Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Minister Pronk schaft in zijn eentje de Grondwet en de wet Openbaarheid van Bestuur af !

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Brandbrief ... Denkfout excellentie ... Wraking staatsraad ... Eerlijk informeren

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

  Aantekenen/Fax 070 - 3391350 _ _

  Sint Oedenrode 20 januari 2002. _ _

De minister van VROM,
Drs. J.P. Pronk,
Rijnstraat 8,
2515 XP 's-Gravenhage.


  OPEN BRIEF

Ons kenmerk: VROM/20012/br.

Uw kenmerk: MJZ2001093107.

Betreft:

  Reactie op uw brief van 16 januari 2002, kenmerk:
  MJZ2002004880; met een kopie aan ondergenoemde personen en instanties.


Excellentie,

Allereerst 17 opmerkingen en vragen van een derde over uw milieubeleid:


DE WAANZIN TEN TOP

In ons land staat 12 miljoen kuub hout met zwaar kankerverwekkend gif dat nooit verdwijnt.
Daarin zit minimaal 300 maal de dodelijke dosis voor alle 16 miljoen Nederlanders als gif.
Als kankerverwekkend chemische stof is het nog duizend keer gevaarlijker. Weet u dat niet?
Waarom kiest VROM voor kolencentrales om gifhout en afval te verbranden voor groene stroom?
Weet men dan niet dat je de metalen in dat hout niet kunt verbranden, maar hooguit verspreiden?
Waarom schenden de Raad van State, het parlement en de overheid specifieke (Europese) wetten?
Waarom dan toch die georkestreerde tegenwerking van de (politieke) Raad van State?
Waarom manipulatie van procedures om de klager te laten verliezen t.o.v. de overheid?
Waarom is ambtelijk onwettig handelen immuun voor strafvervolging? (Pikmeerarrest)
Waarom wegen financiële belangen zwaarder dan gezondheidsrisico's voor de hele bevolking?
Wie heeft er belang bij om de zaken te laten doorgaan, wetend dat het fout gaat aflopen?
Waar blijven het arseenzuur en chroomtrioxide uiteindelijk? Geef 'ns antwoord op die vraag!!
Waarom toch niet kiezen voor de technische oplossingen die er allang zijn?
Waarom zwijgt de Tweede Kamer en laat ze de controle helemaal schieten?
Waarom zwijgt de pers, het zogenaamde geweten van de natie? Koudwatervrees?
Hebt u zelf kinderen? Ja ?? Bent u niet 'n ietsepietsje benauwd voor hun toekomst?
Hoe en wie denkt u zal de medische kosten moeten betalen als het waar is wat hier staat?
Dan mag u straks bij de verkiezingsretoriek met muntjes gaan schuiven voor de begroting.

Maar bekijk eerst de diapresentatie over het VROM-beleid: http://www.sdnl.nl/nvvk.htm

R.M. Brockhus (webmaster SDN)
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Tel. 035-5244141
Mail:
sdn@wxs.nl Site:http://www.sdnl.nl


Bijgaand laat ik u het artikel "Minister Pronk beschermt instanties, geen mensen" uit het Katholiek Nieuwsblad van 10 augustus 2001 toekomen (zie bijlage 1).Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud.

Bij brief van 16 januari 2002, kenmerk: MJZ2002004880, beantwoordt u mijn brieven van 8 december 2001 en 5 januari 2002 als volgt (zie bijlage 2):

In antwoord op uw bovenvermelde brieven bericht ik u dat ik deze voor kennisgeving heb aangenomen. Zoals ik u in mijn eerdere brieven van 16 juli 2001, kenmerk MJZ2001079151, en van 21 augustus 2001, kenmerk MJZ2001093107, reeds meedeelde, zal ik niet meer reageren op uw brieven die betrekking hebben op de door u reeds aangevoerde onderwerpen. Over deze onderwerpen is reeds uitgebreid met u gecorrespondeerd. Bovendien leveren uw brieven geen nieuwe gezichtspunten op. Ik beschouw de met u gevoerde briefwisseling over deze onderwerpen dan ook als te zijn gesloten.

Deze brief laat u ondertekenen door mr. M. Hübner, hoofd van de afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken; waarom? Is dat niet zwak? Met deze brief hebt u mij de bevestiging in handen gegeven dat het Katholiek Nieuwsblad een te zwakke kop boven haar artikel heeft gebruikt. Met de feiten die ik u heb aangeleverd, waarop u als verantwoordelijk minister van VROM consequent blijft weigeren te reageren, hoort de kop:

  "Minister Pronk subsidieert instanties die 16 miljoen Nederlanders vergiftigen"

In een poging om aan uw gesubsidieerde vergiftigingspolitiek een einde te maken heb ik hierover bij brief van 13 april 2001, kenmerk: TEK/13041/VZ, via haar voorzitters, alle Tweede en Eerste kamerleden der Staten Generaal geïnformeerd. Betreffende brief vindt u bijgevoegd (zie bijlage 3). Ik verzoek u deze brief hier te beschouwen als herhaald en ingelast en tevens aan u gericht.

Naar aanleiding van genoemde bijgesloten feiten heb ik aan alle Tweede en Eerste Kamerleden der Staten Generaal ondergenoemde 7-tal vragen gesteld.

  Vraag 1.
Welke stappen gaat u ondernemen tegen de foutieve classificatie en etikettering van het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co door Hickson Garantor B.V. te Nijmegen?

  Vraag 2.
Welke stappen gaat u ondernemen tegen het ontduiken van de Europese risicobeoordeling door Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, zoals die is vastgelegd, krachtens verordening van de Europese Commissie d.d. 27 januari 1997, nr. 142/97 (pbEG L25)?

  Vraag 3.
Welke stappen gaat u ondernemen tegen de houtimpregneerbedrijven Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, Hickson Garantor B.V. te Amsterdam, Foreco te Dalfsen, Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode, etc. die met genoemd superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. werken en in grote hoeveelheden in voorraad hebben. Binnen deze houtimpregneer-bedrijven is de voorraad superwolmanzout-Co aanwezig in geconcentreerde vorm, in opgeloste vorm met water en in gewolmaniseerd hout.

  Vraag 4.
Welke stappen gaat u ondernemen tegen de distributiebedrijven, zoals Van den Anker Beheer B.V. te Son, die volgens betrouwbare bronnen grote hoeveelheden van dit superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. in opslag heeft?

  Vraag 5.
Vooral nieuwe woonhuizen, schuren en bedrijfsgebouwen bevatten met arseenzuur geïmpregneerd hout. In geval van brand en blussen met water, wordt betreffend bluswater sterk vergiftigd met het goed in water oplosbare arseenzuur, chroomtrioxide of zouten daarvan. Dergelijk besmet bluswater is zo gevaarlijk voor mens, dier en milieu dat het moet worden opgevangen. Hoe denkt u dat te realiseren?

  Vraag 6.
Vooral nieuwe woonhuizen, schuren en bedrijfsgebouwen bevatten met arseenzuur geïmpregneerd hout. In geval van brand komt zo'n 50% van dat arseenzuur vrij in de lucht in zeer kleine deeltjes. deze deeltjes zijn veel gevaarlijker dan die van asbest en worden opgenomen via de longen en in combinatie met regenwater of bluswater ook door de huid. Hoe beschermt u de brandweerlieden, publiek en omwonenden hiertegen ?

  Vraag 7.
Al het aan (regen)water blootstaande gewolmaniseerde hout vergiftigt bodem, grondwater en oppervlaktewater met enorme hoeveelheden arseenzuur en chroomtrioxide. Laat u dit gewolmaniseerde hout allemaal weghalen?

Bij brief van 25 april 2001 beantwoord griffier drs. F.M.H. van Dijk mijn brief aan alle Tweede en Eerste Kamerleden als volgt (zie bijlage 4):

  De Tweede Kamer is geen uitvoerend orgaan. De stappen/maatregelen waarom u vraagt (uw vragen 1 t/m 7) dient u te vragen aan de verantwoordelijke minister, in dit geval de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Uit de meegezonden stukken blijkt niet dat u zich al tot de minister gewend hebt, althans niet met de vragen die u nu aan de Kamer stelt. De Kamer kan de minister dus ook niet vragen naar zijn reactie op uw verzoek. Ik geef u derhalve in overweging u tot de minister te wenden. Mocht u niet tevreden zijn over het antwoord, dan kunt u zich daarmee wenden tot de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uit de Tweede Kamer. Omdat u zelf namelijk geen individueel belang heeft bij de zaak, is niet voldaan aan een voorwaarde om uw brief als verzoekschrift in behandeling te nemen.

In uw brief van 16 januari 2002 schrijft u mij letterlijk:

  Ik beschouw de met u gevoerde briefwisseling over deze onderwerpen dan ook als te zijn gesloten.

Hiermee heeft u, als verantwoordelijk minister van VROM, besloten mijn bovengenoemd 7-tal vragen in mijn brief van 13 april 2001 aan de leden van de Tweede en Eerste Kamer niet te willen beantwoorden. Hiermee heeft u tevens besloten om mijn 20-tal vragen in mijn brief van 11 januari 2002 aan u (zie bijlage 5) niet te willen beantwoorden.

Behoudens inhoudelijke beantwoording van bovengenoemd 7-tal en 20-tal vragen, binnen 8 dagen na heden, zal ik me wenden tot de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uit de Tweede Kamer. Daarbij zal een afschrift van deze brief worden overlegd.

  Bij de Sociale Databank Nederland (SDN) op internet.

Mijn brief van 13 april 2001 aan de leden van de Tweede en Eerste Kamer der Staten Generaal, met de daarin gestelde 7 vragen staat gepubliceerd bij de SDN op internet adres: www.sdnl.nl/ekc-tk03.htm Uw antwoord daarop, of uw niet beantwoorden ondanks aandringen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zal eveneens bij de SDN op dit adres op internet worden geplaatst.

Mijn brief van 11 januari 2002 aan u, als verantwoordelijk minister, met de daarin gestelde 20 vragen staat eveneens gepubliceerd bij de SDN op internet adres: www.sdnl.nl/pronk-17.htm Uw antwoord daarop, of uw niet beantwoorden ondanks aandringen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zal eveneens bij de SDN op internet worden geplaatst. Ook deze brief heb ik laten publiceren bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet adres: www.sdnl.nl/pronk-18.htm

Uw antwoord op dit schrijven, als wel het niet beantwoorden, dan wel mijn vervolgbrieven aan de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uit de Tweede Kamer, zullen eveneens bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst.

  Drie opvolgende PvdA-ministers van VROM hebben Nederland verloederd en vergiftigd.

Zowel Paul Rosenmöller van Groen Links, als wel Jan Marijnissen van de Socialistische Partij hebben recent fel uitgehaald naar de PvdA. Zij beschrijven deze partij als partij van de afbraak, die onder een drietal opvolgende PvdA-ministers van VROM, te weten: Hans Alders, Margaretha de Boer en nu Jan Pronk Nederland heeft verloederd en vergiftigd. Deze verloedering en vergiftiging is het gevolg van het feit dat nu PvdA-minister Jan Pronk en eerst de PvdA-ministers Magaretha de Boer en Hans Alders al 10 jaar lang structureel weigeren antwoord te geven op mij feitelijk goed onderbouwde vragen.

Hetgeen Paul Rosenmöller en Jan Marijnissen over de PvdA schrijven kan ik met honderden feitelijke bewijsstukken onderbouwen, waarvan u er diverse kunt lezen bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet, adressen: www.sdnl.nl en www.sdnl.nl/ekc.htm

Gezien de inhoud van dit schrijven meen ik van u, met betrekking tot het onbeantwoord laten van genoemd 27-tal vragen, onverwijld uitsluitsel te mogen ontvangen.

  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur


C.c.

 • Paul Rosenmöller, fractievoorzitter van Groen Links van de Tweede kamer.
 • Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de Socialistische Partij in de Tweede Kamer.
 • Johan Malcorps, Volksvertegenwoordiger Agalev, België,
 • Els van Weert, Volksvertegenwoordiger VU-ID fractie, België.
 • Wim Kersten, Lid Europarlement van Groen Links, Brussel.
 • Toine van Bergen, Vrijwillige Milieurecherche, tevens SP-lid op de lijst van de komende gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen
 • Will van Gerwen, fractievoorzitter van de Rooise Partij in Sint Oedenrode.
 • Barry Vroomen, Landelijk bestuurslid bij de Vereniging Milieudefensie.
 • Annelies Derkx, voorzitter van de stichting tot Behoud Leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving.
 • Rob Brockhus, webmaster bij de stichting Sociale Databank Nederland.
 • Henk Rijkers, redactie Katholiek Nieuwsblad.
 • Frank Vellinga, redactie IKON-televisie.

Bijlage:

 1. Het artikel "Minister Pronk beschermt instanties; geen mensen" uit het Katholiek Nieuwsblad van 10 augustus 2001 (2 pagina's)
 2. De brief van 16 januari 2002, kenmerk NJZ2002004880, van de minister van VROM aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij (1 pagina).
 3. Mijn brief van 13 april 2001, kenmerk: TEK/13041/VZ, via haar voorzitters, aan alle leden van de Tweede en Eerste Kamer der Staten Generaal (8 pagina's).
 4. Brief van 25 april 2001, kenmerk no. CV 132.562/AJ, van de Tweede Kamer aan het Ecologisch Kennis centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij (2 pagina's).
 5. Mijn brief van 11 januari 2002, kenmerk: VROM/11012/br, aan de minister van VROM drs. J.P. Pronk (8 pagina's)