verzekeraars, hun Raden van Bestuur, hun bedrijfsjuristen, hun adviseurs zoals raadsheren, rechters en hoogleraren en vele anderen van de hogere machten in Nederland die via de lobby kanalen binnen de politiek hun enige eigen doel verwezenlijken; "HET EIGEN GELDELIJKE GEWIN" altijd ten kostte van hun klanten en polishouders.

Nu zal ik je de informatie geven (ontvangen fax van Gerd Leers op 22 april 1999) dat een eenvoudige huis tuin en keukenburger zoals ik samen met Gerd Leers en Joop Wijn van het CDA erin geslaagd zijn een premieverhoging in 1999 wegens de overgang naar het nieuwe millennium van 75 tot 100 miljoen gulden voor de Nederlandse samenleving tegen te houden. Volgens Gerd Leers werd er door de Verzekeraars woedend op gereageerd en nam hun lobby binnen Parlement en Regering zelfs ongehoorde en onbeschofte vormen aan.

Als we nu met klem aandacht vragen voor een Parlementaire Enquête inzake de gehele Nederlandse Financiële Wereld met zijn vele ondoorzichtige producten met torenhoge en onverantwoorde kosten voor de klant c.q. polishouder dan kan er misschien door deze regering nog iets gered worden van onze spaarcentjes en ingelegde premies voor pensioen en andere oude dag voorzieningen.

Laat de politiek wakker worden om de verantwoordelijken te straffen met de pluk ze wetgeving en schort de Pikmeer-arresten op om ook binnen de eigen geledingen schoon schip te maken, want al jaren geleden zijn ze op de hoogte gesteld door vele van mijn e-mails en zelfs door aangetekende brieven van anderen en ze kunnen zich nooit meer verschuilen achter "Wir haben es nicht gewußt". De grootste boosdoeners zijn Wim Kok, die het wist maar er niets aan deed, Gerrit Zalm die het bagatelliseerde en Vermeend die samen met Zalm de belastingwetgeving met terugwerkende kracht heeft ingevoerd en zo belastingramp 21e eeuw veroorzaakt heeft door de onbetrouwbaarheid van de Nederlandse Staat zijnde de politieke vertegenwoordigers zoals die ook te bewonderen zijn bij de uitzendingen over Parlementaire Enquêtes op www.sdnl.nl/pimpernel.htm ter lering en vermaak.

Ter info:

Waarom worden burgers boos en dan direct daarna voor gek of labiel uitgemaakt? Of zou het nog één andere oorzaak kunnen hebben? Onze allesomvattende zichzelf verheerlijkende Staat? Gedragen door een onafzienbare schaar van ambtenaren en politieke figuurtjes verantwoordelijk voor meer dan 2,5 miljoen publieke banen (dit is meer dan 33% van het totaal aantal banen in Nederland) over hoe het momenteel gaat in Nederland en hoe de Staat zich gedraagt! Over deze "heerlijke" Staat een gevleugeld woord, decennia geleden geschreven door Prof. R.A.V. Baron van Haersolte "de Staat is een schoft met een hoge hoed". Er is sinds deze uitspraak niets verandert en er zal niets veranderen, want Staat en Moraal hebben niets met elkaar te maken, dat is zo en dat blijft zo en zowel de Banken als de Verzekeraars hebben zich daarbij aangesloten!

Normen en waarden of zoals Balkenende zegt "waarden en normen" zijn er voor u en mij de gewone huis tuin en keuken burgers van Nederland, de publieke en politieke macht van het establishment wentelt zich als Dagobert Duckjes in het vele belastinggeld om via Pikmeerarresten gevrijwaard te zijn van welke vervolging dan ook om zodoende via hun normen en waarden het graaien en snaaien in openbare pot met geld ongestraft en vele jaren te laten voortduren. De gewaarschuwde politici deden niets, keken de andere kant op, waren doof en blind en lieten vele Nederlandse Burgers bewust in het ongeluk storten want de Staatskas werd met miljarden gespekt, lees artikel uit de Telegraaf van 19 oktober 1999! Nooit vergeet ik de onbedaarlijk lachende Zalm, met weer een meevaller van 6 miljard gulden, nogal wiedes als in dat jaar voor 100 miljard gulden nieuwe hypotheken waren afgesloten, (6% overdrachtsbelasting weet u wel).

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel seniorBevestiging visie en plan van aanpak SAV Stichting Advies Verlies (30-07-2004)

In een ingezonden brief 'De overheid is aan zet in het leasedrama', in het Financieele Dagblad van 30 juli jl., bevestigt een advocaat en bedrijfsjurist datgene wat de Stichting AdviesVerlies (SAV) al ruim 2 jaar aangeeft. Of de schrijvers van dit artikel hebben de correspondentie en de rapporten 'Belastingramp 21e eeuw' www.sdnl.nl/flipse-1.htm en 'No pay today' van SAV www.adviesverlies.nl onder acties gelezen of men heeft eindelijk 'het licht gezien'.

Brieven actie 'No pay today'

Brief aan AFM en NB

Op zich doet dit niet ter zake. Veel belangrijker is te lezen dat de schrijvers van het genoemde artikel de overheid oproepen actie te ondernemen en daarmee voorkomen dat het rechtssysteem overbelast raakt, maar ook van mening zijn dat de overheid financieel moet bijspringen. Tevens verwijst men naar de rol van de wettelijke toezichthouder AFM en zet daar de nodige vraagtekens bij. Interessant is ook dat men zelfs een parlementaire enquête over de rol van de overheid, met name de AFM, niet ondenkbaar acht. Dit artikel is voor het bestuur van SAV en Toezichthoudend Nederland (STN) de ultieme bevestiging van jarenlang onderzoek en honderden oproepen.

Wrang blijf het feit dat de oprichting van STN bedoeld was om de politiek, haar toezichthouders en de branche zelf te waarschuwen een einde te maken aan de excessieve zelfverrijking, de ongebreidelde verkoop van riskante en te dure financiële producten, een halt toe te roepen aan de adviseurs die zich schuldig maakten aan inferieure en leugenachtige adviezen en een oproep te doen het toezicht efficiënter te maken en regelgeving in te voeren. Dit alles om drama's met beleggingen via lease en overwaardehypotheken te voorkomen.

Helaas het heeft niet mogen baten.De overheid is aan zet in het leasedrama

Artikel op de pagina Opinie d.d. 30 juli 2004.
Bron: Het Financieele Dagblad.

Een overbelasting van het rechtssysteem dreigt nu bemiddeling voor de aandelenlease mislukt is. Minister Zalm moet met een oplossing komen

De ontwikkelingen op het effectenleasefront volgden elkaar deze maand in rap tempo op. Wellicht dat nu het moment daar is voor de overheid om een actieve bijdrage te leveren aan een oplossing van deze slepende kwestie. Minister Gerrit Zalm van Financiën heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het op 14 juli 2004 gepresenteerde rapport van de commissie Geschillen Aandelenlease onder leiding van oud-ombudsman Maarten Oosting, maatregelen aangekondigd om een 'goede en voortvarende rechtsgang voor aanbieders en afnemers van aandelenleaseproducten te ondersteunen'. Het is de vraag waar de minister precies op doelt. Het gaat immers om geschillen tussen private partijen, zodat een terughoudende rol van de overheid gepast lijkt. Niettemin is bemoeienis van de regering misschien toch gewenst.

In het rapport van de commissie-Oosting wordt namelijk ook kritiek geuit op de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die zou veel te laat - namelijk pas in 2001 - beleggers hebben gewaarschuwd voor de risico's van effectenlease. Daar weegt echter niet tegenop dat, zoals recentelijk bekend werd gemaakt, de AFM in december 2003 bestuurlijke boetes heeft opgelegd aan de grootste aanbieder van effectenleaseproducten, Dexia, wegens het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van effectenrecht.

Gezien de enorme omvang van de huidige problemen is het daarom niet uit te sluiten dat ook de AFM betrokken zal worden in procedures van beleggers. Zelfs een parlementaire enquête over de rol van de toezichthouder is niet ondenkbaar. Wellicht dat dit aspect aangrijpingspunt kan zijn voor een (beperkte) financiële bijdrage van de overheid aan een algemene regeling van alle gevallen. In een dergelijke regeling zouden beleggers aan de hand van een aantal variabelen gecompenseerd kunnen worden. Daarbij zouden ook persoonlijke omstandigheden van beleggers - zoals hun inkomenspositie - verdisconteerd kunnen worden.

De bemiddelingspoging van de commissie-Oosting is weliswaar gestrand, maar misschien kan een contributie van de overheid - mede gebaseerd op de rol van de AFM - er alsnog voor zorgen dat een minnelijke regeling totstandkomt. Als dat niet gebeurt zal de rechterlijke macht eerdaags overspoeld worden door een stortvloed aan effectenleasezaken, dit ondanks de door Dexia als een overwinning ontvangen uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 7 juli 2004 in de procedure die tegen Dexia is aangespannen door onder meer de Stichting Leaseverlies. Deze uitspraak is weliswaar een tegenvaller voor de eisende partijen, maar bedacht moet worden dat het beroep op misleidende reclame in deze zaak slechts één van de juridische aspecten is die in deze kwestie speelt.

In dat kader is het rapport van de commissie-Oosting en het standpunt van de AFM een opsteker voor de beleggers. Beide instanties bevestigen dat aanbieders van effectenleaseproducten zich in het kader van hun zorgplicht hadden moeten verdiepen in de financiële en persoonlijke omstandigheden van hun klanten. De commissie hanteert zelfs het uitgangspunt dat de volledige restschuld vergoed moet worden indien de aanbieder niet kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. In haar bemiddelingspoging is door de commissie-Oosting voorgesteld dat aanbieders van aandelenleaseproducten beleggers 75 procent van hun restschulden zouden kwijtschelden. Het voorstel van de commissie was voor Dexia niet acceptabel. Hierdoor is de bemiddelingspoging mislukt, maar het is geenszins uitgesloten dat de civiele rechters de commissie-Oosting en de AFM (deels) zullen volgen in hun standpunten.

Eveneens op 14 juli 2004 is door de Rechtbank Arnhem in een effectenlease- zaak een tussenvonnis gewezen dat suggereert dat het contract inzake de 'Winstverdriedubbelaar' in strijd is met de Wet op het Consumentenkrediet. Dit zou kunnen betekenen dat al dit soort contracten nietig zijn, met als gevolg dat Dexia alle ontvangen rentetermijnen en restschulden van die contracten moet terugbetalen. Ook dit vonnis is voor beleggers een steun in de rug, zodat naar ons idee de balans nog steeds in het voordeel van de gedupeerde beleggers uitvalt.

Minister Zalm had de commissie-Oosting ingesteld om te voorkomen dat alle beleggers naar de rechter zouden moeten, waardoor het rechtssysteem zou dichtslibben. Omdat de bemiddelingspoging niet geslaagd is, zijn zowel de beleggers als de aanbieders terug bij af. Het doemscenario dreigt nu (alsnog) realiteit te worden. Dexia zal namelijk tegen iedere belegger die niet vrijwillig zijn rente en/of restschuld kan of wil voldoen individueel een procedure moeten aanspannen. Te verwachten valt dat die beleggers in hun verweer onder meer zullen aanvoeren dat Dexia niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. Het gaat hier dus niet om eenvoudige incassoprocedures maar om zaken waar per contract een inhoudelijke toetsing plaats moet vinden. Alleen daarom al is voor Dexia de weg naar de rechter weinig aantrekkelijk. Ook de overheid zal zich terdege moeten afvragen of deze weg gewenst is, mede gezien de hiervoor geschetste implicaties.

Mr. A.C. van Campen en Mr. M.G. Roessingh zijn respectievelijk advocaat bij CMS Derks Star Busmann te Arnhem en bedrijfsjurist te Utrecht.Wim Kok wist al in 1999 dat het mis zou gaan en Zalm bagatelliseerde en is niet ongerust!


Nogmaals het Artikel in Dagblad De Telegraaf:

Bron Dagblad de Telegraaf.

Al in 1999 had vader des vaderlands Wim Kok door dat het helemaal mis zat met de beurskoersen en de waarde van de huizen, toch heeft deze Minister President géén enkele actie ondernomen om het echec te beperken of zelfs in de Regering of Tweede Kamer een onderzoek te laten instellen. Ook heeft hij Zalm en Vermeend een nieuw belastingstelsel laten ontwerpen dat de Nederlandse Burgers opzadelt met belastingrampen welke zijn weerga niet kennen in de Nederlandse geschiedenis. www.sdnl.nl/flipse-1.htm

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE NEDERLANDSE BURGERS? Nee in die periode kwam het geld van de overdrachtbelastingen, de vennootschapbelastingen van de makelaars, de bouwondernemingen bekend geworden als het Poldergeld met zakken binnen!!! We leven nu op een financiële vulkaan, die elk moment kan ontploffen. Bedankt Paars en het poldermodel van de vele onwaarachtigen. (Huizengekte, Grondbank, Financieel onderzoek) (PQ)

 

Kok: Beurshausse en huizengekte gevaar,
Dagblad de Telegraaf van 19 okt 1999

Van onze parlementaire redactie

- DEN HAAG, dinsdag, Premier Kok waarschuwt dat Nederland met de uit de pan gerezen beurskoersen en de torenhoge huizenprijzen op een heuse 'vulkaan' leeft.

"Mijn indruk is dat we in ons deel van de wereld de Verenigde Staten inbegrepen op een soort vulkaan leven", zo stelt Kok onomwonden vast in het jaarboek van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA.

Kok maakt zich zorgen over de hoge koersen en onroerendgoedprijzen. "Als die luchtbel een keer uit de economie verdwijnt dan kan dat schokken veroorzaken", voorspelde Kok gisteren na de presentatie van het jaarboek van de PvdA-denktank.

Vertrouwen De premier heeft geen vertrouwen in de 'papieren winsten' van effectenbezitters en huiseigenaren. "Op het moment dat het vertrouwen daarin wegvalt en laten we hopen dat dat niet gebeurt kan een groot deel van de speculatiewinst omslaan in verlies, met alle sneeuwbaleffecten die daardoor ontstaan", redeneert de minister-president.

Kok heeft een ongemakkelijk gevoel over de huidige aandelenmarkt met de hoge koersen en de peperdure onroerendgoedmarkt. De waarschuwing van de PvdA-premier komt op het moment dat de stemming op de internationale effectenbeurzen nerveus is.

"Voel ik me daar gemakkelijk bij? Nee. Omdat ik, evenmin als anderen, precies kan vaststellen wanneer de koersen en de prijzen daadwerkelijk reële waarde van aandelen of huizen weerspiegelen", aldus Kok.

Ondernemen Volgens hem kan de stijging van de aandelenkoersen alleen doorgaan "zolang de overtuiging blijft bestaan dat we op voortgaande groei kunnen rekenen." De speculatieve winsten komen in de ogen van de premier ook niet voort uit ondernemerschap. Volgens de bewindsman schort het juist momenteel aan ondernemerschap in Nederland.

"Echt ondernemen, nieuwe dingen starten: daar mankeert het op het moment aan", meent Kok, die signaleert dat er wordt neergekeken op het ondernemerschap. "De speculatieve winst wordt helemaal niet geboekt door een ondernemer. Er wordt juist te weinig ondernomen. Er is veel meer kapitaal in ons land en in West-Europa dan voor ondernemen wordt ingezet."

Kok ziet ook gevaren in het zogeheten 'flitskapitaal' in de financiële wereld. "Wij hebben enkele jaren geleden daarvan de uitwassen gezien, toen hele economieën wankelden als gevolg van korte-termijnkapitaalbewegingen", aldus Kok, die doelt op de crises in Azië en Latijns-Amerika.

De PvdA-bewindsman vindt dat socialistische regeringen moeten onderzoeken of de oplossing hiertegen niet kan worden gevonden in een nog scherper nationaal toezicht op de banken. Ook denkt Kok aan het opleggen van beperkingen op grove internationale speculatiebewegingen.

Kok is trouwens optimistisch over de werkgelegenheidsontwikkeling in ons land. Volgens hem kan de situatie van volledige werkgelegenheid zelfs worden bereikt. "De ontwikkeling van de afgelopen vier à vijf jaar heeft ons de overtuiging gegeven dat een niveau dat in de buurt komt van volledige werkgelegenheid weer bereikbaar wordt", meent de minister-president. "Er is een tijd geweest dat wij dachten dat dat alleen kon worden bereikt door een radicale verkorting van de arbeidsweek tot 25 uur."

Zalm Minister Zalm (Financiën) gaf in een reactie op de uitspraak van Kok toe dat de beurskoersen en de huizenprijzen zich op een behoorlijk hoog niveau bevinden.

De bewindsman zegt niet ongerust te zijn over grote negatieve effecten indien de prijzen plotseling flink zouden gaan dalen. "Het is natuurlijk mogelijk dat er een correctie komt op de huizenmarkt", aldus Zalm. "Duidelijk is echter dat de economie nu een stuk beter bestand is tegen dit soort zaken en ook de gevolgen van de beurskrach in 1987 vielen achteraf erg mee.

© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden. e-mail: redactie@telegraaf.nl