Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Brief aan minister Pronk met een verzoek om op grond van het gelijkheidsbeginsel
aan cliënt evenveel milieusubsidie te geven voor de productie van de cd-Rom

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Verzoek wegens gelijkheidsbeginsel cliënt evenveel subsidie te geven

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 15 augustus 1999.

Aantekenen

TEVENS PERSBERICHT

De minister van VROM,
Drs. J.P. Pronk,
Rijnstraat 8,
2515 XP 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 23 mei 2000.

Tevens, excl. cd-Rom verstuurd per fax 070 - 3391293.

Ons kenmerk: VROM/23050.

Betreft:

  Stichting Sociale Databank Nederland (cliënt)/ - Verzoek om op grond van het gelijkheidsbeginsel aan cliënt evenveel milieusubsidie te geven voor de productie van de cd-Rom die is gemaakt ten behoeve van het bestrijden van het vergiftigen van het milieu in Nederland, tegenover de subsidie die wordt uitgegeven voor de productie van KOMO-gekeurd geïmpregneerd hout waarmee Nederland integraal is en wordt vergiftigd.


  Excellentie,

Namens stichting Sociale Databank Nederland, gevestigd aan de Gasthuislaan 22, 6883 JD te Velp, hierna te noemen: cliënt, richt ondergetekende aan u het nadrukkelijke verzoek om op grond van het gelijkheidsbeginsel voor de productie van de cd-Rom van cliënt, die wordt gemaakt ten behoeve van het bestrijden van het vergiftigen van het milieu in Nederland, hetzelfde bedrag aan milieusubsidie uit te geven als voor de productie van 'KOMO-gekeurd' geïmpregneerd hout, waarmee Nederland integraal is vergiftigd.

  Motivering verzoek.

Steeds weer leest cliënt in de krant dat u geen machtsmiddel hebt om het met 'arseenzuur' en 'chroomtrioxide' geïmpregneerde hout te verbieden. U licht hierover de consument al vanaf 1 januari 1994 onjuist voor. Dit is bij u en uw ambtenaren maar al te goed bekend. Juist is dat u de productie van 'arseenzuur' en 'chroomtrioxide' bevattende bestrijdingsmiddelen, waaronder superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V., vanwege een door de minister van VWS bewust ingebouwde tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet niet kunt verbieden. Voor het maken van het product 'geïmpregneerd hout' is echter niet de bestrijdingsmiddelenwet maar de Wet milieubeheer van toepassing.

Sinds 1 januari 1994 zijn de Afvalstoffenwet, de Wet chemische afvalstoffen en de Hinderwet overgegaan in de Wet milieubeheer. Vanaf dat moment beoordeelt de Wet milieubeheer de totale milieubelasting die een bepaalde bedrijfsactiviteit veroorzaakt.

Bij brief van 21 december 1994 heeft een Nederlands houtimpregneerbedrijf u kenbaar gemaakt dat hij via het door hem geproduceerde product 'geïmpregneerd hout' jaarlijks circa 16000 kg. arseenzuur en 19000 kg. chroomtrioxide op een ongecontroleerde manier in de compartimenten water, bodem en lucht brengt. Vanwege het feit dat arseenzuur een zwarte lijststof is voor water, bodem en lucht en chroomtrioxide een zwarte lijststof is voor lucht was u vanuit de Wet milieubeheer wettelijk verplicht, om bij betreffend houtimpregneerbedrijf en vergelijkbare andere houtimpregneerbedrijven de productie van gewolmaniseerd hout te doen beëindigen. Dit omdat zwarte lijststoffen zo gevaarlijk zijn dat in internationaal verband is beslist dat in het milieu brengen ervan via een maximale brongerichte aanpak moet worden vermeden.

U hebt blijkbaar zoveel belang bij het voortduren van het vergiftigen van Nederland met de zwarte lijststoffen arseenzuur en chroomtrioxide, dat al deze houtimpregneerbedrijven van u zonder een daarvoor vereiste extern veiligheidsrapport en vereiste rampenbestrijdingsplan mogen worden opgericht en in werking mogen blijven. Wanneer binnen zo'n houtimpregneerbedrijf een brand uitbreekt dan is de omvang van de ramp voor de volksgezondheid vele malen groter dan die van de vuurwerkopslag in Enschede.

Het belang van uw ministerie bij deze vergiftiging van Nederland is kennelijk zo groot dat u 100% milieusubsidie hebt uitgegeven aan de naamloze vennootschap Garantie en Zekeringstelling in de Bouw N.V. te Bunnik, met als directeur G. Blankendaal, voor herziening van de beoordelingsrichtlijnen houtverduurzaming onder vacuüm en druk BRL 0601/03. Dat u op 12 december 1995 onder registratienummer MG-95-34 de tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen heeft vastgesteld waarin is besloten dat aan consumenten die verduurzaamd hout in de bouw toepassen, dat volgens het KOMO-productie certificaat houtverduurzaming onder vacuüm en druk, BRL 0601/03, is verduurzaamd, 25-75% milieusubsidie wordt verleend slaat werkelijk alles.

Juist deze subsidieverlening is er de oorzaak van dat intussen geheel Nederland is vergiftigd en nog steeds alle winkels vol staan met dit kankerverwekkende hout. Intussen heeft dit jarenlang gesubsidieerd vergiftigingsbeleid, zoals hierboven omschreven, ertoe geleid dat intussen geheel Nederland is vergiftigd met gigantische hoeveelheden zeer kankerverwekkende stoffen waaronder 'arseenzuur' en 'chroomtrioxide'. Als gevolg daarvan zullen mogelijk meer dan een miljoen mensen hierdoor direct dan wel indirect kanker krijgen.

Uw miljoenen guldens verslindende milieusubsidie voor deze alles vernietigende waanzin, waarbij alleen al gemeten aan arseen er 10 maal de dodelijke dosis per Nederlander per jaar over Nederland cumulatief wordt uitgespreid, moet onmiddellijk stoppen.

Cliënt heeft op grond van het 'gelijkheidsbeginsel' recht op hetzelfde bedrag aan milieusubsidie voor de productie van een gelijksoortige cd-Rom, zoals bijgevoegd, die is gemaakt ten behoeve van het bestrijden van het vergiftigen van het milieu in Nederland.

Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om binnen het maximale wettelijke termijn van 8 weken hierop een voor beroep vatbaar besluit te nemen, waartoe u wettelijk verplicht bent, en waarin u ons kenbaar maakt dat cliënt voor de productie van zijn serie cd-Roms hetzelfde bedrag aan milieusubsidie krijgt als dat u tot op heden heeft uitgegeven aan de productie van KOMO-gekeurd kankerverwekkend hout.

Voor een concreet voorbeeld van het krijgen van kanker als gevolg van het door u gesubsidieerde geïmpregneerde hout verwijzen wij u naar de brief van mevrouw Eijkelenburg aan Europarlementariër Hanja Maij-Weggen op internet, website adres http://www.sdnl.nl/marijke1.htm. De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd (bijlage).

In afwachting van uw besluit tekenen wij,


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlage: Eerste internet cd-Rom van de stichting Sociale Databank Nederland, bevattende 2326 internetpagina's en 8 van tv en interviews.

Websiteadres van deze brief: http://www.sdnl.nl/pronk-22.htm