Op 'Lijst 14' wil André Fleeré de wantoestanden in de Jeugdzorg verhelpen

Kiesraad .  . Advies  . . Lijst 14  <==>  Kandidaten . . SDN  . . Mens & spirit  . . EuroStaete

Het aanbieden van het EKC-rapport door raadslid De Boer aan de Raad van Purmerend 5 maart 2009

Even voorstellen...


Kandidaat: André Fleeré

Leeftijd: 40 jaar

Geboorteland: Nederland

Professie: Beveiliger

          Klik voor video


Als ervaringsdeskundige met de Jeugdzorg:

[22:34:10] Fleere Andre : http://www.purmerend.nl/Docsint/BIS/Raad/2009/Notulen/verslag_raad_090305.pdf
[22:35:59] Fleeré André : VERSLAG VAN HET VERHANDELDE IN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE PURMEREND.
Datum
:
5 maart 2009
Plaats
:
Stadhuis, Purmersteenweg 42 te Purmerend
Aanvang/einde
:
19:00/20:00 uur
Voorzitter:
de heer A.Ph. Hertog, wnd. burgemeester

Griffier:
mevrouw J.F. Kamminga

Leden:
de dames L.R. Bödeker, N. Boer, K. Crom, T.A.L. de Hilster,
J. Miete, E.M. Roet, C. Sacco en en de heren J.C.T. Adolfs,
F. Alberts, A.W. Boer, D. Bos, R. Boontje, J.J. Boskemper,
E. Bouman, R. Duijker, R.J. Helm, A. Houtsma, Th. Kalverboer, J.M. Lutz, H. Meijer, G.J. te Paske, A. Nait Aicha, H.M.M. Rotgans, R. Sampimon, D.M.N. Scharn, J. Valianpour, P.C. de Vroome,
R. Wiegel en C. Zandvoort

Voorts:
de heer B. Daan, wethouder
de heer J.Th. Engels, wethouder
de heer J. Krieger, wethouder
de heer D. Emmer, t.v.v. mevrouw Smulders

Verhinderd:
mevrouw W. Wolfswinkel en de heren E.C. Ankersmit, H. Heida, W. Ouburg, E. Struijlaart en F. Theuns.
mevrouw M.C.G. Keijzer, wethouder
mevrouw M.J.H. Smulders, gemeentesecretaris

Notulen:
mevrouw B.M.M. Hoekstra

A G E N D A :
Agenda-
Nummer:
Bijlage
nummer:
1. Opening
2. Voormalige vuilstortplaatsen
 

1. Opening
Voorzitter: ik open de vergadering. Ik heet allen van harte welkom, ook de kijkers thuis. We hebben een aantal afwezigen. Dit zijn de heren Ankersmit (Stadspartij), Theuns (Lijst Theuns), Ouburg (VVD), Struijlaart (VVD), Heida (LeefbaarPurmerend2001) en mevrouw Wolfswinkel (SP). Ook wethouder Keijzer is verhinderd.

Op grond van de Gemeentewet en het reglement van orde is door elf raadsleden gevraagd om een extra raadsvergadering te beleggen. Reglementair is het zo dat zeven raadsleden hiervoor genoeg is, dus dat aantal is ruimschoots gehaald. Er staat een termijn voor het beleggen van de raadsvergadering van minimaal zes dagen. Deze termijn is ook gehaald. En vandaar dat we nu bij elkaar zitten. Het onderwerp is de voormalige vuilstortplaats de Koog.

Er is een ingekomen stuk binnengekomen van de heer Fleeré die erop stond dat deze brief vandaag zou worden bekend gemaakt, omdat hij van mening is dat het een relatie heeft met dit onderwerp. Hier is een vrij lijvig dossier bijgevoegd dat in de leeskamer is neergelegd. Dus als u dat wilt bestuderen, dan kunt u dat daar inzien.

1
De heer Boer (LeefbaarPurmerend2001): ik zou het prijs stellen als er op korte termijn een reactie van het college komt op deze brief en het dossier.
Voorzitter: ik kijk even naar de wethouder of dit akkoord is.
Wethouder Krieger: ik kan in ieder geval even laten uitzoeken wat wij hier vanaf weten, want er wordt gerefereerd naar iets dat in het verleden tot stand is gekomen. Ik kan dit toezeggen.

2. Voormalige vuilstortplaatsen
Voorzitter: dan gaan we over naar agendapunt twee. We zijn tijdens de raadsvergadering van 26 februari jl., geëindigd met een motie die er lag van D'66 en vervolgens kwam het verzoek om een extra raadsvergadering. Ik denk dat het zuiver is om bij de heer Sampimon van D'66 te beginnen.
De heer Sampimon (D'66): de vorige vergadering is gebleken dat de motie weinig steun zou krijgen. Dit is vreemd gezien de ernst van de verdenking dat er vervuiling is. Hier dien je als raad toch direct stappen in te ondernemen. De motie bestond uit twee delen. Een onmiddellijk onderzoek en een regiegroep vanuit de raad om het onderzoek te begeleiden. Ik heb hier het besluit tot onderzoek uitgehaald en in het initiatiefvoorstel zoals dat u is toegestuurd verwoord.

INITIATIEFVOORSTEL D'66:
Probleemstelling
Rond de voormalige stortplaatsen is de verdenking van grote verontreiniging van grondwater en bodem. Deze verdenking stoelt onder meer op het ter plaatse aantreffen van kankerverwekkende stoffen in het leidingwater. Voor het waterleidingbedrijf was dit aanleiding om deels nieuwe leidingen te leggen teneinde te voorkomen dat deze stoffen in de leidingen kunnen doordringen. Dit is verontrustend voor de omwonenden. Bovendien is het, waar geen wettelijke verplichting aanwezig is, een morele verplichting om te handelen bij de verdenking van mogelijk ernstige vervuiling. Dit in het belang van de volksgezondheid.

Oplossingsrichting
Het plegen van bodemonderzoek en het onderzoeken van grond- en oppervlaktewater, waarbij niet alleen de top- of leeflaag, maar ook dieper gelegen lagen worden onderzocht. Het maken van een risicoanalyse en bij het constateren van verontreinigingen het geven van oplossingsmogelijkheden.

Besluit
1. Opdracht te geven aan een onafhankelijk onderzoeksbureau om een bodemonderzoek en een onderzoek van grond- en oppervlaktewater te verrichten. Hierbij dient niet alleen de top- en leeflaag te worden onderzocht, maar ook de dieper gelegen lagen.
2. Het aan de raad te verstrekken rapport dient een risicoanalyse te bevatten.
3. Bij het constateren van verontreinigingen dient het rapport ook adviezen te bevatten met betrekking tot oplossingen.
Financiële consequenties
Ten laste van de algemene reserve.
2
De heer Sampimon: De wens om het dossieronderzoek te doen, blijkt al uit de motie van de PvdA. Ik wil hier toch nog even kort op ingaan. De meeste punten zijn vrij logisch. Er wordt gezegd dat er gif in de grond zit. En dan zegt u in uw motie dat u de dossiers wilt bekijken om zo te beoordelen of de grond is vervuild. Ik vind dat een hele rare stelling. Wij zeggen: als je denkt dat er gif in de grond zit, ga dan boren en ga dan kijken wat er in die grond zit. Uit die papieren haal je dat niet.

Tegen de tijd dat die dossiers zijn onderzocht, ben je al weer maanden verder. In dit kader is het het meest handig om monsters te nemen. Laten we hopen dat we ongelijk hebben. Laten we hopen dat dat geld, misschien € 10.000,- tot € 15.000,- voor niets is uitgegeven. Want dan weten we tenminste dat het daar schone grond betreft. We zitten voor de kadernota, dan gaan we het zomerreces in, dan gaan we alweer richting begroting en het hele verkiezingsspektakel begint daarna weer. Ik ben bang dat we dan voor de verkiezingen nog niets hebben en dan is het de PvdA gelukt om het hele gebeuren voorbij de verkiezingen te trekken en het neer te leggen bij het volgende college. Ik vind dat jammer. Neem een beslissing. Neem uw verantwoordelijkheid inzake volksgezondheid. D'66 kan de motie van de PvdA steunen op die vertragingsmaatregel na. Ik vind het een prima aanvulling op het voorstel dat wij hebben ingediend.

Voorzitter: even een vraag van mijn kant. Is de motie van uw kant van tafel?
De heer Sampimon: de motie is voorlopig ingetrokken.

Voorzitter: dan mijnheer Zandvoort.
De heer Zandvoort (GroenLinks): ik heb niet zoveel toe te voegen aan wat de heer Sampimon net naar voren bracht. Het is vervelend dat de PvdA-fractie haar initiatiefvoorstel nog niet heeft ingediend, maar daar staat echt in dat de raad niet deskundig genoeg zou zijn om te beoordelen of meetgegevens afdoende zijn en of dat nader onderzoek nodig is. De heer Lust heeft een documentaire gemaakt die mij ervan heeft overtuigd dat daar mogelijk een gevaarlijke situatie bestaat i.v.m. de volksgezondheid. Dat aspect moet worden benadrukt. Dat betekent dat niet alleen op de vuilstort moet worden gekeken, maar ook in de omgeving van de vuilstort. En waarschijnlijk ook op de voormalige stortplaatsen. Dat onderzoek, zodat we precies weten waar we aan toe zijn, is dringend noodzakelijk.

Als je daarnaast ook een dossierstudie doet, kun je zien hoe de situatie zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Beide voorstellen sluiten op elkaar aan, behalve dan dat de raad niet deskundig genoeg zou zijn. Ik hoef niet deskundig te zijn om te kunnen bepalen of ik een signaal ernstig genoeg moet nemen en of ik dan vind of er onderzoek moet plaatsvinden. Dat onderzoek zelf laat je dan over aan deskundigen. Dat is logisch.

Voorzitter: de heer Boer.
De heer Boer (LeefbaarPurmerend2001): wat bij mij opkwam, toen ik het voorstel van de PvdA las, was hoelang een college ervoor nodig heeft om een feitenonderzoek te doen. Wethouder Krieger heeft vorige week al aangegeven dat het niet op korte termijn kan. En er staat eigenlijk nog meer dan de heer Sampimon zegt. Er staat dat er feitenonderzoek moet worden gedaan. Dan moet de commissie alle onderzoeken die er dan liggen, inclusief het feitenonderzoek, gaan beoordelen en dan moet de commissie gaan kijken of dit aanleiding geeft voor een gevaar voor de volksgezondheid en dan moet er onderzoek worden gedaan. Waar zijn we nu in godsnaam mee bezig in deze stad? Er is hier sprake van een ernstige situatie. Het maakt me helemaal niet uit wie er fout is of wie de schuld heeft. Er moet duidelijk worden wat er aan de hand is. Als dat duidelijk is dan kan er naar oplossingen worden gekeken en kunnen er problemen worden opgelost. Het voorstel van D'66 en GroenLinks is wat mij betreft prima. Geen enkel oponthoud meer. We moeten z.s.m. alles boven tafel krijgen.

3
Ik ben geschrokken van het krantenbericht van hedenmorgen waarin met grote woorden wordt gezegd: we doen niets. We weigeren dat. En dat het bij de provincie ligt. Ik heb vandaag contact gehad met de provincie en die heeft wat bedenkingen bij die uitlatingen. De provincie heeft aangegeven dat het wat genuanceerder ligt en dat het niet zo is dat de hele verantwoordelijkheid bij de provincie ligt. De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid. Ook op een milieustraat kunnen allerlei dingen gebeuren waardoor het grondwater vervuilt. Dat kan honderd jaar goed gaan, maar er hoeft maar één keer iets te gebeuren waardoor het fout gaat en dan heeft de gemeente de verantwoordelijkheid. Die milieustraten worden ook regelmatig gecontroleerd door het waterbedrijf als het goed is. En zo niet, dan moet de gemeente daar zorg voor dragen. Dat is een verplichting.

De wethouder nog meer tijd geven? Er wordt alleen maar ruzie gemaakt en afstand genomen in de krant. Er wordt ruzie gemaakt met burgers. Burgers worden valselijk beschuldigd zonder grondig onderzoek. Wat er nu moet plaatsvinden, is onderzoek. De gemeente weigert dit te doen. Ik ben bang dat als we hier op deze wijze mee door gaan, we straks richting de verkiezingen gaan en iedereen achterover kan leunen. Maar ik zeg u, na alle debacles die we de afgelopen drie jaar hebben gehad en met dit daar bovenop, dat je als oppositie geen vijanden, maar ook geen vrienden meer nodig hebt. Dan hoeven niet eens meer campagne te voeren en dan krijgen we een herhaling van 2002. Want het is een schande hoe jullie hier als collegepartijen omgaan met de bevolking in deze stad.

Voorzitter: ik had eigenlijk het idee om de indieners achter elkaar het woord te geven, maar nu het ook zozeer om het voorstel van de PvdA gaat, lijkt het me goed om eerst mevrouw De Hilster van de PvdA het woord te geven.
Mevrouw De Hilster (PvdA): het initiatiefvoorstel is inmiddels uitgereikt aan iedereen.

INITIATIEFVOORSTEL PvdA
De gemeenteraad van Purmerend, in vergadering bijeen op 5 maart 2009
Neemt in overweging dat:
• Bodemvervuiling een verontrustende aangelegenheid is
• Er meerdere stortplaatsen zijn geweest in Purmerend
• De provincie verantwoordelijk is voor monitoring van de vervuiling
• Het college heeft aangegeven een feitenonderzoek te zullen doen waarbij alle gegevens vanaf het ontstaan van de stortplaatsen op een rijtje zullen worden gezet
• Ook de meetresultaten van al die jaren bij dit onderzoek zullen worden gevoegd
• Ze hierbij ook de provincie Noord-Holland en de PWN zullen betrekken
• De raad niet deskundig genoeg is om te oordelen of meetgegevens voldoende en afdoende zijn of dat nader onderzoek nodig is
Verzoekt het college om:
• De gegevens van de oude stortplaatsen aan de Botterstraat, op de voormalige trimbaan en bij het kinderparadijs bij het feitenonderzoek te betrekken.
Besluit dat de raad:
• Een onafhankelijk bureau inschakelt om de dossiers van de verschillende partijen en van de verschillende locaties te beoordelen. Dit bureau zal aan de raad een advies uitbrengen of er gevaar is voor de volksgezondheid en zo ja, welke. Het uit te zoeken bureau mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij eerdere onderzoeken naar eventuele bodemverontreinigingen op de genoemde locaties
• Een heldere onderzoeksopdracht formuleert


4
Ondertekend door PvdA, VVD, CDA en AOV.
Mevrouw De Hilster (PvdA): mensen maken zich ongerust en dat snappen wij heel goed. Dat je wilt weten hoe het zit, is logisch. Het college heeft in ieder geval zijn verantwoordelijkheid genomen door te zeggen dat alle feiten boven tafel zullen worden gehaald. Alle gegevens die er zijn, alle metingen die er zijn gedaan in de verleden tijd moeten op een rijtje worden gezet. Dat is wat wij willen. En misschien blijkt uit die metingen wel, en ik ben geen deskundige, dus daarom stellen wij voor dat er een bureau wordt ingeschakeld om dit te beoordelen, dat het ernstiger is verontreinigd dan we denken. We weten dat er vuil is gestort. Dit was al jaren geleden bekend. Ook daarom zijn er allerlei milieumaatregelen genomen. Zo'n onderzoeksbureau kan beoordelen of dit voldoende is geweest en of het voldoet aan de wet- en regelgeving, etc. Dat soort dingen willen wij weten. Het bureau moet een advies geven of er uit die metingen blijkt dat er gevaar is voor de volksgezondheid. Zo ja, dan moeten we verder gaan onderzoeken. En dan kunt u wel zeggen dat er nu moet worden onderzocht, maar je moet toch eerst de feiten kennen. En de feiten zijn dat er inderdaad wat in de bodem zit, maar hoe ernstig dat is, weten we niet.

De heer Zandvoort (GroenLinks): daar kun je pas echt achterkomen als je gaat kijken.
Mevrouw De Hilster: dat is toch al gebeurd?
De heer Boer (LeefbaarPurmerend2001): ik vind het veel belangrijker om te weten wat er in de grond zit en hoe erg de situatie is. En de feiten interesseren me eigenlijk helemaal niets, mevrouw De Hilster. Als blijkt dat de grond ernstig is vervuild, dan moeten we maatregelen nemen.
Mevrouw De Hilster: er is natuurlijk bekend wat er in de grond zit. Het is niet voor niets een gesaneerd gebied. U weet dus wat er in de grond zit. Dat heeft altijd de consequentie dat je dat saneert en dat je metingen moeten blijven verrichten. Dus er zijn metingen bekend. Ik weet niet hoe die eruit zien en ik weet niet hoe dat verder gaat. Dus wij willen eerst alles op een rijtje zetten. Dat onderzoeksbureau geeft ons advies en zorgt ervoor dat we weten hoe het zit.

De heer Zandvoort: hoe kijkt u dan aan tegen een eventueel gevaar voor de volksgezondheid? Dan bent u toch als volksvertegenwoordiger verplicht om heel snel en effectief te opereren?
Mevrouw De Hilster: we weten niet of er een gevaar is voor de volksgezondheid. Dat willen we dus binnen zoveel weken…
De heer Zandvoort:…daar hebben we signalen over gekregen.
Mevrouw De Hilster: één signaal van één iemand en dan is het de vraag of het van de werf afkomt. Dat willen we gewoon eerst weten en dan moet je feitenonderzoek doen.
De heer Zandvoort: we hebben een signaal gekregen van de heer Lust met beelden en cita-ten uit brieven. Dit moeten we serieus nemen. Bovendien zijn er kankerverwekkende stoffen in de waterleiding aangetroffen. Dat zijn signalen die u, vind ik, als raadslid zeer serieus moet nemen. Dat u gaat kijken vanuit het dossier hoe de zaak zich heeft ontwikkeld, vind ik prachtig, maar nu moet er worden gekeken naar wat er in de bodem zit en welk gevaar er voor de volksgezondheid aanwezig is.

5
Mevrouw De Hilster: het zit al dertig jaar in de grond. Er zijn misschien al dertig jaar problemen voor de volksgezondheid. De heer Lust heeft daar last gehad. U heeft die naam nu genoemd. Waar komt het vandaan?
De heer Zandvoort: het kan mij niet schelen waar het vandaan komt.
Mevrouw De Hilster: mij wel. Misschien is het wel helemaal geen gemeentezaak. Dat weten we niet en dat willen we eerst weten.
De heer Zandvoort: als daar gif in het grondwater voorkomt, is het wel degelijk een zaak van de gemeente. Ook als de heer Lust de veroorzaker zou zijn. Wat ik niet geloof.
De heer Meijer (PvdA): voorzitter, mag ik een ordevoorstel doen? Volgens mij zitten we nog in de eerste termijn en ik krijg nu een debat tussen twee of drie partijen te horen en ik wil ook de andere partijen horen.
Voorzitter: ik had ook inderdaad willen vragen om u even te beperken. Mevrouw De Hilster, gaat u verder.
Mevrouw De Hilster: in het initiatiefvoorstel staat dat de raad een heldere onderzoeksopdracht formuleert en dat lijkt me heel logisch.
Voorzitter: mevrouw Sacco en dan de heer Helm.

Mevrouw Sacco (SP): is het een nieuwe tactiek van de PvdA, misschien in de aanloop naar de verkiezingen? Eerst de zaak naar zich toetrekken, met de eer gaan strijken en vervolgens de regie overnemen en zorgen voor vertraging. Dat hebben we gezien met een zebrapad vo-rige week en dat zien we hier nu weer. Ik denk niet dat dat een goede zaak is en ik denk ook niet dat de kiezers daar gecharmeerd van zijn. Mevrouw De Hilster heeft het over weten. Volgens mij is meten weten. U haalt twee dingen door elkaar. Bodemonderzoek, zoals de motie van D'66 en GroenLinks luidde. Een bodemonderzoek laat op korte termijn weten of er gif in de bodem zit. Het gaat om nu. Daarnaast heb je het onderzoek naar feiten die in het verleden zijn onderzocht. Er staat ergens dat die sanering niet helemaal goed is verlopen. Al die feiten en documenten die in het verleden zijn geproduceerd moeten inderdaad door zo'n onderzoeksbureau worden beoordeeld. Maar dat is niet voldoende om te beoordelen of de zaak nu nog is vervuild en op welke manier. Wat tien jaar geleden op een bepaalde manier vervuild was, hoeft nu niet hetzelfde te zijn. Het doorsijpelen van metalen, etc. gaat door. Wij stellen voor dat er bodemonderzoek komt om te bekijken wat de huidige mate van vervuiling is, zodat er z.s.m. kan worden ingegrepen. Op welke manier dat gebeurt, weet je pas als de uitslag van het bodemonderzoek binnen is. Daarnaast kan er worden gekeken naar wat er in het verleden is gebeurd. Maar dan heb je alweer met iets anders te maken, want dan kijk je ook of er fouten zijn gemaakt in het verleden.

De heer Helm (Stadspartij): dit is een klassiek voorbeeld van waarom de burger vervreemdt van de politiek. Terwijl er een probleem is, wijst de ene overheid naar de andere. De huidige raad is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van het probleem, maar wel voor het bestaan van het probleem. Het is binnen ons grondgebied, dus als volksvertegenwoordiger moet je z.s.m. aan de slag. We moeten een verschil maken tussen waarheidsvinding en de schuldvraag. Er moet z.s.m. een onderzoek worden gedaan. Er moet voor de zomer uitsluitsel zijn. De raad moet de opdracht formuleren. Niet het college. Ik heb geen vertrouwen in de prioritering van het college. Zeker gezien de ernst van de situatie. Kijk maar naar de beantwoording van de brief van de Stadspartij. In die brief staat dat grondwatermonitoronderzoek in het najaar van 2009 plaatsvindt. Dus ondanks alle signalen zegt het college: het komt wel. Het is een soort ver van mijn bed show. Ik vind dat de raad het naar zich toe moet trekken.

6
De PvdA zegt dat de raad niet deskundig genoeg is om het te kunnen beoordelen, maar bij ne-gentig procent van de besluiten die de raad neemt, is de raad niet deskundig genoeg om die besluiten te kunnen nemen. Besluiten worden door de raad genomen op basis van politieke achtergronden en politieke standpunten waarvan de raad aanneemt dat die juist zijn.
Bij de opruiming van de bom konden er wel miljoenen worden uitgegeven, terwijl die bom er sinds de Tweede Wereldoorlog lag. Dat was minder ernstig dan deze vervuiling. Dus wij dringen erop aan om z.s.m. aan de slag te gaan.
Voorzitter: de heer Rotgans.

De heer Rotgans (VVD): voor de VVD is de volksgezondheid belangrijk en alle implicaties en suggesties die met name de sprekers aan de overkant hebben uitgesproken, werpt de VVD verre van zich. Wij zijn maar in één ding geïnteresseerd en dat is in de gezondheid van de inwoners van deze stad. Hierover bestaat geen enkel verschil van mening. De vraag is alleen op welke wijze je bereikt wat je wilt. Ook de VVD wil de onderste steen boven hebben m.b.t. eventuele vervuiling. Er is een documentaire en ja, die documentaire laat een aantal zaken zien, maar die documentaire laat ook een aantal zaken zien dat wij jaren geleden tijdens de totstandkoming van de huidige gemeentewerf ook al hebben gezien. Dus voor mij, als raadslid met een wat langere geschiedenis in deze raad en dat hebben ook de heren Zandvoort (GroenLinks) en Sampimon (D'66), laat de documentaire niet zoveel nieuwe dingen zien.

De heer Sampimon (D'66): dan is er ook nog uw ervaring in de provincie die nu ook al in de zaak is betrokken. Vandaar dat u weet hoe de hazen lopen en daarom verwacht ik ook een verstandige beslissing van u.
De heer Rotgans: ja, wel zeker, dat is ook zo, mijnheer Sampimon. Het is zeker zo dat er signalen zijn. Maar hoe ernstig zijn die signalen en hoe moet je daarmee omgaan? Er liggen overal peilbuizen in de grond. Wordt er genoeg gemeten? Wordt er genoeg onderzocht? Misschien niet. Het is niet voor niets dat de PvdA-fractie in haar initiatiefvoorstel stelt dat de ook de Botterstraat, de trimbaan en het Kinderparadijs hierbij moeten worden betrokken. Dit steunt de VVD van harte en wij willen het zelfs iets breder trekken. Maar het kan dus best zijn dat wat er ligt voldoende is. Het kan ook niet zo zijn. Om dat te kunnen beoordelen, is het nodig dat daar mensen naar kijken die verstand van zaken hebben. Het is jammer dat de heer Heida (LeefbaarPurmerend2001) er niet is, want de heer Heida zou met zijn achtergrond kunnen zeggen: ja, VVD, CDA, PvdA en AOV, u heeft gelijk. Natuurlijk moeten daar deskundige mensen naar kijken, want u heeft geen verstand van dat soort technische dingen…
De heer Zandvoort (GroenLinks):.. ik geloof niet dat wij hebben voorgesteld dat wij zelf gaan boren.

De heer Boer (LeefbaarPurmerend2001): het klinkt alsof de heer Rotgans het jammer vindt dat de heer Heida de VVD is uitgezet.
De heer Rotgans (VVD): nou, daar wil op een ander moment nog wel eens met u over praten, mijnheer Boer.
De heer Boer: ik ben blij met zoveel deskundigheid in mijn partij.
De heer Rotgans: mevrouw De Hilster heeft aangegeven dat het al dertig jaar speelt. Moeten we er daarom nog dertig jaar mee wachten? Nee, natuurlijk niet. Dat doen we ook niet, want halverwege volgende maand komt er al het e.e.a. vanuit het college naar ons toe. We kunnen kijken of dat voldoende is of niet. En aan de hand daarvan beoordelen.

7
We willen de weg van zorgvuldigheid bewandelen en niet de weg van: we hebben niets te maken met wat er daar ligt en we gaan boren.
Voorzitter: de heer Duijker.
De heer Duijker (CDA): de heer Zandvoort zei dat hij er door de dvd van was overtuigd dat er mogelijk gif in de grond zit. Dat vond ik op zich al een hele mooie zin. Maar dat geeft meteen richting aan wat er daarna gebeurt: een panieksituatie. De oppositie heeft dit keurig aangegrepen. Wil je dat bodemonderzoek doen, dan zul je toch eerst het feitenonderzoek moeten doen en wat dat betreft steunen wij het voorstel van de PvdA.
De heer Kalverboer (AOV): het AOV vindt de volksgezondheid van zeer groot belang. Het is duidelijk dat hier iets moet worden gedaan. E.e.a. dient goed te worden onderzocht. Het AOV wil van het college horen wat precies het tijdspad wordt van alle onderzoeken. En het AOV wil de feiten horen. Ik hoor geluiden dat volgende maand meer informatie komt van de wethouder over hoe hij aan de gang denkt te gaan. Laten we die weg volgen…

De heer Boer (LeefbaarPurmerend2001):…volgende maand? Als er een vliegtuig neerstort, dan hebben we binnen een week een volledig rapport. En hier moeten we nog een maand wachten? Volgende week kunnen de resultaten er liggen.
De heer Kalverboer: wij willen ook horen wanneer de wethouder gaat beginnen. Maar wil je dan terugkomen in de raad met gegevens, dan duurt dat toch minimaal drie weken. Er wordt gesproken over dertig jaar, maar eigenlijk is het langer, want langs de Purmerweg is ook het e.e.a. aan vuil gestort. In de jaren vijftig moest men ook vuil kwijt. Wij wachten nog even de eerste termijn af.
Mevrouw Bödeker (Lijst Bödeker): Lijst Bödeker heeft de gezondheid van de burgers hoog in het vaandel staan. Nu hoor ik van de heer Kalverboer dat er langs de Purmerweg ook nog vuil is gestort, dus het breidt zich alleen maar uit. Lijst Bödeker staat erachter dat er z.s.m. onderzoek wordt gedaan in de bodem, het water en waar het maar kan, zodat duidelijk wordt wat er nu precies aan de hand is.
Voorzitter: de heer Wiegel.

De heer Wiegel (Lijst Wiegel): ik kan me geheel aansluiten bij de vorige sprekers aan mijn linkerzijde tot een zekere hoogte en dan slaan we een stukje over en dan krijg je weer een aantal sprekers die ik wel kan waarderen. Het gaat erom dat er in Purmerend een kleine on-rust dreigt te ontstaan onder de bevolking, want als het in de krant staat, dan wil men toch weten wat er aan de hand is. Laten we er voor de rust in de Purmerend voor zorgen dat er snel een bodemonderzoek komt. Dan weten we wat er aan de hand is en hoe het kan wor-den gesaneerd en kan worden opgelost.
Voorzitter: dan geef ik nu het woord aan wethouder Krieger.
Wethouder Krieger: ik wil op voorhand even aangeven dat ik er misschien niet aan ontkomt om een aantal wedervragen aan de raad te stellen. Dat zult u zo in het verloop van mijn betoog wel merken. Als de raad een onderzoek wil, dan moet er een onderzoek komen. Hier besluit de raad zelfstandig toe en hoe de raad dat doet en met wie de raad dat doet, is volledig aan de gemeenteraad. Maar ik wil daar zeker in deze specialistische materie nog wel een aantal overwegingen in mee geven en een aantal vragen over stellen. Ik hoop daar in de volgende termijn een reactie van u op te krijgen.
Ik heb vanavond veel opmerkingen gehoord in de trant van: wat is er nu aan de hand, mensen met verstand van zaken, gevaar voor de volksgezondheid, hoe lang moet zo'n feitenonderzoek duren.

8
Al die hartekreten die ik vanavond van u hoorde, hebben wij als college geprobeerd enigszins voor te zijn door binnen een hele korte termijn met een presentatie te komen. Mijnheer Boer, gelooft u mij, als wij 14 april a.s. een feitenonderzoek klaar willen hebben dan moeten we een hele ploeg mensen van binnen dit huis, maar ook van buiten dit huis gemobiliseerd krijgen om dat allemaal goed op een rij te krijgen. Wat wij hier nog aan toe willen voegen, en dat heeft ook met de duur van het feitenonderzoek vanuit het college te maken, is dat we ook vanuit de peilbuizen die op dit moment rondom de gemeentewerf zijn geplaatst een extra onderzoek willen doen vooruitlopend op het onderzoek dat we eind 2009 hadden willen houden. We willen dan in die tijd ook nog een aanvullend grondwateronderzoek doen. En daar heb je gewoon tijd voor nodig. De buizen moeten waarschijnlijk even worden doorgespoeld. Een extern gecertificeerd onderzoeksbureau heeft tijd nodig om die resultaten….

De heer Boer (LeefbaarPurmerend2001):…die kan dat binnen een week. Ik heb vandaag contact gehad met meerdere bureaus. Ook vanuit mijn werk heb ik daar regelmatig mee te maken. Binnen een week kunt u een dergelijk onderzoek op tafel hebben.
Wethouder Krieger: het feitenonderzoek dat wij willen doen met de inzet van de kennis van de provincie, PWN, gemeente Purmerend en misschien zelfs wel van een aantal mensen dat hier heeft gewerkt, heeft er toe geleid dat wij u hebben voorgesteld om op 14 april a.s. een presentatie te houden met het feitenonderzoek.

Dan kom ik weer terug bij het feit dat als de raad vindt dat er alsnog iets moet komen, geïnitieerd door de gemeenteraad, dan lijkt het mij vanuit uw positie heel moeilijk om uit de uitkomsten van het feitenonderzoek een exacte onderzoeksvraag te destilleren. Een aantal misverstanden hangt dan al potentieel boven de markt. De heer Sampimon heeft een aantal keren te kennen gegeven dat er ook op grote diepte moet worden gemeten. Een aantal peilbuizen zit al op 17 meter diepte. Wilt u ze op vijftig meter diepte hebben? Had u het op tien meter wellicht genoeg gevonden? Dat is deskundigheid die ik zelf overigens niet in huis heb, maar waarvoor ik steeds terug val op de ambtenaren die mij daar heel erg goed over kunnen informeren. Als u op eigen houtje, als ik het zo even mag zeggen, zonder gebruik te maken van de expertise van de ambtenaren alhier, een onderzoeksvraag gaat formuleren, dan lijkt me dat erg moeilijk worden.

Een ander aspect waar ik in dat opzicht mee in de problemen kan komen, is de omvang van de opdracht. Mevrouw De Hilster heeft een aantal locaties aangegeven. De presentatie die wij op 14 april a.s. willen houden, gaat over door de provincie gecontroleerde voormalige stortplaatsen: de gemeentewerf, de trimbaan en het Oudelandsdijkje. Het zou kunnen dat er bij het Kinderparadijs en de Botterstraat in het verleden vuil is gestort, maar dat zijn niet in die zin formele vuilstortplaatsen. Overigens kent het Kinderparadijs een andere problematiek. Daarnaar loopt op dit moment een onderzoek. Daar ga ik u volgende week over informeren. Hoe breed of smal maakt u de opdracht? Als u alle vervuilde locaties van Purmerend erbij haalt: het gasfabrieksterrein, de Oeverlanden en ook in voormalig Purmerend-West kan ik u nog wel een aantal locaties noemen waar vuil onder de grond zit, gesaneerd en gecontroleerd en wel.

Wie ben ik om de raad te zeggen om geen onderzoek te doen. Ik kom alleen terug op de eerdere suggesties die wij reeds hebben gedaan. Laat ons nu gewoon op 14 april die presentatie geven…
De heer Boer (LeefbaarPurmerend2001):…in oktober is al toegezegd dat er een onderzoek naar het Kinderparadijs zou komen. U bent er nu mee bezig en binnenkort komt u daarmee. Weet u hoeveel maanden dat zijn voor een eenvoudig onderzoek bij het Kinderparadijs? U blijft maar hameren op een feitenonderzoek. Wij willen..

Sociale Databank Nederland: http://www.sdnl.nl/video/aanbieding-ekc-rapport-aan-de-raad-purmerend.wmv

André Fleeré